30.10.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 285/28


DECYZJA RADY 2010/656/WPZiB

z dnia 29 października 2010 r.

przedłużająca obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 13 grudnia 2004 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2004/852/WPZiB w sprawie środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko Republice Wybrzeża Kości Słoniowej (1), aby wprowadzić w życie środki nałożone na Republikę Wybrzeża Kości Słoniowej na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (zwanej dalej „rezolucją RB ONZ”) nr 1572 (2004).

(2)

W dniu 23 stycznia 2006 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2006/30/WPZiB (2) przedłużające środki ograniczające skierowane przeciwko Republice Wybrzeża Kości Słoniowej na okres kolejnych dwunastu miesięcy i uzupełniające je o środki ograniczające nałożone na mocy pkt 6 rezolucji RB ONZ nr 1643 (2005).

(3)

W następstwie przedłużenia w drodze rezolucji RB ONZ nr 1842 (2008) obowiązywania środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej, w dniu 18 listopada 2008 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2008/873/WPZiB (3) przedłużające obowiązywanie środków ograniczających nałożonych wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej ze skutkiem od dnia 1 listopada 2008 r.

(4)

W dniu 15 października 2010 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję RB ONZ nr 1946 (2010) przedłużającą obowiązywanie środków nałożonych wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej na mocy rezolucji RB ONZ nr 1572 (2004) i pkt 6 rezolucji RB ONZ nr 1643 (2005) do dnia 30 kwietnia 2011 r. oraz zmieniającą środki ograniczające dotyczące broni.

(5)

Obowiązywanie środków ograniczających nałożonych wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej należy zatem przedłużyć. W uzupełnieniu wyłączeń dotyczących embarga na przywóz broni przewidzianych w rezolucji RB ONZ nr 1946 (2010) należy zmienić środki ograniczające w celu wyłączenia innego sprzętu autonomicznie włączonego przez Unię.

(6)

Unijne środki wykonawcze są zawarte w rozporządzeniu Rady (WE) nr 174/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. nakładającym ograniczenia na udzielanie pomocy dla Wybrzeża Kości Słoniowej dotyczącej działań wojskowych (4), rozporządzeniu Rady (WE) nr 560/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 r. nakładającym określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej (5) i rozporządzeniu Rady (WE) nr 2368/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. wprowadzającym w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym (6),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1.   Zakazuje się sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu uzbrojenia i sprzętu pokrewnego wszelkiego rodzaju, w tym broni i amunicji, pojazdów wojskowych i sprzętu wojskowego, sprzętu paramilitarnego i części zapasowych do wcześniej wymienionych sprzętów, jak również sprzętu, który mógłby być wykorzystany do celów stosowania wewnętrznych represji, do Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej przez obywateli państw członkowskich lub z terytoriów państw członkowskich, lub przy użyciu statków pływających pod banderą państw członkowskich lub ich statków powietrznych, bez względu na to, czy to uzbrojenie, sprzęt pokrewny i sprzęt pochodzą z terytoriów państw członkowskich.

2.   Zakazuje się również:

a)

udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy technicznej, usług pośrednictwa i innych usług związanych z przedmiotami, o których mowa w ust. 1, lub związanych z dostarczaniem, produkcją, konserwacją i używaniem takich przedmiotów, jakiejkolwiek osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi na terytorium Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej lub z przeznaczeniem do użytku na terytorium tego kraju;

b)

udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, finansowania lub pomocy finansowej związanej z przedmiotami, o których mowa w ust. 1, w tym w szczególności dotacji, pożyczek i ubezpieczeń kredytów wywozowych, w odniesieniu do jakiejkolwiek sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu takich przedmiotów, lub w odniesieniu do udzielania związanej z tym pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług jakiejkolwiek osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi na terytorium Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej lub z przeznaczeniem do użytku na terytorium tego kraju.

