17.4.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 97/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 317/2010

z dnia 16 kwietnia 2010 r.

przyjmujące specyfikacje modułu ad hoc dla 2011 r. dotyczącego zatrudnienia osób niepełnosprawnych na potrzeby badania reprezentacyjnego siły roboczej, przewidzianego rozporządzeniem Rady (WE) nr 577/98

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 z dnia 9 marca 1998 r. w sprawie organizacji badania reprezentacyjnego dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie (1), w szczególności jego art. 4 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Konwencja ONZ w sprawie praw osób niepełnosprawnych (zwana dalej „konwencją ONZ”), podpisana przez Wspólnotę Europejską i wszystkie jej państwa członkowskie, w art. 31 dotyczącym statystyk i zbierania danych stanowi, że sygnatariusze konwencji podejmą się zebrania odpowiednich informacji, w tym danych statystycznych i wyników badań naukowych, aby umożliwić sformułowanie i wdrożenie polityki w celu wykonania konwencji ONZ, w tym przepisów art. 27 dotyczącego pracy i zatrudnienia.

(2)

W rezolucji z dnia 17 marca 2008 r. na temat sytuacji osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej (2) Rada podkreśliła, że statystyki dotyczące osób niepełnosprawnych są potrzebne, aby zyskać ogólny obraz sytuacji tych osób w Europie, i że takie dane statystyczne i wyniki badań naukowych pozwolą sformułować politykę dotyczącą osób niepełnosprawnych i wdrożyć ją na różnych poziomach zarządzania. Rada wzywa państwa członkowskie i Komisję, aby w ramach swoich właściwych kompetencji dopilnowały rozpoczęcia prac nad europejską strategią w sprawie niepełnosprawności, która zastąpi obecny Europejski plan działania w sprawie niepełnosprawności 2004–2010, między innymi przez ocenę, jak działania na poziomie krajowym odzwierciedlają zobowiązania poczynione przez Wspólnotę Europejską i jej państwa członkowskie w zakresie pełnego wdrożenia konwencji ONZ na poziomie europejskim, z uwzględnieniem ustanowienia spójnych i porównywalnych celów krajowych.

(3)

Aby monitorować postępy wdrażania art. 27 konwencji ONZ oraz celów europejskiej strategii zatrudnienia i europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności, a także aby zmierzyć zmiany w uczestnictwie osób niepełnosprawnych w rynku pracy, niezbędny jest obszerny i porównywalny zestaw danych dotyczących zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

(4)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 365/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. zatwierdzające program modułów ad hoc, obejmujących lata 2010, 2011 i 2012 w odniesieniu do badania prób losowych dotyczącego siły roboczej, przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 577/98 (3) obejmuje moduł ad hoc dotyczący zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Należy zdefiniować wykaz zmiennych dla tego modułu.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Szczegółowy wykaz zmiennych, które należy zebrać w 2011 r. w module ad hoc dotyczącym zatrudnienia osób niepełnosprawnych, określa załącznik.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 kwietnia 2010 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 77 z 14.3.1998, s. 3.

(2)  Dz.U. C 75 z 26.3.2008, s. 1.

(3)  Dz.U. L 112 z 24.4.2008, s. 22.


ZAŁĄCZNIK

BADANIE REPREZENTACYJNE SIŁY ROBOCZEJ

Specyfikacje modułu ad hoc dla 2011 r. dotyczącego zatrudnienia osób niepełnosprawnych

1.

Zainteresowane państwa członkowskie i regiony: wszystkie.

2.

Zmienne są kodowane w następujący sposób:

Kody zmiennych występujących w badaniu reprezentacyjnym siły roboczej w kolumnie „Filtr” odnoszą się do załącznika III do rozporządzenie Komisji (WE) nr 377/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. wykonującego rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 w sprawie organizacji badania reprezentacyjnego dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie w odniesieniu do kodowania, które należy stosować w celu przesyłania danych, począwszy od 2009 r., wykorzystania prób cząstkowych do gromadzenia danych dotyczących zmiennych strukturalnych oraz określenia kwartałów referencyjnych (1).

