8.12.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 323/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1088/2010

z dnia 23 listopada 2010 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 976/2009 w zakresie usług pobierania i usług przekształcania

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającą infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (1), w szczególności jej art. 16,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 976/2009 z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie usług sieciowych (2) określono wspólne specyfikacje techniczne i minimalne kryteria wydajności w odniesieniu do dwóch rodzajów usług sieciowych – przeglądania i wyszukiwania.

(2)

Usługi sieciowe obejmują również usługi pobierania i usługi przekształcania. Usługi pobierania to usługi, w ramach których użytkownicy otrzymują dostęp do informacji znajdujących się w zbiorach danych przestrzennych odnoszących się do tematów danych przestrzennych określonych w dyrektywie 2007/2/WE. Zbiory danych przestrzennych udostępniane za pomocą usług pobierania powinny być zgodne z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1089/2010 (3). Usługi przekształcania to usługi, z których można korzystać, aby uzyskać zgodność zbiorów danych przestrzennych ze wspomnianym rozporządzeniem.

(3)

Aby zapewnić interoperacyjność infrastruktury informacji przestrzennej utworzonej przez państwa członkowskie, należy określić wspólne specyfikacje techniczne i minimalne kryteria wydajności w odniesieniu do usług pobierania i usług przekształcania.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 976/2009.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 22 dyrektywy 2007/2/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 976/2009 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 2 akapit drugi dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

„12)

»pobieranie przy bezpośrednim dostępie« oznacza usługę pobierania, która zapewnia dostęp do obiektów przestrzennych w zbiorach danych przestrzennych na podstawie zapytania.”;

2)

w art. 3 dodaje się lit. c) i d) w brzmieniu:

„c)

w przypadku usług pobierania – odpowiednie szczególne wymogi i właściwości określone w załącznikach I i IV;

d)

w przypadku usług przekształcania – odpowiednie szczególne wymogi i właściwości określone w załącznikach I i V.”;

3)

w art. 4 dodaje się ust. 3–6 w brzmieniu:

„3.   Nie później niż dnia 28 czerwca 2012 r. państwa członkowskie zapewniają świadczenie usług pobierania w zakresie początkowej zdolności operacyjnej.

4.   Nie później niż dnia 28 grudnia 2012 r. państwa członkowskie zapewniają świadczenie usług pobierania zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

5.   Nie później niż dnia 28 czerwca 2012 r. państwa członkowskie zapewniają świadczenie usług przekształcania w zakresie początkowej zdolności operacyjnej.

6.   Nie później niż dnia 28 grudnia 2012 r. państwa członkowskie zapewniają świadczenie usług przekształcania zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.”;

4)

załącznik I zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia;

5)

dodaje się załącznik IV w brzmieniu określonym w załączniku II do niniejszego rozporządzenia;

6)

dodaje się załącznik V w brzmieniu określonym w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 listopada 2010 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 108 z 25.4.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 274 z 20.10.2009, s. 9.

(3)  Zob. s. 11 niniejszego Dziennika Urzędowego.


ZAŁĄCZNIK I

„ZAŁĄCZNIK I

JAKOŚĆ USŁUGI

Usługi sieciowe stron trzecich przyłączane zgodnie z art. 12 dyrektywy 2007/2/WE nie są uwzględniane przy ocenie jakości usług w celu uniknięcia jakiegokolwiek obniżenia jakości ze względu na efekt kaskadowy.

Zastosowanie mają następujące kryteria jakości usług związane z wydajnością, przepustowością i dostępnością.

1.   WYDAJNOŚĆ

Normalne warunki to warunki panujące poza okresami szczytowego obciążenia. Przyjmuje się, że występują one przez 90 % czasu.

Czas odpowiedzi potrzebny do przesłania odpowiedzi wstępnej na polecenie usługi wyszukiwania wynosi maksymalnie 3 sekundy w normalnych warunkach.

