12.3.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 63/21


DECYZJA KOMISJI

z dnia 11 marca 2010 r.

przedłużająca obowiązywanie decyzji 2009/251/WE zobowiązującej państwa członkowskie do zagwarantowania, że produkty zawierające biocyd fumaran dimetylu nie będą wprowadzane do obrotu ani udostępniane na rynku

(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1337)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/153/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (1), w szczególności jej art. 13,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji 2009/251/WE (2) zobowiązuje państwa członkowskie do zagwarantowania, że produkty zawierające biocyd fumaran dimetylu (DMF) nie będą wprowadzane do obrotu ani udostępniane na rynku.

(2)

Decyzja 2009/251/WE została przyjęta zgodnie z przepisami art. 13 dyrektywy 2001/95/WE, które ograniczają obowiązywanie decyzji do okresu nieprzekraczającego jednego roku, ale umożliwiają zatwierdzenie jej na kolejne okresy, z których żaden nie może przekroczyć jednego roku.

(3)

W świetle dotychczas zdobytych doświadczeń oraz wobec braku stałego środka dotyczącego produktów konsumpcyjnych zawierających DMF konieczne jest przedłużenie obowiązywania decyzji 2009/251/WE na kolejne 12 miesięcy i wprowadzenie w niej odpowiednich zmian.

(4)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy dyrektywy 2001/95/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Tekst art. 4 decyzji 2009/251/WE otrzymuje brzmienie:

„Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 15 marca 2011 r.”.

Artykuł 2

Najpóźniej do dnia 15 marca 2010 r. państwa członkowskie podejmują środki niezbędne do zastosowania się do niniejszej decyzji i podają je do wiadomości publicznej. Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji odnośne informacje.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 marca 2010 r.

W imieniu Komisji

John DALLI

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 11 z 15.1.2002, s. 4.

(2)  Dz.U. L 74 z 20.3.2009, s. 32.