20.1.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 15/12


DECYZJA KOMISJI

z dnia 19 stycznia 2011 r.

w sprawie równoważności stosowanych w niektórych państwach trzecich systemów nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji dotyczących biegłych rewidentów i jednostek audytorskich, a także w sprawie okresu przejściowego w odniesieniu do działalności w zakresie rewizji finansowej biegłych rewidentów i jednostek audytorskich z niektórych państw trzecich w Unii Europejskiej

(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 117)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2011/30/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniającą dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylającą dyrektywę Rady 84/253/EWG (1), w szczególności jej art. 46 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 45 ust. 1 dyrektywy 2006/43/WE właściwe organy państw członkowskich mają obowiązek rejestrować wszystkich biegłych rewidentów i wszystkie jednostki audytorskie, dostarczających sprawozdania z badań dotyczących rocznych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych określonych spółek zarejestrowanych poza terytorium Wspólnoty, których zbywalne papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym we Wspólnocie. Przepisami art. 45 ust. 3 dyrektywy 2006/43/WE zobowiązuje się państwa członkowskie do poddania takich biegłych rewidentów i jednostek audytorskich swoim systemom nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji.

(2)

Decyzją Komisji 2008/627/WE z dnia 29 lipca 2008 r. dotyczącą okresu przejściowego w odniesieniu do działalności w zakresie rewizji finansowej biegłych rewidentów i jednostek audytorskich z niektórych krajów trzecich (2) zezwolono biegłym rewidentom i jednostkom audytorskim z państw trzecich wymienionych w załączniku do powyższej decyzji na kontynuowanie na terytorium Unii Europejskiej ich działalności związanej ze sprawozdaniami z badań dotyczących rocznych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata obrotowe rozpoczynające się w okresie od dnia 29 czerwca 2008 r. do dnia 1 lipca 2010 r.

(3)

Komisja przeprowadziła oceny systemów nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji dotyczących biegłych rewidentów i jednostek audytorskich z państw trzecich i terytoriów trzecich wymienionych w załączniku do decyzji 2008/627/WE. Oceny te zostały przeprowadzone przy wsparciu ze strony Europejskiej Grupy Organów Nadzoru nad Biegłymi Rewidentami. Zasady regulujące systemy nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji dotyczące biegłych rewidentów i jednostek audytorskich z tych państw trzecich i terytoriów trzecich zostały poddane ocenie w świetle kryteriów określonych w art. 29, 30 i 32 dyrektywy 2006/43/WE, które zawierają przepisy dotyczące tego rodzaju systemów dotyczących biegłych rewidentów i firm audytorskich w państwach członkowskich. Ostatecznym celem współpracy między państwami członkowskimi a państwami trzecimi w zakresie systemów nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji dotyczących biegłych rewidentów i jednostek audytorskich powinno być osiągnięcie wzajemnego zaufania do systemów nadzoru dzięki uznaniu ich równoważności.

(4)

Z przeprowadzonych ocen wynika, że Australia, Chiny, Chorwacja, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Republika Południowej Afryki, Singapur i Szwajcaria posiadają systemy nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji dotyczące biegłych rewidentów i jednostek audytorskich, które funkcjonują według zasad podobnych do zasad określonych w art. 29, 30 i 32 dyrektywy 2006/43/WE. W związku z tym właściwe jest uznanie systemów nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji dotyczących biegłych rewidentów i jednostek audytorskich wspomnianych państw trzecich za równoważne z systemami nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji dotyczącymi biegłych rewidentów i firm audytorskich w państwach członkowskich.

(5)

Ustawodawstwo Republiki Południowej Afryki wymaga uprzedniej zgody biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej na przekazanie przez właściwe organy w Republice Południowej Afryki informacji właściwym organom w państwach członkowskich. Wymóg uprzedniej zgody może utrudniać skuteczne wdrożenie art. 46 ust. 1 dyrektywy 2006/43/WE. Dlatego do czasu dokonania niezbędnych zmian w ustawodawstwie Republiki Południowej Afryki właściwe organy państw członkowskich powinny wymagać podczas rejestracji biegłych rewidentów i jednostek audytorskich dostarczających sprawozdania z badań spółek zarejestrowanych w Republice Południowej Afryki, aby biegli rewidenci i jednostki audytorskie zrzekli się prawa do uprzedniej zgody.

