31.5.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 133/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 453/2010

z dnia 20 maja 2010 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (1), w szczególności jego art. 131,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Karty charakterystyki są powszechnie przyjętą i skuteczną metodą dostarczania informacji dotyczących substancji i mieszanin we Wspólnocie i stały się integralną częścią systemu w ramach rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

(2)

Aby ułatwić w skali światowej wymianę handlową i jednocześnie zapewnić ochronę zdrowia ludzi i środowiska, od ponad 10 lat w ramach struktury Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) starannie opracowuje się zharmonizowane kryteria klasyfikacji i oznakowania oraz zasady dotyczące kart charakterystyki; w wyniku tych prac powstał Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (zwany dalej „GHS”).

(3)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (2) harmonizuje przepisy i kryteria dotyczące klasyfikacji i oznakowania substancji, mieszanin oraz pewnych szczególnych wyrobów we Wspólnocie, uwzględniając kryteria klasyfikacji i zasady oznakowania GHS.

(4)

Dyrektywa Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (3) oraz dyrektywa 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych (4) były zmieniane kilkukrotnie. Dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE zostaną zastąpione z zastosowaniem okresu przejściowego, w którym substancje muszą być klasyfikowane, oznakowane i pakowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 od dnia 1 grudnia 2010 r., a mieszaniny od dnia 1 czerwca 2015 r., niemniej jednak od dnia 1 grudnia 2010 r. do dnia 1 czerwca 2015 r. wymagane jest klasyfikowanie substancji zarówno zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG jak i z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008. Obie dyrektywy zostaną uchylone całkowicie rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 ze skutkiem od dnia 1 czerwca 2015 r.

(5)

W związku z powyższym należy zmienić załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 w celu przystosowania go do kryteriów klasyfikacji i innych odnośnych przepisów ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008.

(6)

Wymagania dotyczące kart charakterystyki określone w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 należy poza tym dostosować do zasad dotyczących kart charakterystyki zgodnie z GHS, aby ten potrójny mechanizm – klasyfikacji, oznakowania i kart charakterystyki – spełniał swoją rolę poprzez współdziałanie jego elementów.

(7)

Tak zmienione karty charakterystyki powinny nadal stanowić ważny element przekazywania informacji o zagrożeniach i zapewnić mechanizm przekazywania odpowiednich informacji dotyczących bezpieczeństwa substancji i mieszanin, które spełniają kryteria klasyfikacji zgodnie z obowiązującym prawodawstwem wspólnotowym, a także dotyczących niektórych substancji i mieszanin, które nie spełniają tych kryteriów; należy przy tym uwzględnić informacje zawarte we wszystkich stosownych raportach bezpieczeństwa chemicznego w dół łańcucha dostaw do bezpośredniego dalszego użytkownika.

(8)

Stosowanie się do wymagania zamieszczania w karcie charakterystyki klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, zmienionego niniejszym rozporządzeniem, powinno następować w oparciu o stopniowe wprowadzanie przepisów dotyczących klasyfikacji oraz oznakowania substancji i mieszanin zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008. Z tego powodu oraz ze względu na fakt, że klasyfikacja mieszanin i przekazywanie informacji o zagrożeniach z nimi związanych zależy od klasyfikacji substancji i przekazywania informacji o zagrożeniach z nimi związanych, wymaganie podawania klasyfikacji i oznakowania mieszanin zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 należy stosować dopiero po wprowadzeniu wymogu podawania klasyfikacji i oznakowania zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 dla substancji.

(9)

Dostawcy mieszanin, którzy chcą stosować dobrowolnie zarówno klasyfikację, jak i oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 przed dniem 1 czerwca 2015 r., powinni zamieścić w stosownej karcie charakterystyki klasyfikację zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 wraz z klasyfikacją zgodną z dyrektywą 1999/45/WE.

(10)

Karty charakterystyki substancji zawierające informacje dotyczące klasyfikacji i oznakowania zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 powinny również przed dniem 1 czerwca 2015 r. spełniać wymóg przekazywania informacji dotyczących klasyfikacji zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG, aby dostawcy mieszanin, którzy nie korzystają przed tym terminem z możliwości zarówno klasyfikacji, jak i oznakowania zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, mogli poprawnie klasyfikować i oznakowywać takie mieszaniny.

(11)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 133 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1)

z mocą od dnia 1 grudnia 2010 r.:

a)

załącznik II zastępuje się załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia;

b)

w tytule sekcji 3.7 załącznika VI wyrazy „(patrz: karta charakterystyki, pozycja 16)” zastępuje się wyrazami „(zob.: sekcja 1 karty charakterystyki)”;

2)

z mocą od dnia 1 czerwca 2015 r. załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 zastępuje się załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

1.   Do dnia 1 grudnia 2010 r. dostawcy substancji stosujący art. 61 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 mogą stosować załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 zmieniony art. 1 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

2.   Do dnia 1 grudnia 2010 r. dostawcy mieszanin mogą stosować załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 zmieniony art. 1 pkt 1 niniejszego rozporządzenia.

3.   Do dnia 1 czerwca 2015 r. dostawcy mieszanin stosujący art. 61 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 mogą stosować załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 zmieniony art. 1 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

4.   Do dnia 1 czerwca 2015 r. dostawcy mieszanin stosujący ust. 3, podają w podsekcji 3.2 stosownej karty charakterystyki – oprócz klasyfikacji zawierającej zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 – klasyfikację substancji wymienionych w tej podsekcji zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG, w tym oznaczenie zagrożenia, symbol(-e) literowy(-e) oraz zwroty R.

5.   Do dnia 1 czerwca 2015 r. dostawcy mieszanin stosujący ust. 3, podają w podsekcji 2.1 stosownej karty charakterystyki – oprócz klasyfikacji zawierającej zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 – klasyfikację mieszaniny zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE.

Do dnia 1 czerwca 2015 r. dostawcy mieszanin spełniających kryteria klasyfikacji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, stosując ust. 3, podają w podsekcji 3.2 stosownej karty charakterystyki – oprócz substancji wymienionych w pkt 3.2.1 tego załącznika – substancje stanowiące zagrożenie dla zdrowia lub środowiska w rozumieniu dyrektywy 67/548/EWG, jeżeli substancje te występują w mieszaninie w stężeniach równych najniższej z wartości wymienionych w punkcie 3.2.1. lit. a) załącznika II do niniejszego rozporządzenia lub wyższych od niej.

Do dnia 1 czerwca 2015 r. dostawcy mieszanin niespełniających kryteriów klasyfikacji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, stosując ust. 3, podają w podsekcji 3.2 stosownej karty charakterystyki – oprócz substancji wymienionych w punkcie 3.2.2 załącznika II do niniejszego rozporządzenia – substancje stanowiące zagrożenie dla zdrowia lub środowiska w rozumieniu dyrektywy 67/548/EWG, jeżeli substancje te występują w mieszaninie w stężeniach równych lub wyższych niż 1 % wag. dla mieszanin niewystępujących w postaci gazu oraz równych lub wyższych niż 0,2 % obj. dla mieszanin występujących w postaci gazu.

6.   Nie naruszając postanowień art. 31 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, w przypadku substancji, które wprowadzono do obrotu przed dniem 1 grudnia 2010 r. i które nie muszą być ponownie oznakowane ani pakowane zgodnie z art. 61 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, karta charakterystyki nie musi zostać zastąpiona kartą charakterystyki zgodną z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia przed dniem 1 grudnia 2012 r.

Nie naruszając postanowień art. 31 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, w przypadku mieszanin, które wprowadzono do obrotu przed dniem 1 czerwca 2015 r. i które nie muszą być ponownie oznakowane ani pakowane zgodnie z art. 61 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, karta charakterystyki nie musi zostać zastąpiona kartą charakterystyki zgodną z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia przed dniem 1 czerwca 2017 r.

7.   Nie naruszając postanowień art. 31 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, karty charakterystyki dla mieszanin dostarczonych odbiorcy co najmniej raz przed dniem 1 grudnia 2010 r. mogą być nadal używane i nie muszą być zgodne z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia do dnia 30 listopada 2012 r.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 maja 2010 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.

(2)  Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1.

(3)  Dz.U. 196 z 16.8.1967, s. 1.

(4)  Dz.U. L 200 z 30.7.1999, s. 1.


ZAŁĄCZNIK I

„ZAŁĄCZNIK II

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZANIA KART CHARAKTERYSTYKI

CZĘŚĆ A

0.1.   Wstęp

0.1.1.

Niniejszy załącznik określa wymagania, które spełnia dostawca, aby sporządzić kartę charakterystyki, dostarczaną dla substancji lub mieszaniny zgodnie z art. 31.

0.1.2.

Informacje podane w karcie charakterystyki są zgodne z informacjami zawartymi w raporcie bezpieczeństwa chemicznego, gdy taki raport jest wymagany. W przypadku gdy sporządzono raport bezpieczeństwa chemicznego, w załączniku do karty charakterystyki umieszcza się odpowiedni(-e) scenariusz(-e) narażenia.

0.2.   Ogólne wymagania dotyczące sporządzania karty charakterystyki

0.2.1.

Karta charakterystyki umożliwia użytkownikom podjęcie niezbędnych środków dotyczących ochrony zdrowia ludzkiego i bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz ochrony środowiska. Osoba sporządzająca kartę charakterystyki bierze pod uwagę, to, że karta charakterystyki musi informować jej użytkownika o zagrożeniach stwarzanych przez substancję lub mieszaninę oraz zawierać informacje dotyczące bezpiecznego magazynowania substancji lub mieszaniny, postępowania z nią oraz jej usuwania.

0.2.2.

Informacje zawarte w kartach charakterystyki spełniają również wymagania określone w dyrektywie Rady 98/24/WE. W szczególności karta charakterystyki umożliwia pracodawcom stwierdzenie, czy w miejscu pracy znajdują się niebezpieczne środki chemiczne, a także ocenę ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników wynikającego z ich zastosowania.

0.2.3.

Informacje w karcie charakterystyki są jasne i zwięzłe. Kartę charakterystyki przygotowuje kompetentna osoba, która uwzględnia szczególne potrzeby i wiedzę jej użytkowników, w stopniu w jakim są one znane. Dostawcy substancji i mieszanin zapewniają, że takie kompetentne osoby odbyły stosowne szkolenia, w tym szkolenia przypominające.

0.2.4.

Język, jakim napisana jest karta charakterystyki, jest prosty, jasny i precyzyjny; unika się żargonu, akronimów i skrótów. Nie używa się zwrotów takich jak: »może być niebezpieczny«, »nieszkodliwe dla zdrowia«, »bezpieczne w większości warunków użytkowania« lub »nieszkodliwe«, ani jakichkolwiek innych zwrotów wskazujących, że dana substancja lub mieszanina nie stanowi zagrożenia, ani jakichkolwiek innych zwrotów niespójnych z klasyfikacją substancji lub mieszaniny.

0.2.5.

Datę sporządzenia karty charakterystyki podaje się na pierwszej stronie. W przypadku przeglądu karty charakterystyki i przekazania odbiorcom nowej zaktualizowanej wersji karty, zwraca się ich uwagę w sekcji 16 na zmiany w karcie charakterystyki, o ile nie wskazano ich w innym miejscu. W takim przypadku na pierwszej stronie datę tę należy oznaczyć w następujący sposób: »Aktualizacja: (data)« i podać numer wersji, numer aktualizacji, datę zmiany wersji lub inne informacje na temat zmienionej wersji.

0.3.   Format karty charakterystyki

0.3.1.

Karta charakterystyki nie ma określonej objętości. Objętość karty charakterystyki jest współmierna do zagrożenia stwarzanego przez substancję lub mieszaninę i dostępnych informacji.

0.3.2.

Wszystkie strony karty charakterystyki, włącznie ze wszystkimi załącznikami, numeruje się i podaje na nich albo objętość karty charakterystyki (np. »strona 1 z 3«) albo informację, czy po danej stronie następuje kolejna strona (np. »ciąg dalszy na następnej stronie« lub »koniec karty charakterystyki«).

0.4.   Treść karty charakterystyki

Informacje wymagane na podstawie niniejszego załącznika, o ile są one dostępne i mają zastosowanie, zamieszcza się w karcie charakterystyki w odpowiednich podsekcjach określonych w części B. Karta charakterystyki nie zawiera pustych podsekcji.

0.5.   Inne wymagania dotyczące informacji

Ze względu na szeroki zakres właściwości substancji i mieszanin, w niektórych przypadkach konieczne może być umieszczenie we właściwych podsekcjach dodatkowych, mających znaczenie i dostępnych informacji.

0.6.   Jednostki miar

Stosuje się jednostki miar określone w dyrektywie Rady 80/181/EWG (1).

0.7.   Szczególne przypadki

Karty charakterystyki wymagane są również szczególnych przypadkach wymienionych w pkt 1.3 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, wobec których przewiduje się odstępstwa dotyczące oznakowania.

1.    SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

W niniejszej sekcji określono sposób identyfikacji substancji lub mieszaniny oraz sposób podawania w karcie charakterystyki jej istotnych zastosowań, nazwy dostawcy substancji lub mieszaniny, danych kontaktowych dostawcy substancji lub mieszaniny, łącznie z danymi kontaktowymi w razie nagłych wypadków.

1.1.   Identyfikator produktu

W przypadku substancji identyfikator produktu zamieszcza się zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008. Identyfikator ten jest zgodny z oznakowaniem; sporządza się go w języku(-ach) urzędowym(-ych) państwa (państw) członkowskiego(-ich), w którym(-ych) substancja wprowadzana jest do obrotu, chyba że dane państwo(-a) członkowskie postanowi(-ą) inaczej.

W przypadku substancji podlegających obowiązkowi rejestracji identyfikator produktu jest zgodny z identyfikatorem produktu przedstawionym podczas rejestracji; należy także podać numer rejestracji nadany na mocy art. 20 ust. 3 niniejszego rozporządzenia.

Bez uszczerbku dla obowiązków nałożonych na dalszych użytkowników zgodnie z art. 39 niniejszego rozporządzenia, dostawca, który jest dystrybutorem lub dalszym użytkownikiem, może pominąć część numeru rejestracji, odnoszącą się do indywidualnego rejestrującego wspólnego przedłożenia, jeżeli spełnione są następujące warunki:

a)

dostawca ten przyjmuje na siebie odpowiedzialność za przekazanie na żądanie dla celów egzekwowania przepisów pełnego numeru rejestracji lub – jeżeli pełny numer rejestracji nie jest dla niego dostępny – za przekazanie tego żądania do swojego dostawcy zgodnie z lit. b); oraz

b)

dostawca ten przekazuje pełny numer rejestracji organowi państwa członkowskiego odpowiedzialnemu za egzekwowanie przepisów (zwanemu dalej organem odpowiedzialnym za egzekwowanie przepisów) w ciągu 7 dni od jego żądania otrzymanego bezpośrednio od tego organu odpowiedzialnego za egzekwowanie przepisów lub przekazanego przez jego odbiorcę lub – jeżeli pełny numer rejestracji nie jest dla niego dostępny – dostawca ten przekazuje w ciągu 7 dni to żądanie do swojego dostawcy informując jednocześnie o tym organ odpowiedzialny za egzekwowanie przepisów.

W przypadku mieszanin podaje się nazwę handlową lub przeznaczenie zgodnie z art. 10 ust. 2.1 dyrektywy 1999/45/WE.

Możliwe jest dostarczenie jednej karty charakterystyki dla więcej niż jednej substancji lub mieszaniny, w przypadku gdy informacje zawarte w tej karcie charakterystyki spełniają wymagania niniejszego załącznika dla każdej z tych substancji lub mieszanin.

Inne sposoby identyfikacji

Można podać inne nazwy lub synonimy, jakimi substancja lub mieszanina jest oznaczana lub pod którymi jest powszechnie znana, takie jak nazwy alternatywne, numery, kody produktów przedsiębiorstwa lub inne niepowtarzalne identyfikatory.

1.2.   Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Podaje się przynajmniej zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny, które są istotne dla odbiorcy(-ów) w postaci krótkiego opisu przeznaczenia substancji lub mieszaniny np. »środek zmniejszający palność«, »przeciwutleniacz«.

W stosownych przypadkach podaje się, wraz z uzasadnieniem, zastosowania, które dostawca odradza. Wykaz ten nie musi być kompletny.

W przypadku gdy wymagany jest raport bezpieczeństwa chemicznego, informacje zawarte w tej podsekcji karty charakterystyki są spójne z informacjami dotyczącymi zastosowań zidentyfikowanych w raporcie bezpieczeństwa chemicznego oraz scenariuszami narażenia z raportu bezpieczeństwa chemicznego i umieszczonymi w załączniku do karty charakterystyki.

1.3.   Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Podaje się nazwę dostawcy, niezależnie od tego, czy jest to producent, importer, wyłączny przedstawiciel, dalszy użytkownik czy dystrybutor. Zamieszcza się pełny adres i numer telefonu dostawcy, a także adres e-mail: kompetentnej osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki.

W przypadku gdy dostawca nie ma siedziby w państwie członkowskim, w którym substancja lub mieszanina jest wprowadzana do obrotu, a dostawca wyznaczył osobę odpowiedzialną za kartę w tym państwie członkowskim, dodatkowo podaje się pełny adres i numer telefonu tej osoby.

W przypadku rejestrujących, informacje są spójne z informacjami dotyczącymi tożsamości producenta lub importera podanymi w dokumentach rejestracyjnych.

W przypadku powołania wyłącznego przedstawiciela, można również zamieścić dane dotyczące producenta substancji lub wytwórcy mieszaniny spoza Wspólnoty.

1.4.   Numer telefonu alarmowego

Podaje się dane kontaktowe służb powiadamianych w nagłych przypadkach. Jeżeli w państwie członkowskim, w którym wprowadzono do obrotu substancję lub mieszaninę, istnieje oficjalny organ doradczy (może to być organ odpowiedzialny za przyjmowanie informacji odnoszących się do zagrożeń dla zdrowia, o którym mowa w art. 45 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 i art. 17 dyrektywy 1999/45/WE), wystarczy podać numer telefonu tego organu. Jeżeli występują jakiekolwiek przyczyny ograniczające dostęp do tych służb, takie jak godziny pracy, lub jeżeli występują ograniczenia dotyczące szczególnego rodzaju przekazywanych informacji, wyraźnie się to określa.

2.    SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

W niniejszej sekcji karty charakterystyki opisuje się zagrożenia stwarzane przez substancję lub mieszaninę oraz podaje odpowiednie informacje ostrzegające związane z tymi zagrożeniami.

2.1.   Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

W przypadku substancji podaje się klasyfikację, która wynika z zastosowania zasad klasyfikacji zawartych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008. W przypadku gdy dostawca dokonał zgłoszenia informacji dotyczących substancji do wykazu klasyfikacji i oznakowania zgodnie z art. 40 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, klasyfikacja podana w karcie charakterystyki jest taka sama jak klasyfikacja podana w tym zgłoszeniu.

Podaje się również klasyfikację substancji zgodnie z dyrektywą Rady 67/548/EWG.

W przypadku mieszaniny podaje się klasyfikację, która wynika z zastosowania zasad klasyfikacji zawartych w dyrektywie 1999/45/WE. Jeżeli mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE, wyraźnie to się stwierdza. Informacje na temat substancji zawartych w mieszaninach znajdują się w podsekcji 3.2.

Jeżeli klasyfikacja, w tym zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty R, nie jest przedstawiona w całości, dokonuje się odniesienia do sekcji 16, gdzie podaje się pełny tekst każdej klasyfikacji, w tym każdego zwrotu wskazującego rodzaj zagrożenia i zwrotu R.

Wymienia się najważniejsze, spójne z sekcjami 9–12 karty charakterystyki, szkodliwe skutki działania na zdrowie człowieka i środowisko oraz związane z właściwościami fizykochemicznymi w sposób, który pozwoli nieprofesjonalistom określić zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną.

