30.11.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 314/1


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1059/2010

z dnia 28 września 2010 r.

uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią (1), w szczególności jej art. 10,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2010/30/UE zobowiązuje Komisję do przyjęcia aktów delegowanych w sprawie oznakowania produktów związanych z energią przedstawiających znaczący potencjał oszczędności energii oraz znaczne rozbieżności, jeśli chodzi o poziomy wydajności przy równorzędnej funkcjonalności.

(2)

Przepisy dotyczące etykiet efektywności energetycznej dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych zostały ustanowione dyrektywą Komisji 97/17/WE z dnia 16 kwietnia 1997 r. wykonującą dyrektywę Rady 92/75/EWG w zakresie etykiet efektywności energetycznej zmywarek bębnowych typu domowego (2).

(3)

Energia elektryczna zużywana przez zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych stanowi istotną część zapotrzebowania gospodarstw domowych na energię elektryczną w Unii. Oprócz uzyskanej już poprawy efektywności energetycznej możliwe jest dalsze istotne ograniczenie zużycia energii przez zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych.

(4)

Należy uchylić dyrektywę Komisji 97/17/WE oraz ustanowić nowe przepisy niniejszym rozporządzeniem, aby etykieta efektywności energetycznej stanowiła rzeczywistą zachętę dla dostawców do dalszej poprawy efektywności energetycznej zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych oraz aby przyspieszyć przemiany rynkowe zmierzające w kierunku energooszczędnych technologii.

(5)

Informacje zamieszczone na etykiecie powinny być uzyskane przy zastosowaniu rzetelnych, dokładnych i powtarzalnych procedur pomiarowych z uwzględnieniem uznanych najnowocześniejszych metod pomiarowych, w tym, jeżeli są dostępne, zharmonizowanych norm przyjętych przez europejskie organy normalizacyjne wymienione w załączniku I do dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (3).

(6)

Niniejsze rozporządzenie powinno określać jednolity wzór i treść etykiety dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych.

(7)

Ponadto niniejsze rozporządzenie powinno określać wymogi w zakresie dokumentacji technicznej i karty dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych.

(8)

Co więcej, niniejsze rozporządzenie powinno precyzować wymogi w zakresie dostarczania informacji na potrzeby dowolnych form sprzedaży na odległość, reklam i technicznych materiałów promocyjnych dotyczących zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych.

(9)

Należy przewidzieć przegląd przepisów niniejszego rozporządzenia w kontekście postępu technicznego.

(10)

W celu ułatwienia przejścia od stosowania dyrektywy 97/17/WE do stosowania niniejszego rozporządzenia zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych oznakowane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem należy uznać za spełniające wymogi dyrektywy 97/17/WE.

(11)

Należy zatem uchylić dyrektywę 97/17/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres

Niniejsze rozporządzenie ustanawia wymogi dotyczące etykietowania i umieszczania dodatkowych informacji o produkcie w odniesieniu do elektrycznych, zasilanych z sieci zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych oraz elektrycznych, zasilanych z sieci zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych, które mogą być również zasilane za pomocą akumulatorów, włącznie ze zmywarkami sprzedawanymi do użytku innego niż w gospodarstwach domowych i zmywarkami do naczyń dla gospodarstw domowych do zabudowy.

Artykuł 2

Definicje

Poza definicjami określonymi w art. 2 dyrektywy 2010/30/UE do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1)

„zmywarka do naczyń dla gospodarstw domowych” oznacza maszynę, która myje, płucze i suszy naczynia stołowe, naczynia szklane, sztućce i przybory kuchenne za pomocą środków chemicznych, mechanicznych, termicznych i elektrycznych i która została zaprojektowana do wykorzystania głównie do celów innych niż zawodowe;

2)

„zmywarka do naczyń dla gospodarstw domowych do zabudowy” oznacza zmywarkę do naczyń dla gospodarstw domowych przeznaczoną do montażu w szafce, w odpowiedniej niszy w ścianie lub podobnym miejscu, wymagającą zabudowy;

3)

„komplet naczyń” oznacza określony zestaw naczyń stołowych, naczyń szklanych oraz sztućców do użycia przez jedną osobę;

