15.12.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 331/162


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 1096/2010

z dnia 17 listopada 2010 r.

w sprawie powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań w zakresie funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 127 ust. 6,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Kryzys finansowy ujawnił istotne braki w nadzorze finansowym, który nie był w stanie przewidzieć negatywnych zmian o charakterze makroostrożnościowym i zapobiec nagromadzeniu się nadmiernych ryzyk w sektorze finansowym, i unaocznił w szczególności słabości obecnego nadzoru makroostrożnościowego.

(2)

W listopadzie 2008 roku Komisja zleciła grupie wysokiego szczebla pod przewodnictwem Jacques’a de Larosière’a („grupa de Larosière’a”) opracowanie zaleceń w sprawie sposobów wzmocnienia europejskich rozwiązań w zakresie nadzoru, aby lepiej chronić obywateli i odbudować zaufanie do systemu finansowego.

(3)

W swoim sprawozdaniu końcowym przedstawionym w dniu 25 lutego 2009 r. grupa de Larosière’a zaleciła m.in. utworzenie organu na poziomie Unii, którego zadaniem byłoby nadzorowanie ryzyka w systemie finansowym jako całości.

(4)

W komunikacie „Realizacja europejskiego planu naprawy” z dnia 4 marca 2009 r. Komisja z zadowoleniem przyjęła zalecenia grupy de Larosière’a i poparła je w szerokim zakresie. Podczas posiedzenia w dniach 19–20 marca 2009 r. Rada Europejska potwierdziła, że należy poprawić regulacje dotyczące instytucji finansowych oraz nadzór nad tymi instytucjami w Unii i że podstawę działań podejmowanych w tym zakresie powinno stanowić sprawozdanie grupy de Larosière’a.

(5)

W swoim komunikacie „Europejski nadzór finansowy” z dnia 27 maja 2009 r. Komisja przedstawiła szereg reform obecnych rozwiązań mających na celu zapewnienie stabilności finansowej na poziomie Unii, w tym w szczególności propozycję utworzenia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ERRS) odpowiedzialnej za nadzór makroostrożnościowy. Stanowisko Komisji zostało poparte przez Radę w dniu 9 czerwca 2009 r. i Radę Europejską podczas posiedzenia w dniach 18–19 czerwca 2009 r.; pozytywnie przyjęto także zamiar przedstawienia przez Komisję wniosków prawodawczych, tak by nowy system mógł zacząć w pełni obowiązywać.

(6)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 (3) ustanowiło na poziomie Unii nadzór makroostrożnościowy nad systemem finansowym i Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego (ERRS).

(7)

Ze względu na swoją fachową wiedzę z zakresu kwestii makroostrożnościowych Europejski Bank Centralny (EBC) może wnieść istotny wkład w skuteczny nadzór makroostrożnościowy nad systemem finansowym w Unii.

(8)

Sekretariat ERRS (Sekretariat) powinien być udostępniany przez EBC, w związku z czym EBC powinien zapewnić odpowiednie zasoby kadrowe i finansowe. Personel Sekretariatu powinien zatem podlegać warunkom zatrudnienia pracowników EBC. W szczególności zgodnie z preambułą decyzji EBC z dnia 9 czerwca 1998 r. w sprawie przyjęcia Warunków zatrudnienia pracowników Europejskiego Banku Centralnego, ze zmianami z dnia 31 marca 1999 r. (EBC/1998/4) (4), pracownicy EBC powinni być rekrutowani z możliwie najszerszego obszaru geograficznego spośród obywateli państw członkowskich.

(9)

W dniu 9 czerwca 2009 r. Rada stwierdziła, że EBC powinien zapewniać ERRS wsparcie analityczne, statystyczne, administracyjne i logistyczne. Ponieważ ERRS ma za zadanie uwzględniać wszystkie aspekty i obszary stabilności finansowej, EBC powinien zaangażować krajowe banki centralne i krajowe organy nadzoru do tego, by zapewniały swoją szczególną wiedzę fachową. Należy zatem skorzystać z przewidzianej w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej możliwości powierzenia EBC szczególnych zadań dotyczących nadzoru ostrożnościowego poprzez powierzenie EBC zadania polegającego na zapewnianiu ERRS obsługi Sekretariatu.

(10)

EBC należy powierzyć zadanie zapewniania ERRS wsparcia w zakresie statystyki. Gromadzenie i przetwarzanie informacji określonych w niniejszym rozporządzeniu, które są konieczne do wykonywania zadań ERRS, powinny zatem podlegać art. 5 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych oraz Europejskiego Banku Centralnego, a także rozporządzeniu Rady (WE) nr 2533/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczącemu zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny (5). W związku z tym poufne informacje statystyczne gromadzone przez EBC lub Europejski System Banków Centralnych powinny być udostępniane ERRS. Ponadto niniejsze rozporządzenie powinno pozostawać bez uszczerbku dla rozporządzenia (WE) nr 223/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej (6).

(11)

Sekretariat powinien przygotowywać posiedzenia ERRS i wspierać prace Rady Generalnej, Komitetu Sterującego, Doradczego Komitetu Technicznego i Doradczego Komitetu Naukowego ERRS. W imieniu ERRS Sekretariat powinien gromadzić wszystkie informacje niezbędne do realizacji zadań ERRS,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Członkostwo

Prezes i wiceprezes Europejskiego Banku Centralnego (EBC) zostają członkami Rady Generalnej Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (zwanej dalej „ERRS”), ustanowionej rozporządzeniem (UE) nr 1092/2010.