2.2.   Elementy oznakowania

W przypadku substancji podaje się, na podstawie klasyfikacji, przynajmniej następujące elementy występujące na oznakowaniu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008: piktogram(-y) określający(-e) rodzaj zagrożenia, hasło(-a) ostrzegawcze, zwrot(-y) wskazujący(-e) rodzaj zagrożenia i zwrot(-y) wskazujący(-e) środki ostrożności. Barwny piktogram określony w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008 można zastąpić czarno-białym odwzorowaniem całego piktogramu wskazującego rodzaj zagrożenia lub odwzorowaniem tylko symbolu graficznego.

W przypadku mieszaniny, w oparciu o klasyfikację, podaje się przynajmniej właściwy(-e) symbol(-e), znak(-i) ostrzegawczy(-e), zwrot(-y) wskazujący(-e) rodzaj zagrożenia i zwrot(-y) określające warunki bezpiecznego stosowania zamieszczone na oznakowaniu zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE. Symbol może mieć formę czarno-białego znaku graficznego.

W przypadku substancji podaje się właściwe elementy oznakowania zgodnie z art. 25 i art. 32 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, a w przypadku mieszaniny – zgodnie z sekcją A i B załącznika V do dyrektywy 1999/45/WE.

2.3.   Inne zagrożenia

Podaje się informacje, czy substancja lub mieszanina spełnia kryteria PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII.

Podaje się informacje dotyczące innych zagrożeń, które nie powodują zaklasyfikowania, a które mogą przyczynić się do ogólnych zagrożeń powodowanych przez substancję lub mieszaninę, takich jak zanieczyszczanie powietrza podczas utwardzania lub obróbki, pylenie, zagrożenie wybuchem pyłu, krzyżowe działanie uczulające, duszące działanie gazów, zmrażanie, silny zapach lub smak lub wpływ na środowisko, taki jak zagrożenie dla organizmów glebowych, lub zdolność do tworzenia ozonu na drodze reakcji fotochemicznych.

3.    SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

Niniejsza sekcja karty charakterystyki podaje tożsamość chemiczną składnika(-ów) substancji lub mieszaniny, łącznie z informacjami dotyczącymi zanieczyszczeń i dodatków stabilizujących, w sposób określony poniżej. Podaje się odpowiednie i dostępne informacje dotyczące bezpieczeństwa w odniesieniu do chemii powierzchni.

3.1.   Substancje

Tożsamość chemiczną głównego składnika substancji ustala się co najmniej za pomocą identyfikatora produktu lub jednego z innych sposobów identyfikacji przedstawionych w podsekcji 1.1.

Tożsamość chemiczną wszelkich zanieczyszczeń, dodatków stabilizujących lub poszczególnych składników, innych niż główny składnik, które same są sklasyfikowane i które mają wpływ na klasyfikację substancji, podaje się w następujący sposób:

a)

poprzez identyfikator produktu zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008;

b)

jeżeli identyfikator produktu nie jest dostępny – poprzez jedną z innych nazw (nazwę zwyczajową, handlową, skrót) lub numery identyfikacyjne.

Dodatkowo dostawca substancji może sporządzić wykaz wszystkich składników, łącznie ze składnikami niezaklasyfikowanymi.

Podsekcja ta może zawierać również informacje dotyczące substancji wieloskładnikowych.

3.2.   Mieszaniny

Podaje się identyfikator produktu, jeżeli jest dostępny, stężenie lub przedziały stężeń oraz klasyfikację przynajmniej wszystkich substancji, o których mowa w pkt 3.2.1 lub 3.2.2. Poza tym, dostawca mieszanin może podać spis wszystkich substancji w mieszaninie, łącznie z substancjami niespełniającymi kryteriów klasyfikacji. Informacje te umożliwiają odbiorcy łatwą identyfikację zagrożeń stwarzanych przez substancje w mieszaninie. Zagrożenia stwarzane przez samą mieszaninę podaje się w sekcji 2.

Stężenie substancji w mieszaninie opisuje się w jeden z następujących sposobów, wskazując:

a)

dokładne wartości stężeń w postaci ułamków masowych lub objętościowych wyrażonych w procentach w porządku malejącym, jeżeli jest to technicznie możliwe;

b)

przedziały wartości stężeń w postaci ułamków masowych lub objętościowych wyrażonych w procentach jeżeli jest to technicznie możliwe.

W przypadku gdy stosowane są przedziały wartości stężeń wyrażone w procentach, zagrożenia dla zdrowia i środowiska opisuje się uwzględniając skutki najwyższego stężenia każdego ze składników.

Jeżeli dostępne są informacje na temat mieszaniny jako całości, podaje się je w sekcji 2.

Alternatywnej nazwy chemicznej można użyć w przypadku, gdy na jej stosowanie udzielono zgody zgodnie z art. 15 dyrektywy 1999/45/WE lub art. 24 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008.

3.2.1.

W przypadku mieszaniny spełniającej kryteria klasyfikacji zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE, wymienia się następujące substancje wraz z ich stężeniami lub przedziałem stężeń w mieszaninie:

a)

substancje stanowiące zagrożenie dla zdrowia lub środowiska w rozumieniu dyrektywy 67/548/EWG i substancje stanowiące zagrożenie dla zdrowia lub środowiska w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, pod warunkiem że informacje zgodne z kryteriami klasyfikacji tego rozporządzenia zostały udostępnione dostawcy mieszaniny, jeżeli substancje te występują w mieszaninie w stężeniach równych najniższej z następujących wartości lub wyższych od niej:

(i)

odpowiednich stężeń określonych w tabeli w art. 3 ust. 3 dyrektywy 1999/45/WE;

(ii)

specyficznych stężeń granicznych podanych w części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008;

(iii)

podstawowej wartości granicznej podanej w tabeli 1.1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 skorygowanej w wyniku obliczeń, o których mowa w sekcji 4.1 załącznika I do tego rozporządzenia, jeżeli współczynnik M został podany w części 3 załącznika VI do tego rozporządzenia;

(iv)

stężeń granicznych podanych w części B załącznika II do dyrektywy 1999/45/WE;

(v)

stężeń granicznych podanych w części B załącznika III do dyrektywy 1999/45/WE;

(vi)

stężeń granicznych podanych w załączniku V do dyrektywy 1999/45/WE;

(vii)

specyficznych stężeń granicznych podanych w wykazie klasyfikacji i oznakowania ustanowionym zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008;

(viii)

podstawowej wartości granicznej podanej w tabeli 1.1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 skorygowanej w wyniku obliczeń, o których mowa w sekcji 4.1 załącznika I do tego rozporządzenia jeżeli współczynnik M został podany w wykazie klasyfikacji i oznakowania ustanowionym zgodnie z tym rozporządzeniem;

b)

substancje, dla których istnieją wspólnotowe najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy, które nie zostały zawarte w lit. a);

c)

substancje trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne lub bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji zgodnie z kryteriami zawartymi w załączniku XIII lub substancje zawarte w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 59 ust. 1 z powodów innych niż zagrożenia, o których mowa w lit. a), jeśli stężenie danej substancji jest równe 0,1 % lub wyższe.

3.2.2.

W przypadku mieszaniny niespełniającej kryteriów klasyfikacji zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE, wymienia się substancje występujące w mieszaninie w stężeniu równym najniższej z następujących wartości lub wyższym od niej, wraz z ich stężeniami lub przedziałem stężeń:

a)

1 % wag. w preparatach niewystępujących w postaci gazu oraz 0,2 % obj. w preparatach występujących w postaci gazu dla:

(i)

substancji stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub środowiska w rozumieniu dyrektywy 67/548/EWG i substancji stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub środowiska w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, pod warunkiem że informacje zgodne z kryteriami klasyfikacji w tym rozporządzeniu zostały udostępnione dostawcy mieszaniny; lub

(ii)

substancji, dla których określono wspólnotowe najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy;

b)

0,1 % wag. dla substancji trwałych, wykazujących zdolność do bioakumulacji i toksycznych zgodnie z kryteriami zawartymi w załączniku XIII, substancji bardzo trwałych i wykazujących bardzo dużą zdolność do bioakumulacji zgodnie z kryteriami zawartymi w załączniku XIII lub substancji zawartych w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 59 ust. 1 z powodów innych niż zagrożenia, o których mowa w lit. a).

3.2.3.

Dla substancji wymienionych w podsekcji 3.2 podaje się klasyfikację substancji zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG, podając również znak ostrzegawczy, symbol(-e) literowy(-e) oraz zwroty R. Podaje się również klasyfikację substancji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, łącznie z klasą(-ami) zagrożeń i kodem(-ami) kategorii znajdującymi się w tabeli 1.1 załącznika VI do tego rozporządzenia, a także zwrotami wskazującymi rodzaj zagrożenia przyporządkowanymi zgodnie z zagrożeniami wynikającymi z właściwości fizycznych substancji, zagrożeniami dla zdrowia ludzkiego i środowiska, pod warunkiem że informacje zgodne z kryteriami klasyfikacji podanymi w tym rozporządzeniu zostały udostępnione dostawcy tej mieszaniny. Zwroty określające rodzaj zagrożenia oraz zwroty R nie muszą być w tej sekcji podane w ich pełnym brzmieniu; wystarczą ich kody. W przypadkach gdy nie podano pełnego brzmienia, podaje się odniesienie do sekcji 16, w którym zamieszcza się pełne brzmienie wszystkich istotnych zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia i zwrotów R. Jeżeli substancja nie spełnia kryteriów klasyfikacji, podaje się powód wymienienia tej substancji w podsekcji 3.2, używając sformułowań takich jak »niezaklasyfikowana substancja PBT« lub »substancja z określoną na poziomie Wspólnoty wartością najwyższego dopuszczalnego stężenia w środowisku pracy«.

3.2.4.

Dla substancji wymienionych w podsekcji 3.2 podaje się nazwę i numer rejestracji nadany na mocy art. 20 ust. 3 niniejszego rozporządzenia, jeżeli jest dostępny.

Bez uszczerbku dla obowiązków nałożonych na dalszych użytkowników zgodnie z art. 39 niniejszego rozporządzenia, dostawca mieszaniny może pominąć część numeru rejestracji odnoszącą się do indywidualnego rejestrującego wspólnego przedłożenia, jeżeli spełnione są następujące warunki:

a)

dostawca ten przyjmuje na siebie odpowiedzialność za przekazanie na żądanie dla celów egzekwowania przepisów pełnego numeru rejestracji lub – jeżeli pełny numer rejestracji nie jest dla niego dostępny – za przekazanie tego żądania do swojego dostawcy zgodnie z lit. b); oraz

b)

dostawca ten przekazuje pełny numer rejestracji organowi państwa członkowskiego odpowiedzialnemu za egzekwowanie przepisów (zwanego dalej organem odpowiedzialnym za egzekwowanie przepisów) w ciągu 7 dni od jego żądania otrzymanego bezpośrednio od tego organu odpowiedzialnego za egzekwowanie przepisów lub przekazanego przez jego odbiorcę lub – jeżeli pełny numer rejestracji nie jest dla niego dostępny – dostawca ten przekazuje w ciągu 7 dni to żądanie do swojego dostawcy informując jednocześnie o tym organ odpowiedzialny za egzekwowanie przepisów.

Podaje się numer WE zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, jeżeli jest dostępny. Można również podać numer CAS i nazwę zgodną z nomenklaturą IUPAC, o ile są dostępne.

W przypadku substancji, wskazanych w niniejszej podsekcji przy zastosowaniu alternatywnej nazwy chemicznej zgodnie z art. 15 dyrektywy 1999/45/WE lub art. 24 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, numer rejestracji, numer WE oraz pozostałe precyzyjne identyfikatory chemiczne nie są konieczne.

4.    SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

W tej sekcji karty charakterystyki opisuje się w zrozumiały sposób pierwszą pomoc. tak żeby mogły jej udzielić osoby nieprzeszkolone bez użycia specjalistycznego sprzętu i dostępu do szerokiego zestawu leków. Jeżeli potrzebna jest pomoc lekarska, wskazuje się to, podając jak szybko taka pomoc jest potrzebna.

4.1.   Opis środków pierwszej pomocy

4.1.1.

Wytyczne dotyczące pierwszej pomocy podaje się według istotnych dróg narażenia. W podpunktach określa się procedurę dla każdej z dróg narażenia, tj. przez drogi oddechowe, przez kontakt ze skórą, z oczami oraz przez przewód pokarmowy.

4.1.2.

Podaje się informacje, czy:

a)

konieczna jest natychmiastowa pomoc lekarska i czy istnieje możliwość wystąpienia opóźnionych skutków narażenia;

b)

zalecane jest przeniesienie narażonej osoby z miejsca narażenia na świeże powietrze;

c)

zalecane jest zdjęcie osobie poszkodowanej odzieży i butów oraz ich usunięcie; oraz

d)

zalecane jest indywidualne wyposażenie ochronne dla osób udzielających pierwszej pomocy.

4.2.   Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Zamieszcza się krótkie podsumowanie informacji dotyczących najważniejszych ostrych i opóźnionych objawów oraz skutków narażenia.

4.3.   Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

W odpowiednich przypadkach podaje się informacje dotyczące analiz klinicznych i monitorowania medycznego w kierunku opóźnionych skutków, szczegółowe informacje dotyczące odtrutek (jeżeli są znane) oraz przeciwwskazań.

W przypadku niektórych substancji lub mieszanin ważne może być podkreślenie, aby w miejscu pracy dostępne były specjalne środki umożliwiające specjalistyczną i natychmiastową pomoc.

5.    SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

W tej sekcji karty charakterystyki opisuje się wymagania dotyczące postępowania w przypadku pożaru spowodowanego przez substancję lub mieszaninę albo pożaru, który wybuchł w ich pobliżu.

5.1.   Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze:

Podaje się informacje dotyczące odpowiednich środków gaśniczych.

Niewłaściwe środki gaśnicze:

Wskazuje się, czy zastosowanie pewnych środków gaśniczych jest niewłaściwe w określonych sytuacjach związanych z substancją lub mieszaniną.

5.2.   Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Podaje się informacje dotyczące zagrożeń związanych z substancją lub mieszaniną, takich jak powstawanie niebezpiecznych produktów podczas spalania substancji lub mieszaniny, np. poprzez dodanie tekstu »podczas spalania mogą się tworzyć toksyczne spaliny zawierające tlenek węgla« lub »podczas spalania tworzą się tlenki siarki i azotu«.

5.3.   Informacje dla straży pożarnej

Podaje się zalecenia dotyczące wszelkich działań ochronnych, które należy podjąć podczas gaszenia pożaru, takie jak »chłodzić pojemniki mgłą wodną« oraz dotyczące specjalnego sprzętu ochronnego dla strażaków, takiego jak obuwie, kombinezony, rękawice, sprzęt ochrony oczu i twarzy oraz aparaty oddechowe.

6.    SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Ta sekcja karty charakterystyki zawiera zalecenia dotyczące właściwego postępowania w przypadku wylania się, wycieku lub uwolnienia substancji, które pozwalają na zapobieganie szkodliwym skutkom dla osób, mienia i środowiska lub zmniejszenie tych skutków. Uwzględnia się inny sposób postępowania w przypadku wylania się dużych ilości, a inny w przypadku wylania się małych ilości, jeżeli ilość może mieć znaczący wpływ na zagrożenie. Jeżeli procedury zapobiegające rozprzestrzenianiu się wycieków i odzysku wskazują, że wymagane jest różne postępowanie, ujmuje się to w karcie charakterystyki.

6.1.   Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

6.1.1.   Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy

Podaje się zalecenia związane z przypadkowym przeciekiem i uwolnieniem się substancji lub mieszaniny, takie jak:

a)

noszenie odpowiedniego sprzętu ochronnego (w tym indywidualnych środków ochrony, o których mowa w sekcji 8 karty charakterystyki), aby zapobiec skażeniu skóry, oczu lub odzieży;

b)

sposoby usuwania źródeł zapłonu, zapewnienie wystarczającej wentylacji, ograniczenie zapylenia; oraz

c)

procedury w sytuacjach awaryjnych, takie jak konieczność ewakuacji z zagrożonego terenu lub konsultacji z ekspertem.

6.1.2.   Dla osób udzielających pomocy

Podaje się zalecenia dotyczące materiału, z jakiego ma być wykonana osobista odzież ochronna (takie jak: »odpowiednie: Butylen«, »nieodpowiednie: PCV«).

6.2.   Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Podaje się zalecenia dotyczące wszelkich środków ostrożności w zakresie ochrony środowiska, które należy podjąć w razie przypadkowego wycieku i uwolnienia się substancji lub mieszaniny, takie jak zapobieganie przedostaniu się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych.

6.3.   Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

6.3.1.

Podaje się odpowiednie zalecenia dotyczące zapobiegania rozprzestrzenianiu się wycieku. Właściwe metody zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia mogą obejmować:

a)

obwałowywanie, zabezpieczanie kanalizacji;

b)

sposoby służące ograniczaniu wycieku.

6.3.2.

Podaje się odpowiednie zalecenia dotyczące likwidacji wycieku. Do właściwych sposobów likwidacji należą m.in.:

a)

neutralizacja;

b)

odkażanie;

c)

użycie adsorbentów;

d)

czyszczenie;

e)

metody próżniowe;

f)

sprzęt wymagany do zapobiegania rozprzestrzenianiu się skażenia i czyszczenia (łącznie z użyciem, w odpowiednich przypadkach, narzędzi nieiskrzących i sprzętu nieiskrzącego).

6.3.3.

Podaje się wszelkie inne informacje związane z wyciekiem lub uwolnieniem, w tym informacje na temat niewłaściwych metod zapobiegania rozprzestrzenianiu się skażenia lub na temat czyszczenia, takie jak zalecenia typu »nigdy nie stosować…«.

6.4.   Odniesienia do innych sekcji

W stosownych przypadkach wskazuje się odniesienia do sekcji 8 i 13.

7.    SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

Ta sekcja karty charakterystyki zawiera informacje na temat sposobów bezpiecznego postępowania z substancjami i mieszaninami. Kładzie się nacisk na środki ostrożności, właściwe dla zastosowań zidentyfikowanych, o których mowa w podsekcji 1.2, a także szczególnych właściwości substancji lub mieszaniny.

Informacje w tej sekcji karty charakterystyki dotyczą ochrony zdrowia ludzkiego, bezpieczeństwa i środowiska. Mają one pomóc pracodawcy w opracowywaniu stosownych procedur roboczych i środków organizacyjnych zgodnych z art. 5 dyrektywy 98/24/WE oraz art. 5 dyrektywy 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

W przypadku gdy wymagany jest raport bezpieczeństwa chemicznego, informacje zawarte w tej sekcji karty charakterystyki są spójne z informacjami dotyczącymi zastosowań zidentyfikowanych w raporcie bezpieczeństwa chemicznego oraz scenariuszami narażenia z raportu bezpieczeństwa chemicznego przedstawiającymi kontrolę ryzyka i umieszczonymi w załączniku do karty charakterystyki.

Oprócz informacji przedstawionych w tej sekcji, istotne informacje można znaleźć w sekcji 8.

7.1.   Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

7.1.1.

Podaje się zalecenia, aby:

a)

umożliwić bezpieczne postępowanie z substancją lub mieszaniną, takie jak zapobieganie rozprzestrzenianiu się i powstawaniu pożaru, a także tworzeniu aerozolu i pyłu;

b)

zapobiec stosowaniu wzajemnie niezgodnych substancji i mieszanin; oraz

c)

ograniczyć uwalnianie się substancji lub mieszaniny do środowiska, np. poprzez zapobieganie wyciekom lub przedostaniu się do kanalizacji.

7.1.2.

Podaje się zalecenia dotyczące ogólnej higieny pracy, takie jak:

a)

nie spożywać pokarmów i napojów, nie palić w miejscu pracy;

b)

myć ręce po użyciu; oraz

c)

zdjąć zanieczyszczoną odzież i sprzęt ochronny przez wejściem do miejsc przeznaczonych do spożywania posiłków.