4)

„pojemność znamionowa” oznacza maksymalną liczbę kompletów naczyń, razem z naczyniami do serwowania, podaną przez dostawcę, które mogą być poddawane zabiegom w zmywarce do naczyń dla gospodarstw domowych w ramach wybranego programu, jeżeli zostaną załadowane zgodnie z instrukcjami dostawcy;

5)

„program” oznacza zestaw operacji, które zostały zdefiniowane fabrycznie i uznane przez dostawcę za odpowiednie dla określonego stopnia zabrudzenia lub rodzaju wkładu lub dla obydwu tych elementów i które razem stanowią pełny cykl;

6)

„czas programu” oznacza czas, jaki upływa od rozpoczęcia programu do zakończenia programu, z wyłączeniem wszelkich opóźnień zaprogramowanych przez użytkownika końcowego;

7)

„cykl” oznacza pełny proces mycia, płukania i suszenia zdefiniowany dla wybranego programu;

8)

„tryb wyłączenia” oznacza stan, w którym zmywarka do naczyń dla gospodarstw domowych jest wyłączona za pomocą elementów sterujących lub wyłączników dostępnych dla użytkownika końcowego i przeznaczonych do użycia przez użytkownika końcowego w czasie normalnej eksploatacji w celu uzyskania najniższego zużycia energii, jakie można utrzymać przez nieokreślony czas, gdy zmywarka jest podłączona do źródła zasilania i użytkowana zgodnie z instrukcjami dostawcy; w przypadku braku elementów sterujących lub wyłączników dostępnych dla użytkownika końcowego „tryb wyłączenia” oznacza stan osiągnięty przez zmywarkę do naczyń dla gospodarstw domowych po samoczynnym powrocie do ustalonego stanu zużycia energii;

9)

„tryb czuwania” oznacza tryb najniższego zużycia energii, jaki można utrzymać przez nieokreślony czas po zakończeniu programu i rozładowaniu zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych bez jakiejkolwiek dalszej interwencji użytkownika końcowego;

10)

„równoważna zmywarka do naczyń dla gospodarstw domowych” oznacza wprowadzony do obrotu model zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych, którego pojemność znamionowa, parametry techniczne i użytkowe, zużycie wody i energii oraz poziom emitowanego hałasu są takie same jak innego modelu takiej zmywarki wprowadzonego do obrotu pod innym numerem kodu handlowego przez tego samego dostawcę;

11)

„użytkownik końcowy” oznacza konsumenta nabywającego lub zamierzającego nabyć zmywarkę do naczyń dla gospodarstw domowych;

12)

„punkt sprzedaży” oznacza miejsce, gdzie zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych są wystawiane lub oferowane na sprzedaż, do wypożyczenia lub w sprzedaży ratalnej.

Artykuł 3

Obowiązki dostawców

Dostawcy dopilnowują, aby:

a)

każda zmywarka do naczyń dla gospodarstw domowych była dostarczana wraz z drukowaną etykietą uwzględniającą format oraz informacje określone w załączniku I;

b)

karta produktu określona w załączniku II była dostępna;

c)

dokumentacja techniczna określona w załączniku III była udostępniana na żądanie organom państw członkowskich oraz Komisji;

d)

każda reklama konkretnego modelu zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych uwzględniała klasę efektywności energetycznej, jeżeli reklama przedstawia informacje na temat zużycia energii lub ceny;

e)

wszelkie techniczne materiały promocyjne dotyczące konkretnego modelu zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych, które opisują jego szczegółowe parametry techniczne, uwzględniały klasę efektywności energetycznej tego modelu.