Artykuł 2

Wsparcie dla ERRS

EBC zapewnia obsługę Sekretariatu, dostarczając tym samym ERRS wsparcie analityczne, statystyczne, logistyczne i administracyjne. Zadania Sekretariatu określone w art. 4 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1092/2010 obejmują w szczególności:

a)

przygotowywanie posiedzeń ERRS;

b)

zgodnie z art. 5 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego oraz art. 5 niniejszego rozporządzenia – gromadzenie i przetwarzanie informacji, w tym informacji statystycznych, w imieniu ERRS i na potrzeby wykonywania jej zadań;

c)

przygotowywanie analiz niezbędnych do wykonywania zadań ERRS, z wykorzystaniem fachowych porad udzielanych przez krajowe banki centralne i krajowe organy nadzoru;

d)

wspieranie ERRS w prowadzonej przez nią współpracy międzynarodowej na szczeblu administracyjnym z innymi właściwymi organami w zakresie kwestii makroostrożnościowych;

e)

wspieranie prac Rady Generalnej, Komitetu Sterującego, Doradczego Komitetu Technicznego i Doradczego Komitetu Naukowego.

Artykuł 3

Organizacja Sekretariatu

1.   EBC udostępnia wystarczające zasoby kadrowe i finansowe na potrzeby wykonywania powierzonego mu zadania polegającego na zapewnieniu obsługi Sekretariatu.

2.   Szef Sekretariatu jest powoływany przez EBC w porozumieniu z Radą Generalną ERRS.

Artykuł 4

Zarządzanie Sekretariatem

1.   W imieniu ERRS wskazówki szefowi Sekretariatu przekazuje przewodniczący ERRS i Komitet Sterujący.

2.   Szef Sekretariatu lub jego przedstawiciel uczestniczą w posiedzeniach Rady Generalnej, Komitetu Sterującego, Doradczego Komitetu Technicznego i Doradczego Komitetu Naukowego ERRS.

Artykuł 5

Gromadzenie informacji w imieniu ERRS

1.   ERRS określa informacje niezbędne do wykonywania swoich zadań zgodnie z art. 3 rozporządzenia (UE) nr 1092/2010. W związku z powyższym Sekretariat regularnie oraz doraźnie gromadzi w imieniu ERRS wszystkie niezbędne informacje zgodnie z art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1092/2010 i z zastrzeżeniem art. 6 niniejszego rozporządzenia.

2.   W imieniu ERRS Sekretariat udostępnia Europejskim Urzędom Nadzoru informacje dotyczące różnych rodzajów ryzyka, niezbędne do realizacji ich zadań.

Artykuł 6

Poufność informacji i dokumentów

1.   Bez uszczerbku dla mających zastosowanie przepisów prawa karnego wszelkie poufne informacje uzyskane przez Sekretariat podczas wykonywania jego obowiązków nie mogą zostać ujawnione żadnej osobie ani organowi spoza ERRS, z wyjątkiem informacji w postaci skróconej lub zbiorczej, tak aby niemożliwe było zidentyfikowanie poszczególnych instytucji finansowych.

2.   Sekretariat zapewnia, aby dokumenty były przekazywane ERRS w sposób zapewniający zachowanie ich poufności.

3.   EBC zapewnia poufność informacji otrzymywanych przez Sekretariat do celów wykonywania zadań EBC na podstawie niniejszego rozporządzenia. EBC ustanawia wewnętrzne mechanizmy i przyjmuje wewnętrzne regulaminy, aby zapewnić ochronę informacji gromadzonych przez Sekretariat w imieniu ERRS. Pracownicy EBC przestrzegają właściwych zasad dotyczących tajemnicy służbowej.

4.   Informacje uzyskane przez EBC w wyniku stosowania niniejszego rozporządzenia są wykorzystywane wyłącznie do celów określonych w art. 2.

Artykuł 7

Dostęp do dokumentów

1.   Sekretariat zapewnia stosowanie decyzji Europejskiego Banku Centralnego z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2004/3) (7).

2.   Praktyczne uzgodnienia dotyczące stosowania decyzji EBC/2004/3 do dokumentów dotyczących ERRS przyjmuje się w terminie do dnia 17 czerwca 2011 r.

Artykuł 8

Przegląd

Rada przeprowadza analizę niniejszego rozporządzenia w terminie do dnia 17 grudnia 2013 r., na podstawie sprawozdania Komisji. Po otrzymaniu opinii EBC i Europejskich Urzędów Nadzoru Rada stwierdza, czy niniejsze rozporządzenie powinno zostać poddane przeglądowi.

Artykuł 9

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 16 grudnia 2010 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 listopada 2010 r.

W imieniu Rady

Przewodniczący

D. REYNDERS


(1)  Opinia z dnia 22 września 2010 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Dz.U. C 270 z 11.11.2009, s. 1.

(3)  Zob. s. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(4)  Dz.U. L 125 z 19.5.1999, s. 32.

(5)  Dz.U. L 318 z 27.11.1998, s. 8.

(6)  Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164.

(7)  Dz.U. L 80 z 18.3.2004, s. 42.