(6)

Stany Zjednoczone Ameryki dysponują systemem nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji dotyczącym biegłych rewidentów i jednostek audytorskich, który funkcjonuje na zasadach podobnych do zasad określonych w art. 29, 30 i 32 dyrektywy 2006/43/WE. Właściwe organy w Stanach Zjednoczonych Ameryki nie uważają jednak, by ostatecznym celem współpracy z państwami członkowskimi było osiągnięcie wzajemnego zaufania w stosunku do właściwych organów odpowiedzialnych za systemy nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji dotyczące biegłych rewidentów i firm audytorskich w państwach członkowskich. Dopóki nie zostanie osiągnięte wzajemne zaufanie, przepisy art. 46 ust. 1 nie mogą być w pełni stosowane w sposób trwały przez państwa członkowskie w odniesieniu do biegłych rewidentów i jednostek audytorskich dostarczających sprawozdania z badań dotyczących rocznych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W związku z tym system nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji, dotyczący biegłych rewidentów i jednostek audytorskich w Stanach Zjednoczonych Ameryki, powinien zostać poddany przeglądowi, by ocenić postępy poczynione na drodze do osiągnięcia wzajemnego zaufania. Uwzględniając powyższe powody, w odniesieniu do systemu nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji dotyczącego biegłych rewidentów i jednostek audytorskich w Stanach Zjednoczonych Ameryki niniejsza decyzja powinna mieć ograniczony zakres czasowy i powinna przestać obowiązywać w dniu 31 lipca 2013 r.

(7)

Jeżeli Komisja podejmie decyzję uznającą system nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji dotyczący biegłych rewidentów i jednostek audytorskich w państwie trzecim lub na terytorium trzecim za równoważny do celów art. 46 ust. 1 dyrektywy 2006/43/WE, państwa członkowskie mogą podjąć decyzję w sprawie zaprzestania stosowania wymogów art. 45 ust. 1 i 3 lub zmiany tych wymogów – na zasadzie wzajemności – wobec biegłych rewidentów i jednostek audytorskich z tego państwa trzeciego lub terytorium trzeciego. Warunki, zgodnie z którymi wymogi art. 45 ust. 1 i 3 przestaną być stosowane lub zostaną zmienione, muszą zostać określone w porozumieniu o współpracy między państwem członkowskim a danym państwem trzecim lub terytorium trzecim, o którym to porozumieniu mowa w art. 46 ust. 3 dyrektywy 2006/43/WE, i muszą zostać zgłoszone Komisji.

(8)

Abu Zabi, Brazylia, Guernsey, Hongkong, Indie, Indonezja, Jersey, Malezja, Mauritius, Międzynarodowe Centrum Finansowe w Dubaju, Rosja, Tajlandia, Tajwan, Turcja i Wyspa Man ustanowiły systemy nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji dotyczące biegłych rewidentów i jednostek audytorskich lub są w trakcie ustanawiania takich systemów. Dostępne informacje na temat funkcjonowania tych systemów i zasad regulujących te systemy nie są jednak wystarczające. Aby przeprowadzić dalszą ocenę w celu podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie równoważności tych systemów, konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji od powyższych państw trzecich i terytoriów trzecich. W związku z tym właściwe jest przedłużenie okresu przejściowego przyznanego decyzją 2008/627/WE w odniesieniu do biegłych rewidentów i jednostek audytorskich dostarczających sprawozdania z badań dotyczących rocznych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek zarejestrowanych w powyższych państwach trzecich i na tych terytoriach trzecich.

(9)

Wprawdzie Egipt nie został objęty zakresem stosowania decyzji 2008/627/WE, jednak od czasu jej przyjęcia państwo to ustanowiło system nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji dotyczący biegłych rewidentów i jednostek audytorskich. Aby przeprowadzić dalszą ocenę w celu podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie równoważności w odniesieniu do Egiptu, konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji od tego państwa trzeciego. W związku z tym właściwe jest objęcie okresem przejściowym biegłych rewidentów i jednostek audytorskich dostarczających sprawozdania z badań dotyczących rocznych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek zarejestrowanych w Egipcie.