Artykuł 4

Obowiązki dystrybutorów

Dystrybutorzy dopilnowują, aby:

a)

każda zmywarka do naczyń dla gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży była opatrzona na zewnątrz etykietą dostarczoną przez dostawców zgodnie z art. 3 lit. a), z przodu lub na górze urządzenia, w taki sposób, aby była ona wyraźnie widoczna;

b)

zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych oferowane na sprzedaż, do wypożyczenia lub w sprzedaży ratalnej użytkownikowi końcowemu, który nie może zobaczyć oferowanego produktu, były wprowadzane do obrotu wraz z informacjami dostarczanymi przez dostawców zgodnie z załącznikiem IV;

c)

każda reklama konkretnego modelu zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych zawierała oznaczenie jej klasy efektywności energetycznej, jeżeli reklama przedstawia informacje na temat zużycia energii lub ceny;

d)

wszelkie techniczne materiały promocyjne dotyczące konkretnego modelu zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych, które opisują jego szczegółowe parametry techniczne, zawierały oznaczenie klasy efektywności energetycznej tego modelu.

Artykuł 5

Metody pomiarowe

Informacje, o których mowa w art. 3 i 4, uzyskuje się przy zastosowaniu rzetelnych, dokładnych i powtarzalnych metod pomiarów z uwzględnieniem uznanych, najnowocześniejszych metod pomiarowych.

Artykuł 6

Procedura weryfikacji do celów nadzoru rynku

Państwa członkowskie stosują procedurę określoną w załączniku V do oceny zgodności deklarowanej klasy efektywności energetycznej, rocznego zużycia energii, rocznego zużycia wody, współczynnika efektywności suszenia, czasu programu, zużycia energii w trybie wyłączenia i trybie czuwania, czasu trwania trybu czuwania oraz poziomu emitowanego hałasu.

Artykuł 7

Przegląd

Przed upływem czterech lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja dokonuje jego przeglądu w kontekście postępu technicznego. Przegląd obejmuje w szczególności ocenę dopuszczalnych odchyleń na potrzeby weryfikacji, określonych w załączniku V.

Artykuł 8

Uchylenie

Dyrektywa 97/17/WE traci moc z dniem 20 grudnia 2011 r.

Artykuł 9

Przepisy przejściowe

1.   Artykuł 3 lit. d) i e) oraz art. 4 lit. b), c) i d) nie mają zastosowania do drukowanych reklam oraz drukowanych technicznych materiałów promocyjnych opublikowanych przed dniem 30 marca 2012 r.

2.   Zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych wprowadzone do obrotu przed dniem 30 listopada 2011 r. spełniają wymogi przepisów określonych w dyrektywie 97/17/WE.

3.   W przypadku przyjęcia środka wykonawczego do dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (4) w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych, zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych, które spełniają wymogi przepisów wspomnianego środka wykonawczego w zakresie efektywności zmywania oraz wymogi przepisów niniejszego rozporządzenia i które zostały wprowadzone do obrotu lub były oferowane na sprzedaż, do wypożyczenia lub w sprzedaży ratalnej przed dniem 20 grudnia 2011 r., uznaje się za spełniające wymogi dyrektywy 97/17/WE.

Artykuł 10

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 20 grudnia 2011 r. Jednakże art. 3 lit. d) i e) oraz art. 4 lit. b), c) i d) stosuje się od dnia 20 kwietnia 2012 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 września 2010 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 153 z 18.6.2010, s. 1.

(2)  Dz.U. L 118 z 7.5.1997, s. 1.

(3)  Dz.U. L 204 z 21.7.1998, s. 37.

(4)  Dz.U. L 285 z 31.10.2009, s. 10.


ZAŁĄCZNIK I

Etykieta

1.   ETYKIETA

Image

1)

Na etykiecie znajdują się następujące informacje:

I.

nazwa dostawcy lub znak towarowy;

II.

identyfikator modelu dostawcy, gdzie „identyfikator modelu” oznacza kod, zazwyczaj alfanumeryczny, odróżniający określony model zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych od innych modeli o tym samym znaku towarowym lub z taką samą nazwą dostawcy;

III.

klasa efektywności energetycznej określona zgodnie z pkt 1 załącznika VI; wierzchołek strzałki zawierającej klasę efektywności energetycznej zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych umieszczony jest na tej samej wysokości co wierzchołek strzałki odpowiedniej klasy efektywności energetycznej;

IV.

roczne zużycie energii (AEC ) w kWh rocznie, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej, obliczone zgodnie z pkt 1 lit. b) załącznika VII;

V.

roczne zużycie wody (AW C) w litrach rocznie, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej, obliczone zgodnie z pkt 3 załącznika VII;

VI.

klasa efektywności suszenia określona zgodnie z pkt 2 załącznika VI;

VII.

pojemność znamionowa, wyrażona standardową liczbą kompletów naczyń, dla standardowego cyklu zmywania;

VIII.

poziom emitowanego hałasu, podany w dB(A) re1 pW w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej.