W przypadku obrazu wielkości 470 kilobajtów (np. 800 × 600 pikseli przy głębi koloru 8 bitów) czas potrzebny do przesłania odpowiedzi wstępnej na polecenie »Uzyskaj mapę« w usłudze przeglądania wynosi maksymalnie 5 sekund w normalnych warunkach.

W przypadku operacji »Uzyskaj metadane usługi pobierania« czas potrzebny do przesłania odpowiedzi wstępnej wynosi maksymalnie 10 sekund w normalnych warunkach.

W przypadku operacji »Uzyskaj zbiór danych przestrzennych« i operacji »Uzyskaj obiekt przestrzenny« oraz zapytania zawierającego wyłącznie prostokąt ograniczający czas potrzebny do przesłania odpowiedzi wstępnej wynosi maksymalnie 30 sekund w normalnych warunkach, a dla usługi pobierania, również w normalnych warunkach, utrzymuje się stałą szybkość odpowiedzi większą niż 0,5 megabajta na sekundę lub większą niż 500 obiektów przestrzennych na sekundę.

W przypadku operacji »Opisz zbiór danych przestrzennych« i operacji »Opisz typ obiektu przestrzennego« czas potrzebny do przesłania odpowiedzi wstępnej wynosi maksymalnie 10 sekund w normalnych w warunkach, a dla usługi pobierania, również w normalnych warunkach, utrzymuje się średnią szybkość odpowiedzi większą niż 0,5 megabajta na sekundę lub większą niż 500 opisów obiektów przestrzennych na sekundę.

2.   PRZEPUSTOWOŚĆ

Minimalna liczba obsługiwanych jednocześnie poleceń dotyczących usługi wyszukiwania zgodnie z jakością usługi w zakresie kryteriów wydajności wynosi 30 na sekundę.

Minimalna liczba obsługiwanych jednocześnie poleceń dotyczących usługi przeglądania zgodnie z jakością usługi w zakresie kryteriów wydajności wynosi 20 na sekundę.

Minimalna liczba obsługiwanych jednocześnie poleceń dotyczących usługi pobierania zgodnie z jakością usługi w zakresie kryteriów wydajności wynosi 10 na sekundę. Liczbę jednocześnie realizowanych poleceń można ograniczyć do 50.

Minimalna liczba obsługiwanych jednocześnie poleceń dotyczących usługi przekształcania zgodnie z jakością usługi w zakresie kryteriów wydajności wynosi 5 na sekundę.

3.   DOSTĘPNOŚĆ

Prawdopodobieństwo uzyskania dostępu do usługi sieciowej w danym czasie wynosi 99 %.”


ZAŁĄCZNIK II

„ZAŁĄCZNIK IV

USŁUGI POBIERANIA

CZĘŚĆ A

Operacje pobierania

1.   SPIS OPERACJI

W celu zapewnienia zgodności z art. 11 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2007/2/WE w ramach usługi pobierania dostępne są co najmniej operacje wymienione w tabeli 1 niniejszego załącznika.

Tabela 1

Operacja

Rola

Uzyskaj metadane usługi pobierania

Dostarcza wszystkich niezbędnych informacji dotyczących usługi, dostępnych zbiorów danych przestrzennych i opisuje możliwości usługi.

Uzyskaj zbiór danych przestrzennych

Operacja »Uzyskaj zbiór danych przestrzennych« umożliwia uzyskanie zbioru danych przestrzennych.

Opisz zbiór danych przestrzennych

W ramach takiej operacji następuje zwrot opisu wszystkich typów obiektów przestrzennych znajdujących w zbiorze danych przestrzennych.

Połącz usługę pobierania

Umożliwia organowi publicznemu lub stronie trzeciej zgłoszenie dostępności usługi pobierania do celów pobierania zbiorów danych przestrzennych lub, gdy jest to wykonalne, obiektów przestrzennych poprzez usługę pobierania państwa członkowskiego przy zachowaniu możliwości pobierania w miejscu tego organu publicznego lub osoby trzeciej.

Parametry poleceń i odpowiedzi w ramach każdej operacji uzupełniają opis każdej operacji i stanowią integralną część specyfikacji technicznej usługi pobierania.