7.2.   Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności

Zalecenia są spójne z fizycznymi i chemicznymi właściwościami opisanymi w sekcji 9 karty charakterystyki. W uzasadnionych przypadkach podaje się szczególne wymagania dotyczące magazynowania, w tym następujące informacje:

a)

jak zarządzać ryzykiem w zakresie:

(i)

atmosfery wybuchowej;

(ii)

warunków sprzyjających korozji;

(iii)

zagrożeń związanych z palnością;

(iv)

wzajemnie niezgodnych substancji lub mieszanin;

(v)

warunków sprzyjających parowaniu; oraz

(vi)

potencjalnych źródeł zapłonu (łącznie ze sprzętem elektrycznym);

b)

jak kontrolować wpływ:

(i)

warunków pogodowych;

(ii)

ciśnienia otoczenia;

(iii)

temperatury;

(iv)

światła słonecznego;

(v)

wilgotności; oraz

(vi)

wibracji;

c)

jak zachować trwałość substancji lub mieszaniny poprzez zastosowanie:

(i)

stabilizatorów; oraz

(ii)

przeciwutleniaczy;

d)

inne zalecenia dotyczące:

(i)

wymagań dotyczących wentylacji;

(ii)

odpowiedniego zaprojektowania pomieszczeń lub zbiorników do magazynowania (w tym ścian retencyjnych oraz wentylacji);

(iii)

w uzasadnionych przypadkach dopuszczalnych ilości magazynowanych w danych warunkach; oraz

(iv)

zgodności z opakowaniem.

7.3.   Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Zalecenia dotyczące substancji i mieszanin przeznaczonych do szczególnego(-ych) zastosowania(-ń) końcowego(-ych) odnoszą się do zastosowania(-ń) zidentyfikowanego(-ych), o którym(-ych) mowa w podsekcji 1.2; zalecenia te są szczegółowe i praktyczne. Jeżeli załączony jest scenariusz narażenia, można umieścić odniesienie do niego lub podaje się informacje wymagane w podsekcji 7.1 i 7.2. Jeżeli uczestnik łańcucha dostaw dokonał oceny bezpieczeństwa chemicznego tej mieszaniny, wystarczy, aby informacje w karcie charakterystyki i scenariuszach narażenia były zgodne z raportem bezpieczeństwa chemicznego mieszaniny, a nie z raportami bezpieczeństwa chemicznego poszczególnych substancji wchodzących w skład mieszaniny. Jeśli dostępne są wytyczne specyficzne dla branży lub sektora przemysłu, można odnieść się do nich, podając szczegóły (m. in. dotyczące źródła i daty publikacji).

8.    SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

Ta sekcja karty charakterystyki opisuje obowiązujące dopuszczalne normy narażenia zawodowego i konieczne środki zarządzania ryzykiem.

W przypadku gdy wymagany jest raport bezpieczeństwa chemicznego, informacje zawarte w tej sekcji karty charakterystyki są spójne z informacjami dotyczącymi zastosowań zidentyfikowanych w raporcie bezpieczeństwa chemicznego oraz scenariuszami narażenia z raportu bezpieczeństwa chemicznego przedstawiającymi kontrolę ryzyka i umieszczonymi w załączniku do karty charakterystyki.

8.1.   Parametry dotyczące kontroli

8.1.1.

Dla substancji lub dla każdej substancji w mieszaninie podaje się następujące krajowe dopuszczalne wartości, aktualnie stosowane w państwie członkowskim, w którym dostarczana jest karta charakterystyki, jeżeli są dostępne, wraz z podstawą prawną dla każdej z nich. Wymieniając dopuszczalne wartości narażenia zawodowego stosuje się tożsamość chemiczną podaną w sekcji 3.

8.1.1.1.

krajowe wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy, które odpowiadają wspólnotowym wartościom narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą 98/24/WE, wraz z wszelkimi uzupełnieniami, o których mowa w art. 2 ust. 1 decyzji Komisji 95/320/WE (2);

8.1.1.2.

krajowe wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy, które odpowiadają wspólnotowym dopuszczalnym wartościom zgodnie z dyrektywą 2004/37/WE, wraz z wszelkimi uzupełnieniami, o których mowa w art. 2 ust. 1 decyzji 95/320/WE;

8.1.1.3.

wszelkie pozostałe krajowe dopuszczalne wartości narażenia zawodowego;

8.1.1.4.

krajowe dopuszczalne wartości biologiczne, które odpowiadają wspólnotowym dopuszczalnym wartościom biologicznym zgodnie z dyrektywą 98/24/WE wraz z wszelkimi uzupełnieniami, o których mowa w art. 2 ust. 1 decyzji 95/320/WE;

8.1.1.5.

wszelkie pozostałe krajowe dopuszczalne wartości biologiczne.

8.1.2.

Zamieszcza się informacje nt. obecnie zalecanych procedur monitorowania przynajmniej dla najistotniejszych substancji.

8.1.3.

Jeżeli podczas zgodnego z przeznaczeniem stosowania danej substancji lub mieszaniny tworzą się substancje zanieczyszczające powietrze, należy wymienić również obowiązujące dla nich najwyższe wartości dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy lub dopuszczalne wartości biologiczne.

8.1.4.

W przypadku gdy wymagany jest raport bezpieczeństwa chemicznego lub dostępna jest wartość DNEL, o której mowa w sekcji 1.4 załącznika I lub wartość PNEC, o której mowa w sekcji 3.3 załącznika I, podaje się odpowiednie dla danej substancji wartości DNEL i PNEC w odniesieniu do scenariuszy narażenia z raportu bezpieczeństwa chemicznego podanymi w załączniku do karty charakterystyki.

8.1.5.

W przypadku zarządzania pasmami ryzyka, w celu określenia środków ograniczania ryzyka w odniesieniu do określonych zastosowań, podaje się odpowiednie szczegóły, aby umożliwić efektywne zarządzanie ryzykiem. Precyzuje się kontekst i ograniczenia poszczególnych zaleceń wynikających z zarządzania pasmami ryzyka.

8.2.   Kontrola narażenia

Informacje wymagane w tej podsekcji podaje się w przypadku, gdy do karty charakterystyki nie załącza się scenariusza narażenia zawierającego te informacje.

Jeżeli dostawca nie przeprowadzi badań wymienionych w sekcji 3 załącznika XI, podaje on szczególne warunki stosowania, aby uzasadnić to odstępstwo.

W przypadku gdy substancja została zarejestrowana jako półprodukt wyodrębniany (w miejscu wytwarzania lub transportowany), dostawca zaznacza, że karta charakterystyki jest zgodna ze szczególnymi warunkami uzasadniającymi rejestrację zgodnie z art. 17 lub 18.

8.2.1.   Stosowne techniczne środki kontroli

Opis stosownych środków kontroli narażenia odnosi się do zastosowania(-ń) zidentyfikowanego(-ych) substancji lub mieszaniny, o których mowa w podsekcji 1.2. Informacje te są wystarczające, aby umożliwić pracodawcy dokonanie oceny ryzyka dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników wynikającego z obecności danej substancji lub mieszaniny zgodnie z art. 4–6 dyrektywy 98/24/WE, jak również zgodnie z art. 3–5 dyrektywy 2004/37/WE, gdzie jest to właściwe.

Informacje te stanowią uzupełnienie informacji podanych już w sekcji 7.

8.2.2.   Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny

8.2.2.1.

Informacje dotyczące używania indywidualnych środków ochronnych powinny być zgodne z dobrymi praktykami higieny pracy i odpowiadać innym środkom ograniczającym narażenie, w tym technicznym środkom ograniczenia, wentylacji i izolacji. W uzasadnionych przypadkach umieszcza się odniesienie do sekcji 5 po szczególne wskazówki dotyczące osobistego wyposażenia ochrony przeciwpożarowej lub chemicznej.

8.2.2.2.

Uwzględniając dyrektywę Rady 89/686/EWG (3) oraz poprzez odniesienie się do właściwych norm CEN, szczegółowo określa się, jaki sprzęt zapewni odpowiednią ochronę, w tym:

a)

Ochronę oczu lub twarzy

Ze względu na zagrożenie stwarzane przez substancję lub mieszaninę i możliwy kontakt z nimi, określa się rodzaj wymaganego sprzętu przeznaczonego do ochrony oczu lub twarzy, takiego jak okulary ochronne, gogle ochronne, osłona twarzy.

b)

Ochronę skóry

(i)

Ochronę rąk

Wyraźnie określa się, na podstawie zagrożenia stwarzanego przez substancję lub mieszaninę i możliwy kontakt z nimi, a także, w zależności od stopnia i czasu trwania narażenia skóry, rodzaj rękawic, których należy używać podczas obchodzenia się z substancją lub mieszaniną, w tym:

rodzaj materiału i jego grubość,

typowy lub minimalny czas wytrzymałości materiału, z którego są wykonane rękawice.

W razie potrzeby wskazuje się wszelkie dodatkowe środki ochrony rąk.

(ii)

Inne

Jeżeli ze względu na zagrożenie związane z daną substancją lub mieszaniną i możliwy kontakt z nimi konieczna jest ochrona innej części ciała niż ręce, podaje się rodzaj i jakość potrzebnego wyposażenia ochronnego, takiego jak rękawice ochronne, buty i kombinezon ochronny.

W razie potrzeby wskazuje się wszelkie dodatkowe środki ochrony skóry i specjalne środki higieny.

c)

Ochronę dróg oddechowych

W przypadku gazów, par, mgły lub pyłu, na podstawie zagrożenia i potencjału narażenia, określa się rodzaj sprzętu ochronnego, który ma być użyty, w tym masek ochronnych oczyszczających powietrze wraz z określeniem elementu oczyszczającego (wkład lub pochłaniacz), odpowiednich filtrów cząstek stałych, odpowiednich masek lub autonomicznego aparatu oddechowego.

d)

Zagrożenia termiczne

Określając rodzaj wyposażenia ochronnego, które należy używać, w przypadku materiałów stanowiących zagrożenie termiczne, zwraca się szczególną uwagę na konstrukcję osobistego wyposażenia ochronnego.

8.2.3.   Kontrola narażenia środowiska

Podaje się informacje, którymi musi dysponować pracodawca, aby wypełnić zobowiązania wynikające ze wspólnotowego prawodawstwa dotyczącego ochrony środowiska.

W przypadku gdy wymagany jest raport bezpieczeństwa chemicznego, dla scenariuszy narażenia określonych w załączniku do karty charakterystyki podaje się podsumowanie dotyczące środków zarządzania ryzykiem pozwalających na odpowiednią kontrolę narażenia środowiska na substancję.

9.    SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

Ta sekcja karty charakterystyki zawiera opis stosownych danych empirycznych dotyczących substancji lub mieszaniny. Informacje zamieszczone w tej sekcji są zgodne z informacjami podanymi w dokumentach rejestracyjnych lub w raporcie bezpieczeństwa chemicznego, gdy jest on wymagany, oraz z klasyfikacją substancji lub mieszaniny.

9.1.   Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Dokładnie określa się następujące właściwości, podając, w stosownych przypadkach, odniesienie do zastosowanej metody badawczej oraz wykaz właściwych jednostek miary i/lub warunków referencyjnych. Jeżeli ma to znaczenie dla interpretacji wartości liczbowej, podaje się również metodę oznaczania (np. metoda dla oznaczania temperatury zapłonu – metoda tygla zamkniętego/otwartego).

a)

Wygląd:

Podaje się stan skupienia (stały, w tym odpowiednie i dostępne informacje dotyczące bezpieczeństwa w odniesieniu do granulometrii i powierzchni właściwej, o ile nie zostały już podane w innym miejscu w karcie charakterystyki, ciekły, gazowy) oraz barwę substancji lub mieszaniny;

b)

Zapach:

Jeżeli zapach jest wyczuwalny, podaje się jego krótki opis;

c)

Próg zapachu;

d)

pH:

Podaje się wartość pH danej substancji lub mieszaniny albo jej roztworu wodnego; w tym drugim przypadku podaje się również stężenie;

e)

Temperatura topnienia/krzepnięcia;

f)

Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia;

g)

Temperatura zapłonu;

h)

Szybkość parowania;

i)

Palność (ciała stałego, gazu);

j)

Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości;

k)

Prężność par;

l)

Gęstość par;

m)

Gęstość względna;

n)

Rozpuszczalność;

o)

Współczynnik podziału: n-oktanol/woda;

p)

Temperatura samozapłonu;

q)

Temperatura rozkładu;

r)

Lepkość;

s)

Właściwości wybuchowe;

t)

Właściwości utleniające.

Jeżeli stwierdzono, że konkretna właściwość nie ma zastosowania lub jeżeli informacja dotycząca konkretnej właściwości nie jest dostępna, podaje się tego uzasadnienie.

W celu umożliwienia podjęcia właściwych środków kontroli podaje się wszelkie istotne informacje dotyczące substancji lub mieszaniny. Informacje zamieszczone w tej sekcji są zgodne z informacjami podanymi w dokumentach rejestracyjnych, w przypadku gdy rejestracja jest wymagana.

W przypadku mieszaniny, w odpowiednich pozycjach dokładnie oznacza się, do której substancji odnoszą się dane, chyba że dotyczą one całej mieszaniny.

9.2.   Inne informacje

W razie potrzeby podaje się inne parametry fizyczne i chemiczne, takie jak zdolność mieszania się, rozpuszczalność w tłuszczach (z określeniem oleju rozpuszczalnikowego), przewodnictwo elektryczne czy grupa gazowa. Wskazuje się odpowiednie i dostępne informacje dotyczące bezpieczeństwa w odniesieniu do potencjału redoks, potencjału powstawania rodników oraz właściwości fotokatalitycznych.

10.    SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

Ta sekcja karty charakterystyki zawiera opis stabilności substancji lub mieszaniny oraz możliwości występowania niebezpiecznych reakcji zachodzących w pewnych warunkach stosowania, a także gdy substancja lub mieszanina zostaną uwolnione do środowiska, w tym, w stosownych przypadkach, informacje na temat zastosowanych metod badań. Jeżeli stwierdzono, że pewna właściwość nie ma zastosowania lub jeżeli informacja dotycząca pewnej właściwości nie jest dostępna, podaje się tego uzasadnienie.

10.1.   Reaktywność

10.1.1.

Podaje się zagrożenia związane z reaktywnością substancji lub mieszaniny. Podaje się odnośne wyniki badań dotyczących substancji lub mieszaniny jako całości, jeżeli są dostępne. Jednakże informacje te mogą również opierać się na ogólnych danych dotyczących klasy lub grupy, do której należy substancja lub mieszanina, jeżeli takie dane w odpowiedni sposób odzwierciedlają przewidywane zagrożenie związane z substancją lub mieszaniną.

10.1.2.

Jeżeli dane dotyczące mieszanin nie są dostępne, podaje się dane dotyczące substancji w mieszaninie. Przy ustalaniu niezgodności bierze się pod uwagę substancje, pojemniki i zanieczyszczenia, na kontakt z którymi substancja lub mieszanina może być narażona podczas transportu, składowania i stosowania.

10.2.   Stabilność chemiczna

Wskazuje się, czy substancja lub mieszanina jest stabilna w normalnych warunkach otoczenia, a także w przewidywanej temperaturze i pod przewidywanym ciśnieniem w trakcie magazynowania oraz postępowania z nią. Opisuje się wszelkie stabilizatory, które są lub mogą być stosowane w celu utrzymania stabilności chemicznej substancji lub mieszaniny. Podaje się znaczenie dla bezpieczeństwa wszelkich zmian w wyglądzie fizycznym substancji lub mieszaniny.

10.3.   Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

W stosownych przypadkach podaje się, czy substancja lub mieszanina reaguje lub polimeryzuje, powodując nadmierne ciśnienie, wydzielając nadmierne ciepło lub wywołując powstanie innych niebezpiecznych warunków. Opisuje się warunki, w jakich może dojść do niebezpiecznych reakcji.

10.4.   Warunki, których należy unikać

Wymienia się warunki, takie jak temperatura, ciśnienie, światło, wstrząsy, wyładowanie statyczne, wibracje lub inne obciążenia fizyczne, które mogą doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji i, w stosownych przypadkach, podaje się krótki opis środków, które należy przedsięwziąć w celu zarządzania ryzykiem związanym z tymi zagrożeniami.

10.5.   Materiały niezgodne

Wymienia się grupy substancji, mieszanin lub konkretne substancje, jak woda, powietrze, kwasy, zasady, utleniacze, z którymi substancja lub mieszanina może reagować doprowadzając do niebezpiecznej sytuacji (jak eksplozja, uwolnienie materiału toksycznego lub łatwopalnego lub wydzielanie nadmiernego ciepła) i, w stosownych przypadkach, podaje się krótki opis środków, które należy przedsięwziąć w celu zarządzania ryzykiem związanym z tymi zagrożeniami.

10.6.   Niebezpieczne produkty rozkładu

Wymienia się znane i przewidywane niebezpieczne produkty rozkładu, powstające w wyniku stosowania, magazynowania, wylania się lub podgrzewania substancji lub mieszaniny. Produkty spalania stwarzające zagrożenie wymienia się w sekcji 5 karty charakterystyki.

11.    SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Ta sekcja karty charakterystyki jest przeznaczony głównie do użytku lekarzy, specjalistów w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz toksykologów. Podaje się zwięzły, ale wyczerpujący i zrozumiały opis różnych (zdrowotnych) skutków toksykologicznych oraz dostępne dane w celu rozpoznania tych skutków, łącznie z podaniem, w stosownych przypadkach, informacji na temat toksykokinetyki, metabolizmu i rozmieszczenia. Informacje zamieszczone w tej sekcji są zgodne z informacjami podanymi w dokumentach rejestracyjnych i/lub w raporcie bezpieczeństwa chemicznego, gdy jest on wymagany, oraz zgodne z klasyfikacją substancji lub mieszaniny.

11.1.   Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

11.1.1.   Substancje

11.1.1.1.

Istotne klasy zagrożenia, dla których przedstawia się informacje to:

a)

toksyczność ostra;

b)

działanie żrące/drażniące na skórę;

c)

poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy;

d)

działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę;

e)

działanie mutagenne na komórki rozrodcze;

f)

rakotwórczość;

g)

szkodliwe działanie na rozrodczość;

h)

działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe;

i)

działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane;

j)

zagrożenie spowodowane aspiracją.

11.1.1.2.

W przypadku substancji podlegających rejestracji załącza się krótkie podsumowania informacji uzyskanych w wyniku zastosowania załączników VII–XI, wraz z odniesieniem, w stosownych przypadkach, do zastosowanych metod badawczych. W przypadku substancji podlegających rejestracji informacje te obejmują także wyniki porównania dostępnych danych z kryteriami podanymi w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008 dla właściwości CMR kategorii 1A i 1B, zgodnie z pkt 1.3.1 załącznika I do niniejszego rozporządzenia.

11.1.2.   Mieszaniny

11.1.2.1.

Istotne skutki, dla których przedstawia się informacje to:

a)

toksyczność ostra;

b)

działanie drażniące;

c)

działanie żrące;

d)

działanie uczulające,

e)

toksyczność dla dawki powtarzalnej;

f)

rakotwórczość;

g)

mutagenność;

h)

szkodliwe działanie na rozrodczość.

11.1.2.2.

W przypadku skutków dla zdrowia związanych z działaniem rakotwórczym, mutagennym i szkodliwym działaniem na rozrodczość, podaje się klasyfikację dla danego skutku dla zdrowia w oparciu o metodę konwencjonalną, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) dyrektywy 1999/45/WE, oraz odpowiednie informacje dla substancji wymienionych w sekcji 3.

11.1.2.3.

W przypadku pozostałych skutków dla zdrowia, jeżeli mieszanina nie została w całości przebadana pod kątem danego skutku dla zdrowia, w stosownych przypadkach zamieszcza się informacje dotyczące tego skutku dla zdrowia w odniesieniu do substancji wskazanych w sekcji 3.

