24.4.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 104/37


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 351/2010

z dnia 23 kwietnia 2010 r.

w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej w odniesieniu do definicji kategorii grup kraju urodzenia, grup kraju poprzedniego miejsca zamieszkania, grup kraju kolejnego miejsca zamieszkania oraz grup obywatelstwa

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 311/76 w sprawie zestawienia statystyk dotyczących pracowników cudzoziemców (1), w szczególności jego art. 10 ust. 2 lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu zapewnienia porównywalności danych z różnych źródeł statystycznych i administracyjnych w państwach członkowskich i umożliwienia dokonywania ogólnowspólnotowych przeglądów, konieczne jest zdefiniowanie kategorii grup kraju urodzenia, grup kraju poprzedniego miejsca zamieszkania, grup kraju kolejnego miejsca zamieszkania oraz grup obywatelstwa. Rozporządzenie (WE) nr 862/2007 zobowiązuje zatem Komisję do zdefiniowania wyżej określonych kategorii.

(2)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niniejsze rozporządzenie określa kategorie grup kraju urodzenia, grup kraju poprzedniego miejsca zamieszkania, grup kraju kolejnego miejsca zamieszkania oraz grup obywatelstwa zgodnie z wymogami rozporządzenia (WE) nr 862/2007.

Artykuł 2

W odniesieniu do wyżej wymienionych kategorii stosuje się następujące definicje:

a)

„kraj poprzedniego miejsce zamieszkania” oznacza kraj, w którym dana osoba posiadała miejsce zamieszkania bezpośrednio przed imigracją, niezależnie od jej obywatelstwa i kraju urodzenia;

b)

„kraj kolejnego miejsca zamieszkania” oznacza kraj, w którym dana osoba posiada miejsce zamieszkania bezpośrednio po emigracji, niezależnie od jej obywatelstwa i kraju urodzenia;

c)

„poziom rozwoju” oznacza względny poziom rozwoju kraju określony miernikami statystycznymi dotyczącymi średniego trwania życia, umiejętności czytania i pisania, poziomu wykształcenia oraz produktu krajowego brutto (PKB) na mieszkańca;

d)

„rodowity mieszkaniec” oznacza osobę, która urodziła się w kraju, w którym obecnie posiada miejsce zamieszkania, niezależnie od jej obywatelstwa;

e)

„osoba urodzona za granicą” oznacza osobę, która urodziła się poza krajem, w którym obecnie posiada miejsce zamieszkania, niezależnie od jej obywatelstwa.

Artykuł 3

Grupy kraju urodzenia, grupy kraju poprzedniego miejsca zamieszkania, grupy kraju kolejnego miejsca zamieszkania oraz grupy obywatelstwa, zgodnie z którymi państwa członkowskie są zobowiązane przekazywać dane do Komisji, są wymienione w załączniku.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 kwietnia 2010 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 199 z 31.7.2007, s. 23.


ZAŁĄCZNIK

Grupy krajów i obywatelstwa są następujące:

grupy podstawowe,

dodatkowe grupy innych krajów i obywatelstwa spoza Unii Europejskiej.

1.   PODSTAWOWE GRUPY KRAJÓW

1.1.   Grupy obywatelstwa

„Obywatelstwo” definiuje się zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 862/2007.

Osobie posiadającej obywatelstwo dwóch lub więcej krajów przydziela się obywatelstwo jednego kraju, określane według następującej hierarchii ważności:

1)

kraj zgłaszający; lub, jeżeli dana osoba nie posiada obywatelstwa kraju zgłaszającego:

2)

inne państwo członkowskie UE; lub, jeżeli dana osoba nie posiada obywatelstwa innego państwa członkowskiego UE:

3)

inny kraj spoza Unii Europejskiej.

Jeżeli dana osoba posiada obywatelstwo dwóch lub trzech państw członkowskich UE, ale żadne z nich nie jest krajem zgłaszającym, jej obywatelstwo określają państwa członkowskie.

Jeżeli dana osoba posiada obywatelstwo dwóch lub trzech krajów spoza Unii Europejskiej, jej obywatelstwo określają państwa członkowskie.