Artykuł 2

Artykuł 1 nie ma zastosowania do:

a)

dostaw i pomocy technicznej mających stanowić jedynie wsparcie operacji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej oraz wspierających ją sił francuskich, lub przeznaczonych do wykorzystania w czasie takiej operacji;

b)

zgodnie z tym, co zostało wcześniej zatwierdzone przez komitet ustanowiony na mocy pkt 14 rezolucji RB ONZ nr 1572 (2004) (zwany dalej „Komitetem Sankcji”):

(i)

sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu nieśmiercionośnego sprzętu wojskowego przeznaczonego wyłącznie do celów humanitarnych lub ochronnych, w tym takiego sprzętu przeznaczonego do celów operacji zarządzania kryzysowego prowadzonych przez Unię, ONZ, Unię Afrykańską i Wspólnotę Gospodarczą Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS);

(ii)

sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu nieśmiercionośnego sprzętu wojskowego przeznaczonego wyłącznie do umożliwienia siłom bezpieczeństwa Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej użycia wyłącznie stosownej i proporcjonalnej siły w ramach utrzymywania porządku publicznego;

(iii)

udzielania finansowania i pomocy finansowej związanej ze sprzętem, o którym mowa w ppkt (i) oraz (ii);

(iv)

udzielania pomocy technicznej i szkoleń związanych ze sprzętem, o którym mowa w ppkt (i) oraz (ii);

c)

sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu odzieży ochronnej, w tym kamizelek kuloodpornych i hełmów wojskowych, czasowo wywożonych do Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej przez personel Organizacji Narodów Zjednoczonych, personel Unii lub jej państw członkowskich, przedstawicieli mediów oraz pracowników organizacji humanitarnych i rozwojowych, a także personel pomocniczy, wyłącznie do ich osobistego użytku;

d)

sprzedaży lub dostaw czasowo przekazywanych lub wywożonych do Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej przeznaczonych dla sił państwa podejmującego działania, zgodnie z prawem międzynarodowym, wyłącznie i bezpośrednio w celu ułatwienia ewakuacji obywateli tego państwa oraz osób, za które państwo to ponosi odpowiedzialność konsularną w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej, o czym Komitet Sankcji został wcześniej powiadomiony;

e)

sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu uzbrojenia i sprzętu pokrewnego oraz szkoleń technicznych i pomocy technicznej mających jedynie wspierać proces restrukturyzacji sił obronnych i sił bezpieczeństwa lub przeznaczonych do wykorzystania w tym procesie, zgodnie z ust. 3 lit. f) porozumienia z Linas-Marcoussis, zgodnie z tym, co zostało wcześniej zatwierdzone przez Komitet Sankcji;

f)

sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu nieśmiercionośnego sprzętu, który mógłby być wykorzystywany do celów stosowania wewnętrznych represji i który przeznaczony jest wyłącznie do umożliwienia siłom bezpieczeństwa Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej użycia wyłącznie stosownej i proporcjonalnej siły w ramach utrzymywania porządku publicznego, jak również dostarczania finansowania, pomocy finansowej lub pomocy technicznej i szkoleń związanych z tym sprzętem.

Artykuł 3

Bezpośredni lub pośredni przywóz wszelkiego surowca diamentowego z Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej, bez względu na to, czy pochodzi on z Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej czy nie, jest zakazany zgodnie z rezolucją RB ONZ nr 1643(2005).

Artykuł 4

1.   Państwa członkowskie podejmują środki konieczne, by nie dopuścić do wjazdu na ich terytoria lub tranzytu przez nie osób wskazanych przez Komitet Sankcji, stanowiących zagrożenie dla pokoju i procesu pojednania narodowego w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej, w szczególności osób, które blokują realizację porozumień z Linas-Marcoussis i Accra III, oraz innych osób wskazanych na podstawie stosownych informacji jako osoby odpowiedzialne za poważne naruszenia praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej, a także wszystkich innych osób, które publicznie nawołują do nienawiści i przemocy oraz wszelkich innych osób wskazanych przez Komitet Sankcji jako osoby naruszające środki nałożone na mocy pkt 7 rezolucji RB ONZ nr 1572 (2004).