2.   OPERACJA »UZYSKAJ METADANE USŁUGI POBIERANIA«

2.1.   Polecenie »Uzyskaj metadane usługi pobierania«

2.1.1.   Parametr polecenia »Uzyskaj metadane usługi pobierania«

Parametr polecenia »Uzyskaj metadane usługi pobierania« wskazuje język naturalny stosowany w treści odpowiedzi na polecenie »Uzyskaj metadane usługi pobierania«.

2.2.   Odpowiedź na polecenie »Uzyskaj metadane usługi pobierania«

Odpowiedź na polecenie »Uzyskaj metadane usługi pobierania« zawiera następujące zbiory parametrów:

metadane usługi pobierania,

metadane operacji,

języki,

metadane zbiorów danych przestrzennych.

2.2.1.   Parametry metadanych usługi pobierania

Parametry dotyczące metadanych usługi pobierania zawierają co najmniej elementy metadanych INSPIRE dotyczące usługi pobierania.

2.2.2.   Parametry metadanych operacji

Parametry dotyczące metadanych operacji dostarczają metadanych na temat operacji wykonywanych przez usługę pobierania. Opisują co najmniej każdą operację, w tym zawierają jako minimum opis wymienianych danych i adres sieciowy.

2.2.3.   Parametry językowe

Zapewniane są dwa parametry językowe:

parametr »język odpowiedzi«, wskazujący język naturalny używany w parametrach odpowiedzi na polecenie »Uzyskaj metadane usługi pobierania«,

parametr »obsługiwane języki«, zawierający listę języków naturalnych obsługiwanych w ramach usługi pobierania.

2.2.4.   Parametry metadanych zbiorów danych przestrzennych

Podaje się elementy metadanych INSPIRE dostępnych zbiorów danych przestrzennych. Ponadto dla każdego zbioru danych przestrzennych podaje się również wykaz dostępnych systemów odniesienia za pomocą współrzędnych, o którym mowa w rozporządzeniu (UE) nr 1089/2010.

3.   OPERACJA »UZYSKAJ ZBIÓR DANYCH PRZESTRZENNYCH«

3.1.   Polecenie »Uzyskaj zbiór danych przestrzennych«

Polecenie »Uzyskaj zbiór danych przestrzennych« zawiera następujące parametry:

język,

identyfikator zbioru danych przestrzennych,

system odniesienia za pomocą współrzędnych.

3.1.1.   Parametr językowy

Parametr językowy wskazuje język naturalny żądany dla zbioru danych przestrzennych.

3.1.2.   Parametr identyfikatora zbioru danych przestrzennych

Parametr identyfikatora zbioru danych przestrzennych zawiera unikalny identyfikator zasobu dla zbioru danych przestrzennych.

3.1.3.   Parametr systemu odniesienia za pomocą współrzędnych

Parametr systemu odniesienia za pomocą współrzędnych zawiera jeden z systemów odniesienia za pomocą współrzędnych wymienionych w wykazie dostępnych systemów odniesienia za pomocą współrzędnych, o którym mowa w pkt 2.2.4.

3.2.   Odpowiedź na polecenie »Uzyskaj zbiór danych przestrzennych«

3.2.1.   Parametr odpowiedzi na polecenie »Uzyskaj zbiór danych przestrzennych«

Parametr odpowiedzi na polecenie »Uzyskaj zbiór danych przestrzennych« to żądany zbiór danych przestrzennych w żądanym języku i w żądanym systemie odniesienia za pomocą współrzędnych.

4.   OPERACJA »OPISZ ZBIÓR DANYCH PRZESTRZENNYCH«

4.1.   Polecenie »Opisz zbiór danych przestrzennych«

Polecenie »Opisz zbiór danych przestrzennych« zawiera następujące parametry:

język,

identyfikator zbioru danych przestrzennych.

4.1.1.   Parametr językowy

Parametr językowy wskazuje język naturalny żądany dla opisu typu obiektów przestrzennych.

