19.6.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 154/21


DYREKTYWA KOMISJI 2010/38/UE

z dnia 18 czerwca 2010 r.

zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej fluorku sulfurylu jako substancji czynnej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG w dniu 29 lipca 2002 r. Zjednoczone Królestwo otrzymało od Dow AgroScience wniosek o włączenie substancji czynnej o nazwie fluorek sulfurylu do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. W decyzji Komisji 2004/131/WE (2) potwierdzono, że przedłożona dokumentacja jest „kompletna”, tzn. uznano, iż zasadniczo spełnia ona wymogi dotyczące danych i informacji przewidziane w załącznikach II i III do dyrektywy 91/414/EWG.

(2)

Wpływ tej substancji czynnej na zdrowie człowieka i środowisko naturalne został poddany ocenie zgodnie z przepisami ustanowionymi w art. 6 ust. 2 i 4 dyrektywy 91/414/EWG w odniesieniu do zakresu zastosowań proponowanych przez wnioskodawcę. W dniu 29 października 2004 r. państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy przedłożyło projekt sprawozdania oceniającego.

(3)

Sprawozdanie z oceny zostało zweryfikowane przez państwa członkowskie i Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i przedstawione Komisji w dniu 17 grudnia 2009 r. (3). Sprawozdanie to zostało zweryfikowane przez państwa członkowskie oraz Komisję w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt i sfinalizowane w dniu 12 marca 2010 r. w formie sprawozdania z przeglądu dotyczącego fluorku sulfurylu opracowanego przez Komisję.

(4)

Jak wykazały różnorodne badania, można oczekiwać, że środki ochrony roślin zawierające fluorek sulfurylu zasadniczo spełniają wymogi określone w art. 5 ust. 1 lit. a) i b) oraz art. 5 ust. 3 dyrektywy 91/414/EWG, w szczególności w odniesieniu do zastosowań, które zostały zbadane przez Komisję i wyszczególnione w jej sprawozdaniu z przeglądu. Należy zatem włączyć fluorek sulfurylu do załącznika I w celu zapewnienia we wszystkich państwach członkowskich możliwości udzielania zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję czynną zgodnie z przepisami wymienionej dyrektywy.

(5)

Bez uszczerbku dla tego ustalenia należy uzyskać dalsze informacje na temat pewnych szczegółowych kwestii. Artykuł 6 ust. 1 dyrektywy 91/414/EWG stanowi, że włączenie substancji do załącznika I może być uzależnione od spełnienia określonych warunków. W odniesieniu do fluorku sulfurylu należy nałożyć na powiadamiającego obowiązek dostarczenia bardziej szczegółowych informacji na temat obowiązujących w młynach warunków przetwarzania, które mają zapewnić, że pozostałości jonów fluorku w zbożach nie przekraczają naturalnych poziomów tła, na temat stężenia fluorku sulfurylu w troposferze oraz na temat tego, jak długo pozostaje on w atmosferze.

(6)

Nie naruszając określonych w dyrektywie 91/414/EWG zobowiązań wynikających z włączenia substancji czynnej do załącznika I, państwom członkowskim należy dać sześć miesięcy, licząc od daty włączenia, na dokonanie przeglądu istniejących zezwoleń dotyczących środków ochrony roślin zawierających fluorek sulfurylu w celu spełnienia wymogów ustanowionych w dyrektywie 91/414/EWG, w szczególności jej art. 13, oraz stosownych warunków określonych w załączniku I. Państwa członkowskie powinny zastąpić istniejące tymczasowe zezwolenia pełnymi zezwoleniami, wprowadzić do nich zmiany lub wycofać je zgodnie z przepisami dyrektywy 91/414/EWG. W drodze odstępstwa od powyższego terminu należy przyznać więcej czasu na przedłożenie i ocenę pełnej dokumentacji wyszczególnionej w załączniku III dla każdego środka ochrony roślin i każdego zamierzonego zastosowania, zgodnie z jednolitymi zasadami ustanowionymi w dyrektywie 91/414/EWG.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 91/414/EWG.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 28 lutego 2011 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują one Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 marca 2011 r.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

Artykuł 3

1.   Zgodnie z dyrektywą 91/414/EWG państwa członkowskie w miarę potrzeby odpowiednio zmieniają lub wycofują istniejące zezwolenia dla środków ochrony roślin zawierających fluorek sulfurylu jako substancję czynną w terminie do dnia 28 lutego 2011 r. Przed upływem tego terminu państwa członkowskie w szczególności weryfikują, czy spełnione są warunki wymienione w załączniku I do wspomnianej dyrektywy odnośnie do fluorku sulfurylu, z wyjątkiem warunków wskazanych w części B pozycji odnoszącej się do tej substancji czynnej, oraz czy posiadacz zezwolenia zgodnie z warunkami ustanowionymi w art. 13 ust. 2 tej dyrektywy posiada dokumentację spełniającą wymogi załącznika II do wspomnianej dyrektywy lub dostęp do takiej dokumentacji.

