21.12.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 336/17


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1228/2010

z dnia 15 grudnia 2010 r.

zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (1), w szczególności jego art. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87 ustanowiono Nomenklaturę scaloną („CN”) na potrzeby Wspólnej Taryfy Celnej, statystyk handlu zagranicznego Unii oraz innych obszarów polityki Unii dotyczących przywozu i wywozu towarów.

(2)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych (2) stosuje się w przypadkach, w których opodatkowanie nie jest uzasadnione.

(3)

Uwzględniając szczególny charakter niektórych przepływów towarów wymienionych w rozporządzeniu (WE) nr 1186/2009, w pewnych okolicznościach wydaje się właściwe, aby zmniejszyć obciążenia administracyjne związane ze zgłaszaniem takich przepływów poprzez nadanie im określonego kodu CN. Przypadki takie mają miejsce zwłaszcza wtedy, gdy klasyfikacja każdego rodzaju towarów objętych przewozem w celu sporządzenia zgłoszenia celnego wymagałaby nakładu pracy oraz kosztów niewspółmiernych do potencjalnych korzyści.

(4)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 113/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi w odniesieniu do zakresu zgłaszanego handlu, definicji danych, sporządzania statystyk handlowych w podziale według charakterystyki działalności oraz według waluty fakturowania, a także w odniesieniu do szczególnych towarów lub przepływów (3) oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1982/2004 z dnia 18 listopada 2004 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między państwami członkowskimi i uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 1901/2000 oraz (EWG) nr 3590/92 (4) umożliwiają państwom członkowskim stosowanie uproszczonego systemu kodowania niektórych towarów w statystykach dotyczących handlu z krajami spoza UE i handlu wewnątrzunijnego.

(5)

W rozporządzeniach tych przewidziano szczególne kody towarów, które należy stosować w specjalnych warunkach. Aby zapewnić przejrzystość oraz w celach informacyjnych kody te należy wymienić w CN.

(6)

W związku z powyższym do CN należy dodać dział 99.

(7)

Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do załącznika I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 grudnia 2010 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Algirdas ŠEMETA

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1.

(2)  Dz.U. L 324 z 10.12.2009, s. 23.

(3)  Dz.U. L 37 z 10.2.2010, s. 1.

(4)  Dz.U. L 343 z 19.11.2004, s. 3.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w spisie treści, część druga, sekcja XXI, dział 99, zwrot „(Zarezerwowane do specjalnego użytku przez właściwe organy wspólnotowe)” otrzymuje brzmienie: „Specjalne kody Nomenklatury scalonej”;

2)

w części drugiej, sekcja XXI, między końcem działu 98 a częścią trzecią, dodaje się „Dział 99” w brzmieniu:

DZIAŁ 99

SPECJALNE KODY NOMENKLATURY SCALONEJ

Poddział I

Kody Nomenklatury scalonej dla niektórych szczególnych przepływów towarów

(Przywóz lub wywóz)

Uwagi dodatkowe:

1.

Przepisy niniejszego poddziału mają zastosowanie wyłącznie do przepływu wymienionych w nim towarów.

Towary te objęte są odpowiednią podpozycją, jeżeli spełnione są warunki i wymogi określone w tej podpozycji i we wszelkich innych rozporządzeniach, które mają zastosowanie. Opis tych towarów musi być wystarczająco dokładny, aby umożliwić ich identyfikację.

Państwa członkowskie mogą jednak podjąć decyzję o niestosowaniu przepisów niniejszego poddziału, jeżeli w grę wchodzą należności celne przywozowe i inne opłaty.

2.

Przepisy niniejszego poddziału nie mają zastosowania do handlu towarami między państwami członkowskimi.

3.

Przywożone lub wywożone towary, które określono w rozporządzeniu (WE) nr 1186/2009 i w odniesieniu do których nie udzielono zwolnienia z należności celnych przywozowych lub wywozowych, nie są objęte niniejszym poddziałem.

Przepływy obejmujące towary, które podlegają jakimkolwiek zakazom lub ograniczeniom, są również wykluczone z niniejszego poddziału.

Kod CN

Opis:

Uwaga

1

2

3

 

Określone towary, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1186/2009 (przywóz i wywóz):

 

9905 00 00

Mienie osobiste należące do osób fizycznych przenoszących swoje miejsce zamieszkania

 (1)

9919 00 00

Następujące towary, inne niż towary wymienione powyżej:

 

Wyprawa ślubna i majątek ruchomy gospodarstwa domowego należące do osoby przenoszącej swoje miejsce zamieszkania w związku z zawarciem przez nią związku małżeńskiego; mienie osobiste nabyte w drodze dziedziczenia

 (1)

Wyposażenie ucznia, materiały szkolne i inny podobny majątek ruchomy gospodarstwa domowego

 (1)

Trumny zawierające zwłoki, urny z prochami zmarłych oraz ozdobne artykuły pogrzebowe

 (1)

Towary przeznaczone dla organizacji charytatywnych lub dobroczynnych oraz towary na rzecz ofiar katastrof

 (1)

Poddział II

Kody statystyczne dla niektórych szczególnych przepływów towarów

Uwagi dodatkowe:

1.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 113/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi w odniesieniu do zakresu zgłaszanego handlu, definicji danych, sporządzania statystyk handlowych w podziale według charakterystyki działalności oraz według waluty fakturowania, a także w odniesieniu do szczególnych towarów lub przepływów (2) oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1982/2004 z dnia 18 listopada 2004 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między państwami członkowskimi i uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 1901/2000 oraz (EWG) nr 3590/92 (3) umożliwiają państwom członkowskim stosowanie uproszczonego systemu kodowania niektórych towarów w statystykach dotyczących handlu z krajami spoza UE i handlu wewnątrzunijnego.

2.

Kody ustanowione w niniejszym poddziale podlegają warunkom określonym w rozporządzeniu (UE) nr 113/2010 i w rozporządzeniu (WE) nr 1982/2004.

Kod

Opis:

1

2

9930

Zaopatrzenie statków i statków powietrznych:

9930 24 00

Towary objęte działami CN od 1do 24

9930 27 00

Towary objęte działem 27 CN

9930 99 00

Towary klasyfikowane gdzie indziej

9931

Towary dostarczane do instalacji morskich dla załogi lub towary niezbędne do działania silników, maszyn i innego sprzętu na instalacjach morskich:

9931 24 00

Towary objęte działami CN od 1do 24

9931 27 00

Towary objęte działem 27 CN

9931 99 00

Towary klasyfikowane gdzie indziej

9950 00 00

Kod stosowany wyłącznie w handlu towarami między państwami członkowskimi w odniesieniu do jednostkowych transakcji, których wartość nie przekracza 200 EUR i w niektórych przypadkach w celu zgłaszania pozostałych produktów


(1)  Przy przywozie objęcie niniejszą podpozycją i zwolnienie z należności celnych przywozowych podlega warunkom określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1186/2009.

(2)  Dz.U. L 37 z 10.2.2010, s. 1.

(3)  Dz.U. L 343 z 19.11.2004, s. 3.