4.1.2.   Parametr identyfikatora zbioru danych przestrzennych

Parametr identyfikatora zbioru danych przestrzennych zawiera unikalny identyfikator zasobu dla zbioru danych przestrzennych.

4.2.   Odpowiedź na polecenie »Opisz zbiór danych przestrzennych«

4.2.1.   Parametr odpowiedzi na polecenie »Opisz zbiór danych przestrzennych«

Parametr odpowiedzi na polecenie »Opisz zbiór danych przestrzennych« to opis obiektów przestrzennych w żądanym zbiorze danych przestrzennych i w żądanym języku.

5.   OPERACJA »POŁĄCZ USŁUGĘ POBIERANIA«

Operacja »Połącz usługę pobierania« umożliwia zgłaszanie dostępności usługi pobierania zgodnej z niniejszym rozporządzeniem do celów pobierania zasobów poprzez usługę pobierania państwa członkowskiego przy jednoczesnym zachowaniu zasobów w miejscu ich właściciela.

5.1.   Polecenie »Połącz usługę pobierania«

5.1.1.   Parametr polecenia »Połącz usługę pobierania«

Parametr polecenia »Połącz usługę pobierania« zapewnia wszystkie informacje dotyczące usługi pobierania organu publicznego lub strony trzeciej zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, umożliwiające zapewnianie dostępu do zbiorów danych przestrzennych w ramach usługi pobierania państwa członkowskiego oraz, gdy jest to wykonalne, do obiektów przestrzennych z usługi pobierania organu publicznego lub strony trzeciej.

CZĘŚĆ B

Operacje pobierania przy dostępie bezpośrednim

6.   SPIS OPERACJI

W przypadku gdy usługa pobierania zapewnia bezpośredni dostęp do zbiorów danych przestrzennych, w uzupełnieniu do operacji wymienionych w tabeli 1, zapewnia również operacje wymienione w tabeli 2 niniejszego załącznika.

Tabela 2

Operacja

Rola

Uzyskaj obiekt przestrzenny

Ta operacja umożliwia uzyskanie obiektów przestrzennych na podstawie zapytania.

Opisz typ obiektu przestrzennego

W ramach takiej operacji następuje zwrot opisu określonych typów obiektów przestrzennych.

Parametry poleceń i odpowiedzi w ramach każdej operacji uzupełniają opis każdej operacji i stanowią integralną część specyfikacji technicznej usługi pobierania.

7.   OPERACJA »UZYSKAJ OBIEKT PRZESTRZENNY«

7.1.   Polecenie »Uzyskaj obiekt przestrzenny«

Polecenie »Uzyskaj obiekt przestrzenny« zawiera następujące parametry:

język,

identyfikator zbioru danych przestrzennych,

system odniesienia za pomocą współrzędnych,

zapytanie.

7.1.1.   Parametr językowy

Parametr językowy wskazuje język naturalny żądany dla obiektów przestrzennych.

7.1.2.   Parametr identyfikatora zbioru danych przestrzennych

Parametr identyfikatora zbioru danych przestrzennych zawiera unikalny identyfikator zasobu dla żądanego zbioru danych przestrzennych. W przypadku gdy nie podano tego parametru, zakłada się, że wybrano wszystkie dostępne zbiory danych przestrzennych.

7.1.3.   Parametr systemu odniesienia za pomocą współrzędnych

Parametr systemu odniesienia za pomocą współrzędnych zawiera jeden z systemów odniesienia za pomocą współrzędnych wymienionych w wykazie systemów odniesienia za pomocą współrzędnych określonym w rozporządzeniu (UE) nr 1089/2010.

7.1.4.   Parametr zapytania

Parametr zapytania składa się z kryteriów wyszukiwania wymienionych w części C.

7.2.   Odpowiedź na polecenie »Uzyskaj obiekt przestrzenny«

Odpowiedź na polecenie »Uzyskaj obiekt przestrzenny« zawiera następujące parametry:

zbiór obiektów przestrzennych,

metadane zbioru obiektów przestrzennych.