Nazwa

Kolumna

Kod

Opis

Filtr

HEALTHMA

197–198

 

Rodzaj długotrwałego schorzenia lub choroby (podać kod pierwszej najważniejszej choroby)

Każda osoba w wieku od 15 do 64 lat

01

Choroby rąk lub dłoni (w tym zapalenie stawów lub reumatyzm)

02

Choroby nóg lub stóp (w tym zapalenie stawów lub reumatyzm)

03

Choroby pleców lub szyi (w tym zapalenie stawów lub reumatyzm)

04

Nowotwór

05

Choroby skóry, w tym reakcje alergiczne i ciężkie zniekształcenia

06

Choroby serca, zaburzenia ciśnienia lub krążenia krwi

07

Choroby płuc lub zaburzenia oddychania, w tym astma i zapalenie oskrzeli

08

Choroby żołądka, wątroby, nerek lub zaburzenia trawienia

09

Cukrzyca

10

Padaczka (w tym napady padaczkowe)

11

Silne bóle głowy, np. migrena

12

Trudności z uczeniem się (czytaniem, ortografią lub matematyką)

13

Przewlekłe stany lękowe

14

Depresja

15

Inne choroby psychiczne, zaburzenia nerwowe lub emocjonalne

16

Inne choroby progresywne (w tym stwardnienie rozsiane, HIV, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona)

17

Inne długotrwałe problemy zdrowotne

18

Brak długotrwałych schorzeń lub chorób

99

Nie dotyczy (nie zawiera się w filtrze)

Puste

Brak odpowiedzi

HEALTHSE

199–200

 

Rodzaj długotrwałego schorzenia lub choroby (podać kod drugiej najważniejszej choroby)

Każda osoba w wieku od 15 do 64 lat i HEALTHMA = 1–17

01

Choroby rąk lub dłoni (w tym zapalenie stawów lub reumatyzm)

02

Choroby nóg lub stóp (w tym zapalenie stawów lub reumatyzm)

03

Choroby pleców lub szyi (w tym zapalenie stawów lub reumatyzm)

04

Nowotwór

05

Choroby skóry, w tym reakcje alergiczne i ciężkie zniekształcenia

06

Choroby serca, zaburzenia ciśnienia lub krążenia krwi

07

Choroby płuc lub zaburzenia oddychania, w tym astma i zapalenie oskrzeli

08

Choroby żołądka, wątroby, nerek lub zaburzenia trawienia

09

Cukrzyca

10

Padaczka (w tym napady padaczkowe)

11

Silne bóle głowy, np. migrena

12

Trudności z uczeniem się (czytaniem, ortografią lub matematyką)

13

Przewlekłe stany lękowe

14

Depresja

15

Inne choroby psychiczne, zaburzenia nerwowe lub emocjonalne

16

Inne choroby progresywne (w tym stwardnienie rozsiane, HIV, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona)

17

Inne długotrwałe problemy zdrowotne

18

Brak innych długotrwałych schorzeń lub chorób

99

Nie dotyczy (nie zawiera się w filtrze)

Puste

Brak odpowiedzi

DIFFICMA

201–202

 

Pierwsza podstawowa trudność w wykonywaniu codziennych czynności (podać kod pierwszej najważniejszej trudności)

Każda osoba w wieku od 15 do 64 lat

01

Widzenie, również w założonych okularach

02

Słyszenie, również podczas stosowania aparatów słuchowych

03

Chodzenie, wchodzenie po schodach

04

Siedzenie lub stanie

05

Pamięć, koncentracja

06

Komunikowanie się, np. rozumienie lub bycie rozumianym

07

Sięganie po coś lub wyciąganie się

08

Podnoszenie i noszenie

09

Schylanie się

10

Trzymanie, chwytanie lub obracanie

11

Brak trudności

99

Nie dotyczy (nie zawiera się w filtrze)

Puste

Brak odpowiedzi

DIFFICSE

203–204

 

Druga podstawowa trudność w wykonywaniu codziennych czynności (podać kod drugiej najważniejszej trudności)

Każda osoba w wieku od 15 do 64 lat i DIFFICMA = 1–10

01

Widzenie, również w założonych okularach

02

Słyszenie, również podczas stosowania aparatów słuchowych

03

Chodzenie, wchodzenie po schodach

04

Siedzenie lub stanie

05

Pamięć, koncentracja

06

Komunikowanie się, np. rozumienie lub bycie rozumianym

07

Sięganie po coś lub wyciąganie się

08

Podnoszenie i noszenie

09

Schylanie się

10

Trzymanie, chwytanie lub obracanie

11

Brak trudności

99

Nie dotyczy (nie zawiera się w filtrze)

Puste

Brak odpowiedzi

LIMHOURS

205

 

Schorzenie(-a) lub choroba(-y) albo trudność(-ci) są przyczyną ograniczenia liczby godzin, jakie dana osoba może przepracować w tygodniu

Każda osoba w wieku od 15 do 64 lat (HEALTHMA = 1–17 lub DIFFICMA = 1–10)

1

Tak, schorzenie(-a) lub choroba(-y)

2

Tak, trudność(-ci) w wykonywaniu codziennych czynności

3

Tak, zarówno schorzenie(-a)/choroba(-y), jak i trudność(-ci) w wykonywaniu codziennych czynności

4

Nie

9

Nie dotyczy (nie zawiera się w filtrze)

Puste

Brak odpowiedzi

LIMTYPEW

206

 