11.1.3.   Podaje się informacje dla każdej klasy zagrożenia, dalszego jej zróżnicowania lub skutku. Jeżeli zadeklarowano, że substancja lub mieszanina nie jest sklasyfikowana w konkretnej klasie zagrożenia, dalszego zróżnicowania lub skutku, w karcie charakterystyki wyraźnie informuje się, czy powodem tego jest brak danych, brak możliwości technicznych uzyskania tych danych, dane są niejednoznaczne, czy też dane są jednoznaczne lecz niewystarczające do klasyfikacji. W tym ostatnim przypadku w karcie charakterystyki umieszcza się informację »w oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione«.

11.1.4.   Dane zawarte w tej podsekcji odnoszą się do substancji lub mieszaniny w postaci wprowadzanej do obrotu. Podaje się również istotne właściwości toksykologiczne substancji stwarzających zagrożenie w mieszaninie, takie jak wartości LD50, oszacowana toksyczność ostra lub wartości LC50, jeżeli są dostępne.

11.1.5.   Jeżeli istnieje duża liczba danych z badań dotyczących substancji lub mieszaniny, konieczne może być podsumowanie wyników wykorzystanych badań mających krytyczne znaczenie, przykładowo według dróg narażenia.

11.1.6.   W przypadku gdy dla danej klasy zagrożenia kryteria klasyfikacji nie zostały spełnione, podaje się informacje potwierdzające ten wniosek.

11.1.7.   Informacje dotyczące prawdopodobnych dróg narażenia

Podaje się informacje dotyczące prawdopodobnych dróg narażenia i wpływu substancji lub mieszaniny wywieranego każdą możliwą drogą narażenia, tj. poprzez spożycie (połknięcie), wdychanie lub narażenie skóry/oczu. Jeżeli nie są znane skutki dla zdrowia, informację taką również zamieszcza się w tym miejscu.

11.1.8.   Objawy związane z właściwościami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

Opisuje się możliwe negatywne skutki dla zdrowia i objawy związane z narażeniem na substancję lub mieszaninę, jej składniki albo znane produkty uboczne. Podaje się dostępne informacje dotyczące objawów związanych z właściwościami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi substancji lub mieszaniny występujących po narażeniu. Objawy opisuje się narastająco, począwszy od wstępnych objawów występujących przy niskim narażeniu, przechodząc stopniowo do objawów będących wynikiem poważnego narażenia, np. w następujący sposób: »mogą wystąpić bóle i zawroty głowy, przechodzące w omdlenia i utratę świadomości; duże dawki mogą doprowadzić do śpiączki i śmierci«.

11.1.9.   Opóźnione, bezpośrednie oraz przewlekłe skutki krótko- i długotrwałego narażenia

Podaje się informacje, czy można spodziewać się opóźnionych lub natychmiastowych skutków po krótko- lub długotrwałym narażeniu. Podaje się również informacje dotyczące ostrych i przewlekłych skutków dla zdrowia związanych z narażeniem ludzi na substancję lub mieszaninę. Jeżeli dane na temat narażenia ludzi nie są dostępne, podsumowuje się dane dotyczące zwierząt, dokładnie określając ich gatunki. Podaje się informację, czy dane toksykologiczne pochodzą z danych dotyczących ludzi czy zwierząt.

11.1.10.   Skutki wzajemnego oddziaływania

W uzasadnionych przypadkach załącza się informacje dotyczące wzajemnego oddziaływania substancji, jeżeli są one dostępne.

11.1.11.   Brak szczegółowych danych

Nie zawsze może być możliwe uzyskanie informacji dotyczących zagrożeń związanych z substancją lub mieszaniną. W przypadku kiedy dane na temat określonej substancji lub mieszaniny nie są dostępne, można wykorzystać, w stosownych przypadkach, dane dotyczące podobnych substancji lub mieszanin, pod warunkiem że zidentyfikowano odpowiednią podobną substancję lub mieszaninę. Jeżeli nie korzysta się z określonych danych lub jeżeli dane te nie są dostępne, wyraźnie się o tym informuje.

11.1.12.   Informacje dotyczące mieszanin a informacje dotyczące substancji

11.1.12.1.

Substancje w mieszaninie mogą wzajemnie oddziaływać w organizmie, powodując zmianę szybkości wchłaniania, metabolizmu i wydalania. W rezultacie ich działanie toksyczne może ulec zmianie i ogólna toksyczność mieszaniny może być różna od toksyczności substancji w niej zawartych. Uwzględnia się to przy podawaniu informacji toksykologicznych w tej sekcji karty charakterystyki.

11.1.12.2.

Klasyfikacji mieszanin, które mają działanie rakotwórcze, mutagenne lub szkodliwe dla rozrodczości, dokonuje się na podstawie dostępnych informacji dotyczących substancji w mieszaninie. W przypadku pozostałych skutków dla zdrowia bierze się pod uwagę, czy stężenie każdej substancji jest wystarczająco wysokie, aby wpłynąć na ogólne skutki wywierane przez mieszaninę na zdrowie. Dla każdej substancji podaje się skutki toksyczne, z wyjątkiem następujących przypadków:

a)

jeżeli informacje się powtarzają, podaje się je tylko raz dla całej mieszaniny, np. jeżeli dwie substancje powodują wymioty i biegunkę;

b)

jeżeli istnieje małe prawdopodobieństwo, że skutki te wystąpią przy danym stężeniu, np. kiedy substancja o słabym działaniu drażniącym zostanie rozpuszczona poniżej określonego stężenia w roztworze niewywierającym działania drażniącego;

c)

jeżeli informacje dotyczące wzajemnego oddziaływania substancji w mieszaninie są niedostępne, nie należy opierać się na przypuszczeniach; wymienia się wtedy oddzielnie skutki wywierane na zdrowie przez każdą substancję.

11.1.13.   Inne informacje

Zamieszcza się inne istotne informacje dotyczące niekorzystnego wpływu na zdrowie, nawet jeżeli nie jest to wymagane zgodnie z kryteriami klasyfikacji.

12.    SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

W tej sekcji karty charakterystyki podaje się informacje dotyczące oceny wpływu na środowisko substancji lub mieszaniny, jeżeli jest ona uwalniana do środowiska. W podsekcjach 12.1–12.6 karty charakterystyki zamieszcza się krótkie podsumowanie danych zawierające istotne wyniki badań, jeżeli są one dostępne, wyraźnie określając gatunki, środowisko badania, jednostki, czas trwania badań i warunki ich przeprowadzenia. Informacje te mogą być pomocne przy postępowaniu w przypadku wycieku, ocenie metod: postępowania z odpadami, ograniczania uwalniania substancji, dotyczących przypadkowego uwolnienia substancji oraz przy transporcie. Jeżeli stwierdzono, że określona właściwość nie ma zastosowania lub jeżeli informacje dotyczące określonej właściwości nie są dostępne, podaje się tego uzasadnienie.

W stosownych przypadkach, dla każdej istotnej substancji w mieszaninie podaje się informacje na temat bioakumulacji, trwałości i zdolności do rozkładu, jeżeli są dostępne. Przedstawia się również informacje odnoszące się do stwarzających zagrożenie produktów przemiany powstających w wyniku rozkładu substancji i mieszanin.

Informacje zamieszczone w tej sekcji są zgodne z informacjami dostarczonymi w dokumentach rejestracyjnych lub w raporcie bezpieczeństwa chemicznego, gdy jest on wymagany, oraz zgodne z klasyfikacją substancji lub mieszaniny.

12.1.   Toksyczność

Na podstawie danych z badań przeprowadzonych na organizmach wodnych i/lub lądowych zamieszcza się informacje dotyczące toksyczności, jeżeli są one dostępne. Informacje te obejmują istotne dostępne dane dotyczące toksyczności dla środowiska wodnego, ostrej i przewlekłej toksyczności dla ryb, skorupiaków, glonów i innych roślin wodnych. Ponadto podaje się dane dotyczące toksyczności dla mikro- i makroorganizmów glebowych oraz innych organizmów istotnych dla środowiska, takich jak ptaki, pszczoły i rośliny, jeżeli takie dane są dostępne. W przypadku gdy substancja lub mieszanina wywiera działanie hamujące na aktywność mikroorganizmów, wskazuje się możliwy jej wpływ na działanie oczyszczalni ścieków.

W przypadku substancji podlegających rejestracji zamieszcza się podsumowania informacji uzyskanych w wyniku zastosowania załączników VII–XI.

12.2.   Trwałość i zdolność do rozkładu

Trwałość i zdolność do rozkładu jest to zdolność substancji lub odpowiednich substancji w mieszaninie do rozkładu w środowisku poprzez biodegradację lub inne procesy, takie jak utlenianie lub hydroliza. Podaje się istotne wyniki badań w celu oceny trwałości i zdolności do rozkładu, jeżeli są one dostępne. Jeżeli podawane są czasy połowicznego rozkładu, informuje się, czy czasy te odnoszą się do mineralizacji czy do degradacji pierwszorzędowej. Zamieszcza się również dane dotyczące zdolności substancji lub niektórych substancji w mieszaninie do rozkładu w oczyszczalniach ścieków.

W stosownych przypadkach podaje się te informacje, o ile są one dostępne, dla każdej z substancji w mieszaninie, wobec której istnieje wymóg wymienienia w sekcji 3 karty charakterystyki.

12.3.   Zdolność do bioakumulacji

Zdolność do bioakumulacji jest to zdolność substancji lub niektórych substancji w mieszaninie do akumulacji w organizmach żywych i, w ostateczności, do przejścia przez łańcuch pokarmowy. Zamieszcza się wyniki badań istotne dla oceny zdolności do bioakumulacji. Podaje się odniesienie do wartości współczynnika podziału oktanol-woda (Kow) i współczynnika biokoncentracji (BCF), jeżeli są one dostępne.

W stosownych przypadkach podaje się te informacje, o ile są one dostępne, dla każdej z substancji w mieszaninie, wobec której istnieje wymóg wymienienia w sekcji 3 karty charakterystyki.

12.4.   Mobilność w glebie

Mobilność w glebie jest to zdolność substancji lub składników mieszaniny, uwolnionych do środowiska, do przenikania w sposób naturalny do wód powierzchniowych lub przemieszczania się na pewną odległość od miejsca uwolnienia. Podaje się informacje dotyczące mobilności w glebie, jeżeli są one dostępne. Informacje na temat mobilności można określić na podstawie odpowiednich danych dotyczących mobilności, takich jak dane z badań dotyczących adsorpcji lub z badań dotyczących wymywania, znane lub przewidywane rozmieszczenie w przedziałach środowiska lub napięcie powierzchniowe. Na przykład wartości KOC można przewidzieć na podstawie współczynnika podziału oktanol-woda (Kow). Poziom wymywania i mobilności można przewidzieć na podstawie badań modelowych.

W stosowanych przypadkach podaje się te informacje, o ile są one dostępne, dla każdej z substancji w mieszaninie, dla której istnieje wymóg wymienienia w sekcji 3 karty charakterystyki.

Jeżeli dostępne są dane doświadczalne, mają one z zasady pierwszeństwo w stosunku do danych z badań modelowych i prognoz.

12.5.   Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

W przypadku gdy wymagany jest raport bezpieczeństwa chemicznego, podaje się wyniki oceny właściwości PBT i vPvB zgodnie z raportem bezpieczeństwa chemicznego.

12.6.   Inne szkodliwe skutki działania

Zamieszcza się informacje dotyczące innych szkodliwych skutków oddziaływania na środowisko, takie jak los w środowisku (narażenie), zdolność do tworzenia ozonu na drodze reakcji fotochemicznych, zdolność do rozkładu ozonu, zdolność do zaburzania gospodarki hormonalnej lub wpływ na wzrost ocieplenia globalnego, o ile są one dostępne.

13.    SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

W tej sekcji karty charakterystyki podaje się informacje dotyczące właściwego gospodarowania odpadami substancji, mieszaniny i/lub pojemnikami po nich, które to informacje będą pomocne w określeniu bezpiecznych i korzystnych dla środowiska sposobów gospodarowania odpadami zgodnych z wymaganiami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE (4) i wymaganiami państwa członkowskiego, do którego jest dostarczana karta charakterystyki. Informacje istotne dla bezpieczeństwa osób wykonujących prace w zakresie gospodarowania odpadami stanowią uzupełnienie informacji podanych w sekcji 8.

W przypadku gdy wymagany jest raport bezpieczeństwa chemicznego oraz gdy przeprowadzono analizę etapu odpadu, informacje na temat środków gospodarowania odpadami są spójne z zastosowaniami zidentyfikowanymi i scenariuszami narażenia z raportu bezpieczeństwa chemicznego i umieszczonymi w załączniku do karty charakterystyki.

13.1.   Metody unieszkodliwiania odpadów

a)

Określa się rodzaj zbiorników do przetwarzania i metody postępowania z odpadami, w tym właściwe metody przetwarzania odpadów substancji lub mieszaniny oraz każdego zanieczyszczonego opakowania (np. spalanie, recykling, składowanie);

b)

określa się właściwości fizyczne lub chemiczne, które mogą mieć wpływ na sposoby przetwarzania odpadów;

c)

odradza się odprowadzanie odpadów do ścieków;

d)

w stosownych przypadkach określa się specjalne środki ostrożności w odniesieniu do wszelkich zalecanych sposobów unieszkodliwiania odpadów.

Zamieszcza się odniesienia do wszelkich właściwych przepisów wspólnotowych dotyczących odpadów. W przypadku braku takich przepisów zamieszcza się odniesienia do wszelkich właściwych obowiązujących przepisów krajowych lub regionalnych.

14.    SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

W tej sekcji karty charakterystyki podaje się podstawowe informacje dotyczące klasyfikacji substancji lub mieszanin wymienionych w sekcji 1 w odniesieniu do transportu drogą lądową, kolejową, morską, powietrzną lub śródlądowymi drogami wodnymi. Jeżeli informacje nie są dostępne lub istotne, informuje się o tym.

W stosownych przypadkach podaje się informacje dotyczące klasyfikacji transportowej dla każdego z przepisów modelowych ONZ: europejskiej umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) (5), regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID) (6), europejskiego porozumienia w sprawie międzynarodowych przewozów materiałów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi (ADN) (7), z których wszystkie trzy zostały wdrożone dyrektywą 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 września 2008 r. w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (8), międzynarodowego morskiego kodeksu towarów niebezpiecznych (IMDG) (9) (droga morska), oraz Instrukcji Technicznych dla Bezpiecznego Transportu Materiałów Niebezpiecznych Drogą Powietrzną (ICAO) (10) (droga powietrzna).

14.1.   Numer UN (numer ONZ)

Podaje się numer UN (tj. czterocyfrowy numer identyfikacyjny substancji mieszaniny lub wyrobu poprzedzonego literami »UN«) zgodnie z przepisami modelowymi ONZ.

14.2.   Prawidłowa nazwa przewozowa UN

Podaje się prawidłową nazwę przewozową UN zgodnie z przepisami modelowymi ONZ, jeżeli nazwa ta nie wystąpiła jako identyfikator produktu w podsekcji 1.1.

14.3.   Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

Podaje się klasę(-y) zagrożenia w transporcie (i zagrożenia dodatkowe) przypisane substancjom lub mieszaninom zgodnie z głównym zagrożeniem przez nie stwarzanym według przepisów modelowych ONZ.

14.4.   Grupa pakowania

W stosownych przypadkach podaje się numer grupy pakowania zgodnie z przepisami modelowymi ONZ. Numer grupy pakowania przypisany jest do niektórych substancji zgodnie z przepisami modelowymi ONZ.

14.5.   Zagrożenia dla środowiska

Podaje się, czy dana substancja lub mieszanina stanowi zagrożenie dla środowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach modelowych ONZ (zgodnie z kodeksem IMDG, umową ADR, regulaminem RID i porozumieniem ADN) i/lub kryteriami dotyczącymi substancji mogących spowodować zanieczyszczenie morza zgodnie z kodeksem IMDG. Jeżeli dozwolony jest przewóz śródlądowymi drogami wodnymi w zbiornikowcach lub jeżeli taki przewóz ma być przeprowadzany, informuje się, czy substancja lub mieszanina stwarza zagrożenie dla środowiska podczas transportu zbiornikowcami wyłącznie w odniesieniu do porozumienia ADN.

14.6.   Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Wskazuje się wszystkie szczególne środki ostrożności, do których użytkownik powinien się stosować lub których musi przestrzegać lub o których musi wiedzieć w związku z transportem lub przemieszczaniem substancji lub mieszaniny zarówno na terenie jego zakładu, jak i poza nim.

14.7.   Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC

Niniejsza podsekcja odnosi się jedynie do przewozu luzem zgodnie z następującymi przepisami Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO): załącznikiem II do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki z 1973 r., zmienionej protokołem z 1978 r. (MARPOL 73/78) (11) oraz międzynarodowym kodeksem budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem (międzynarodowy kodeks w sprawie przewozu chemikaliów luzem) (kodeks IBC) (12).

Podaje się nazwę produktu (jeżeli odbiega ona od nazwy podanej w podsekcji 1.1) zgodnie z wymaganiami w dokumentach przewozowych i zgodnie z nazwą podaną w wykazie nazw produktów w sekcji 17 lub 18 kodeksu IBC lub zgodnie z ostatnim wydaniem biuletynu Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego przy IMO (MEPC).2/Circular (13). Podaje się rodzaj statku i kategorię zanieczyszczenia.

15.    SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

W niniejszej sekcji karty charakterystyki podaje się inne informacje o przepisach prawnych dotyczących substancji lub mieszaniny, które nie zostały podane w karcie charakterystyki (takich jak te informujące, czy substancja lub mieszanina objęta jest przepisami rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (14), rozporządzenia (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych i zmieniającego dyrektywę 79/117/EWG (15) lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (16)).

15.1.   Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Podaje się informacje dotyczące odnośnych wspólnotowych przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska (np. kategorię według dyrektywy Seveso/substancje wymienione w załączniku I do dyrektywy Rady 96/82/WE (17)) lub krajowe informacje dotyczące statusu prawnego substancji lub mieszaniny (w tym substancji w mieszaninie), włącznie z zaleceniami dotyczącymi działań, które powinny zostać podjęte przez odbiorcę w wyniku stosowania tych przepisów. W stosownych przypadkach wymienia się krajowe akty prawne odnośnych państw członkowskich wdrażające te przepisy oraz wszelkie inne środki krajowe mogące mieć znaczenie w tej kwestii.

Jeżeli substancja lub mieszanina objęta kartą charakterystyki podlega szczególnym przepisom dotyczącym ochrony zdrowia ludzi lub ochrony środowiska na poziomie Wspólnoty (np. zezwoleniom wydanym na mocy tytułu VII lub ograniczeniom obowiązującym na mocy tytułu VIII), wymienia się te przepisy.

15.2.   Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Informuje się, czy dostawca dokonał oceny bezpieczeństwa chemicznego substancji lub mieszaniny.

16.    SEKCJA 16: Inne informacje

Ta sekcja karty charakterystyki obejmuje opis informacji istotnych dla sporządzenia karty charakterystyki. Obejmuje ona pozostałe informacje, których nie włączono do sekcji 1–15, łącznie z informacjami dotyczącymi aktualizacji karty charakterystyki, takimi jak:

a)

w przypadku aktualizacji karty charakterystyki zamieszcza się wyraźne informacje, gdzie w porównaniu do poprzedniej wersji karty charakterystyki wprowadzono zmiany, chyba że informacje takie podano w innym miejscu karty charakterystyki, wraz z objaśnieniami zmian, w przypadku gdy jest to konieczne. Dostawca substancji lub mieszaniny zachowuje objaśnienia zmian i przedstawia je na żądanie;

b)

wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie charakterystyki;

c)

odniesienia do kluczowej literatury i źródeł danych;

d)

w przypadku mieszanin wskazanie, którą z metod oceny informacji, o których mowa w art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, wykorzystano w celu dokonania klasyfikacji;

e)

listę odpowiednich zwrotów R, zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia, zwrotów określających warunki bezpiecznego stosowania lub zwrotów wskazujących środki ostrożności. Podaje się pełny tekst wszelkich zwrotów, które nie zostały podane w całości w sekcjach 2–15;

f)

zalecenia dotyczące wszelkich wskazanych szkoleń pracowników, w celu zagwarantowania ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska.