7.2.1.   Parametr zbioru obiektów przestrzennych

Parametr zbioru obiektów przestrzennych to zbiór obiektów przestrzennych zgodny z rozporządzeniem (UE) nr 1089/2010 oraz spełniający kryteria wyszukiwania określone w zapytaniu, w żądanym języku i w systemie odniesienia za pomocą współrzędnych.

7.2.2.   Parametr metadanych zbioru obiektów przestrzennych

Parametr metadanych zbioru obiektów przestrzennych zawiera co najmniej elementy metadanych INSPIRE zbioru obiektów przestrzennych.

8.   OPERACJA »OPISZ TYP OBIEKTU PRZESTRZENNEGO«

8.1.   Polecenie »Opisz typ obiektu przestrzennego«

Polecenie »Opisz typ obiektu przestrzennego« zawiera następujące parametry:

język,

typ obiektu przestrzennego.

8.1.1.   Parametr językowy

Parametr językowy wskazuje język naturalny żądany dla opisu typu obiektów przestrzennych.

8.1.2.   Parametr typu obiektu przestrzennego

Parametr typu obiektu przestrzennego zawiera neutralną językowo nazwę typu obiektu przestrzennego określoną w rozporządzeniu (UE) nr 1089/2010. W przypadku gdy nie podano tego parametru, zakłada się, że wybrano wszystkie typy danych przestrzennych.

8.2.   Odpowiedź na polecenie »Opisz typ obiektu przestrzennego«

8.2.1.   Parametr odpowiedzi na polecenie »Opisz typ obiektu przestrzennego«

Parametr odpowiedzi na polecenie »Opisz typ obiektu przestrzennego« to opis typu obiektu przestrzennego zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1089/2010.

CZĘŚĆ C

Kryteria wyszukiwania dla operacji »Uzyskaj obiekt przestrzenny«

Do celów operacji »Uzyskaj obiekt przestrzenny« usługi pobierania wprowadza się następujące kryteria wyszukiwania:

unikalny identyfikator zasobu dla zbioru danych przestrzennych,

wszystkie istotne kluczowe atrybuty i związki pomiędzy obiektami przestrzennymi określone w rozporządzeniu (UE) nr 1089/2010; w szczególności unikalny identyfikator obiektu przestrzennego i charakterystykę wymiaru czasowego, z uwzględnieniem daty aktualizacji,

prostokąt ograniczający określony w którymkolwiek z systemów odniesienia za pomocą współrzędnych wymienionych w rozporządzeniu (UE) nr 1089/2010,

temat danych przestrzennych.

Aby umożliwić przeszukiwanie obiektów przestrzennych za pomocą kombinacji kryteriów wyszukiwania, należy zapewnić możliwość stosowania operatorów logicznych i porównawczych.”


ZAŁĄCZNIK III

„ZAŁĄCZNIK V

USŁUGI PRZEKSZTAŁCANIA

Operacje przekształcania

1.   SPIS OPERACJI

W celu zapewnienia zgodności z art. 11 ust. 1 lit. d) dyrektywy 2007/2/WE w ramach usługi przekształcania zapewnia się operacje wymienione w tabeli 1 niniejszego załącznika.

Tabela 1

Operacja

Rola

Uzyskaj metadane usługi przekształcania

Zapewnia wszystkie niezbędne informacje o usłudze i opisuje możliwości usługi z uwzględnieniem obsługiwanej kategorii przekształceń, obsługiwanych przekształceń, akceptowanych typów danych wejściowych, obsługiwanej definicji modelu i języków odwzorowania.

Przekształcaj

Realizuje rzeczywisty proces przekształcania.

Połącz usługę przekształcania

Umożliwia zgłoszenie dostępności usługi przekształcania do celów przekształcania zbiorów danych przestrzennych poprzez usługę przekształcania państwa członkowskiego przy zachowaniu możliwości przekształcania w miejscu organu publicznego lub strony trzeciej.

