2.10.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 260/21


DECYZJA KOMISJI

z dnia 1 października 2010 r.

upoważniająca laboratorium w Rosji do prowadzenia testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności szczepionek przeciwko wściekliźnie

(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 6684)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/591/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając decyzję Rady 2000/258/WE z dnia 20 marca 2000 r. określającą specjalny instytut odpowiedzialny za ustanawianie kryteriów niezbędnych do standaryzacji testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności szczepień przeciwko wściekliźnie (1), w szczególności jej art. 3 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W decyzji 2000/258/WE wyznaczono laboratorium Agence française de sécurité sanitaire des aliments de Nancy („AFSSA, Nancy”) jako specjalny instytut odpowiedzialny za ustanawianie kryteriów niezbędnych do standaryzacji testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności szczepionek przeciwko wściekliźnie. W decyzji tej określono również obowiązki tego laboratorium.

(2)

W szczególności AFSSA, Nancy ma oceniać laboratoria w państwach członkowskich i w państwach trzecich w celu przyznania im upoważnień do prowadzenia testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności szczepionek przeciwko wściekliźnie.

(3)

Właściwy organ w Rosji złożył wniosek o zatwierdzenie jednego z laboratoriów w tym państwie trzecim w celu prowadzenia przedmiotowych testów serologicznych.

(4)

AFSSA, Nancy poddało ocenie to laboratorium i dnia 19 lutego 2010 r. przedstawiło Komisji sprawozdanie z oceny, której wynik był pozytywny.

(5)

Laboratorium to należy zatem upoważnić do prowadzenia testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności szczepionek przeciwko wściekliźnie u psów, kotów i fretek.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Następujące laboratorium zostaje upoważnione do prowadzenia testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności szczepionek przeciwko wściekliźnie u psów, kotów i fretek, jak określono w art. 3 ust. 2 decyzji 2000/258/WE:

„Federal Centre for Animal Health (FGI »ARRIAH«), 600901 Vladimir, Urjvets, Russia”.

Artykuł 2

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 15 października 2010 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 października 2010 r.

W imieniu Komisji

John DALLI

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 79 z 30.3.2000, s. 40.