Wykaz osób, o których mowa w akapicie pierwszym, znajduje się w załączniku.

2.   Ustęp 1 nie zobowiązuje państw członkowskich do odmowy wjazdu własnym obywatelom na ich terytorium.

3.   Ustęp 1 nie ma zastosowania, jeżeli Komitet Sankcji stwierdzi, że:

a)

podróż jest uzasadniona nagłą potrzebą humanitarną, włączając w to obowiązki religijne;

b)

wyłączenie przybliży realizację celów wyznaczonych w rezolucjach RB ONZ na rzecz pokoju i pojednania narodowego w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej oraz stabilności w tym regionie.

4.   W przypadkach, gdy zgodnie z ust. 3 państwo członkowskie zezwala na wjazd na swoje terytorium lub transfer przez nie osobom wskazanym przez Komitet Sankcji, zezwolenie ograniczone jest do celu, w jakim zostało udzielone i do osób, których dotyczy.

Artykuł 5

1.   Wszystkie środki finansowe i zasoby gospodarcze będące w posiadaniu lub pod kontrolą, bezpośrednio lub pośrednio, osób lub podmiotów wskazanych przez Komitet Sankcji zgodnie z art. 4 ust. 1 lub będące w dyspozycji podmiotów będących w posiadaniu lub pod kontrolą, bezpośrednio lub pośrednio, tych osób lub wszelkich osób działających w ich imieniu lub pod ich kierunkiem, zgodnie ze wskazaniem Komitetu Sankcji, zostają zamrożone.

Wykaz osób, o których mowa w akapicie pierwszym, znajduje się w załączniku.

2.   Żadne środki finansowe, aktywa finansowe ani zasoby gospodarcze nie są udostępniane, bezpośrednio lub pośrednio, osobom lub podmiotom, o których mowa w ust. 1, lub na rzecz tych osób lub podmiotów.

3.   Państwa członkowskie mogą dopuścić wyłączenia ze środków, o których mowa w ust. 1 i 2, w odniesieniu do środków finansowych i zasobów gospodarczych, które są:

a)

niezbędne do pokrycia podstawowych wydatków, w tym opłacenia środków spożywczych, czynszu lub kredytu hipotecznego, lekarstw i kosztów leczenia, podatków, składek na ubezpieczenie i opłat za usługi użyteczności publicznej;

b)

przeznaczone wyłącznie na pokrycie uzasadnionych kosztów honorariów oraz zwrot wydatków poniesionych w związku ze świadczeniem usług prawniczych;

c)

przeznaczone wyłącznie na pokrycie należności lub opłat manipulacyjnych, zgodnie z przepisami prawa krajowego, związanych ze zwykłym przechowywaniem lub utrzymywaniem zamrożonych środków finansowych i zasobów gospodarczych;

d)

niezbędne do pokrycia nadzwyczajnych wydatków, po powiadomieniu Komitetu Sankcji przez zainteresowane państwo członkowskie i po uzyskaniu zgody tego komitetu;

e)

przedmiotem zajęcia lub orzeczenia sądowego, administracyjnego lub arbitrażowego, w którym to przypadku środki finansowe i zasoby gospodarcze mogą być wykorzystane do zaspokojenia roszczeń, na poczet których zostały zabezpieczone, lub roszczeń uznanych za zasadne w takim orzeczeniu, pod warunkiem że zajęcie to zostało ustanowione lub że orzeczenie zostało wydane przed dniem, w którym dana osoba lub podmiot zostały wskazane przez Komitet Sankcji i że odnośne zajęcie nie zostało ustanowione, a orzeczenie nie zostało wydane na rzecz osoby lub podmiotu, o których mowa w niniejszym artykule, po powiadomieniu Komitetu Sankcji przez zainteresowane państwo członkowskie.