Jeżeli zgodnie z art. 31 ust. 10 dostawca mieszaniny zdecyduje się na identyfikację i poinformowanie o klasyfikacji koniecznej od dnia 1 czerwca 2015 r. przed wykorzystaniem jej do klasyfikacji i oznakowania na opakowaniu, dostawca ten może podać tę klasyfikację w tej sekcji.

CZĘŚĆ B

Karta charakterystyki składa się 16 następujących tytułów sekcji zgodnie z art. 31 ust. 6 wraz z ich podtytułami, z wyjątkiem sekcji 3, w której należy uwzględnić jedynie odpowiednio podsekcję 3.1 lub 3.2:

SEKCJA 1:   Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1.

Identyfikator produktu

1.2.

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.3.

Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

1.4.

Numer telefonu alarmowego

SEKCJA 2:   Identyfikacja zagrożeń

2.1.

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

2.2.

Elementy oznakowania

2.3.

Inne zagrożenia

SEKCJA 3:   Skład/informacja o składnikach

3.1.

Substancje

3.2.

Mieszaniny

SEKCJA 4:   Środki pierwszej pomocy

4.1.

Opis środków pierwszej pomocy

4.2.

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

4.3.

Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

SEKCJA 5:   Postępowanie w przypadku pożaru

5.1.

Środki gaśnicze

5.2.

Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

5.3.

Informacje dla straży pożarnej

SEKCJA 6:   Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1.

Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

6.2.

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

6.3.

Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

6.4.

Odniesienia do innych sekcji

SEKCJA 7:   Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1.

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

7.2.

Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności

7.3.

Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

SEKCJA 8:   Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1.

Parametry dotyczące kontroli

8.2.

Kontrola narażenia

SEKCJA 9:   Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1.

Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

9.2.

Inne informacje

SEKCJA 10:   Stabilność i reaktywność

10.1.

Reaktywność

10.2.

Stabilność chemiczna

10.3.

Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

10.4.

Warunki, których należy unikać

10.5.

Materiały niezgodne

10.6.

Niebezpieczne produkty rozkładu

SEKCJA 11:   Informacje toksykologiczne

11.1.

Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

SEKCJA 12:   Informacje ekologiczne

12.1.

Toksyczność

12.2.

Trwałość i zdolność do rozkładu

12.3.

Zdolność do bioakumulacji

12.4.

Mobilność w glebie

12.5.

Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

12.6.

Inne szkodliwe skutki działania

SEKCJA 13:   Postępowanie z odpadami

13.1.

Metody unieszkodliwiania odpadów

SEKCJA 14:   Informacje dotyczące transportu

14.1.

Numer UN (numer ONZ)

14.2.

Prawidłowa nazwa przewozowa UN

14.3.

Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

14.4.

Grupa pakowania

14.5.

Zagrożenia dla środowiska

14.6.

Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

14.7.

Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC

SEKCJA 15:   Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1.

Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny

15.2.

Ocena bezpieczeństwa chemicznego

SEKCJA 16:   Inne informacje”


(1)  Dz.U. L 39 z 15.2.1980, s. 40.

(2)  Dz.U. L 188 z 9.8.1995, s. 14.

(3)  Dz.U. L 399 z 30.12.1989, s. 18.

(4)  Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3.

(5)  Organizacja Narodów Zjednoczonych, Europejska Komisja Gospodarcza, wersja obowiązująca od dnia 1 stycznia 2009 r., ISBN-978-92-1-139131-2.

(6)  Załącznik I do dodatku B (jednolite zasady dotyczące umów w sprawie międzynarodowego przewozu towarów kolejami) do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami, wersja obowiązująca od dnia 1 stycznia 2009 r.

(7)  Wersja poprawiona z dnia 1 stycznia 2007 r.

(8)  Dz.U. L 260 z 30.9.2008, s. 1.

(9)  Międzynarodowa Organizacja Morska, wydanie z 2006 r., ISBN 978-92-8001-4214-3.

(10)  IATA, wydanie 2007–2008.

(11)  MARPOL 73/78, skonsolidowane wydanie z 2006 r., Londyn, IMO 2007, ISBN 978-92-801-4216-7.

(12)  Kodeks IBC, wydanie z 2007 r., Londyn, IMO 2007, ISBN 978-92-801-4226-6.

(13)  Biuletyn MEPC.2, prowizoryczny podział substancji płynnych, wersja 14, stosowana od dnia 1 stycznia 2009 r.

(14)  Dz.U. L 244 z 29.9.2000, s. 1.

(15)  Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 7.

(16)  Dz.U. L 204 z 31.7.2008, s. 1.

(17)  Dz.U. L 10 z 14.1.1997, s. 13.


ZAŁĄCZNIK II

„ANNEX II

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZANIA KART CHARAKTERYSTYKI

CZĘŚĆ A

0.1.   Wstęp

0.1.1.

Niniejszy załącznik określa wymagania, które spełnia dostawca, sporządzając kartę charakterystyki, dostarczaną dla substancji lub mieszaniny zgodnie z art. 31.

0.1.2.

Informacje podane w karcie charakterystyki są zgodne z informacjami zawartymi w raporcie bezpieczeństwa chemicznego, gdy taki raport jest wymagany. W przypadku gdy sporządzono raport bezpieczeństwa chemicznego, w załączniku do karty charakterystyki umieszcza się odnośny(-e) scenariusz(-e) narażenia.

0.2.   Ogólne wymagania dotyczące sporządzania karty charakterystyki

0.2.1.

Karta charakterystyki umożliwia użytkownikowi podjęcie niezbędnych środków dotyczących ochrony zdrowia ludzkiego i bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz ochrony środowiska. Osoba sporządzająca kartę charakterystyki bierze pod uwagę to, że karta charakterystyki musi informować użytkownika o zagrożeniach stwarzanych przez substancję lub mieszaninę oraz zawierać informacje dotyczące bezpiecznego magazynowania substancji lub mieszaniny, postępowania z nią oraz jej usuwania.

0.2.2.

Informacje zawarte w kartach charakterystyki spełniają również wymagania określone w dyrektywie Rady 98/24/WE. W szczególności karta charakterystyki umożliwia pracodawcom stwierdzenie, czy w miejscu pracy znajdują się niebezpieczne środki chemiczne, a także ocenę ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników wynikającego z ich zastosowania.

0.2.3.

Informacje w karcie charakterystyki są jasne i zwięzłe. Kartę charakterystyki przygotowuje kompetentna osoba, która uwzględnia szczególne potrzeby i wiedzę jej użytkowników, w stopniu w jakim są one znane. Dostawcy substancji i mieszanin zapewniają, że takie kompetentne osoby odbyły stosowne szkolenia, w tym szkolenia przypominające.

0.2.4.

Język, jakim napisana jest karta charakterystyki jest prosty, jasny i precyzyjny; unika się żargonu, akronimów i skrótów. Nie używa się zwrotów takich jak: »może być niebezpieczny«, »nieszkodliwe dla zdrowia«, »bezpieczne w większości przypadków użytkowania« lub »nieszkodliwe« ani jakichkolwiek innych zwrotów wskazujących, że dana substancja lub mieszanina nie stanowi zagrożenia, ani jakichkolwiek innych zwrotów niespójnych z klasyfikacją substancji lub mieszaniny.

0.2.5.

Datę sporządzenia karty charakterystyki podaje się na pierwszej stronie. W przypadku przeglądu karty charakterystyki i przekazania odbiorcom nowej zaktualizowanej wersji karty, odbiorcom zwraca się ich uwagę na zmiany w sekcji 16 karty charakterystyki, o ile nie wskazano ich w innym miejscu. W takim przypadku na pierwszej stronie datę tę należy oznaczyć w następujący sposób: »Aktualizacja: (data)« i podać numer wersji, numer aktualizacji, datę zmiany wersji lub inne informacje na temat zmienionej wersji.

0.3.   Format karty charakterystyki

0.3.1.

Karta charakterystyki nie ma określonej objętości. Objętość karty charakterystyki jest współmierna do zagrożenia stwarzanego przez substancję lub mieszaninę i dostępnych informacji.

0.3.2.

Wszystkie strony karty charakterystyki, włącznie ze wszystkimi załącznikami, numeruje się i podaje na nich albo objętość karty charakterystyki (np. »strona 1 z 3«) albo informację, czy po danej stronie następuje kolejna strona (np. »ciąg dalszy na następnej stronie« lub »koniec karty charakterystyki«).

0.4.   Treść karty charakterystyki

Informacje wymagane na podstawie niniejszego załącznika, o ile są one dostępne i mają zastosowanie, zamieszcza się w karcie charakterystyki w odpowiednich podsekcjach określonych w części B. Karta charakterystyki nie zawiera pustych podsekcji.

0.5.   Inne wymagania dotyczące informacji

Ze względu na szeroki zakres właściwości substancji i mieszanin, w niektórych przypadkach konieczne może być umieszczenie we właściwych podsekcjach dodatkowych, mających znaczenie i dostępnych informacji.

0.6.   Jednostki miar

Stosuje się jednostki miar określone w dyrektywie Rady 80/181/EWG (1).

0.7.   Szczególne przypadki

Karty charakterystyki wymagane są również w szczególnych przypadkach wymienionych w punkcie 1.3 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, wobec których przewiduje się odstępstwa dotyczące oznakowania.

1.    SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

W niniejszej sekcji określono sposób identyfikacji substancji lub mieszaniny oraz sposób podawania w karcie charakterystyki jej istotnych zastosowań, nazwy dostawcy substancji lub mieszaniny, danych kontaktowych dostawcy substancji lub mieszaniny, łącznie z danymi kontaktowymi w razie nagłych wypadków.

1.1.   Identyfikator produktu

Identyfikator produktu zamieszcza się zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 w przypadku substancji oraz zgodnie z art. 18 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 w przypadku mieszaniny. Identyfikator ten jest zgodny z oznakowaniem; sporządza się go w języku(-ach) urzędowym(-ych) państwa (państw) członkowskiego(-ich), w którym(-ych) substancja lub mieszanina wprowadzana jest do obrotu, chyba że dane państwo(-a) członkowskie postanowi(-ą) inaczej.

W przypadku substancji podlegających obowiązkowi rejestracji identyfikator produktu jest zgodny z identyfikatorem produktu przedstawionym podczas rejestracji; należy także podać numer rejestracji nadany na mocy art. 20 ust. 3 niniejszego rozporządzenia.

Bez uszczerbku dla obowiązków nałożonych na dalszych użytkowników zgodnie z art. 39 niniejszego rozporządzenia, dostawca, który jest dystrybutorem lub dalszym użytkownikiem, może pominąć część numeru rejestracji, odnoszącą się do indywidualnego rejestrującego wspólnego przedłożenia, jeżeli spełnione są następujące warunki:

a)

dostawca ten przyjmuje na siebie odpowiedzialność za przekazanie na żądanie dla celów egzekwowania przepisów pełnego numeru rejestracji lub – jeżeli pełny numer rejestracji nie jest dla niego dostępny – za przekazanie tego żądania do swojego dostawcy zgodnie z lit. b); oraz

b)

dostawca ten przekazuje pełny numer rejestracji organowi państwa członkowskiego odpowiedzialnemu za egzekwowanie przepisów (zwanego dalej organem odpowiedzialnym za egzekwowanie przepisów) w ciągu 7 dni od jego żądania otrzymanego bezpośrednio od tego organu odpowiedzialnego za egzekwowanie przepisów lub przekazanego przez jego odbiorcę lub – jeżeli pełny numer rejestracji nie jest dla niego dostępny – dostawca ten przekazuje w ciągu 7 dni to żądanie do swojego dostawcy informując jednocześnie o tym organ odpowiedzialny za egzekwowanie przepisów.

Możliwe jest dostarczenie jednej karty charakterystyki dla więcej niż jednej substancji lub mieszaniny, w przypadku gdy informacje zawarte w tej karcie charakterystyki spełniają wymagania niniejszego załącznika dla każdej z tych substancji lub mieszanin.

Inne sposoby identyfikacji

Można podać inne nazwy lub synonimy, jakimi substancja lub mieszanina jest oznaczana lub pod którymi jest powszechnie znana, takie jak nazwy alternatywne, numery, kody produktów przedsiębiorstwa lub inne niepowtarzalne identyfikatory.

1.2.   Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Podaje się przynajmniej zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny, które są istotne dla odbiorcy(-ów) w postaci krótkiego opisu przeznaczenia substancji lub mieszaniny np. »środek zmniejszający palność«, »przeciwutleniacz«.

W stosownych przypadkach podaje się, wraz z uzasadnieniem, zastosowania, które dostawca odradza. Wykaz ten nie musi być kompletny.

W przypadku gdy wymagany jest raport bezpieczeństwa chemicznego, informacje zawarte w tej podsekcji karty charakterystyki są spójne z informacjami dotyczącymi zastosowań zidentyfikowanych w raporcie bezpieczeństwa chemicznego oraz scenariuszami narażenia z raportu bezpieczeństwa chemicznego i umieszczonymi w załączniku do karty charakterystyki.

1.3.   Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Podaje się nazwę dostawcy, niezależnie od tego, czy jest to producent, importer, wyłączny przedstawiciel, dalszy użytkownik czy dystrybutor. Zamieszcza się pełny adres i numer telefonu dostawcy, a także adres e-mail: kompetentnej osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki.

W przypadku gdy dostawca nie ma siedziby w państwie członkowskim, w którym substancja lub mieszanina jest wprowadzana do obrotu, a dostawca wyznaczył osobę odpowiedzialną za kartę w tym państwie członkowskim, dodatkowo podaje się pełny adres i numer telefonu tej osoby.

W przypadku rejestrujących, informacje są spójne z informacjami dotyczącymi tożsamości producenta lub importera podanymi w dokumentach rejestracyjnych.

W przypadku powołania wyłącznego przedstawiciela, można również zamieścić dane dotyczące producenta substancji lub wytwórcy mieszaniny spoza Wspólnoty.

1.4.   Numer telefonu alarmowego

Podaje się dane kontaktowe służb powiadamianych w nagłych przypadkach. Jeżeli w państwie członkowskim, w którym wprowadzono do obrotu substancję lub mieszaninę, istnieje oficjalny organ doradczy (może to być organ odpowiedzialny za przyjmowanie informacji odnoszących się do zdrowia, o którym mowa w art. 45 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008), wystarczy podać numer telefonu tego organu. Jeżeli występują jakiekolwiek przyczyny ograniczające dostęp do tych służb, takie jak godziny pracy, lub jeżeli występują ograniczenia dotyczące szczególnego rodzaju przekazywanych informacji, wyraźnie się to określa.

2.    SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

W niniejszej sekcji karty charakterystyki opisuje się zagrożenia stwarzane przez substancję lub mieszaninę oraz podaje odpowiednie informacje ostrzegające związane z tymi zagrożeniami.

2.1.   Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Podaje się klasyfikację substancji lub mieszaniny, która wynika z zastosowania zasad klasyfikacji zawartych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008. W przypadku gdy dostawca dokonał zgłoszenia informacji dotyczących substancji do wykazu dotyczącego klasyfikacji i oznakowania zgodnie z art. 40 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, klasyfikacja podana w karcie charakterystyki jest taka sama jak klasyfikacja podana w tym zgłoszeniu.

Jeżeli mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, wyraźnie się to stwierdza.

Informacje na temat substancji zawartych w mieszaninach znajdują się w podsekcji 3.2.

Jeżeli klasyfikacja, w tym zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, nie jest przedstawiona w całości, dokonuje się odniesienia do sekcji 16, gdzie podaje się pełny tekst każdej klasyfikacji, w tym każdego zwrotu wskazującego rodzaj zagrożenia.

Wymienia się najważniejsze, spójne z sekcjami 9–12 karty charakterystyki szkodliwe skutki działania na zdrowie człowieka i środowisko oraz związane z właściwościami fizykochemicznymi w sposób, który pozwoli nieprofesjonalistom określić zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną.

2.2.   Elementy oznakowania

Podaje się, na podstawie klasyfikacji, przynajmniej następujące elementy występujące na oznakowaniu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008: piktogram(-y) określający(-e) rodzaj zagrożenia, hasło(-a) ostrzegawcze, zwrot(-y) wskazujący(-e) rodzaj zagrożenia i zwrot(-y) wskazujący(-e) środki ostrożności. Barwny piktogram określony w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008 można zastąpić czarno-białym odwzorowaniem całego piktogramu wskazującego rodzaj zagrożenia lub odwzorowaniem tylko symbolu graficznego.

Podaje się właściwe elementy oznakowania zgodnie z art. 25 i art. 32 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008.

2.3.   Inne zagrożenia

Podaje się informacje, czy substancja lub mieszanina spełnia kryteria PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII.

Podaje się informacje dotyczące innych zagrożeń, które nie powodują zaklasyfikowania, a które mogą przyczynić się do ogólnych zagrożeń powodowanych przez substancję lub mieszaninę, takich jak zanieczyszczanie powietrza podczas utwardzania lub obróbki, pylenie, zagrożenie wybuchem pyłu, krzyżowe działanie uczulające, duszące działanie gazów, zmrażanie, silny zapach lub smak lub wpływ na środowisko, taki jak zagrożenie dla organizmów glebowych, lub zdolność do tworzenia ozonu na drodze reakcji fotochemicznych.

3.    SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

Niniejsza sekcja karty charakterystyki podaje tożsamość chemiczną składnika(-ów) substancji lub mieszaniny, łącznie z informacjami dotyczącymi zanieczyszczeń i dodatków stabilizujących, w sposób określony poniżej. Podaje się odpowiednie i dostępne informacje dotyczące bezpieczeństwa w odniesieniu do chemii powierzchni.

3.1.   Substancje

Tożsamość chemiczną głównego składnika substancji ustala się co najmniej za pomocą identyfikatora produktu lub jednego z innych sposobów identyfikacji przedstawionych w podsekcji 1.1.

Tożsamość chemiczną wszelkich zanieczyszczeń, dodatków stabilizujących lub poszczególnych składników, innych niż główny składnik, które same są sklasyfikowane i które mają wpływ na klasyfikację substancji, podaje się w następujący sposób:

a)

poprzez identyfikator produktu zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008;

b)

jeżeli identyfikator produktu nie jest dostępny – poprzez jedną z innych nazw (nazwę zwyczajową, handlową, skrót) lub numery identyfikacyjne.

Dodatkowo dostawca substancji może sporządzić wykaz wszystkich składników, łącznie ze składnikami niezaklasyfikowanymi.

Podsekcja ta może zawierać również informacje dotyczące substancji wieloskładnikowych.

3.2.   Mieszaniny

Podaje się identyfikator produktu, stężenie lub przedziały stężeń oraz klasyfikację co najmniej wszystkich substancji, o których mowa w pkt 3.2.1 lub 3.2.2. Poza tym, dostawca mieszanin może podać spis wszystkich substancji w mieszaninie, łącznie z substancjami niespełniającymi kryteriów klasyfikacji. Informacje te umożliwiają odbiorcy łatwą identyfikację zagrożeń stwarzanych przez substancje w mieszaninie. Zagrożenia stwarzane przez samą mieszaninę podaje się w sekcji 2.

Stężenie substancji w mieszaninie opisuje się w jeden z następujących sposobów, wskazując:

a)

dokładne wartości stężeń w postaci ułamków masowych lub objętościowych wyrażonych w procentach w porządku malejącym, jeżeli jest to technicznie możliwe;

b)

przedziały wartości w postaci ułamków masowych lub objętościowych wyrażonych w procentach, jeżeli jest to technicznie możliwe.