2)

Wzór etykiety jest zgodny z pkt 2. W drodze odstępstwa, jeżeli modelowi przyznano „oznakowanie ekologiczne UE” zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 66/2010 Parlamentu Europejskiego i Rady (1), może zostać dołączona kopia takiego oznakowania.

2.   WZÓR ETYKIETY

Wzór etykiety jest zgodny z poniższym rysunkiem.

Image

Przy czym muszą być spełnione następujące warunki:

a)

etykieta ma szerokość co najmniej 110 mm i wysokość co najmniej 220 mm. Jeżeli etykieta jest drukowana w większym formacie, jej treść musi pozostać proporcjonalna do wymiarów przedstawionych w powyższej specyfikacji;

b)

tło etykiety jest białe;

c)

kolory to CMYK – cyjan, magenta, żółty i czarny, zgodnie z poniższym przykładem: 00-70-X-00: 0 % cyjanu, 70 % magenty, 100 % żółtego, 0 % czarnego;

d)

etykieta spełnia wszystkie poniższe wymogi (oznaczenia liczbowe odnoszą się do rysunku powyżej):

Image

Linia obramowania: 5 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm.

Image

Logo UE – kolory: X-80-00-00 i 00-00-X-00.

Image

Logo energii

:

kolor: X-00-00-00. Piktogram zgodny z rysunkiem; logo UE i logo energii (umieszczone obok siebie): szerokość: 92 mm, wysokość: 17 mm.

Image

Pasek pod logo: 1 pkt – kolor: 100 % cyjanu – długość: 92,5 mm.

Image

Skala A-G

Strzałka: wysokość: 7 mm, przerwa: 0,75 mm – kolory:

najwyższa klasa: X-00-X-00,

druga klasa: 70-00-X-00,

trzecia klasa: 30-00-X-00,

czwarta klasa: 00-00-X-00,

piąta klasa: 00-30-X-00,

szósta klasa: 00-70-X-00,

ostatnia klasa: 00-X–X-00.

Tekst: czcionka Calibri pogrubiona 18 pkt, wielkie litery i kolor biały; symbole „+”: czcionka Calibri pogrubiona 12 pkt, wielkie litery, kolor biały, wyrównane w jednym wierszu.

Image

Klasa efektywności energetycznej

Strzałka: szerokość: 26 mm, wysokość: 14 mm, 100 % czarnego.

Tekst: czcionka Calibri pogrubiona 29 pkt, wielkie litery i kolor biały; symbole „+”: czcionka Calibri pogrubiona 18 pkt, wielkie litery, kolor biały, wyrównane w jednym wierszu.

Image

Energia

Tekst: czcionka Calibri zwykła 11 pkt, wielkie litery, 100 % czarnego.

Image

Roczne zużycie energii

Obramowanie: 2 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm.

Wartość: czcionka Calibri pogrubiona 37 pkt, 100 % czarnego.

Druga linia: czcionka Calibri zwykła 17 pkt, 100 % czarnego.

Image

Roczne zużycie wody:

Piktogram zgodny z rysunkiem

Obramowanie: 2 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm.

Wartość: czcionka Calibri pogrubiona 24 pkt, 100 % czarnego; oraz czcionka Calibri zwykła 16 pkt, 100 % czarnego.

Image

Klasa efektywności suszenia:

Piktogram zgodny z rysunkiem

Obramowanie: 2 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm.

Wartość: czcionka Calibri zwykła 16 pkt, skala pozioma 75 %, 100 % czarnego; oraz czcionka Calibri pogrubiona 22 pkt, skala pozioma 75 %, 100 % czarnego.

Image

Pojemność znamionowa:

Piktogram zgodny z rysunkiem

Obramowanie: 2 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm.