Wyłączenia, o których mowa w art. 3 lit. a), b) i c), można ustanowić po powiadomieniu Komitetu Sankcji przez zainteresowane państwo członkowskie o zamiarze udzielenia zezwolenia, w stosownych przypadkach, na dostęp do takich środków finansowych i zasobów gospodarczych, oraz w przypadku braku odmownej decyzji Komitetu Sankcji w terminie dwóch dni roboczych od daty takiego powiadomienia.

4.   Ustęp 2 nie ma zastosowania do dodatkowych wpływów na zamrożonych rachunkach w postaci:

a)

odsetek lub innych zysków z tych rachunków; lub

b)

płatności należnych z tytułu umów, porozumień lub zobowiązań, które zostały zawarte lub powstały przed datą objęcia tych rachunków środkami ograniczającymi na mocy wspólnego stanowiska 2004/852/WPZiB lub niniejszej decyzji,

pod warunkiem że wszystkie takie odsetki, inne zyski i płatności nadal podlegają ust. 1.

Artykuł 6

Rada ustala wykaz zawarty w załączniku i wprowadza w nim zmiany zgodnie z ustaleniami Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych lub Komitetu Sankcji.

Artykuł 7

1.   W przypadku gdy Rada Bezpieczeństwa lub Komitet Sankcji wskazuje jakąś osobę lub podmiot, Rada dodaje taką osobę lub podmiot do załącznika. Rada powiadamia o swojej decyzji, w tym o uzasadnieniu umieszczenia w wykazie, daną osobę lub podmiot bezpośrednio – gdy adres jest znany – albo w drodze opublikowania ogłoszenia, umożliwiając danej osobie lub podmiotowi przedstawienie uwag.

2.   W przypadku gdy zostaną zgłoszone uwagi lub przedstawione istotne nowe dowody, Rada weryfikuje swoją decyzję i stosownie informuje daną osobę lub podmiot.

Artykuł 8

1.   Załącznik zawiera uzasadnienie umieszczenia w wykazie osób i podmiotów przedstawione przez Radę Bezpieczeństwa lub Komitet Sankcji.

2.   W załączniku znajdują się także w miarę dostępności przekazane przez Radę Bezpieczeństwa lub przez Komitet Sankcji informacje niezbędne do identyfikacji danych osób lub podmiotów. W odniesieniu do osób informacje takie mogą obejmować nazwiska, w tym pseudonimy, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numery paszportów i dokumentów tożsamości, płeć, adres oraz funkcję lub zawód. W odniesieniu do podmiotów informacje takie mogą obejmować nazwy, miejsce i datę rejestracji, numer rejestracji i miejsce prowadzenia działalności. W załączniku umieszczana jest także data wskazania przez Radę Bezpieczeństwa lub przez Komitet Sankcji.

Artykuł 9

Tracą moc wspólne stanowiska 2004/852/WPZiB i 2006/30/WPZiB.

Artykuł 10

1.   Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

2.   Podlega ona przeglądowi, jest zmieniana lub zostaje uchylona, w stosownych przypadkach, zgodnie z odpowiednimi decyzjami Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 października 2010 r.

W imieniu Rady

S. VANACKERE

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 368 z 15.12.2004, s. 50.

(2)  Dz.U. L 19 z 24.1.2006, s. 36.

(3)  Dz.U. L 308 z 19.11.2008, s. 52.

(4)  Dz.U. L 29 z 2.2.2005, s. 5.

(5)  Dz.U. L 95 z 14.4.2005, s. 1.

(6)  Dz.U. L 358 z 31.12.2002, s. 28.


ZAŁĄCZNIK

Wykaz osób, o których mowa w art. 4 i 5

 

Nazwisko (i ewent. pseudonimy)

Informacje identyfikujące (data i miejsce urodzenia (data ur. i miejsce ur.), numer paszportu (pasz.)/dowodu tożsamości…)

Powody umieszczenia w wykazie

Data umieszczenia w wykazie ONZ

1.