W przypadku gdy stosowane są przedziały wartości stężeń wyrażone w procentach, zagrożenia dla zdrowia i środowiska opisuje się uwzględniając skutki najwyższego stężenia każdego ze składników.

Jeżeli dostępne są informacje na temat mieszaniny jako całości, podaje się je w sekcji 2.

Alternatywną nazwę chemiczną można stosować w przypadku gdy na jej stosowanie udzielono zgody zgodnie z art. 15 dyrektywy 1999/45/WE lub art. 24 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008.

3.2.1.

W przypadku mieszaniny spełniającej kryteria klasyfikacji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 wymienia się następujące substancje wraz z ich stężeniami lub przedziałem stężeń w mieszaninie:

a)

substancje stanowiące zagrożenie dla zdrowia lub środowiska w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, jeżeli substancje te występują w mieszaninie w stężeniach równych najniższej z następujących wartości lub wyższych od niej:

(ia)

podstawowych wartości granicznych, określonych w tabeli 1.1 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008;

(ib)

ogólnych stężeń granicznych określonych w częściach 3–5 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, a w przypadku zagrożenia spowodowanego aspiracją (sekcja 3.10 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008) wynoszących ≥ 10 %:

Wykaz klas zagrożeń, kategorii zagrożeń i stężeń granicznych (wraz z podstawowymi wartościami granicznymi w tabeli 1.1 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 oraz ogólnymi stężeniami granicznymi podanymi w częściach 3–5 załącznika I do tego rozporządzenia), ze względu na które substancję wymienia się jako substancję w mieszaninie w podsekcji 3.2.

1.1. —

Klasa i kategoria zagrożenia

Stężenie graniczne w %

Toksyczność ostra, kategoria 1,2 i 3

≥ 0,1

Toksyczność ostra, kategoria 4

≥ 1

Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria 1A, 1B, 1C i 2

≥ 1

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria 1 i 2

≥ 1

Działanie uczulające na drogi oddechowe/skórę

≥ 0,1

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze, kategoria 1A i 1B

≥ 0,1

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze, kategoria 2

≥ 1

Działanie rakotwórcze, kategoria 1A, 1B i 2

≥ 0,1

Działanie szkodliwe na rozrodczość, kategoria 1A, 1B i 2 oraz oddziaływanie na laktację lub poprzez laktację

≥ 0,1

Działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT), narażenie jednorazowe, kategoria 1 i 2

≥ 1

Działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT), narażenie wielokrotne, kategoria 1 i 2

≥ 1

Zagrożenie spowodowane aspiracją

≥ 10

Niebezpieczne dla środowiska wodnego – zagrożenie ostre, kategoria 1

≥ 0,1

Niebezpieczne dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategoria 1

≥ 0,1

Niebezpieczne dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategoria 2, 3 i 4

≥ 1

Stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej

≥ 0,1

(ii)

specyficznych stężeń granicznych podanych w części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008;

(iii)

podstawowej wartości granicznej podanej w tabeli 1.1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 skorygowanej w wyniku obliczeń, o których mowa w sekcji 4.1 załącznika I do tego rozporządzenia, jeżeli współczynnik M został podany w części 3 załącznika VI do tego rozporządzenia;

(vii)

specyficznych stężeń granicznych podanych w wykazie klasyfikacji i oznakowania ustanowionym zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008;

(viia)

stężeń granicznych podanych załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008;

(viii)

podstawowej wartości granicznej podanej w tabeli 1.1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 skorygowanej w wyniku obliczeń, o których mowa w sekcji 4.1 załącznika I do tego rozporządzenia jeżeli współczynnik M został podany w wykazie klasyfikacji i oznakowania ustanowionym zgodnie z, tym rozporządzeniem.

b)

substancje, dla których istnieją wspólnotowe najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy, które nie zostały zawarte w lit. a);

c)

substancje trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne lub bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji zgodnie z kryteriami zawartymi w załączniku XIII lub substancje zawarte w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 59 ust. 1 z powodów innych niż zagrożenia, o których mowa w lit. a), jeśli stężenie danej substancji jest równe 0,1 % lub wyższe.

3.2.2.

W przypadku mieszaniny niespełniającej kryteriów klasyfikacji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, wymienia się substancje występujące w mieszaninie w stężeniu równym najniższej z następujących wartości lub wyższym od niej, wraz z ich stężeniami lub przedziałem stężeń:

a)

1 % wag. w preparatach niewystępujących w postaci gazu oraz 0,2 % obj. w preparatach występujących w postaci gazu dla:

(i)

substancji stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub środowiska w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1272/2008; lub

(ii)

substancji, dla których określono wspólnotowe najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy;

b)

0,1 % wag. dla substancji trwałych, wykazujących zdolność do bioakumulacji i toksycznych zgodnie z kryteriami zawartymi w załączniku XIII, substancji bardzo trwałych i wykazujących bardzo dużą zdolność do bioakumulacji zgodnie z kryteriami zawartymi w załączniku XIII lub substancji zawartych w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 59 ust. 1 z powodów innych niż zagrożenia, o których mowa w lit. a).

3.2.3.

Dla substancji wymienionych w podsekcji 3.2 podaje się klasyfikację substancji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, łącznie z klasą(-ami) zagrożeń i kodem(-ami) kategorii znajdującymi się w tabeli 1.1 załącznika VI do tego rozporządzenia, a także zwrotami wskazującymi rodzaj zagrożenia przyporządkowanymi zgodnie z zagrożeniami wynikającymi z właściwości fizycznych substancji, zagrożeniami dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia nie muszą być w tej sekcji podane w pełnym brzemieniu; wystarczą ich kody. W przypadkach kiedy nie są one podane w pełnym brzmieniu, podaje się odniesienia do sekcji 16, w którym zamieszcza się pełne brzmienie wszystkich istotnych zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia. Jeżeli substancja nie spełnia kryteriów klasyfikacji, podaje się powód wymienienia tej substancji w podsekcji 3.2, używając sformułowań takich jak »niezaklasyfikowana substancja PBT« lub »substancja z określoną na poziomie Wspólnoty wartością najwyższego dopuszczalnego stężenia w środowisku pracy«.

3.2.4.

Dla substancji wymienionych w podsekcji 3.2 podaje się nazwę i numer rejestracji nadany na mocy art. 20 ust. 3 niniejszego rozporządzenia, jeżeli jest dostępny.

Bez uszczerbku dla obowiązków nałożonych na dalszych użytkowników zgodnie z art. 39 niniejszego rozporządzenia, dostawca mieszaniny może pominąć część numeru rejestracji odnoszącą się do indywidualnego rejestrującego wspólnego przedłożenia, jeżeli spełnione są następujące warunki:

a)

dostawca ten przyjmuje na siebie odpowiedzialność za przekazanie na żądanie dla celów egzekwowania przepisów pełnego numeru rejestracji lub – jeżeli pełny numer rejestracji nie jest dla niego dostępny – za przekazanie tego żądania do swojego dostawcy zgodnie z lit. b); oraz

b)

dostawca ten przekazuje pełny numer rejestracji organowi państwa członkowskiego odpowiedzialnemu za egzekwowanie przepisów (zwanego dalej organem odpowiedzialnym za egzekwowanie przepisów) w ciągu 7 dni od jego żądania otrzymanego bezpośrednio od tego organu odpowiedzialnego za egzekwowanie przepisów lub przekazanego przez jego odbiorcę lub – jeżeli pełny numer rejestracji nie jest dla niego dostępny – dostawca ten przekazuje w ciągu 7 dni to żądanie do swojego dostawcy informując jednocześnie o tym organ odpowiedzialnym za egzekwowanie przepisów.

Podaje się numer WE zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, jeżeli jest dostępny. Można również podać numer CAS i nazwę zgodną z nomenklaturą IUPAC, o ile są dostępne.

W przypadku substancji wskazanych w niniejszym podsekcji przy zastosowaniu alternatywnej nazwy chemicznej zgodnie z art. 15 dyrektywy 1999/45/WE lub art. 24 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, numer rejestracji, numer WE oraz pozostałe precyzyjne identyfikatory chemiczne nie są konieczne.

4.    SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

W tej sekcji karty charakterystyki opisuje się w zrozumiały sposób pierwszą pomoc, tak żeby mogły jej udzielać osoby nieprzeszkolone bez użycia specjalistycznego sprzętu i dostępu do szerokiego zestawu leków. Jeżeli potrzebna jest pomoc lekarska, wskazuje się to, podając jak szybko taka pomoc jest potrzebna.

4.1.   Opis środków pierwszej pomocy

4.1.1.

Wytyczne dotyczące pierwszej pomocy podaje się według istotnych dróg narażenia. W podpunktach określa się procedurę dla każdej z dróg narażenia, tj. przez drogi oddechowe, przez kontakt ze skórą, z oczami oraz przez przewód pokarmowy.

4.1.2.

Podaje się informacje, czy:

a)

konieczna jest natychmiastowa pomoc lekarska i czy istnieje możliwość wystąpienia opóźnionych skutków narażenia;

b)

zalecane jest przeniesienie narażonej osoby z miejsca narażenia na świeże powietrze;

c)

zalecane jest zdjęcie osobie poszkodowanej odzieży i butów oraz ich usunięcie; oraz

d)

zalecane jest indywidualne wyposażenie ochronne dla osób udzielających pierwszej pomocy.

4.2.   Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Zamieszcza się krótkie podsumowanie informacji dotyczących najważniejszych ostrych i opóźnionych objawów oraz skutków narażenia.

4.3.   Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

W odpowiednich przypadkach podaje się informacje dotyczące analiz klinicznych i monitorowania medycznego w kierunku opóźnionych skutków, szczegółowe informacje dotyczące odtrutek (jeżeli są znane) oraz przeciwwskazań.

W przypadku niektórych substancji lub mieszanin ważne może być podkreślenie, aby w miejscu pracy dostępne były specjalne środki umożliwiające specjalistyczną i natychmiastową pomoc.

5.    SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

W tej sekcji karty charakterystyki opisuje się wymagania dotyczące postępowania w przypadku pożaru spowodowanego przez substancję lub mieszaninę albo pożaru, który wybuchł w ich pobliżu.

5.1.   Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze:

Podaje się informacje dotyczące stosownych środków gaśniczych.

Niewłaściwe środki gaśnicze:

Wskazuje się, czy zastosowanie pewnych środków gaśniczych jest niewłaściwe w określonych sytuacjach związanych z substancją lub mieszaniną.

5.2.   Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Podaje się informacje dotyczące zagrożeń związanych z substancją lub mieszaniną, takich jak powstawanie podczas spalania substancji lub mieszaniny, niebezpiecznych produktów spalania np. poprzez dodanie tekstu »podczas spalania mogą się tworzyć toksyczne spaliny zawierające tlenek węgla« lub »podczas spalania tworzą się tlenki siarki i azotu«.

5.3.   Informacje dla straży pożarnej

Podaje się zalecenia dotyczące wszelkich działań ochronnych, które należy podjąć podczas gaszenia pożaru, takie jak »chłodzić pojemniki mgłą wodną« oraz dotyczące specjalnego sprzętu ochronnego dla strażaków, takiego jak obuwie, kombinezony, rękawice, sprzęt ochrony oczu i twarzy oraz aparaty oddechowe.

6.    SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Ta sekcja karty charakterystyki zawiera zalecenia dotyczące właściwego postępowania w przypadku wylania się, wycieku lub uwolnienia substancji, które pozwalają na zapobieganie szkodliwym skutkom dla osób, mienia i środowiska lub zmniejszenie tych skutków. Uwzględnia się inny sposób postępowania w przypadku wylania się dużych ilości, a inny w przypadku wylania się małych ilości, jeżeli ilość może mieć znaczący wpływ na zagrożenie. Jeżeli procedury zapobiegające rozprzestrzenianiu się wycieków i odzysku wskazują, że wymagane jest różne postępowanie, ujmuje się to w karcie charakterystyki.

6.1.   Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

6.1.1.   Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy

Podaje się zalecenia związane z przypadkowym przeciekiem i uwolnieniem się substancji lub mieszaniny, takie jak:

a)

noszenie odpowiedniego sprzętu ochronnego (w tym indywidualnych środków ochrony, o którym mowa w sekcji 8 karty charakterystyki), aby zapobiec skażeniu skóry, oczu lub odzieży;

b)

sposoby usuwania źródeł zapłonu, zapewnienie wystarczającej wentylacji, ograniczenie zapylenia; oraz

c)

procedury w sytuacjach awaryjnych, takie jak konieczność ewakuacji z zagrożonego terenu lub konsultacji z ekspertem.

6.1.2.   Dla osób udzielających pomocy

Podaje się zalecenia dotyczące materiału, z jakiego ma być wykonana osobista odzież ochronna (takie jak: »odpowiednie: Butylen«, »nieodpowiednie: PCV«).

6.2.   Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Podaje się zalecenia dotyczące wszelkich środków ostrożności w zakresie ochrony środowiska, które należy podjąć w razie przypadkowego wycieku i uwolnienia się substancji lub mieszaniny, takie jak zapobieganie przedostaniu się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych.

6.3.   Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

6.3.1.

Podaje się odpowiednie zalecenia dotyczące zapobiegania rozprzestrzenianiu się wycieku. Właściwe metody zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia mogą obejmować:

a)

obwałowywanie, przykrywanie kanalizacji;

b)

sposoby służące ograniczaniu wycieku.

6.3.2.

Podaje się odpowiednie zalecenia dotyczące likwidacji wycieku. Do właściwych sposobów likwidacji należą m.in.:

a)

neutralizacja;

b)

odkażanie;

c)

użycie adsorbentów;

d)

czyszczenie;

e)

metody próżniowe;

f)

sprzęt wymagany do zapobiegania rozprzestrzenianiu się skażenia i czyszczenia (łącznie z użyciem, w odpowiednich przypadkach, narzędzi nieiskrzących i sprzętu nieiskrzącego).

6.3.3.

Podaje się wszelkie inne informacje związane z wyciekiem lub uwolnieniem, w tym informacje na temat niewłaściwych metod zapobiegania rozprzestrzenianiu się skażenia lub na temat czyszczenia, takie jak wskazówki typu »nigdy nie stosować…«.

6.4.   Odniesienia do innych sekcji

W stosownych przypadkach wskazuje się odniesienia do sekcji 8 i 13.

7.    SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

Ta sekcja karty charakterystyki zawiera informacje na temat sposobów bezpiecznego postępowania z substancjami i mieszaninami. Kładzie się nacisk na środki ostrożności, właściwe dla zastosowań zidentyfikowanych, o których mowa w podsekcji 1.2, a także szczególnych właściwości substancji lub mieszaniny.

Informacje w tej sekcji karty charakterystyki dotyczą ochrony zdrowia ludzkiego, bezpieczeństwa i środowiska. Mają one pomóc pracodawcy w opracowywaniu stosownych procedur roboczych i środków organizacyjnych zgodnych z art. 5 dyrektywy 98/24/WE oraz art. 5 dyrektywy 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

W przypadku gdy wymagany jest raport bezpieczeństwa chemicznego, informacje zawarte w tej sekcji karty charakterystyki są spójne z informacjami dotyczącymi zastosowań zidentyfikowanych w raporcie bezpieczeństwa chemicznego oraz scenariuszami narażenia z raportu bezpieczeństwa chemicznego przedstawiającymi kontrolę ryzyka i umieszczonymi w załączniku do karty charakterystyki.

Oprócz informacji przedstawionych w tej sekcji, istotne informacje można znaleźć w sekcji 8.

7.1.   Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

7.1.1.

Podaje się zalecenia, aby:

a)

umożliwić bezpieczne postępowanie z substancją lub mieszaniną, takie jak zapobieganie rozprzestrzenianiu się i powstawaniu pożaru, a także tworzeniu aerozolu i pyłu;

b)

zapobiec stosowaniu wzajemnie niezgodnych substancji i mieszanin oraz

c)

ograniczyć uwalnianie się substancji lub mieszaniny do środowiska, np. poprzez zapobieganie wyciekom lub przedostaniu się do kanalizacji.

7.1.2.

Podaje się wskazówki dotyczące ogólnej higieny pracy, takie jak:

a)

nie spożywać pokarmów i napojów, nie palić w miejscu pracy;

b)

myć ręce po użyciu; oraz

c)

zdjąć zanieczyszczoną odzież i sprzęt ochronny przez wejściem do miejsc przeznaczonych do spożywania posiłków.

7.2.   Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności

Zalecenia są spójne z fizycznymi i chemicznymi właściwościami opisanymi w sekcji 9 karty charakterystyki. W uzasadnionych przypadkach podaje się szczególne wymagania dotyczące magazynowania, w tym następujące informacje:

a)

jak zarządzać ryzykiem w zakresie:

(i)

atmosfery wybuchowej;

(ii)

warunków sprzyjających korozji;

(iii)

zagrożeń związanych z palnością;

(iv)

wzajemnie niezgodnych substancji lub mieszanin;

(v)

warunków sprzyjających parowaniu; oraz

(vi)

potencjalnych źródeł zapłonu (łącznie ze sprzętem elektrycznym);

b)

jak kontrolować wpływ:

(i)

warunków pogodowych;

(ii)

ciśnienia otoczenia;

(iii)

temperatury;

(iv)

światła słonecznego;

(v)

wilgotności; oraz

(vi)

wibracji;

c)

jak zachować trwałość substancji lub mieszaniny poprzez zastosowanie:

(i)

stabilizatorów; oraz

(ii)

przeciwutleniaczy;

d)

inne zalecenia dotyczące:

(i)

wymagań odnośnie do wentylacji;

(ii)

odpowiedniego zaprojektowania pomieszczeń lub zbiorników do magazynowania (w tym ścian retencyjnych oraz wentylacji);

(iii)

w uzasadnionych przypadkach dopuszczalnych ilości magazynowanych w danych warunkach; oraz

(iv)

zgodności z opakowaniem.

7.3.   Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Zalecenia dotyczące substancji i mieszanin przeznaczonych do szczególnego(-ych) zastosowania(-ń) końcowego(-ych) odnoszą się do zastosowania(-ń) zidentyfikowanego(-ych), o którym(-ych) mowa w podsekcji 1.2; zalecenia te są szczegółowe i praktyczne. Jeżeli załączony jest scenariusz narażenia, można umieścić odniesienie do niego lub podaje się informacje wymagane w podsekcji 7.1 i 7.2. Jeżeli uczestnik łańcucha dostaw dokonał oceny bezpieczeństwa chemicznego tej mieszaniny, wystarczy, aby informacje w karcie charakterystyki i scenariuszach narażenia były zgodne z raportem bezpieczeństwa chemicznego mieszaniny, a nie z raportami bezpieczeństwa chemicznego poszczególnych substancji wchodzących w skład mieszaniny. Jeśli dostępne są wytyczne specyficzne dla branży lub sektora przemysłu, można odnieść się do nich, podając szczegóły (m. in. dotyczące źródła i daty publikacji).

8.    SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

Ta sekcja karty charakterystyki opisuje obowiązujące dopuszczalne normy narażenia zawodowego i konieczne środki zarządzania ryzykiem.

W przypadku gdy wymagany jest raport bezpieczeństwa chemicznego, informacje zawarte w tej sekcji karty charakterystyki są spójne z informacjami dotyczącymi zastosowań zidentyfikowanych w raporcie bezpieczeństwa chemicznego oraz scenariuszami narażenia z raportu bezpieczeństwa chemicznego przedstawiającymi kontrolę ryzyka i umieszczonymi w załączniku do karty charakterystyki.

8.1.   Parametry dotyczące kontroli

8.1.1.

Dla substancji lub dla każdej substancji w mieszaninie podaje się następujące krajowe dopuszczalne wartości, aktualnie stosowane w państwie członkowskim, w którym dostarczana jest karta charakterystyki, jeżeli są dostępne, wraz z podstawą prawną dla każdej z nich. Wymieniając dopuszczalne wartości narażenia zawodowego stosuje się tożsamość chemiczną podaną w sekcji 3.

