15.4.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 101/126


DECYZJA KOMISJI

z dnia 14 kwietnia 2011 r.

w sprawie składu członkowskiego Grupy Doradczej ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt i Roślin ustanowionej decyzją 2004/613/WE

(2011/242/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając decyzję Komisji 2004/613/WE z dnia 6 sierpnia 2004 r. dotyczącą powołania Grupy Doradczej ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt i Roślin (1), w szczególności jej art. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją 2004/613/WE ustanowiono, ze skutkiem od dnia 25 sierpnia 2004 r., Grupę Doradczą ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt i Roślin. Komisja konsultuje z Grupą program prac w dziedzinie bezpieczeństwa żywności i paszy, etykietowania i prezentowania żywności i paszy, żywienia ludzi w kontekście przepisów żywnościowych, zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia roślin, a także wszelkie środki, jakie Komisja musi przedsięwziąć lub zaproponować w wyżej wymienionych dziedzinach.

(2)

Na podstawie art. 3 ust. 3 decyzji 2004/613/WE Komisja wybiera europejskie organy przedstawicielskie, które w sposób najbardziej adekwatny spełniają kryteria wymienione w art. 3 ust. 1 tej decyzji i odpowiedziały na zaproszenie do wyrażenia zainteresowania.

(3)

Pierwotnie Komisja wybrała 36 członków Grupy Doradczej. Lista wyszczególniająca pierwotny skład członkowski Grupy została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w 2005 r. (2)

(4)

Obecnie Komisja postanowiła o rozszerzeniu składu członkowskiego Grupy Doradczej, w szczególności w celu uwzględnienia niektórych niereprezentowanych sektorów. Dodatkowo do składu Grupy wybrano dziewięć nowych organizacji, które odpowiedziały na zaproszenie do wyrażenia zainteresowania.

(5)

Wszyscy członkowie Grupy Doradczej mają równy status.

(6)

Należy potwierdzić status członkowski 36 obecnych członków Grupy Doradczej oraz dodatkowo wyznaczyć dziewięciu nowo wybranych członków,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Komisja potwierdza status członka Grupy Doradczej ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt i Roślin europejskich organów wymienionych w części A załącznika oraz dodatkowo wyznacza jako członków tej grupy doradczej europejskie organy wymienione w części B załącznika.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 kwietnia 2011 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 275 z 25.8.2004, s. 17.

(2)  Dz.U. C 97 z 21.4.2005, s. 2.


ZAŁĄCZNIK

CZĘŚĆ A

AIPCE-CEP

Association des industries du poisson de l’Union européenne/Comité des organisations nationales des importateurs et exportateurs de poisson de l’Union européenne

ANIMALS ANGELS

Animal Welfare Association

AVEC

Association of Poultry Processors and Poultry Import and Export Trade in the European Union Countries

BEUC (1)

Bureau européen des unions de consommateurs

CEFIC

Conseil européen des fédérations de l’industrie chimique

CELCAA

Comité européen de liaison des commerces agroalimentaires

CES/ETUC

Confédération européenne des syndicats/European Trade Union Confederation

CIAA

Confédération des industries agroalimentaires de l’Union européenne

CLITRAVI

Centre de liaison des industries transformatrices de viandes de l’Union européenne

COCERAL

Comité du commerce des céréales, aliments du bétail, oléagineux, huile d’olive, huiles et graisses et agrofournitures de l’Union européenne

COPA-Cogeca

Comité des organisations professionnelles agricoles de l’Union européenne – Confédération générale des coopératives agricoles de l’Union européenne

ECCA

European Crop Care Association

ECPA

European Crop Protection Association

ECSLA

European Cold Storage and Logistics Association

EDA

European Dairy Association

EFFAT

European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions

EFPRA

European Fat Processors and Renderers Association

EMRA

European Modern Restaurant Association

ESA

European Seed Association

EUROCHAMBRES

Association of European Chambers of Commerce and Industry

EUROCOMMERCE

European Representation of Retail, Wholesale and International Trade

EUROCOOP

European Community of Consumer Cooperatives

EUROGROUP

Eurogroup for Animal Welfare

EUROPABIO

European Association of Bioindustries

FEDIAF

Fédération européenne de l’industrie des aliments pour animaux familiers

FEFAC

Fédération européenne des fabricants d’aliments composés pour animaux

FERCO

Fédération européenne de la restauration collective concédée

FESASS

Fédération européenne pour la santé animale et la sécurité sanitaire

FRESHFEL

European Fresh Produce Association

FVE

Federation of Veterinarians of Europe

HOTREC

Confédération des associations nationales de l’hôtellerie, de la restauration, des cafés et établissements similaires de l’Union européenne et de l’Espace économique européen

IFAH-EUROPE

International Federation for Animal Health Europe

IFOAM EU GROUP

International Federation of Organic Agriculture Movements — European Union Regional Group

UEAPME

Union européenne de l’artisanat et des petites et moyennes entreprises

UECBV

Union européenne du commerce du bétail et de la viande

UGAL

Union des groupements de détaillants indépendants de l’Europe

CZĘŚĆ B

AESGP

Association of the European Self-Medication Industry

ECVC

European Coordination Via Campesina

EHPM

European Federation of Associations of Health Product Manufacturers

EUWEP

European Union of Wholesale with Eggs, Egg Products and Poultry and Game

FEFANA

EU Association of Specialty Feed Ingredients and their Mixtures

FoEE

Friends of the Earth Europe

PAN EUROPE

Pesticide Action Network Europe

PFP

Primary Food Processors

SLOW FOOD

Slow Food Associazione Internazionale


(1)  W celu wzmocnienia przedstawicielstwa europejskich konsumentów BEUC przydzielono 3 miejsca.