BLÉ GOUDÉ, Charles (alias Général; Génie de kpo, Gbapé Zadi)

Data ur.: 1.1.1972 r.

Obywatelstwo: obywatel Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

Pasz.: 04LE66241 République de Côte d’Ivoire Data wydania: 10.11.2005 r. ważny do 9.11.2008

dokument tożsamości: AE/088 DH 12 République de Côte d’Ivoire data wydania 20.12.2002 r. ważny do 11.12.2005 r.

Pasz.: 98LC39292 République de Côte d’Ivoire data wydania 24.11.2000 r. ważny do 23.11.2003 r.

Miejsce ur.: Guibéroua (Gagnoa) lub Niagbrahio/Guiberoua lub Guiberoua

Adres znany w 2001 r.: Yopougon Selmer, Bloc P 170; a także Hotel Ivoire

Adres podany w dokumencie podróży C2310421 wydanym przez Szwajcarię 15.11.2005 r. i ważnym do 31.12.2005 r.: Abidjan, Cocody

Przywódca organizacji COJEP („Młodzi Patrioci”) – wielokrotne oświadczenia popierające stosowanie przemocy wobec obiektów i personelu ONZ oraz wobec obcokrajowców; kierowanie aktami przemocy, których dopuszczała się milicja uliczna oraz udział w takich aktach, w tym w pobiciach, gwałtach i egzekucjach pozasądowych; zastraszanie personelu ONZ, międzynarodowej grupy roboczej, przedstawicieli opozycji politycznej i niezależnej prasy; sabotaż międzynarodowych rozgłośni radiowych; zakłócanie działań międzynarodowej grupy roboczej, operacji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej, sił francuskich i procesu pokojowego określonego w rezolucji nr 1643 (2005).

7 lutego 2006 r.

2.

DJUÉ, Eugène Ngoran Kouadio

Data ur.: 1.1.1966 r. lub 20.12.1969 r.

Obywatelstwo: obywatel Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

Pasz.: 04 LE 017521 wydany dnia 10 lutego 2005 r. i ważny do dnia 10 lutego 2008 r.

przywódca organizacji Union des Patriotes pour la Libération Totale de la Côte d’Ivoire (UPLTCI) – wielokrotne oświadczenia popierające stosowanie przemocy wobec obiektów i personelu ONZ oraz wobec obcokrajowców; kierowanie aktami przemocy, których dopuszczała się milicja uliczna oraz udział w takich aktach, w tym w pobiciach, gwałtach i egzekucjach pozasądowych; zakłócanie działań międzynarodowej grupy roboczej, sił francuskich i procesu pokojowego określonego w rezolucji nr 1643 (2005).

7 lutego 2006 r.

3.

FOFIE, Martin Kouakou

Data ur.: 1.1.1968 r.

Obywatelstwo: obywatel Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

Miejsce ur.: BOHI – Republika Wybrzeża Kości Słoniowej

Nr dowodu tożsamości wydanego w Burkinie Faso: 2096927 wydany dnia 17 marca 2005 r.

Potwierdzenie obywatelstwa Burkiny Faso: CNB N.076 (17 lutego 2003 r.)

Imię ojca: Yao Koffi FOFIE

Imię matki: Ama Krouama KOSSONOU

Nr dowodu tożsamości wydanego w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej: 970860100249 wydany dnia 5 sierpnia 1997 r. ważny do dnia 5 sierpnia 2007 r.

starszy kapral, dowódca Nowych Sił w okręgu Korhogo – siły pod jego dowództwem brały udział w werbowaniu dzieci-żołnierzy, uprowadzeniach, zmuszaniu do pracy, wykorzystywaniu seksualnym kobiet, niesłusznych aresztowaniach i egzekucjach pozasądowych wbrew konwencjom o prawach człowieka i międzynarodowemu prawu humanitarnemu; zakłócanie działań międzynarodowej grupy roboczej, sił francuskich i procesu pokojowego określonego w rezolucji nr 1643 (2005).

7 lutego 2006 r.