8.1.1.1.

krajowe wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy, które odpowiadają wspólnotowym wartościom narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą 98/24/WE, wraz z wszelkimi uzupełnieniami, o których mowa w art. 2 ust. 1 decyzji Komisji 95/320/WE (2);

8.1.1.2.

krajowe wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy, które odpowiadają wspólnotowym dopuszczalnym wartościom zgodnie z dyrektywą 2004/37/WE wraz z wszelkimi uzupełnieniami, o których mowa w art. 2 ust. 1 decyzji 95/320/WE;

8.1.1.3.

wszelkie pozostałe krajowe dopuszczalne wartości narażenia zawodowego:

8.1.1.4.

krajowe dopuszczalne wartości biologiczne, które odpowiadają wspólnotowym dopuszczalnym wartościom biologicznym zgodnie z dyrektywą 98/24/WE wraz z wszelkimi uzupełnieniami, o których mowa w art. 2 ust. 1 decyzji 95/320/WE

8.1.1.5.

wszelkie pozostałe krajowe dopuszczalne wartości biologiczne.

8.1.2.

Zamieszcza się informacje nt. obecnie zalecanych procedur monitorowania przynajmniej dla najistotniejszych substancji.

8.1.3.

Jeżeli podczas zgodnego z przeznaczeniem stosowania danej substancji lub mieszaniny tworzą się substancje zanieczyszczające powietrze, należy wymienić również obowiązujące dla nich najwyższe wartości dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy lub dopuszczalne wartości biologiczne.

8.1.4.

W przypadku gdy wymagany jest raport bezpieczeństwa chemicznego lub dostępna jest wartość DNEL, o której mowa w sekcji 1.4 załącznika I lub wartość PNEC, o której mowa w sekcji 3.3 załącznika I, podaje się odpowiednie dla danej substancji wartości DNEL i PNEC w odniesieniu do scenariuszy narażenia z raportu bezpieczeństwa chemicznego podanymi w załączniku do karty charakterystyki.

8.1.5.

W przypadku zarządzania pasmami ryzyka, w celu określenia środków ograniczania ryzyka w odniesieniu do określonych zastosowań, podaje się odpowiednie szczegóły, aby umożliwić efektywne zarządzanie ryzykiem. Precyzuje się kontekst i ograniczenia poszczególnych zaleceń wynikających z zarządzania pasmami ryzyka.

8.2.   Kontrola narażenia

Informacje wymagane w tej podsekcji podaje się w przypadku, gdy do karty charakterystyki nie załącza się scenariusza narażenia zawierającego te dane.

Jeżeli dostawca nie przeprowadzi badań wymienionych w sekcji 3 załącznika XI, podaje on szczególne warunki stosowania, aby uzasadnić to odstępstwo.

W przypadku gdy substancja została zarejestrowana jako półprodukt wyodrębniany (w miejscu wytwarzania lub transportowany), dostawca zaznacza, że karta charakterystyki jest zgodna ze szczególnymi warunkami uzasadniającymi rejestrację zgodnie z art. 17 lub 18.

8.2.1.   Stosowne techniczne środki kontroli

Opis stosownych środków kontroli narażenia odnosi się do zastosowania(-ń) zidentyfikowanego(-ych) substancji lub mieszaniny, o których mowa w podsekcji 1.2. Informacje te są wystarczające, aby umożliwić pracodawcy dokonanie oceny ryzyka dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników wynikającego z obecności danej substancji lub mieszaniny zgodnie z art. 4–6 dyrektywy 98/24/WE, jak również zgodnie z art. 3–5 dyrektywy 2004/37/WE.

Informacje stanowią uzupełnienie informacji podanych już w sekcji 7.

8.2.2.   Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny

8.2.2.1.

Informacje dotyczące używania indywidualnych środków ochronnych powinny być zgodne z dobrymi praktykami higieny pracy i odpowiadać innym środkom ograniczającym narażenie, w tym technicznym środkom ograniczenia, wentylacji i izolacji W uzasadnionych przypadkach umieszcza się odniesienie do sekcji 5 po szczególne wskazówki dotyczące osobistego wyposażenia ochrony przeciwpożarowej lub chemicznej.

8.2.2.2.

Uwzględniając dyrektywę Rady 89/686/EWG (3) oraz poprzez odniesienie się do właściwych norm CEN, szczegółowo określa się, jaki sprzęt zapewni odpowiednią ochronę, w tym:

a)

Ochronę oczu lub twarzy

Ze względu na zagrożenie stwarzane przez substancję lub mieszaninę i możliwy kontakt z nimi, określa się rodzaj wymaganego sprzętu przeznaczonego do ochrony oczu lub twarzy, takiego jak okulary ochronne, gogle ochronne, osłona twarzy.

b)

Ochronę skóry

(i)

Ochronę rąk

Wyraźnie określa się, na podstawie zagrożenia stwarzanego przez substancję lub mieszaninę i możliwy kontakt z nimi, a także, w zależności od stopnia i czasu trwania narażenia skóry, rodzaj rękawic, których należy używać podczas obchodzenia się z substancją lub mieszaniną, w tym:

rodzaj materiału i jego grubość,

typowy lub minimalny czas wytrzymałości materiału, z którego są wykonane rękawice.

W razie potrzeby wskazuje się wszelkie dodatkowe środki ochrony rąk.

(ii)

Inne

Jeżeli ze względu na zagrożenie związane z daną substancją lub mieszaniną i możliwy kontakt z nimi konieczna jest ochrona innej części ciała niż ręce, podaje się rodzaj i jakość potrzebnego wyposażenia ochronnego, takiego jak rękawice ochronne, buty i kombinezon ochronny.

W razie potrzeby wskazuje się wszelkie dodatkowe środki ochrony skóry i specjalne środki higieny.

c)

Ochronę dróg oddechowych

W przypadku gazów, par, mgły lub pyłu, na podstawie zagrożenia i potencjału narażenia, określa się rodzaj sprzętu ochronnego, który ma być użyty, w tym masek ochronnych oczyszczających powietrze wraz z określeniem elementu oczyszczającego (wkład lub pochłaniacz), odpowiednich filtrów cząstek stałych, odpowiednich masek lub autonomicznego aparatu oddechowego.

d)

Zagrożenia termiczne

Określając rodzaj wyposażenia ochronnego, które należy stosować, w przypadku materiałów stanowiących zagrożenie termiczne, zwraca się szczególną uwagę na konstrukcję osobistego wyposażenia ochronnego.

8.2.3.   Kontrola narażenia środowiska

Podaje się informacje, którymi musi dysponować pracodawca, aby wypełnić zobowiązania wynikające ze wspólnotowego prawodawstwa dotyczącego ochrony środowiska.

W przypadku gdy wymagany jest raport bezpieczeństwa chemicznego, dla scenariuszy narażenia określonych w załączniku do karty charakterystyki podaje się podsumowanie dotyczące środków zarządzania ryzykiem pozwalających na odpowiednia kontrolę narażenia środowiska na substancję.

9.    SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

Ta sekcja karty charakterystyki zawiera opis stosownych danych empirycznych dotyczących substancji lub mieszaniny. Zastosowanie ma art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008. Informacje zamieszczone w tej sekcji są zgodne z informacjami podanymi w dokumentach rejestracji lub w raporcie bezpieczeństwa chemicznego, gdy jest on wymagany, oraz z klasyfikacją substancji lub mieszaniny.

9.1.   Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Dokładnie określa się następujące właściwości, podając, w stosownych przypadkach, odniesienie do zastosowanej metody badawczej oraz wykaz właściwych jednostek miary i/lub warunków referencyjnych. Jeżeli ma to znaczenie dla interpretacji wartości liczbowej, podaje się również metodę oznaczania (np. metoda dla oznaczania temperatury zapłonu – metoda tygla zamkniętego/otwartego).

a)

Wygląd:

Podaje się stan skupienia (stały, w tym odpowiednie i dostępne informacje dotyczące bezpieczeństwa w odniesieniu do granulometrii i powierzchni właściwej, o ile nie zostały już podane w innym miejscu w karcie charakterystyki, ciekły, gazowy) oraz barwę substancji lub mieszaniny;

b)

Zapach:

Jeżeli zapach jest wyczuwalny, podaje się jego krótki opis;

c)

Próg zapachu;

d)

pH:

Podaje się wartość pH danej substancji lub mieszaniny albo jej roztworu wodnego; w tym drugim przypadku podaje się również stężenie;

e)

Temperatura topnienia/krzepnięcia;

f)

Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia;

g)

Temperatura zapłonu;

h)

Szybkość parowania;

i)

Palność (ciała stałego, gazu);

j)

Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości;

k)

Prężność par;

l)

Gęstość par;

m)

Gęstość względna;

n)

Rozpuszczalność;

o)

Współczynnik podziału: n-oktanol/woda;

p)

Temperatura samozapłonu;

q)

Temperatura rozkładu;

r)

Lepkość;

s)

Właściwości wybuchowe;

t)

Właściwości utleniające.

Jeżeli stwierdzono, że określona właściwość nie ma zastosowania lub jeżeli informacje dotyczące określonej właściwości nie są dostępne, podaje się tego uzasadnienie.

W celu umożliwienia podjęcia właściwych środków kontroli podaje się wszelkie istotne informacje dotyczące substancji lub mieszaniny. Informacje zamieszczone w tej sekcji są zgodne z informacjami podanymi w dokumentach rejestracyjnych, w przypadku gdy rejestracja jest wymagana.

W przypadku mieszaniny, w odpowiednich pozycjach dokładnie oznacza się, do której substancji odnoszą się dane, chyba że dotyczą one całej mieszaniny.

9.2.   Inne informacje

W razie potrzeby podaje się inne parametry fizyczne i chemiczne, takie jak zdolność mieszania się, rozpuszczalność w tłuszczach (z określeniem oleju rozpuszczalnikowego), przewodnictwo elektryczne, czy grupa gazowa. Wskazuje się odpowiednie i dostępne informacje dotyczące bezpieczeństwa w odniesieniu do potencjału redoks, potencjału powstawania rodników oraz właściwości fotokatalitycznych.

10.    SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

Ta sekcja karty charakterystyki zawiera opis stabilności substancji lub mieszaniny oraz możliwości występowania niebezpiecznych reakcji zachodzących w pewnych warunkach stosowania, a także, gdy substancja lub mieszanina zostaną uwolnione do środowiska, w tym, w stosownych przypadkach, informacje na temat zastosowanych metod badań. Jeżeli stwierdzono, że pewna właściwość nie ma zastosowania lub jeżeli informacja dotycząca pewnej właściwości nie jest dostępna, podaje się tego uzasadnienie.

10.1.   Reaktywność

10.1.1.

Podaje się zagrożenia związane reaktywnością substancji lub mieszaniny. Podaje się odnośne wyniki badań dotyczących substancji lub mieszaniny jako całości, jeżeli są dostępne. Jednakże informacje te mogą również opierać się na ogólnych danych dotyczących klasy lub grupy, do której należy substancja lub mieszanina, jeżeli takie dane w odpowiedni sposób odzwierciedlają przewidywane zagrożenie związane z substancją lub mieszaniną.

10.1.2.

Jeżeli dane dotyczące mieszanin nie są dostępne, podaje się dane dotyczące substancji w mieszaninie. Przy ustalaniu niezgodności bierze się pod uwagę substancje, pojemniki i zanieczyszczenia, na kontakt z którymi substancja lub mieszanina może być narażona podczas transportu, składowania i stosowania.

10.2.   Stabilność chemiczna

Wskazuje się, czy substancja lub mieszanina jest stabilna w normalnych warunkach otoczenia, a także w przewidywanej temperaturze i pod przewidywanym ciśnieniem w trakcie magazynowania oraz postępowania z nią. Opisuje się wszelkie stabilizatory, które są lub mogą być stosowane w celu utrzymania stabilności chemicznej substancji lub mieszaniny. Podaje się znaczenie dla bezpieczeństwa wszelkich zmian w wyglądzie fizycznym substancji lub mieszaniny.

10.3.   Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

W stosownych przypadkach podaje się, czy substancja lub mieszanina reaguje lub polimeryzuje, powodując nadmierne ciśnienie, wydzielając nadmierne ciepło lub wywołując powstanie innych niebezpiecznych warunków. Opisuje się warunki, w jakich może dojść do niebezpiecznych reakcji.

10.4.   Warunki, których należy unikać

Wymienia się warunki, takie jak temperatura, ciśnienie, światło, wstrząsy, wyładowanie statyczne, wibracje lub inne obciążenia fizyczne, które mogą doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji i, w stosownych przypadkach, podaje się krótki opis środków, które należy przedsięwziąć w celu zarządzania ryzykiem związanym z tymi zagrożeniami.

10.5.   Materiały niezgodne

Wymienia się grupy substancji, mieszanin lub konkretne substancje, jak woda, powietrze, kwasy, zasady, utleniacze, z którymi substancja lub mieszanina może reagować doprowadzając do niebezpiecznej sytuacji (jak eksplozja, uwolnienie materiału toksycznego lub łatwopalnego lub wydzielanie nadmiernego ciepła) i, w stosownych przypadkach, podaje się krótki opis środków, które należy przedsięwziąć w celu zarządzania ryzykiem związanym z tymi zagrożeniami.

10.6.   Niebezpieczne produkty rozkładu

Wymienia się znane i przewidywane niebezpieczne produkty rozkładu, powstające w wyniku stosowania, magazynowania, wylania się lub podgrzewania substancji lub mieszaniny. Produkty spalania stwarzające zagrożenie wymienia się w sekcji 5 karty charakterystyki.

11.    SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Ta sekcja karty charakterystyki jest przeznaczony głównie do użytku lekarzy, specjalistów w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz toksykologów. Podaje się zwięzły, ale wyczerpujący i zrozumiały opis różnych (zdrowotnych) skutków toksykologicznych oraz dostępne dane w celu rozpoznania tych skutków, łącznie z podaniem, w stosownych przypadkach, informacji na temat toksykokinetyki, metabolizmu i rozmieszczenia. Informacje zamieszczone w tej sekcji są zgodne z informacjami podanymi w dokumentach rejestracyjnych i/lub w raporcie bezpieczeństwa chemicznego, gdy jest on wymagany, oraz zgodne z klasyfikacją substancji lub mieszaniny.

11.1.   Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Istotne klasy zagrożenia, dla których przedstawia się informacje to:

a)

toksyczność ostra;

b)

działanie żrące/drażniące na skórę;

c)

poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy;

d)

działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę;

e)

działanie mutagenne na komórki rozrodcze;

f)

rakotwórczość;

g)

szkodliwe działanie na rozrodczość;

h)

działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe;

i)

działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane;

j)

zagrożenie spowodowane aspiracją.

W przypadku substancji podlegających rejestracji załącza się krótkie podsumowania informacji uzyskanych w wyniku zastosowania załączników VII–XI, wraz z odniesieniem, w stosownych przypadkach, do zastosowanych metod badawczych. W przypadku substancji podlegających rejestracji informacje te obejmują także wyniki porównania dostępnych danych z kryteriami podanymi w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008 dla właściwości CMR kategorii 1A i 1B, zgodnie z pkt 1.3.1 załącznika I do niniejszego rozporządzenia.

11.1.1.   Podaje się informacje dla każdej klasy zagrożenia lub dalszego zróżnicowania. Jeżeli zadeklarowano, że substancja lub mieszanina nie jest sklasyfikowana w konkretnej klasie zagrożenia lub dalszego zróżnicowania, w karcie charakterystyki wyraźnie informuje się, czy powodem tego jest brak danych, brak możliwości technicznych, uzyskania tych danych, dane są niejednoznaczne, czy też dane są jednoznaczne lecz niewystarczające do klasyfikacji. W tym ostatnim przypadku w karcie charakterystyki umieszcza się informację »w oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione«.

11.1.2.   Dane zawarte w tej podsekcji odnoszą się do substancji lub mieszaniny w postaci wprowadzanej do obrotu. W przypadku mieszanin dane powinny opisywać właściwości toksykologiczne całej mieszaniny, z wyjątkiem sytuacji, w których obowiązuje art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008., Podaje się również istotne właściwości toksykologiczne substancji stwarzających zagrożenie w mieszaninie, takie jak wartości LD50, oszacowana toksyczność ostra lub wartości LC50, jeżeli są dostępne.

11.1.3.   Jeżeli istnieje duża liczba danych z badań dotyczących substancji lub mieszaniny, konieczne może być podsumowanie wyników wykorzystanych badań mających krytycznych znaczenie, przykładowo według dróg narażenia.

11.1.4.   W przypadku gdy dla danej klasy zagrożenia kryteria klasyfikacji nie zostały spełnione, podaje się informacje potwierdzające ten wniosek.

11.1.5.   Informacje dotyczące prawdopodobnych dróg narażenia

Podaje się informacje dotyczące prawdopodobnych dróg narażenia i wpływu substancji lub mieszaniny wywieranego każdą możliwą drogą narażenia, tj. poprzez spożycie (połknięcie), wdychanie lub narażenie skóry/oczu. Jeżeli nie są znane skutki dla zdrowia, informację taką również zamieszcza się w tym miejscu.

11.1.6.   Objawy związane z właściwościami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

Opisuje się możliwe negatywne skutki dla zdrowia i objawy związane z narażeniem na substancję lub mieszaninę, jej składniki albo znane produkty uboczne. Podaje się dostępne informacje dotyczące objawów związanych z właściwościami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi substancji lub mieszaniny występujących po narażeniu. Objawy opisuje się narastająco, począwszy od wstępnych objawów występujących przy niskim narażeniu, przechodząc stopniowo do objawów będących wynikiem poważnego narażenia, np. w następujący sposób: »mogą wystąpić bóle i zawroty głowy, przechodzące w omdlenia i utratę świadomości; duże dawki mogą doprowadzić do śpiączki i śmierci«.

11.1.7.   Opóźnione, bezpośrednie oraz przewlekłe skutki krótko- i długotrwałego narażenia

Podaje się informacje, czy można spodziewać się opóźnionych lub natychmiastowych skutków po krótko- lub długotrwałym narażeniu. Podaje się również informacje dotyczące ostrych i przewlekłych skutków dla zdrowia związanych z narażeniem ludzi na substancję lub mieszaninę. Jeżeli dane na temat narażenia ludzi nie są dostępne, podsumowuje się dane dotyczące zwierząt, dokładnie określając ich gatunki. Podaje się informację, czy dane toksykologiczne pochodzą z danych dotyczących ludzi czy zwierząt.

11.1.8.   Skutki wzajemnego oddziaływania

W uzasadnionych przypadkach załącza się informacje dotyczące wzajemnego oddziaływania substancji, jeżeli są one dostępne.

11.1.9.   Brak szczegółowych danych

Nie zawsze może być możliwe uzyskanie informacji dotyczących zagrożeń związanych z substancją lub mieszaniną. W przypadku kiedy dane na temat określonej substancji lub mieszaniny nie są dostępne, można wykorzystać, w stosownych przypadkach, dane dotyczące podobnych substancji lub mieszanin, pod warunkiem że zidentyfikowano odpowiednią podobną substancję lub mieszaninę. Jeżeli nie korzysta się ze określonych danych lub jeżeli dane te nie są dostępne, wyraźnie się o tym informuje.

11.1.10.   Mieszaniny

W przypadku danego skutku dla zdrowia, jeżeli mieszanina jako całość nie została poddana badaniom dotyczącym jej skutków dla zdrowia, podaje się istotne informacje dotyczące właściwych substancji wymienionych w sekcji 3.

11.1.11.   Informacje dotyczące mieszanin a informacje dotyczące substancji

11.1.11.1.