Dane określone w art. 3 ust. 1 lit. a) ppkt (i) i lit. c) ppkt (i) rozporządzenia (WE) nr 862/2007 są zdezagregowane według następujących grup obywatelstwa:

obywatelstwo kraju zgłaszającego (obywatele danego kraju),

obywatelstwo innego państwa członkowskiego UE (inni obywatele UE),

obywatelstwo krajów spoza Unii Europejskiej (obywatele krajów nienależących do UE), w tym

obywatelstwo krajów EFTA,

obywatelstwo krajów kandydujących,

obywatelstwo pozostałych krajów spoza Unii Europejskiej,

obywatelstwo nieznane.

Dane określone w art. 3 ust. 1 lit. b) ppkt (i) rozporządzenia (WE) nr 862/2007 są zdezagregowane według następujących grup obywatelstwa:

obywatelstwo kraju zgłaszającego (obywatele danego kraju),

obywatelstwo innego państwa członkowskiego UE (inni obywatele UE),

obywatelstwo krajów spoza Unii Europejskiej (obywatele krajów nienależących do UE),

obywatelstwo nieznane.

1.2.   Grupy kraju urodzenia

„Kraj urodzenia” definiuje się zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 862/2007.

Dane określone w art. 3 ust. 1 lit. a) ppkt (ii) i lit. c) ppkt (ii) rozporządzenia (WE) nr 862/2007 są zdezagregowane według następujących grup kraju urodzenia:

kraj zgłaszający (rodowity mieszkaniec),

inne państwa członkowskie UE (osoba urodzona za granicą w UE),

poza UE (osoba urodzona za granicą poza UE), w tym

kraje EFTA,

kraje kandydujące,

pozostałe kraje spoza Unii Europejskiej,

kraj urodzenia nieznany.

1.3.   Grupy kraju poprzedniego miejsca zamieszkania

Dane określone w art. 3 ust. 1 lit. a) ppkt (iii) rozporządzenia (WE) nr 862/2007 są zdezagregowane według następujących grup kraju poprzedniego miejsca zamieszkania:

inne państwa członkowskie UE,

poza UE, w tym

kraje EFTA,

kraje kandydujące,

pozostałe kraje spoza Unii Europejskiej,

kraj poprzedniego miejsca zamieszkania nieznany.

1.4.   Grupy kraju kolejnego miejsca zamieszkania

Dane określone w art. 3 ust. 1 lit. b) ppkt (iv) rozporządzenia (WE) nr 862/2007 są zdezagregowane według następujących grup kraju kolejnego miejsca zamieszkania:

inne państwa członkowskie UE,

poza UE,

kraj kolejnego miejsca zamieszkania nieznany.

2.   DODATKOWE GRUPY INNYCH KRAJÓW I OBYWATELSTWA SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ WEDŁUG POZIOMU ROZWOJU

W przypadku danych określonych w art. 3 ust. 1 lit. a) ppkt (i), (ii) i (iii) oraz lit. c) ppkt (i) i (ii) rozporządzenia (WE) nr 862/2007 dane dotyczące pozostałych krajów spoza Unii Europejskiej i obywatelstwa pozostałych krajów spoza Unii Europejskiej są również zdezagregowane według następujących grup poziomu rozwoju:

kraje wysoko rozwinięte,

kraje średnio rozwinięte,

kraje słabiej rozwinięte.

3.   WYKAZ KRAJÓW I OBYWATELSTW W GRUPACH

Kraj urodzenia, kraj poprzedniego miejsca zamieszkania i kraj kolejnego miejsca zamieszkania odnoszą się do krajów w ich granicach z dnia 1 stycznia roku referencyjnego.

Przyjmuje się skład UE, EFTA i krajów kandydujących w dniu 1 stycznia roku referencyjnego.

Komisja dostarczy państwom członkowskim wykazy krajów i obywatelstw, które należy włączyć do każdej z podstawowych grup. Te podstawowe wykazy grup są w miarę potrzeb aktualizowane.

Komisja dostarczy państwom członkowskim wykazy krajów i obywatelstw, które należy włączyć do każdej z dodatkowych grup poziomu rozwoju. Takie dodatkowe wykazy grup podlegają aktualizacji stosownie do potrzeb.