Parametry poleceń i odpowiedzi w ramach każdej operacji uzupełniają opis każdej operacji i stanowią integralną część specyfikacji technicznej usługi przekształcania.

2.   OPERACJA »UZYSKAJ METADANE USŁUGI PRZEKSZTAŁCANIA«

2.1.   Polecenie »Uzyskaj metadane usługi przekształcania«

2.1.1.   Parametr polecenia »Uzyskaj metadane usługi przekształcania«

Parametr polecenia »Uzyskaj metadane usługi przekształcania« wskazuje język naturalny używany w treści odpowiedzi na polecenie »Uzyskaj metadane usługi przekształcania«.

2.2.   Odpowiedź na polecenie »Uzyskaj metadane usługi przekształcania«

Odpowiedź na polecenie »Uzyskaj metadane usługi przekształcania« zawiera następujące zbiory parametrów:

metadane usługi przekształcania,

metadane operacji,

języki.

2.2.1.   Parametr metadanych usługi przekształcania

Parametr metadanych usługi przekształcania zawiera co najmniej elementy metadanych INSPIRE dotyczące usługi przekształcania.

2.2.2.   Parametr metadanych operacji

Parametr metadanych operacji dostarcza metadanych na temat operacji wykonywanych przez usługę przekształcania.

Opisuje on każdą operację, z uwzględnieniem jako minimum opisu wymienianych danych i adresu sieciowego, oraz podaje następujące informacje:

kategorie przekształcania akceptowane w przypadku operacji »Przekształcaj«,

kodowanie wejściowego zbioru danych przestrzennych akceptowane w przypadku operacji »Przekształcaj«,

języki modelowania danych akceptowane w przypadku operacji »Przekształcaj«,

języki odwzorowania modelu akceptowane w przypadku operacji »Przekształcaj«.

2.2.3.   Parametr językowy

Zapewnia się dwa parametry językowe:

parametr »język odpowiedzi«, wskazujący język naturalny używany w odpowiedzi na polecenie »Uzyskaj metadane usługi przekształcania«,

parametr »obsługiwane języki«, zawierający listę języków naturalnych obsługiwanych w ramach usługi przekształcania.

3.   OPERACJA »PRZEKSZTAŁCAJ«

3.1.   Polecenie »Przekształcaj«

Polecenie »Przekształcaj« obejmuje następujące parametry:

wejściowy zbiór danych przestrzennych,

model źródłowy,

model docelowy,

odwzorowanie modelu.

3.1.1.   Parametr wejściowego zbioru danych przestrzennych

Parametr wejściowego zbioru danych przestrzennych wskazuje zbiór danych przestrzennych, który zostanie przekształcony.

3.1.2.   Parametr modelu źródłowego

Parametr modelu źródłowego określa model wejściowego zbioru danych przestrzennych.

3.1.3.   Parametr modelu docelowego

Parametr modelu docelowego określa model, w który zostanie przekształcony wejściowy zbiór danych przestrzennych.

3.1.4.   Parametr odwzorowania modelu

Parametr odwzorowania modelu określa odwzorowanie z modelu źródłowego do modelu docelowego.

3.2.   Odpowiedź na polecenie »Przekształcaj«

3.2.1.   Parametr odpowiedzi na polecenie »Przekształcaj«

Parametr odpowiedzi na polecenie »Przekształcaj« zawiera zbiór danych przestrzennych przekształcony zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1089/2010.

4.   OPERACJA »POŁĄCZ USŁUGĘ PRZEKSZTAŁCANIA«

4.1.   Polecenie »Połącz usługę przekształcania«

4.1.1.   Parametr polecenia »Połącz usługę przekształcania«

Parametr polecenia »Połącz usługę przekształcania« zapewnia wszystkie informacje dotyczące usługi przekształcania organu publicznego lub strony trzeciej zgodnej z niniejszym rozporządzeniem, umożliwiając korzystanie z usługi przekształcania organu publicznego lub strony trzeciej w ramach usługi przekształcania państwa członkowskiego.”