(10)

Bermudy, Izrael, Kajmany i Nowa Zelandia nie posiadają jeszcze systemów nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji dotyczących biegłych rewidentów i jednostek audytorskich. Każde z powyższych państw trzecich i terytoriów trzecich zobowiązało się jednak publicznie i wyraźnie wobec Komisji, przedstawiając konkretny plan działań, do ustanowienia systemu nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji dotyczącego biegłych rewidentów i jednostek audytorskich na zasadach równoważnych z zasadami określonymi w art. 29, 30 i 32 dyrektywy 2006/43/WE. W związku z tym właściwe jest przedłużenie okresu przejściowego przyznanego decyzją 2008/627/WE w odniesieniu do biegłych rewidentów i jednostek audytorskich dostarczających sprawozdania z badań dotyczących rocznych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek zarejestrowanych w powyższych państwach trzecich i na tych terytoriach trzecich. Komisja powinna jednak dokonać przeglądu postępów poczynionych przez te państwa i terytoria w 2011 r. w odniesieniu do uchwalania aktów prawnych ustanawiających system nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji dotyczący biegłych rewidentów i jednostek audytorskich oraz ocenić potrzebę skrócenia okresu przejściowego w odniesieniu do tych państw trzecich i terytoriów.

(11)

Biegli rewidenci i jednostki audytorskie, którzy dostarczają sprawozdania z badań dotyczące rocznych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek zarejestrowanych w Argentynie, na Bahamach, w Chile, Kazachstanie, Maroku, Meksyku, Pakistanie i na Ukrainie, korzystali z okresu przejściowego przyznanego decyzją 2008/627/WE. Od tego czasu powyższe państwa nie przedstawiły informacji na temat swoich ram regulacyjnych w zakresie rewizji finansowej oraz odpowiednich systemów nadzoru. W takiej sytuacji wydaje się, że powyższe państwa trzecie nie są skłonne kontynuować działań mających na celu uznanie przez Komisję ich regulacji dotyczących rewizji finansowej za równoważne z systemami nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji dotyczącymi biegłych rewidentów i firm audytorskich w państwach członkowskich. W związku z tym nie należy przedłużać okresu przejściowego, przyznanego im decyzją 2008/627/WE, w odniesieniu do biegłych rewidentów i jednostek audytorskich dostarczających sprawozdania z badań dotyczących rocznych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek zarejestrowanych w powyższych państwach trzecich.

(12)

Aby zapewnić ochronę inwestorom, biegli rewidenci i jednostki audytorskie, którzy dostarczają sprawozdania z badań dotyczących rocznych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek zarejestrowanych w państwach trzecich wymienionych w załączniku do niniejszej decyzji, powinni mieć możliwość kontynuowania swojej działalności w zakresie rewizji finansowej w okresie przejściowym w Unii Europejskiej, bez podlegania rejestracji zgodnie z art. 45 dyrektywy 2006/43/WE, jedynie pod warunkiem że przedstawią wymagane informacje. Pod warunkiem przedstawienia informacji wspomniani biegli rewidenci i jednostki audytorskie powinni mieć możliwość kontynuowania swojej działalności związanej ze sprawozdaniami z badań dotyczących rocznych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata obrotowe rozpoczynające się w okresie od dnia 2 lipca 2010 r. do dnia 31 lipca 2012 r. Niniejsza decyzja nie powinna mieć wpływu na prawo państw członkowskich do stosowania własnych systemów dochodzeń i sankcji wobec powyższych biegłych rewidentów i jednostek audytorskich.

(13)

Jeżeli spółka jest zarejestrowana w jednym z państw trzecich lub terytoriów trzecich wymienionych w art. 1 niniejszej decyzji i jej zbywalne papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w którymkolwiek państwie członkowskim, ale nie są dopuszczone do obrotu w państwie trzecim lub na terytorium trzecim, w którym spółka ta jest zarejestrowana, państwa członkowskie powinny zapewnić, by wszystkie badania sprawozdań finansowych takiej spółki podlegały porozumieniom o współpracy zawartym z danym państwem trzecim lub terytorium trzecim celem określenia, który system nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji będzie miał zastosowanie do biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe takiej spółki. W przypadku gdy takie badania są prowadzone przez biegłego rewidenta lub firmę audytorską z innego państwa członkowskiego, państwa członkowskie powinny współpracować celem zagwarantowania, że badanie podlega zakresowi jednego z ich systemów nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji.

