12.5.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 118/56


DECYZJA KOMISJI

z dnia 6 maja 2010 r.

zmieniająca załącznik E część 1 i 2 do dyrektywy Rady 92/65/EWG w odniesieniu do wzorów świadectw zdrowia dla zwierząt pochodzących z gospodarstw oraz dla pszczół i trzmieli

(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2624)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/270/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiającą wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 90/425/EWG (1), w szczególności jej art. 22 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W art. 10 dyrektywy 92/65/EWG ustanowiono wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel psami, kotami i fretkami.

(2)

W załączniku E część 1 do tej dyrektywy ustanowiono wzór świadectwa zdrowia stosowanego w handlu zwierzętami pochodzącymi z gospodarstw, w tym psami, kotami i fretkami.

(3)

W rozporządzeniu (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (2) ustanawiono wymagania dotyczące zdrowia zwierząt, stosowane do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym, oraz zasady stosowane do kontroli takiego przemieszczania. Rozporządzenie to ma zastosowanie do przemieszczania zwierząt domowych gatunków wymienionych w załączniku I do tego rozporządzenia między państwami członkowskimi lub z państw trzecich. Psy, koty i fretki są wymienione w części A i B tego załącznika.

(4)

Wymogi ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr 998/2003 różnią się w zależności od państwa członkowskiego lub państwa trzeciego pochodzenia i państwa członkowskiego przeznaczenia.

(5)

Państwa trzecie stosujące wobec przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym przepisy co najmniej równorzędne z przepisami przewidzianym w rozporządzeniu (WE) nr 998/2003 wymienione są w załączniku II część B sekcja 2 do tego rozporządzenia.

(6)

Aby uniknąć sytuacji oszukańczego upozorowania przemieszczeń o charakterze handlowym jako przemieszczenia o charakterze niehandlowym zwierząt domowych w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 998/2003, art. 12 akapit pierwszy lit b) tego rozporządzenia stanowi, że wymogi i kontrole ustanowione w dyrektywie 92/65/EWG mają zastosowanie do przemieszczania więcej niż pięciu zwierząt domowych, jeżeli zwierzęta te przywożone są do Unii z państwa trzeciego niewymienionego w załączniku II część B sekcja 2 do tego rozporządzenia.

(7)

Ponadto rozporządzenie Komisji (UE) nr 388/2010 z dnia 6 maja 2010 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnej liczby zwierząt domowych określonych gatunków, które mogą być przedmiotem przemieszczania o charakterze niehandlowym (3), stanowi że wymogi i kontrole, o których mowa w art. 12 akapit pierwszy lit. b) rozporządzenia (WE) nr 998/2003 należy stosować również do przemieszczania psów, kotów i fretek trzymanych w warunkach domowych, jeśli liczba zwierząt przemieszczanych do państwa członkowskiego z innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego wymienionego w załączniku II część B sekcja 2 do tego rozporządzenia jest wyższa niż pięć.

(8)

Rozporządzenie (WE) nr 998/2003 stanowi również, że w okresie przejściowym przemieszczanie o charakterze niehandlowym psów, kotów i fretek na terytorium Irlandii, Malty, Szwecji lub Zjednoczonego Królestwa podlega pewnym wymogom dodatkowym.

(9)

W dyrektywie 92/65/EWG nadmienia się te wymogi dodatkowe jedynie w odniesieniu do handlu psami, kotami i fretkami przemieszczanymi do Irlandii, Szwecji lub Zjednoczonego Królestwa.

(10)

Wzory świadectw stosowane w handlu wewnątrzunijnym powinny być kompatybilne ze zintegrowanym skomputeryzowanym systemem weterynaryjnym TRACES opracowanym zgodnie z decyzją Komisji 2003/623/WE (4).

(11)

Aby wymogi i kontrole w odniesieniu do przemieszczania o charakterze niehandlowym więcej niż pięciu psów, kotów i fretek trzymanych w warunkach domowych do wszystkich krajów członkowskich, w tym Malty, stosowane były w jednakowy sposób, konieczne jest dostosowanie wzoru świadectwa zdrowia ustanowionego w załączniku E część 1 do dyrektywy 92/65/EWG.

(12)

Ponadto w załączniku E część 2 do dyrektywy 92/65/EWG ustanowiono wzór świadectwa zdrowia stosowanego w handlu wewnątrzunijnym żywymi pszczołami (Apis mellifera) i trzmielami (Bombus spp.).

(13)

W świadectwie tym ustanowiono wymogi dotyczące zdrowia zwierząt w odniesieniu do zgnilca amerykańskiego dla zarówno pszczół, jak i trzmieli. Wedle tych wymogów dozwolone jest przemieszczanie pszczół i trzmieli jedynie z obszarów wolnych od tej choroby. W przypadku wystąpienia ogniska choroby nie należy przemieszczać zwierząt w ciągu 30 dni na obszarze w promieniu trzech kilometrów wokół ogniska.

(14)

Trzmiele hoduje się jednak najczęściej w strukturach odizolowanych od środowiska, regularnie kontrolowanych przez właściwy organ pod kątem obecności chorób. W przeciwieństwie do kolonii na otwartym powietrzu jest mało prawdopodobne, aby tego typu struktury, uznane przez właściwy organ przedmiotowego państwa członkowskiego i pozostającego pod jego nadzorem, były narażone na obecność zgnilca amerykańskiego w promieniu trzech kilometrów ustanowionym w załączniku E część 2.

(15)

Należy zatem zmienić świadectwa zdrowia stosowane w wewnątrzunijnym handlu żywymi pszczołami i trzmielami w celu wprowadzenia do nich szczególnych wymogów dotyczących zdrowia zwierząt w odniesieniu do trzmieli hodowanych w strukturach odizolowanych od środowiska.

(16)

Załącznik E część 1 i 2 do dyrektywy 92/65/EWG powinien zatem zostać odpowiednio zmieniony.

(17)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załącznik E do dyrektywy 92/65/EWG zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 maja 2010 r.

W imieniu Komisji

John DALLI

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 268 z 14.9.1992, s. 54.

(2)  Dz.U. L 146 z 13.6.2003, s. 1.

(3)  Dz.U. L 114 z 7.5.2010, s. 3.

(4)  Dz.U. L 216 z 28.8.2003, s. 58.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku E do dyrektywy 92/65/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1)

część 1 otrzymuje brzmienie:

„Część 1 –   Świadectwo zdrowia dla handlu zwierzętami pochodzącymi z gospodarstw (kopytne, ptaki, zajęczaki, psy, koty i fretki)

92/65 EI

Image

Image

Image

2)

część 2 otrzymuje brzmienie:

„Część 2 –   Świadectwo zdrowia dla handlu pszczołami i trzmielami

92/65 EII

Image

Image