Substancje w mieszaninie mogą wzajemnie oddziaływać w organizmie, powodując zmianę szybkości wchłaniania, metabolizmu i wydalania. W rezultacie ich działanie toksyczne może ulec zmianie i ogólna toksyczność mieszaniny może być różna od toksyczności substancji w niej zawartych. Uwzględnia się to przy podawaniu informacji toksykologicznych w tej sekcji karty charakterystyki.

11.1.11.2.

Bierze się pod uwagę, czy stężenie każdej substancji jest wystarczająco wysokie, aby wpłynąć na ogólne skutki wywierane przez mieszaninę na zdrowie. Dla każdej substancji podaje się skutki toksyczne, z wyjątkiem następujących przypadków:

a)

jeżeli informacje się powtarzają, podaje się je tylko raz dla całej mieszaniny, np. jeżeli dwie substancje powodują wymioty i biegunkę;

b)

jeżeli istnieje małe prawdopodobieństwo, że skutki te wystąpią przy danym stężeniu, np. kiedy substancja o słabym działaniu drażniącym zostanie rozpuszczona poniżej określonego stężenia w roztworze niewywierającym działania drażniącego;

c)

jeżeli informacje dotyczące wzajemnego oddziaływania substancji w mieszaninie są niedostępne, nie należy opierać się na przypuszczeniach; wymienia się wtedy oddzielnie skutki wywierane na zdrowie przez każdą substancję.

11.1.12.   Inne informacje

Zamieszcza się inne istotne informacje dotyczące niekorzystnego wpływu na zdrowie, nawet jeżeli nie jest to wymagane w kryteriach klasyfikacji.

12.    SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

W tej sekcji karty charakterystyki podaje się informacje dotyczące oceny wpływu na środowisko substancji lub mieszaniny, jeżeli jest ona uwalniana do środowiska. W podsekcjach 12.1–12.6 karty charakterystyki zamieszcza się krótkie podsumowanie danych zawierające istotne wyniki badań, jeżeli są one dostępne, wyraźnie określając gatunki, środowisko badania, jednostki, czas trwania badań i warunki ich przeprowadzenia. Informacje te mogą być pomocne przy postępowaniu w przypadku wycieków, ocenie metod: postępowania z odpadami, ograniczania uwalniania substancji, dotyczących przypadkowego uwolnienia substancji oraz przy transporcie. Jeżeli stwierdzono, że określona właściwość nie ma zastosowania lub jeżeli informacje dotyczące określonej właściwości nie są dostępne, podaje się tego uzasadnienie.

W stosownych przypadkach dla każdej istotnej substancji w mieszaninie podaje się informacje na temat bioakumulacji, trwałości i zdolności do rozkładu, jeżeli są dostępne. Przedstawia się również informacje odnoszące się do stwarzających zagrożenie produktów przemiany powstających w wyniku rozkładu substancji i mieszanin.

Informacje zamieszczone w tej sekcji są zgodne z informacjami dostarczonymi w dokumentach rejestracyjnych lub w raporcie bezpieczeństwa chemicznego, gdy jest on wymagany, oraz zgodne z klasyfikacją substancji lub mieszaniny.

12.1.   Toksyczność

Na podstawie danych z badań przeprowadzonych na organizmach wodnych i/lub lądowych zamieszcza się informacje dotyczące toksyczności, jeżeli są one dostępne. Informacje te obejmują istotne dostępne dane dotyczące toksyczności dla środowiska wodnego, ostrej i przewlekłej toksyczności dla ryb, skorupiaków, glonów i innych roślin wodnych. tym ponadto podaje się dane dotyczące toksyczności dla mikro- i makroorganizmów glebowych oraz innych organizmów istotnych dla środowiska, takich jak ptaki, pszczoły i rośliny, jeżeli takie dane są dostępne. W przypadku gdy substancja lub mieszanina wywiera działanie hamujące na aktywność mikroorganizmów, należy wskazać możliwy jej wpływ na działanie oczyszczalni ścieków.

W przypadku substancji podlegających rejestracji zamieszcza się podsumowania informacji uzyskanych w wyniku zastosowania załączników VII–XI.

12.2.   Trwałość i zdolność do rozkładu

Trwałość i zdolność do rozkładu jest to zdolność substancji lub odpowiednich substancji w mieszaninie do rozkładu w środowisku poprzez biodegradację lub inne procesy, takie jak utlenianie lub hydroliza. Podaje się istotne wyniki badań w celu oceny trwałości i zdolności do rozkładu, jeżeli są one dostępne. Jeżeli podawane są czasy połowicznego rozkładu, informuje się, czy czasy te odnoszą się do mineralizacji czy do degradacji pierwszorzędowej. Zamieszcza się również dane dotyczące zdolności substancji lub niektórych substancji w mieszaninie do rozkładu w oczyszczalniach ścieków.

W stosownych przypadkach podaje się te informacje, o ile są one dostępne, dla każdej z substancji w mieszaninie, wobec której istnieje wymóg wymienienia w sekcji 3 karty charakterystyki.

12.3.   Zdolność do bioakumulacji

Zdolność do bioakumulacji jest to zdolność substancji lub niektórych substancji w mieszaninie do akumulacji w organizmach żywych i, w ostateczności, do przejścia przez łańcuch pokarmowy. Zamieszcza się wyniki badań istotne dla oceny zdolności do bioakumulacji. Podaje się odniesienie do wartości współczynnika podziału oktanol-woda (KOW) i współczynnika biokoncentracji (BCF), jeżeli są one dostępne.

W stosownych przypadkach podaje się te informacje, o ile są one dostępne, dla każdej z substancji w mieszaninie, wobec której istnieje wymóg wymienienia w sekcji 3 karty charakterystyki.

12.4.   Mobilność w glebie

Mobilność w glebie jest to zdolność substancji lub składników mieszaniny, uwolnionych do środowiska do przenikania w sposób naturalny do wód powierzchniowych lub przemieszczania się na pewną odległość od miejsca uwolnienia. Podaje się informacje dotyczące mobilności w glebie, jeżeli są one dostępne. Informacje na temat mobilności można określić na podstawie odpowiednich danych dotyczących mobilności, takich jak dane z badań dotyczących adsorpcji lub z badań dotyczących wymywania, znane lub przewidywane rozmieszczenie w przedziałach środowiska lub napięcie powierzchniowe. Na przykład wartości KOC można przewidzieć na podstawie współczynnika podziału oktanol-woda (KOW). Poziom wymywania i mobilności można przewidzieć na podstawie badań modelowych.

W stosownych przypadkach podaje się te informacje, o ile są one dostępne, dla każdej z substancji w mieszaninie, dla której istnieje wymóg wymienienia w sekcji 3 karty charakterystyki.

Jeżeli dostępne są dane doświadczalne, mają one z zasady pierwszeństwo w stosunku do danych z badań modelowych i prognoz.

12.5.   Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

W przypadku gdy wymagany jest raport bezpieczeństwa chemicznego, podaje się wyniki oceny właściwości PBT i vPvB zgodnie z raportem bezpieczeństwa chemicznego.

12.6.   Inne szkodliwe skutki działania

Zamieszcza się informacje dotyczące innych szkodliwych skutków oddziaływania na środowisko, takie jak los w środowisku (narażenie), zdolność do tworzenia ozonu na drodze reakcji fotochemicznych, zdolność do rozkładu ozonu, zdolność do zaburzania gospodarki hormonalnej lub wpływ na wzrost ocieplenia globalnego, o ile są one dostępne.

13.    SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

W tej sekcji karty charakterystyki podaje się informacje dotyczące właściwego gospodarowania odpadami substancji, mieszaniny i/lub pojemnikami po nich, które to informacje będą pomocne w określeniu bezpiecznych i korzystnych dla środowiska sposobów gospodarowania odpadami zgodnych z wymaganiami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE (4) i wymaganiami państwa członkowskiego, do którego jest dostarczana karta charakterystyki. Informacje istotne dla bezpieczeństwa osób wykonujących prace w zakresie gospodarowania odpadami stanowią uzupełnienie informacji podanych w sekcji 8.

W przypadku gdy wymagany jest raport bezpieczeństwa chemicznego oraz gdy przeprowadzono analizę etapu odpadu, informacje na temat środków gospodarowania odpadami są spójne ze zastosowaniami zidentyfikowanymi i scenariuszami narażenia podanymi w raporcie bezpieczeństwa chemicznego zawartymi w załączniku do karty charakterystyki.

13.1.   Metody unieszkodliwiania odpadów

a)

Określa się rodzaj zbiorników do przetwarzania i metody postępowania z odpadami, w tym właściwe metody przetwarzania odpadów substancji lub mieszaniny oraz każdego zanieczyszczonego opakowania (np. spalanie, recykling, składowanie);

b)

określa się właściwości fizyczne lub chemiczne, które mogą mieć wpływ na sposoby przetwarzania odpadów;

c)

odradza się odprowadzanie odpadów do ścieków;

d)

w stosownych przypadkach określa się specjalne środki ostrożności w odniesieniu do wszelkich zalecanych sposobów unieszkodliwiania odpadów.

Zamieszcza się odniesienia do wszelkich właściwych przepisów wspólnotowych dotyczących odpadów. W przypadku braku takich przepisów zamieszcza się odniesienia do wszelkich właściwych obowiązujących przepisów krajowych lub regionalnych.

14.    SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

W tej sekcji karty charakterystyki podaje się podstawowe informacje dotyczące klasyfikacji substancji lub mieszanin wymienionych w sekcji 1 w odniesieniu do transportu drogą lądową, kolejową, morską, powietrzną lub śródlądowymi drogami wodnymi. Jeżeli informacje nie są dostępne lub istotne, informuje się o tym.

W stosownych przypadkach podaje się informacje dotyczące klasyfikacji transportowej dla każdego z przepisów modelowych ONZ: europejskiej umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) (5), regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID) (6), europejskiego porozumienia w sprawie międzynarodowych przewozów materiałów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi (ADN) (7), z których wszystkie trzy zostały wdrożone dyrektywą 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (8), międzynarodowego morskiego kodeksu towarów niebezpiecznych (IMDG) (9) (droga morska), oraz Instrukcji Technicznych dla Bezpiecznego Transportu Materiałów Niebezpiecznych Drogą Powietrzną (ICAO) (10) (droga powietrzna).

14.1.   Numer UN (numer ONZ)

Podaje się numer UN (tj. czterocyfrowy numer identyfikacyjny substancji, mieszaniny lub wyrobu poprzedzonego literami »UN«) zgodnie z przepisami modelowymi ONZ.

14.2.   Prawidłowa nazwa przewozowa UN

Podaje się prawidłową nazwę przewozową UN zgodnie z przepisami modelowymi ONZ, jeżeli nazwa ta nie wystąpiła jako identyfikator produktu w podsekcji 1.1.

14.3.   Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

Podaje się klasę(-y) zagrożenia w transporcie (i zagrożenia dodatkowe) przypisane substancjom lub mieszaninom zgodnie z głównym zagrożeniem przez nie stwarzanym według przepisów modelowych ONZ.

14.4.   Grupa pakowania

W stosownych przypadkach podaje się numer grupy pakowania zgodnie z przepisami modelowymi ONZ. Numer grupy pakowania przypisany jest do niektórych substancji zgodnie z przepisami modelowymi ONZ.

14.5.   Zagrożenia dla środowiska

Podaje się, czy dana substancja lub mieszanina stanowi zagrożenie dla środowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach modelowych ONZ (zgodnie z kodeksem IMDG, umową ADR, regulaminem RID i porozumieniem ADN) i/lub kryteriami dotyczącymi substancji mogących spowodować zanieczyszczenie morza zgodnie z kodeksem IMDG. Jeżeli dozwolony jest przewóz śródlądowymi drogami wodnymi w zbiornikowcach lub jeżeli taki przewóz ma być przeprowadzany, informuje się czy substancja lub mieszanina stanowi zagrożenie dla środowiska podczas transportu zbiornikowcami wyłącznie w odniesieniu do porozumienia ADN.

14.6.   Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Wskazuje się wszystkie szczególne środki ostrożności, do których użytkownik powinien się stosować lub których musi przestrzegać lub o których musi wiedzieć w związku z transportem lub przemieszczaniem substancji lub mieszaniny zarówno na terenie jego zakładu, jak i poza nim.

14.7.   Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC

Niniejsza podsekcja odnosi się jedynie do przewozu luzem zgodnie z następującymi przepisami Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO): załącznikiem II do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki z 1973 r., zmienionej protokołem z 1978 r. (MARPOL 73/78) (11) oraz międzynarodowym kodeksem budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem (międzynarodowy kodeks w sprawie przewozu chemikaliów luzem) (kodeks IBC) (12).

Podaje się nazwę produktu (jeżeli odbiega ona od nazwy podanej w podsekcji 1.1) zgodnie z wymaganiami w dokumentach przewozowych i zgodnie z nazwą podaną w wykazie nazw produktów w sekcji17 lub 18 kodeksu IBC lub zgodnie z ostatnim wydaniem biuletynu Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego przy IMO (MEPC).2/Circular (13). Podaje się rodzaj statku i kategorię zanieczyszczenia.

15.    SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

W niniejszej sekcji karty charakterystyki podaje się inne informacje o przepisach prawnych dotyczących substancji lub mieszaniny, które nie zostały podane w karcie charakterystyki (takie jak te informujące, czy substancja lub mieszanina objęta jest przepisami rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (14), rozporządzenia (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych i zmieniającego dyrektywę 79/117/EWG (15) lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (16)).

15.1.   Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Podaje się informacje dotyczące odnośnych wspólnotowych przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska (np. kategorię według dyrektywy Seveso/substancje wymienione w załączniku I do dyrektywy Rady 96/82/WE (17)) lub krajowe informacje dotyczące statusu prawnego substancji lub mieszaniny (w tym substancji w mieszaninie), włącznie zaleceniami dotyczącymi działań, które powinny zostać podjęte przez odbiorcę w wyniku stosowania tych przepisów. W stosownych przypadkach wymienia się krajowe akty prawne odnośnych państw członkowskich wdrażające te przepisy oraz wszelkie inne środki krajowe mogące mieć znaczenie w tej kwestii.

Jeżeli substancja lub mieszanina objęta kartą charakterystyki podlega szczególnym przepisom dotyczącym ochrony zdrowia ludzi lub ochrony środowiska na poziomie Wspólnoty (np. zezwoleniom wydanym na mocy tytułu VII lub ograniczeniom obowiązującym na mocy tytułu VIII), wymienia się te przepisy.

15.2.   Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Informuje się, czy dostawca dokonał oceny bezpieczeństwa chemicznego substancji lub mieszaniny.

16.    SEKCJA 16: Inne informacje

Ta sekcja karty charakterystyki obejmuje opis informacji istotnych dla sporządzenia karty charakterystyki. Obejmuje ona pozostałe informacje, których nie włączono do sekcji 1–15, łącznie z informacjami dotyczącymi zmian karty charakterystyki, takimi jak:

a)

w przypadku aktualizacji karty charakterystyki zamieszcza się wyraźne informacje, gdzie w porównaniu do poprzedniej wersji karty charakterystyki wprowadzono zmiany, chyba że informacje takie podano w innym miejscu karty charakterystyki, wraz z objaśnieniami zmian, w przypadku gdy jest to konieczne. Dostawca substancji lub mieszaniny zachowuje objaśnienia zmian i przedstawia je na żądanie;

b)

wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie charakterystyki;

c)

odniesienia do kluczowej literatury i źródeł danych;

d)

w przypadku mieszanin wskazanie, którą z metod oceny informacji, o których mowa w art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, wykorzystano w celu dokonania klasyfikacji;

e)

listę odpowiednich zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia i/lub zwrotów wskazujących środki ostrożności. Podaje się pełny tekst wszelkich zwrotów, które nie zostały podane w całości w sekcjach 2–15;

f)

zalecenia dotyczące wszelkich wskazanych szkoleń pracownikom, w celu zagwarantowania ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska.

CZĘŚĆ B

Karta charakterystyki składa się 16 następujących tytułów sekcji zgodnie z art. 31 ust. 6 wraz z ich podtytułami, z wyjątkiem sekcji 3, w której, należy uwzględnić jedynie odpowiednio podsekcję 3.1 lub 3.2:

SEKCJA 1:   Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1.

Identyfikator produktu

1.2.

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.3.

Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

1.4.

Numer telefonu alarmowego

SEKCJA 2:   Identyfikacja zagrożeń

2.1.

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

2.2.

Elementy oznakowania

2.3.

Inne zagrożenia

SEKCJA 3:   Skład/informacja o składnikach

3.1.

Substancje

3.2.

Mieszaniny

SEKCJA 4:   Środki pierwszej pomocy

4.1.

Opis środków pierwszej pomocy

4.2.

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

4.3.

Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

SEKCJA 5:   Postępowanie w przypadku pożaru

5.1.

Środki gaśnicze

5.2.

Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

5.3.

Informacje dla straży pożarnej

SEKCJA 6:   Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1.

Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

6.2.

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

6.3.

Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

6.4.

Odniesienia do innych sekcji

SEKCJA 7:   Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1.

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

7.2.

Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności

7.3.

Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

SEKCJA 8:   Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1.

Parametry dotyczące kontroli

8.2.

Kontrola narażenia

SEKCJA 9:   Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1.

Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

9.2.

Inne informacje

SEKCJA 10:   Stabilność i reaktywność

10.1.

Reaktywność

10.2.

Stabilność chemiczna

10.3.

Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

10.4.

Warunki, których należy unikać

10.5.

Materiały niezgodne

10.6.

Niebezpieczne produkty rozkładu

SEKCJA 11:   Informacje toksykologiczne

11.1.

Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

SEKCJA 12:   Informacje ekologiczne

12.1.

Toksyczność

12.2.

Trwałość i zdolność do rozkładu

12.3.

Zdolność do bioakumulacji

12.4.

Mobilność w glebie

12.5.

Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

12.6.

Inne szkodliwe skutki działania

SEKCJA 13:   Postępowanie z odpadami

13.1.

Metody unieszkodliwiania odpadów

SEKCJA 14:   Informacje dotyczące transportu

14.1.

Numer UN (numer ONZ)

14.2.

Prawidłowa nazwa przewozowa UN

14.3.

Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

14.4.

Grupa pakowania

14.5.

Zagrożenia dla środowiska

14.6.

Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

14.7.

Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC

SEKCJA 15:   Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1.

Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

15.2.

Ocena bezpieczeństwa chemicznego

SEKCJA 16:   Inne informacje”


(1)  Dz.U. L 39 z 15.2.1980, s. 40.

(2)  Dz.U. L 188 z 9.8.1995, s. 14.

(3)  Dz.U. L 399 z 30.12.1989, s. 18.

(4)  Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3.

(5)  Organizacja Narodów Zjednoczonych, Europejska Komisja Gospodarcza, wersja obowiązująca od dnia 1 stycznia 2009 r., ISBN-978-92-1-139131-2.

(6)  Załącznik I do dodatku B (jednolite zasady dotyczące umów w sprawie międzynarodowego przewozu towarów kolejami) do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami, wersja obowiązująca od dnia 1 stycznia 2009 r.

(7)  Wersja poprawiona z dnia 1 stycznia 2007 r.

(8)  Dz.U. L 260 z 30.9.2008, s. 1.

(9)  Międzynarodowa Organizacja Morska, wydanie z 2006 r., ISBN 978-92-8001-4214-3.

(10)  IATA, wydanie 2007–2008.

(11)  MARPOL 73/78, skonsolidowane wydanie z 2006 r., Londyn, IMO 2007, ISBN 978-92-801-4216-7.

(12)  Kodeks IBC, wydanie z 2007 r., Londyn, IMO 2007, ISBN 978-92-801-4226-6.

(13)  Biuletyn MEPC.2, prowizoryczny podział substancji płynnych, wersja 14, stosowana od dnia 1 stycznia 2009 r.

(14)  Dz.U. L 244 z 29.9.2000, s. 1.

(15)  Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 7.

(16)  Dz.U. L 204 z 31.7.2008, s. 1.

(17)  Dz.U. L 10 z 14.1.1997, s. 13.