(14)

Jeżeli spółka jest zarejestrowana w jednym z państw trzecich lub terytoriów trzecich wymienionych w załączniku do niniejszej decyzji i jej zbywalne papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w którymkolwiek państwie członkowskim, ale nie są dopuszczone do obrotu w państwie trzecim lub na terytorium trzecim, w którym spółka ta jest zarejestrowana, państwa członkowskie powinny współpracować z tym państwem trzecim lub terytorium trzecim celem zapewnienia, by wszystkie audyty dotyczące sprawozdań finansowych takiej spółki podlegały systemowi nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji. W przypadku gdy takie badania są prowadzone przez biegłego rewidenta lub firmę audytorską z innego państwa członkowskiego, państwa członkowskie powinny współpracować celem zagwarantowania, że badanie podlega zakresowi jednego z ich systemów nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji.

(15)

W okresie przejściowym państwa członkowskie nie powinny podejmować na szczeblu krajowym decyzji w sprawie równoważności. Fakt, że na mocy niniejszej decyzji biegli rewidenci i jednostki audytorskie, którzy dostarczają sprawozdania z badań dotyczących rocznych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek zarejestrowanych w państwach trzecich lub na terytoriach trzecich wymienionych w załączniku do niniejszej decyzji, mogą kontynuować swoją działalność w zakresie rewizji finansowej w odniesieniu do spółek określonych w art. 45 dyrektywy 2006/43/WE, nie powinien uniemożliwiać państwom członkowskim zawierania porozumień o współpracy w zakresie indywidualnych kontroli zapewniania jakości między właściwymi organami danego państwa członkowskiego a właściwymi organami państwa trzeciego lub terytorium trzeciego.

(16)

Komisja powinna monitorować funkcjonowanie procedur przejściowych oraz analizować postępy poczynione przez państwa trzecie i terytoria trzecie, którym przyznano lub przedłużono okres przejściowy. Na koniec okresu przejściowego Komisja może zdecydować o równoważności systemów nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji dotyczących biegłych rewidentów i jednostek audytorskich tych państw trzecich i terytoriów trzecich. Komisja powinna sprawdzić, czy państwa członkowskie napotkały trudności w zakresie uznania przez państwa trzecie i terytoria trzecie, których dotyczy niniejsza decyzja, równoważności systemów nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji dotyczących biegłych rewidentów i firm audytorskich państw członkowskich.

(17)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 48 ust. 1 dyrektywy 2006/43/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Do celów art. 46 ust. 1 dyrektywy 2006/43/WE systemy nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji, dotyczące biegłych rewidentów i jednostek audytorskich następujących państw trzecich, uznaje się za równoważne z systemami nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji dotyczącymi biegłych rewidentów i firm audytorskich państw członkowskich w odniesieniu do działalności w zakresie rewizji finansowej dotyczącej rocznych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata obrotowe rozpoczynające się, począwszy od dnia 2 lipca 2010 r.:

1.

Australia

2.

Kanada

3.

Chiny

4.

Chorwacja

5.

Japonia

6.

Singapur

7.

Republika Południowej Afryki

8.

Korea Południowa

9.

Szwajcaria

10.

Stany Zjednoczone Ameryki.

Artykuł 2

1.   Państwa członkowskie nie stosują art. 45 dyrektywy 2006/43/WE w odniesieniu do biegłych rewidentów i jednostek audytorskich dostarczających sprawozdania z badań dotyczących rocznych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek zarejestrowanych w państwach trzecich i na terytoriach trzecich wymienionych w załączniku do niniejszej decyzji, zgodnie z art. 45 ust. 1 wspomnianej dyrektywy, za lata obrotowe rozpoczynające się w okresie od dnia 2 lipca 2010 r. do dnia 31 lipca 2012 r., jeżeli dany biegły rewident lub dana jednostka audytorska przedstawi właściwym organom państwa członkowskiego wszystkie następujące informacje:

a)

imię i nazwisko oraz adres danego biegłego rewidenta lub nazwę i adres danej jednostki audytorskiej oraz informacje o jej strukturze prawnej;

b)

w przypadku gdy biegły rewident lub jednostka audytorska należą do sieci, opis danej sieci;

c)

informacje na temat standardów rewizji finansowej oraz wymogów niezależności zastosowanych podczas przeprowadzania danego badania;

d)

opis systemu wewnętrznej kontroli jakości jednostki audytorskiej;

e)

informację, czy i kiedy w odniesieniu do biegłego rewidenta lub jednostki audytorskiej przeprowadzono ostatnią kontrolę zapewnienia jakości, o ile informacje te nie są przedstawiane przez właściwy organ państwa trzeciego, oraz niezbędne informacje na temat jej wyniku. Jeżeli niezbędne informacje na temat wyniku ostatniej kontroli zapewnienia jakości nie są upubliczniane, właściwe organy państw członkowskich traktują takie informacje zgodnie z zasadą poufności.