Schorzenie(-a) lub choroba(-y) albo trudność(-ci) są przyczyną ograniczenia rodzaju pracy (np. trudności związane z noszeniem ciężkich rzeczy, pracą na zewnątrz, siedzeniem przez dłuższy okres czasu), jaką dana osoba może wykonywać

Każda osoba w wieku od 15 do 64 lat (HEALTHMA = 1–17 lub DIFFICMA = 1–10)

1

Tak, schorzenie(-a) lub choroba(-y)

2

Tak, trudność(-ci) w wykonywaniu codziennych czynności

3

Tak, zarówno schorzenie(-a)/choroba(-y), jak i trudność(-ci) w wykonywaniu codziennych czynności

4

Nie

9

Nie dotyczy (nie zawiera się w filtrze)

Puste

Brak odpowiedzi

LIMTRANS

207

 

Schorzenie(-a) lub choroba(-y) albo trudność(-ci) są przyczyną ograniczenia możliwości docierania do pracy i z pracy

Każda osoba w wieku od 15 do 64 lat (HEALTHMA = 1–17 lub DIFFICMA = 1–10)

1

Tak, schorzenie(-a) lub choroba(-y)

2

Tak, trudność(-ci) w wykonywaniu codziennych czynności

3

Tak, zarówno schorzenie(-a)/choroba(-y), jak i trudność(-ci) w wykonywaniu codziennych czynności

4

Nie

9

Nie dotyczy (nie zawiera się w filtrze)

Puste

Brak odpowiedzi

NEEDHELP

208

 

Z powodu schorzenia (schorzeń) lub choroby (chorób) albo trudności w wykonywaniu codziennych czynności dana osoba potrzebuje (osoba niezatrudniona)/korzysta (osoba zatrudniona) z pomocy innych osób w wykonywaniu pracy

Każda osoba w wieku od 15 do 64 lat (HEALTHMA = 1–17 lub DIFFICMA = 1–10)

1

Tak

2

Nie

9

Nie dotyczy (nie zawiera się w filtrze)

Puste

Brak odpowiedzi

NEEDADAP

209

 

Z powodu schorzenia(-ń) lub choroby(-ób) albo trudności w wykonywaniu codziennych czynności dana osoba potrzebuje (osoba niezatrudniona)/korzysta (osoba zatrudniona) ze specjalnego wyposażenia lub potrzebuje (osoba niezatrudniona)/korzysta (osoba zatrudniona) z adaptacji miejsca pracy umożliwiających pracę

Każda osoba w wieku od 15 do 64 lat (HEALTHMA = 1–17 lub DIFFICMA = 1–10)

1

Tak

2

Nie

9

Nie dotyczy (nie zawiera się w filtrze)

Puste

Brak odpowiedzi

NEEDORGA

210

 

Z powodu (schorzeń) lub choroby (chorób) albo trudności w wykonywaniu codziennych czynności dana osoba potrzebuje (osoba niezatrudniona)/korzysta (osoba zatrudniona) ze specjalnych warunków pracy, umożliwiających pracę (np. praca siedząca, telepraca, elastyczne godziny pracy lub lżejsza praca)

Każda osoba w wieku od 15 do 64 lat (HEALTHMA = 1–17 lub DIFFICMA = 1–10)

1

Tak

2

Nie

9

Nie dotyczy (nie zawiera się w filtrze)

Puste

Brak odpowiedzi

LIMREAS

211–212

 

Główne przyczyny ograniczeń w wykonywaniu pracy (liczby godzin, rodzaju pracy, dojeżdżania do pracy i z pracy), które nie są spowodowane długotrwałymi schorzeniami lub chorobami albo trudnościami w wykonywaniu codziennych czynności

Każda osoba w wieku od 15 do 64 lat

01

Brak kwalifikacji/doświadczenia

02

Brak odpowiednich możliwości zawodowych

03

Brak lub ograniczone możliwości dojeżdżania do pracy i z pracy

04

Brak elastyczności ze strony pracodawcy

05

Wpływ na pobieranie świadczeń

06

Obowiązki rodzinne/opiekuńcze

07

Powody osobiste

08

Inny powód

09

Brak ograniczeń w wykonywaniu pracy

99

Nie dotyczy (nie zawiera się w filtrze)

Puste

Brak odpowiedzi


Nazwa

Kolumna

Kod

Opis

Filtr

 

213/218

 

Współczynnik ważenia dla modułu ad hoc dla 2010 r. (nieobowiązkowe)

Każda osoba w wieku od 15 do 64 lat

0000–9999

Kolumny 213–216 zawierają liczby całkowite

00–99

Kolumny 217–218 zawierają liczby dziesiętne


(1)  Dz.U. L 114 z 26.4.2008, s. 57.