Wartość: czcionka Calibri pogrubiona 24 pkt, 100 % czarnego; oraz czcionka Calibri zwykła 16 pkt, 100 % czarnego.

Image

Poziom hałasu:

Piktogram zgodny z rysunkiem

Obramowanie: 2 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm.

Wartość: czcionka Calibri pogrubiona 24 pkt, 100 % czarnego; oraz czcionka Calibri zwykła 16 pkt, 100 % czarnego.

Image

Nazwa dostawcy lub znak towarowy

Image

Identyfikator modelu dostawcy

Image

Nazwa dostawcy lub znak towarowy oraz identyfikator modelu powinny mieścić się na powierzchni 92 × 5 mm.

Image

Numer rozporządzenia: czcionka Calibri pogrubiona 9 pkt, 100 % czarnego.


(1)  Dz.U. L 27 z 30.1.2010, s. 1.


ZAŁĄCZNIK II

Karta produktu

1.

Informacje w karcie produktu zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych są podawane w poniższej kolejności oraz są zawarte w broszurze dotyczącej produktu lub innych materiałach dostarczanych wraz z produktem:

a)

nazwa dostawcy lub znak towarowy;

b)

identyfikator modelu dostawcy, co oznacza kod, zazwyczaj alfanumeryczny, odróżniający określony model zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych od innych modeli o takim samym znaku towarowym lub z taką samą nazwą dostawcy;

c)

pojemność znamionowa, wyrażona liczbą standardowych kompletów naczyń, dla standardowego cyklu zmywania;

d)

klasa efektywności energetycznej określona zgodnie z pkt 1 załącznika VI;

e)

w przypadku gdy zmywarce do naczyń dla gospodarstw domowych przyznano „oznakowanie ekologiczne UE” zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 66/2010, można podać tę informację;

f)

roczne zużycie energii (AEC ) w kWh rocznie, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej, obliczone zgodnie z pkt 1 lit. b) załącznika VII. Opisuje się je w następujący sposób: „Zużycie energii »X« kWh rocznie na podstawie 280 standardowych cykli zmywania przy użyciu zimnej wody oraz trybów niskiego zużycia energii. Rzeczywiste zużycie energii zależy od tego, jak użytkowane jest urządzenie”;

g)

zużycie energii (Et ) w standardowym cyklu zmywania;

h)

zużycie energii w trybie wyłączenia i trybie czuwania (Po i Pl );

i)

roczne zużycie wody (AWC ) w litrach rocznie, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej, obliczone zgodnie z pkt 3 załącznika VII; opisuje się je w następujący sposób: „Zużycie wody »X« litrów rocznie na podstawie 280 standardowych cykli zmywania. Rzeczywiste zużycie wody zależy od tego, jak użytkowane jest urządzenie”;

j)

klasa efektywności suszenia określona zgodnie z pkt 2 załącznika VI, wyrażona jako „Klasa efektywności energetycznej »X« w skali od G (najmniejsza efektywność) do A (największa efektywność)”. Jeśli informacje te podane są w formie tabeli, dane te mogą zostać wyrażone w inny sposób, pod warunkiem że wynika z niego, że skala rozpoczyna się od G (najmniejsza efektywność), a kończy na A (największa efektywność);

k)

wskazanie, że „program standardowy” oznacza standardowy cykl zmywania, do którego odnoszą się informacje zawarte na etykiecie oraz w karcie, że jest on odpowiedni do zmywania normalnie zabrudzonych zastaw stołowych oraz że jest najbardziej efektywnym programem pod względem łącznego zużycia energii i wody;

l)

czas programu dla standardowego cyklu zmywania, wyrażony w minutach i zaokrąglony do najbliższej liczby całkowitej;

m)

czas trwania trybu czuwania (Tl ), w przypadku gdy zmywarka do naczyń dla gospodarstw domowych jest wyposażona w system zarządzanie energią;

n)

poziom emitowanego hałasu, podany w dB(A) re1 pW w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej;

o)

jeżeli zmywarka do naczyń dla gospodarstw domowych jest przeznaczona do zabudowy, odpowiednia informacja na ten temat.

2.

Jedna karta może dotyczyć kilku modeli zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych dostarczonych przez tego samego dostawcę.