2.   W drodze odstępstwa od ust. 1, państwa członkowskie dokonają ponownej oceny każdego dopuszczonego środka ochrony roślin zawierającego fluorek sulfurylu jako jedyną substancję czynną lub jako jedną z kilku substancji czynnych wyszczególnionych w załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2010 r. zgodnie z jednolitymi zasadami określonymi w załączniku VI do dyrektywy 91/414/EWG, na podstawie dokumentacji zgodnej z wymogami określonymi w załączniku III do wymienionej dyrektywy i z uwzględnieniem części B pozycji dotyczącej fluorku sulfurylu w załączniku I do tej dyrektywy. Na podstawie powyższej oceny państwa członkowskie określą, czy środek spełnia warunki ustanowione w art. 4 ust. 1 lit. b), c), d) i e) dyrektywy 91/414/EWG.

Po dokonaniu tych ustaleń państwa członkowskie:

a)

w przypadku środka zawierającego fluorek sulfurylu jako jedyną substancję czynną, w razie potrzeby zmienią lub wycofają zezwolenie najpóźniej do dnia 29 lutego 2012 r.; lub

b)

w przypadku środka zawierającego fluorek sulfurylu jako jedną z kilku substancji czynnych, w razie potrzeby zmienią lub wycofają zezwolenie do dnia 29 lutego 2012 r. lub w terminie określonym dla takiej zmiany lub wycofania we właściwej dyrektywie lub dyrektywach włączających odpowiednią substancję lub substancje do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG, w zależności od tego, która z tych dwóch dat jest późniejsza.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r.

Artykuł 5

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 czerwca 2010 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1.

(2)  Dz.U. L 37 z 10.2.2004, s. 34.

(3)  The EFSA Journal 2010; 8(1):1441. [s. 66], „Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sulfuryl fluoride” (sfinalizowane w dniu: 17 grudnia 2009 r.).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG na końcu tabeli dodaje się następującą pozycję:

Nr

Nazwa zwyczajowa, numery identyfikacyjne

Nazwa IUPAC

Czystość (1)

Wejście w życie

Data wygaśnięcia włączenia

Przepisy szczególne

„311

Fluorek sulfurylu

Nr CAS 002699-79-8

Nr CIPAC 757

Fluorek sulfurylu

> 994 g/kg

1 listopada 2010 r.

31 października 2020 r.

CZĘŚĆ A

Zezwala się wyłącznie na stosowanie w charakterze insektycydu i nematocydu (fumigant) przez użytkowników profesjonalnych w zamykanych pomieszczeniach lub budynkach

a)

które są puste; lub

b)

w których warunki stosowania środka zapewniają dopuszczalny poziom narażenia konsumentów.

CZĘŚĆ B

W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad zawartych w załączniku VI należy uwzględnić wnioski ze sprawozdania z przeglądu dotyczącego fluorku sulfurylu, w szczególności jego dodatki I i II, w wersji sfinalizowanej przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 11 maja 2010 r.

W ramach ogólnej oceny państwa członkowskie muszą zwrócić szczególną uwagę na:

narażenie ze strony nieorganicznego fluorku poprzez skażone produkty, takie jak mąka czy otręby, które znajdowały się w maszynach młyńskich podczas fumigacji; lub ziarna przechowywanego w silosach w młynie. Należy przewidzieć środki zapewniające, że takie produkty nie są wprowadzane do łańcucha żywnościowego i paszowego,

bezpieczeństwo operatorów i pracowników, którzy wracają do poddanych fumigacji pomieszczeń lub budynków po ich wywietrzeniu. Niezbędne są środki zapewniające, że osoby te stosują aparaty do oddychania o zamkniętym obiegu powietrza lub inne odpowiednie wyposażenie ochrony osobistej,

bezpieczeństwo osób postronnych, które należy zapewnić, ustanawiając odpowiednią strefę zamkniętą wokół poddanych fumigacji pomieszczeń lub budynków.

Warunki zezwolenia powinny, w stosownych przypadkach, zawierać środki zmniejszające ryzyko.

Państwa członkowskie, których to dotyczy, dopilnowują, by powiadamiający przedłożył Komisji szczegółowe informacje, w szczególności dane potwierdzające dotyczące:

obowiązujących w młynach warunków przetwarzania, które zapewnią, że pozostałości fluorku w mące, otrębach czy ziarnach nie przekraczają naturalnych poziomów tła,

stężenia fluorku sulfurylu w troposferze. Mierzone stężenia należy regularnie aktualizować. Granica wykrywalności dla analizy wynosi co najmniej 0,5 ppt (równowartość 2,1 ng fluorku sulfurylu/m3 z powietrza w troposferze),

szacunków w zakresie tego, jak długo fluorek sulfurylu pozostaje w atmosferze w oparciu o najgorszy scenariusz, w odniesieniu do współczynnika ocieplenia globalnego.

Państwa członkowskie dopilnowują, by powiadamiający przekazał te informacje Komisji do dnia 31 sierpnia 2012 r.”


(1)  Dalsze dane szczegółowe dotyczące identyfikacji i specyfikacji substancji czynnych znajdują się w sprawozdaniu kontrolnym.