27.2.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 50/20


DECYZJA RADY

z dnia 25 lutego 2010 r.

w sprawie mianowania członków komitetu, o którym mowa w art. 255 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

(2010/125/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 255 akapit drugi,

uwzględniając inicjatywę prezesa Trybunału Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 2010 r.,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Komitet jest powoływany na mocy art. 255 akapit pierwszy Traktatu w celu opiniowania kandydatów do wykonywania funkcji sędziego i rzecznika generalnego w Trybunale Sprawiedliwości i Sądzie przed ich mianowaniem przez rządy państw członkowskich (dalej zwany „komitetem”).

(2)

Komitet składa się z siedmiu osobistości wybranych spośród byłych członków Trybunału Sprawiedliwości i Sądu, członków krajowych sądów najwyższych i prawników o uznanej kompetencji, przy czym jedną z kandydatur proponuje Parlament Europejski.

(3)

Należy uwzględnić zapewnienie zrównoważonego składu komitetu, w szczególności w odniesieniu do reprezentowanego obszaru geograficznego, a także reprezentowanych systemów prawnych państw członkowskich.

(4)

Należy zatem mianować członków komitetu, jak również jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym na okres czterech lat od dnia 1 marca 2010 r. mianuje się członków komitetu, o którym mowa w art. 255 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej:

 

Jean-Marc SAUVÉ, przewodniczący

 

Peter JANN

 

Lord MANCE

 

Torben MELCHIOR

 

Péter PACZOLAY

 

Ana PALACIO VALLELERSUNDI

 

Virpi TIILI

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 marca 2010 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 lutego 2010 r.

W imieniu Rady

A. PÉREZ RUBALCABA

Przewodniczący