2.12.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 316/4


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1114/2010

z dnia 1 grudnia 2010 r.

ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 w odniesieniu do minimalnych norm jakości ważenia zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych (HICP) i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2454/97

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2494/95 (1) z dnia 23 października 1995 r. dotyczące zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych, w szczególności jego art. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP) to zharmonizowane dane liczbowe dotyczące inflacji, niezbędne Komisji i Europejskiemu Bankowi Centralnemu do wykonywania ich funkcji określonych w art. 140 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. HICP zostały opracowane dla ułatwienia międzynarodowego porównywania inflacji cen konsumpcyjnych. Są one ważnym wskaźnikiem przy zarządzaniu polityką monetarną.

(2)

Artykuł 8 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2494/95 wymaga, aby wagi HICP były aktualizowane wystarczająco często, by mogły sprostać wymogom porównywalności i wiarygodności. HICP oparte na wagach, które są aktualizowane z różną częstotliwością, mogą nie spełniać wymogu porównywalności i wiarygodności.

(3)

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2454/97 (2) z dnia 10 grudnia 1997 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 w odniesieniu do minimalnych norm jakości ważenia zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych (HICP) ustanowiono przepisy gwarantujące, że HICP konstruowane są przy zastosowaniu wag, które są wystarczająco wiarygodne i istotne dla celów porównań międzynarodowych. Przepisy te należy obecnie zmodyfikować, uwzględniając rozwój wydarzeń w zakresie HICP. Z tego względu środki ustanowione w niniejszym rozporządzeniu powinny zastąpić środki ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr 2454/97, które należy uchylić.

(4)

Artykuł 9 rozporządzenia (WE) nr 2494/95 wymaga, aby HICP były wskaźnikami cen typu Laspeyres. Jeśli zmieniają się odpowiednie ceny towarów i usług, wzorce wydatków konsumenckich mogą się zmienić do tego stopnia, że wagi odpowiadających im grup wydatków, w szczególności ich podstawowe ilości, muszą zostać zaktualizowane w celu zapewnienia ich istotności.

(5)

Na mocy art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1749/96 (3) z dnia 9 września 1996 r. w sprawie wstępnych środków koniecznych do wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 dotyczącego zharmonizowanych wskaźników cen towarów konsumpcyjnych HICP należy konstruować, uwzględniając zmiany cen towarów lub usług, które stały się od niedawna znaczące, oraz odpowiadających im wydatków.

(6)

Niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie bez uszczerbku dla minimalnych norm traktowania wag w zakresie ubezpieczenia, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1617/1999 (4) z dnia 23 lipca 1999 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 w odniesieniu do minimalnych norm traktowania ubezpieczenia w zharmonizowanym wskaźniku cen konsumpcyjnych.

(7)

Wymaga się, aby wagi na poziomie działów, grup i klas COICOP/HICP (5) nie różniły się w ciągu roku między miesiącami, chyba że różnice te wynikają z przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 330/2009 (6) z dnia 22 kwietnia 2009 r. odnośnie do minimalnych norm dla traktowania produktów sezonowych w zharmonizowanych wskaźnikach cen konsumpcyjnych.

(8)

Niniejsze rozporządzenie nie powinno wymagać od państw członkowskich przeprowadzania nowych badań statystycznych ani badań budżetów rodzin częściej niż raz na pięć lat, biorąc pod uwagę, że państwa członkowskie mają obowiązek sporządzania rachunków narodowych zgodnie z Europejskim Systemem Rachunków (ESA 1995) (7) oraz że wagi krajów, które nie są niezbędne dla produkcji zagregowanych danych dla strefy euro, obszaru UE lub innych zagregowanych danych HICP, opierają się na danych z zakresu rachunków narodowych.

(9)

Należy wziąć przy tym pod uwagę zasadę efektywności kosztowej zgodnie z art. 13 rozporządzenia (WE) nr 2494/95.

(10)

Zasięgnięto opinii Europejskiego Banku Centralnego zgodnie z art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2494/95.

(11)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

Celem niniejszego rozporządzenia jest ustalenie minimalnych norm jakości w zakresie ważenia zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych (HICP).