3.

Informacje zawarte na karcie mogą zostać podane w formie reprodukcji etykiety, w wersji kolorowej lub czarno-białej. W takim przypadku informacje wymienione w pkt 1, które nie znajdują się na etykiecie, muszą również zostać dostarczone.


ZAŁĄCZNIK III

Dokumentacja techniczna

1.

Dokumentacja techniczna, o której mowa w art. 3 lit. c), zawiera:

a)

nazwę i adres dostawcy;

b)

ogólny opis modelu zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych, wystarczający dla jego łatwej i jednoznacznej identyfikacji;

c)

w stosownych przypadkach, odniesienia do zastosowanych zharmonizowanych norm;

d)

w stosownych przypadkach, pozostałe zastosowane normy i specyfikacje techniczne;

e)

identyfikację i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu dostawcy;

f)

parametry techniczne dla dokonywania pomiarów:

(i)

zużycie energii;

(ii)

zużycie wody;

(iii)

czas programu;

(iv)

efektywność suszenia;

(v)

zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia;

(vi)

zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania;

(vii)

czas trwania trybu czuwania;

(viii)

poziom emitowanego hałasu;

g)

wyniki obliczeń przeprowadzonych zgodnie z załącznikiem VII.

2.

Jeżeli informacje zawarte w dokumentacji technicznej dla określonego modelu zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych otrzymano na podstawie obliczeń opartych na projekcie lub ekstrapolacji danych dotyczących innych równoważnych zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych, lub obydwu tych elementów, dokumentacja powinna uwzględniać szczegóły takich obliczeń lub ekstrapolacji, albo obydwu tych elementów, a także badań przeprowadzonych przez dostawców w celu weryfikacji dokładności przeprowadzonych obliczeń. Informacje obejmują także wykaz wszystkich pozostałych równoważnych modeli zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych, jeśli informacje uzyskano na tej samej podstawie.


ZAŁĄCZNIK IV

Informacje, które należy podawać w przypadkach, gdy użytkownicy końcowi nie mogą zobaczyć oferowanego produktu

1.

Informacje, o których mowa w art. 4 lit. b), podaje się w następującej kolejności:

a)

klasa efektywności energetycznej określona zgodnie z pkt 1 załącznika VI;

b)

pojemność znamionowa, wyrażona standardową liczbą kompletów naczyń, dla standardowego cyklu zmywania;

c)

roczne zużycie energii (AEC ) w kWh w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej, obliczone zgodnie z pkt 1 lit. b) załącznika VII;

d)

roczne zużycie wody (AWC ) w litrach w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej, obliczone zgodnie z pkt 3 załącznika VII;

e)

klasa efektywności suszenia ustalona zgodnie z pkt 2 załącznika VI;

f)

poziom emitowanego hałasu, podany w dB(A) re1 pW w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej;

g)

jeśli model przeznaczony jest do zabudowy, odpowiednia informacja na ten temat.

2.

Wszelkie pozostałe informacje zawarte w karcie produktu podaje się w formie i kolejności określonej w załączniku II.

3.

Wielkość i rodzaj czcionki użyte do drukowania lub przedstawienia informacji określonych w niniejszym załączniku muszą być czytelne.


ZAŁĄCZNIK V

Procedura weryfikacji do celów nadzoru rynku

W celu sprawdzenia zgodności z wymogami określonymi w art. 3 i 4 organy państw członkowskich poddają badaniu jedną zmywarkę do naczyń dla gospodarstw domowych. Jeżeli zmierzone parametry nie odpowiadają wartościom deklarowanym przez dostawcę w przedziałach określonych w tabeli 1, pomiary przeprowadza się na trzech dodatkowych zmywarkach do naczyń dla gospodarstw domowych. Średnia arytmetyczna zmierzonych wartości tych trzech zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych odpowiada wartościom deklarowanym przez dostawcę w przedziale określonym w tabeli 1, poza zużyciem energii, gdzie mierzona wartość nie jest większa od wartości znamionowej Et o więcej niż 6 %.

W przeciwnym wypadku ten model i wszystkie inne równoważne modele zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych uznaje się za niespełniające wymogów określonych w art. 3 i 4.

