28.9.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 253/46


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 851/2010

z dnia 27 września 2010 r.

zmieniające po raz 136. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów i rozszerzające zamrożenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do talibów w Afganistanie (1), w szczególności jego art. 7 ust. 1 lit. a) oraz art. 7a ust. 5 (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera wykaz osób, grup i podmiotów, których fundusze oraz zasoby gospodarcze podlegają zamrożeniu zgodnie z tym rozporządzeniem.

(2)

Dnia 9 września 2010 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych podjął decyzję o zmianie danych dotyczących czterech osób fizycznych wymienionych w wykazie osób, grup i podmiotów, w odniesieniu do których należy stosować zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych.

(3)

Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do załącznika I,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 września 2010 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego

Karel KOVANDA

p.o. Dyrektora Generalnego ds. Stosunków Zewnętrznych


(1)  Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9.

(2)  Artykuł 7a dodany rozporządzeniem (UE) nr 1286/2009 (Dz.U. L 346 z 23.12.2009, s. 42).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się następujące zmiany:

(1)

Wpis „Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef Abdaoui (alias a) Abu Abdullah, b) Abdellah, c) Abdullah). Adres: a) via Romagnosi 6, Varese, Włochy, b) Piazza Giovane Italia 2, Varese, Włochy. Data urodzenia: a) 4.6.1966 r., b) 4.9.1966 r. Miejsce urodzenia: Kairouan, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: G025057 (paszport tunezyjski wydany dnia 23.6.1999 r., utracił ważność dnia 5.2.2004 r.). Dodatkowe informacje: a) włoski numer identyfikacji podatkowej: BDA YSF 66P04 Z352Q, b) w styczniu 2003 r. skazany we Włoszech na 2 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Dnia 17 maja 2004 r. włoski Sąd Apelacyjny uchylił wyrok i zarządził ponowny proces.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef Abdaoui (alias a) Abu Abdullah, b) Abdellah, c) Abdullah, d) Abou Abdullah, e) Abdullah Youssef). Adres: a) via Romagnosi 6, Varese, Włochy; b) Piazza Giovane Italia 2, Varese, Włochy; c) Via Torino 8/B, Cassano Magnago (VA), Włochy; d) Jabal Al-Rayhan, Al-Waslatiyyah, Kairouan, Tunezja. Data urodzenia: 4.9.1966 r. Miejsce urodzenia: Kairouan, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: G025057 (paszport tunezyjski wydany dnia 23.6.1999 r., utracił ważność dnia 5.2.2004 r.). Dodatkowe informacje: a) włoski numer identyfikacji podatkowej: BDA YSF 66P04 Z352Q; b) zakaz wjazdu na obszar Schengen; c) według informacji z czerwca 2009 r. przebywał we Włoszech; d) Imię i nazwisko matki: Fatima Abdaoui. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 25.6.2003 r.”.

(2)

Wpis „Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi. Adres: via Catalani 1, Varese, Włochy. Data urodzenia: 10.8.1965 r. Miejsce urodzenia: Sfax, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: L965734 (tunezyjski paszport wydany dnia 6.2.1999 r., utracił ważność dnia 5.2.2004 r.). Dodatkowe informacje: a) włoski numer identyfikacji podatkowej: BDL MMD 65M10 Z352S; b) dnia 3.12.2004 r. skazany przez sąd pierwszej instancji w Mediolanie na 4 lata i 8 miesięcy pozbawienia wolności. Dnia 29.9.2005 r. Sąd Apelacyjny w Mediolanie zmniejszył wyrok do 3 lat i 4 miesięcy. Decyzję tę potwierdził sąd kasacyjny dnia 10.11.2006 r. Przebywał w więzieniu lub podlegał alternatywnym środkom karnym od 24.6.2003 r. do 6.5.2005 r. Objęty dekretem o wydaleniu z terytorium Włoch.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi (alias Mohamed Ben Mohamed Abdelhedi). Adres: a) Via Galileo Ferraries 64, Varese, Włochy; b) 261 Kramdah Road (km 2), Sfax, Tunezja. Data urodzenia: 10.8.1965 r. Miejsce urodzenia: Sfax, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: L965734 (tunezyjski paszport wydany dnia 6.2.1999 r., utracił ważność dnia 5.2.2004 r.). Dodatkowe informacje: a) włoski numer identyfikacji podatkowej: BDL MMD 65M10 Z352S, b) Imię i nazwisko matki: Shadhliah Ben Amir; c) według danych z sierpnia 2009 r. przebywał wówczas we Włoszech. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 23.6.2004 r.”.

(3)

Wpis „Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Trabelsi. Adres: via Cuasso 2, Porto Ceresio (Varese), Włochy. Data urodzenia: 1.5.1966 r. Miejsce urodzenia: Rainneen, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: L945660 (tunezyjski paszport wydany dnia 4.12.1998 r., utracił ważność dnia 3.12.2001 r.). Dodatkowe informacje: a) włoski numer identyfikacji podatkowej: TRB CBN 66E01Z352O, b) uniewinniony dnia 3.12.2004 r. przez sąd pierwszej instancji w Mediolanie. We wrześniu 2007 r. toczyła się przeciwko niemu sprawa apelacyjna przed sądem apelacyjnym w Mediolanie.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Trabelsi (alias Chabaane Ben Mohamed Trabelsi). Adres: Via Salvo D’Acquisto 2, Varese, Włochy. Data urodzenia: 1.5.1966 r. Miejsce urodzenia: Menzel Temime, Nabeul, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: L945660 (tunezyjski paszport wydany dnia 4.12.1998 r., utracił ważność dnia 3.12.2001 r.). Dodatkowe informacje: a) włoski numer identyfikacji podatkowej: TRB CBN 66E01 Z352O, b) według danych z grudnia 2009 r. przebywał wówczas we Włoszech. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 23.6.2004 r.”.

(4)

Wpis „Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji (alias Kamel Darraji). Adres: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Włochy. Data urodzenia: 22.7.1967 r. Miejsce urodzenia: Menzel Bouzelfa, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: L029899 (tunezyjski paszport wydany dnia 14.8.1995 r., utracił ważność dnia 13.8.2000 r.). Krajowy numer identyfikacyjny: a) DDR KML 67L22 Z352Q (włoski numer identyfikacji podatkowej), b) DRR KLB 67L22 Z352S (włoski numer identyfikacji podatkowej). Dodatkowe informacje: a) Przebywał w więzieniu lub podlegał alternatywnym środkom karnym od 24.6.2003 r. do 17.11.2006 r.; b) Objęty dekretem o wydaleniu z terytorium Włoch. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 23.6.2004 r.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji (alias Kamel Darraji). Adres: Via Varzi 14/A - Busto Arsizio, Varese, Włochy. Data urodzenia: 22.7.1967 r. Miejsce urodzenia: Menzel Bouzelfa, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Numer paszportu: L029899 (tunezyjski paszport wydany dnia 14.8.1995 r., utracił ważność dnia 13.8.2000 r.). Dodatkowe informacje: a) Włoski numer identyfikacji podatkowej: i) DDR KML 67L22 Z352Q, ii) DRR KLB 67L22 Z352S, b) według danych z grudnia 2009 r. przebywał wówczas we Włoszech. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 23.6.2004 r.”.