2.   Państwa członkowskie zapewniają podanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska lub nazwy oraz adresu biegłych rewidentów i jednostek audytorskich dostarczających sprawozdania z badań dotyczących rocznych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek zarejestrowanych w państwach trzecich lub na terytoriach trzecich wymienionych w załączniku do niniejszej decyzji, a także faktu, że systemy nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji tych państw trzecich i terytoriów trzecich nie zostały jeszcze uznane za równoważne zgodnie z art. 46 ust. 2 dyrektywy 2006/43/WE. W tym celu właściwe organy państw członkowskich, o których mowa w art. 45 dyrektywy 2006/43/WE, mogą również rejestrować biegłych rewidentów i jednostki audytorskie, którzy przeprowadzają badania rocznych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek zarejestrowanych w państwach trzecich i na terytoriach trzecich wymienionych w załączniku do niniejszej decyzji.

3.   Niezależnie od przepisów ust. 1 państwa członkowskie mogą stosować swoje systemy dochodzeń i sankcji wobec biegłych rewidentów i jednostek audytorskich przeprowadzających badania rocznych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek zarejestrowanych w państwach trzecich lub na terytoriach trzecich wymienionych w załączniku.

4.   Przepisy ust. 1 nie naruszają porozumień o współpracy w zakresie kontroli zapewnienia jakości między właściwymi organami państwa członkowskiego a właściwymi organami państwa trzeciego lub terytorium trzeciego wymienionego w załączniku, pod warunkiem że porozumienie takie spełnia wszystkie poniższe kryteria:

a)

obejmuje przeprowadzanie kontroli zapewnienia jakości zgodnie z zasadą równego traktowania;

b)

zostało z wyprzedzeniem zgłoszone Komisji;

c)

nie wyklucza jakichkolwiek decyzji Komisji zgodnie z art. 47 dyrektywy 2006/43/WE.

Artykuł 3

Komisja monitoruje sytuację w państwach trzecich i na terytoriach trzecich wymienionych w załączniku. W szczególności Komisja monitoruje, czy właściwe organy administracyjne tych państw trzecich i terytoriów trzecich wymienionych w załączniku, które zobowiązały się publicznie wobec Komisji do ustanowienia systemów nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji dotyczących biegłych rewidentów i jednostek audytorskich, rzeczywiście ustanowiły takie systemy zgodnie z następującymi zasadami:

a)

systemy są niezależne od przedstawicieli zawodu biegłego rewidenta;

b)

zapewniają one odpowiedni nadzór nad badaniami spółek giełdowych;

c)

ich działanie jest przejrzyste i zapewnia wiarygodność wyniku kontroli zapewnienia jakości;

d)

systemy te są wspierane przez skuteczne systemy dochodzeń i sankcji.

W odniesieniu do Bermudów, Izraela, Kajmanów i Nowej Zelandii Komisja w szczególności dokona przeglądu postępu poczynionego w odniesieniu do uchwalania aktów prawnych ustanawiających system nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji dotyczący biegłych rewidentów i jednostek audytorskich w 2011 r. W stosownych przypadkach Komisja zmieni odpowiednio załącznik do niniejszej decyzji.

Artykuł 4

Artykuł 1 pkt 10 przestaje obowiązywać z dniem 31 lipca 2013 r.

Artykuł 5

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 stycznia 2011 r.

W imieniu Komisji

Michel BARNIER

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 157 z 9.6.2006, s. 87.

(2)  Dz.U. L 202 z 31.7.2008, s. 70.


ZAŁĄCZNIK

WYKAZ PAŃSTW TRZECICH I TERYTORIÓW TRZECICH

 

Abu Zabi

 

Bermudy

 

Brazylia

 

Kajmany

 

Międzynarodowe Centrum Finansowe w Dubaju

 

Egipt

 

Guernsey

 

Hongkong

 

Indie

 

Indonezja

 

Wyspa Man

 

Izrael

 

Jersey

 

Malezja

 

Mauritius

 

Nowa Zelandia

 

Rosja

 

Tajwan

 

Tajlandia

 

Turcja