Organy państw członkowskich stosują wiarygodne, dokładne i powtarzalne procedury pomiarowe uwzględniające powszechnie uznane najnowocześniejsze metody pomiarowe, w tym metody określone w dokumentach, których numery referencyjne zostały opublikowane w tym celu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Tabela 1

Mierzony parametr

Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Roczne zużycie energii

Wartość zmierzona nie przekracza wartości znamionowej (1) AEC o więcej niż 10 %.

Zużycie wody

Wartość zmierzona nie przekracza wartości znamionowej Wt o więcej niż 10 %.

Współczynnik efektywności suszenia

Wartość zmierzona nie jest niższa od wartości znamionowej ID o więcej niż 19 %.

Zużycie energii

Wartość zmierzona nie przekracza wartości znamionowej Et o więcej niż 10 %.

Czas programu

Wartość zmierzona nie przekracza wartości znamionowej Tt o więcej niż 10 %.

Zużycie energii w trybie wyłączenia i trybie czuwania

Wartość zmierzona zużycia energii Po i Pl w zakresie większym niż 1,00 W nie przekracza wartości znamionowej o więcej niż 10 %. Wartość zmierzona zużycia energii Po i Pl w zakresie poniżej lub równym 1,00 W nie przekracza wartości znamionowej o więcej niż 0,10 W.

Czas trwania trybu czuwania

Wartość zmierzona nie przekracza wartości znamionowej Tl o więcej niż 10 %.

Poziom emitowanego hałasu

Wartość zmierzona odpowiada wartości znamionowej.


(1)  „Wartość znamionowa” oznacza wartość deklarowaną przez dostawcę.


ZAŁĄCZNIK VI

Klasy efektywności energetycznej i klasy efektywności suszenia

1.   KLASY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Klasę efektywności energetycznej zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych ustala się na podstawie jej współczynnika efektywności energetycznej (EEI) określonego w tabeli 1.

Współczynnik efektywności energetycznej (EEI) zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych oblicza się zgodnie z pkt 1 załącznika VII.

Tabela 1

Klasy efektywności energetycznej

Klasa efektywności energetycznej

Współczynnik efektywności energetycznej

A+++ (największa efektywność)

EEI < 50

A++

50 ≤ EEI < 56

A+

56 ≤ EEI < 63

A

63 ≤ EEI < 71

B

71 ≤ EEI < 80

C

80 ≤ EEI < 90

D (najmniejsza efektywność)

EEI ≥ 90

2.   KLASY EFEKTYWNOŚCI SUSZENIA

Klasę efektywności suszenia zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych ustala się na podstawie jej współczynnika efektywności suszenia (ID ) określonego w tabeli 2.

Współczynnik efektywności suszenia (ID ) zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych oblicza się zgodnie z pkt 2 załącznika VII.

Tabela 2

Klasy efektywności suszenia

Klasa efektywności suszenia

Współczynnik efektywności suszenia

A (największa efektywność)

ID > 1,08

B

1,08 ≥ ID > 0,86

C

0,86 ≥ ID > 0,69

D

0,69 ≥ ID > 0,55

E

0,55 ≥ ID > 0,44

F

0,44 ≥ ID > 0,33

G (najmniejsza efektywność)

0,33 ≥ ID


ZAŁĄCZNIK VII

Metody obliczania współczynnika efektywności energetycznej, współczynnika efektywności suszenia oraz zużycia wody

1.   OBLICZANIE WSPÓŁCZYNNIKA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

W celu obliczenia współczynnika efektywności energetycznej (EEI) modelu zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych porównuje się roczne zużycie energii przez zmywarkę do naczyń dla gospodarstw domowych ze standardowym rocznym zużyciem energii przez tę zmywarkę.

a)

Współczynnik efektywności energetycznej (EEI) oblicza się w następujący sposób i zaokrągla do jednego miejsca po przecinku:

Formula

gdzie:

AEC

=

roczne zużycie energii przez zmywarkę do naczyń dla gospodarstw domowych;

SAEC

=

standardowe roczne zużycie energii przez zmywarkę do naczyń dla gospodarstw domowych.