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1)

„okres odniesienia wag” na potrzeby HICP oznacza dwunastomiesięczny okres konsumpcji lub wydatków, na podstawie którego szacuje się wagi dla sporządzenia najnowszych wskaźników HICP;

2)

„wskaźniki częściowe” oznaczają wskaźniki częściowe ustanowione w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2214/96 (8) z dnia 20 listopada 1996 r. dotyczącym zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych: przekazywania i upowszechniania wskaźników częściowych ZWCK.

Artykuł 3

Minimalne normy ważenia HICP

(1)   Co miesiąc w danym roku t państwa członkowskie sporządzają HICP przy zastosowaniu wag wskaźników częściowych, odzwierciedlających wzorzec wydatków konsumenckich w okresie odniesienia wag, starając się zachować najwyższą możliwą reprezentatywność wzorców wydatków konsumenckich w poprzednim roku kalendarzowym.

(2)   W związku z powyższym państwa członkowskie co roku dokonują przeglądu wag wskaźników częściowych HICP i uaktualniają je, uwzględniają wstępne dane z zakresu rachunków narodowych dotyczące wzorców konsumpcji z roku t-2, odstępując od tej zasady jedynie w wyjątkowych i dobrze umotywowanych okolicznościach, a także uwzględniają wszelkie dostępne i istotne informacje z badań budżetów domowych oraz z innych źródeł danych, które są wystarczająco wiarygodne dla celów sporządzania HICP.

(3)   Co się tyczy wag poniżej poziomu wskaźników częściowych, w tym wag podstawowych grup produktów zgodnie z definicją w rozporządzeniu (WE) nr 1749/96, państwa członkowskie stosują wagi, które w żadnym wypadku nie mogą być starsze niż siedem lat.

(4)   Państwa członkowskie co roku dokonują przeglądu, czy nie pojawiły się ważne i trwałe trendy rynkowe, wpływające na ilości w podpodziałach COICOP/HICP, między okresami opisanymi w ust. 2 i 3 a okresem t-1, w celu oszacowania wag, które są możliwie najbardziej aktualne. W szczególności przeglądowi poddaje się wydatki konsumpcyjne dla podpodziałów COICOP/HICP, w których w wyniku decyzji administracyjnych wystąpiły znane zmiany, i dla produktów na szybko rozwijających się rynkach.

(5)   Wszelkie dostosowania wag na mocy tego artykułu wchodzą w życie ze wskaźnikiem na styczeń roku t. Wag HICP dla poprzednich lat nie poddaje się przeglądowi, bez uszczerbku dla możliwości poprawy błędów zgodnie z art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1921/2001 (9) z dnia 28 września 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 odnośnie do minimalnych norm dla korekt zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2602/2000. W każdym przypadku wagi HICP wchodzą w życie ze wskaźnikiem na styczeń każdego roku i są aktualizowane względem cen z grudnia poprzedniego roku.

Artykuł 4

Kontrola jakości

Państwa członkowskie udostępniają Komisji (Eurostatowi), na jej wniosek, wystarczające informacje dotyczące wag stosowanych do konstruowania HICP z uwzględnieniem zastosowanego okres odniesienia wag, wyniku rocznych przeglądów, a także dotyczące dostosowań, w celu oceny zgodności z niniejszym rozporządzeniem.

Artykuł 5

Stosowanie

Przepisy niniejszego rozporządzenia wchodzą w życie najpóźniej ze wskaźnikiem na styczeń 2012 r.

Artykuł 6

Uchylenie

Rozporządzenie (WE) nr 2454/97 traci moc z dniem 1 stycznia 2012 r. Odesłania do uchylonego rozporządzenia odczytywane są jako odesłania do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 7

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 grudnia 2010 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 257 z 27.10.1995, s. 1.

(2)  Dz.U. L 340 z 11.12.1997, s. 24.

(3)  Dz.U. L 229 z 10.9.1996, s. 3.

(4)  Dz.U. L 192 z 24.7.1999, s. 9.

(5)  Klasyfikacja spożycia indywidualnego według celu, dostosowana do potrzeb HICP.

(6)  Dz.U. L 103 z 23.4.2009, s. 6.

(7)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie (Dz.U L 310 z 30.11.1996, s. 1).

(8)  Dz.U. L 296 z 21.11.1996, s. 8.

(9)  Dz.U. L 261 z 29.9.2001, s. 49.