b)

Roczne zużycie energii (AEc ) oblicza się w kWh/rok w następujący sposób i zaokrągla do drugiego miejsca po przecinku:

(i)

Formula

gdzie:

Et

=

zużycie energii w standardowym cyklu, wyrażone w kWh i zaokrąglone do trzeciego miejsca po przecinku;

Pl

=

energia elektryczna w trybie czuwania dla standardowego cyklu zmywania, wyrażona w W i zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku;

Po

=

energia elektryczna w trybie wyłączenia dla standardowego cyklu zmywania, wyrażona w W i zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku;

Tt

=

czas programu dla standardowego cyklu zmywania, wyrażony w minutach i zaokrąglony do najbliższej minuty.

280

=

całkowita liczba standardowych cykli zmywania rocznie.

(ii)

Jeżeli zmywarka do naczyń dla gospodarstw domowych jest wyposażona w system zarządzania energią i po zakończeniu programu powraca automatycznie do trybu wyłączenia, AEC oblicza się uwzględniając rzeczywisty czas trwania trybu czuwania, zgodnie z następującym wzorem:

Formula

gdzie:

Tl

=

zmierzony czas w trybie czuwania dla standardowego cyklu zmywania, wyrażony w minutach i zaokrąglony do najbliższej minuty;

280

=

całkowita liczba standardowych cykli zmywania rocznie.

c)

Standardowe roczne zużycie energii (SAEC ) oblicza się w kWh/rok w następujący sposób i zaokrągla do dwóch miejsc po przecinku:

(i)

w przypadku zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej ps ≥ 10 i szerokości > 50 cm:

SAEC = 7,0 × ps + 378

(ii)

w przypadku zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej ps ≤ 9 i zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej 9 < ps ≤ 11 i szerokości ≤ 50 cm:

SAEC = 25,2 × ps + 126

gdzie:

ps

=

liczba kompletów naczyń.

2.   OBLICZANIE WSPÓŁCZYNNIKA EFEKTYWNOŚCI SUSZENIA

W celu obliczenia współczynnika efektywności suszenia (ID ) modelu zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych porównuje się efektywność suszenia zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych z efektywnością suszenia referencyjnej zmywarki do naczyń, przy czym referencyjna zmywarka do naczyń ma parametry wskazane w ramach powszechnie uznanych najnowocześniejszych metod pomiarowych, w tym metod określonych w dokumentach, których numery referencyjne zostały opublikowane w tym celu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

a)

Współczynnik efektywności suszenia (ID ) oblicza się w następujący sposób i zaokrągla do drugiego miejsca po przecinku:

Formula

ID = exp(lnID )

gdzie:

DT,i

=

efektywność suszenia testowanej zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych dla jednego cyklu testowego (i);

DR,i

=

efektywność suszenia referencyjnej zmywarki do naczyń dla jednego cyklu testowego (i);

n

=

liczba cykli testowych, n ≥ 5.

b)

Efektywność suszenia (D) stanowi średni poziom wilgoci na powierzchni każdego elementu z wkładu po zakończeniu standardowego cyklu zmywania. Poziom wilgoci oblicza się zgodnie z tabelą 1:

Tabela 1

Ilość śladów po wodzie (WT ) lub wilgotnych smug (WS )

Całkowita powierzchnia wilgoci (Aw) w mm2

Poziom wilgoci

WT = 0 i WS = 0

Nie dotyczy

2 (największa efektywność)

1 < WT ≤ 2 lub WS = 1

Aw < 50

1

2 < WT lub WS = 2

lub WS = 1 i WT = 1

Aw > 50

0 (najmniejsza efektywność)

3.   OBLICZANIE ROCZNEGO ZUŻYCIA WODY

Roczne zużycie wody przez zmywarkę do naczyń dla gospodarstw domowych (AWC ), podawane w litrach i zaokrąglone do liczby całkowitej, oblicza się zgodnie z poniższym wzorem:

AWC = Wt × 280

gdzie:

Wt

=

zużycie wody w standardowym cyklu, wyrażone w litrach i zaokrąglone do pierwszego miejsca po przecinku.