26.2.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 49/28


DECYZJA RADY 2010/120/WPZiB

z dnia 25 lutego 2010 r.

w sprawie przedłużenia i zmiany mandatu Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie i Pakistanie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28, art. 31 ust. 2 i art. 33,

uwzględniając wniosek Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 24 lipca 2008 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2008/612/WPZiB (1) w sprawie mianowania Ettore F. SEQUI Specjalnym Przedstawicielem Unii Europejskiej (SPUE) w Afganistanie na okres od dnia 1 września 2008 r. do dnia 28 lutego 2009 r.

(2)

W dniu 16 lutego 2009 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2009/135/WPZiB (2) przedłużające mandat SPUE w Afganistanie do dnia 28 lutego 2010 r.

(3)

Na podstawie przeglądu wspólnego działania 2009/135/WPZiB, Rada przyjęła dnia 15 czerwca 2009 r. wspólne działanie 2009/467/WPZiB (3) rozszerzające mandat SPUE w Afganistanie w taki sposób, by obejmował Pakistan.

(4)

Mandat SPUE należy przedłużyć do dnia 31 marca 2010 r.

(5)

SPUE w Afganistanie i Pakistanie będzie wykonywał swój mandat w sytuacji, która może ulec pogorszeniu i zaszkodzić celom wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa określonym w art. 21 Traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym we wspólnym działaniu 2009/467/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1)

Art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 1

Specjalny Przedstawiciel Unii Europejskiej

Ettore F. SEQUI zostaje mianowany Specjalnym Przedstawicielem Unii Europejskiej (SPUE) w Afganistanie i Pakistanie do dnia 31 marca 2010 r.”;

2)

Art. 2 lit. e) otrzymuje brzmienie:

„e)

wspiera prace Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (WP) w regionie.”

3)

Art. 4 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 4

Wykonywanie mandatu

1.   SPUE jest odpowiedzialny za wykonywanie mandatu i działa pod zwierzchnictwem WP.

2.   Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB) utrzymuje uprzywilejowane stosunki ze SPUE i jest podstawowym punktem kontaktowym SPUE z Radą. KPiB ukierunkowuje działania wykonywane przez SPUE w ramach mandatu pod względem strategicznym i politycznym, bez uszczerbku dla uprawnień WP.”

4)

Art. 5 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1.   Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z mandatem SPUE w okresie od dnia 1 marca 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. wynosi 2 830 000 EUR.”;

„2.   Wydatki pokrywane w ramach kwoty określonej w ust. 1 kwalifikują się do finansowania od dnia 1 marca 2009 r. Wydatkami zarządza się zgodnie z procedurami i zasadami mającymi zastosowanie do budżetu ogólnego Unii Europejskiej.”

5)

Art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   W granicach swojego mandatu i odpowiednich dostępnych środków finansowych SPUE odpowiada za powołanie własnego zespołu. Zespół dysponuje wiedzą fachową na temat konkretnych kwestii politycznych związanych z mandatem. SPUE bezzwłocznie powiadamia Radę i Komisję o składzie swojego zespołu.”

6)

Art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Przedstawicielstwo Unii lub, zależnie od przypadku, państwa członkowskie zapewniają wsparcie logistyczne w regionie.”

7)

W art. 10 lit. d) otrzymuje brzmienie:

„d)

zapewnia wdrażanie wszelkich uzgodnionych zaleceń wydawanych po regularnych ocenach bezpieczeństwa oraz dostarczanie WP, Radzie i Komisji pisemnych sprawozdań o wdrażaniu tych zaleceń i o innych kwestiach związanych z bezpieczeństwem w ramach sprawozdań śródokresowych oraz sprawozdań z wykonania mandatu.”

8)

Art. 11 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 11

Sprawozdawczość

SPUE regularnie przedkłada WP i KPiB sprawozdania ustne i pisemne. W razie potrzeby SPUE składa również sprawozdania grupom roboczym Rady. Regularne sprawozdania pisemne są rozprowadzane w sieci COREU. Na zalecenie WP lub KPiB, SPUE może składać sprawozdania Radzie do Spraw Zagranicznych.”

9)

Art. 12 otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 12

Koordynacja

1.   SPUE propaguje ogólną koordynację polityczną Unii. Pomaga w zapewnieniu spójnego wykorzystania wszystkich instrumentów Unii w terenie, aby realizować cele polityczne Unii. SPUE koordynuje swoje działania z działaniami Komisji, jak również z działaniami SPUE w Azji Środkowej. SPUE regularnie przekazuje informacje misjom państw członkowskich i delegaturom Unii.

2.   Szefowie delegatur Unii i szefowie misji państw członkowskich utrzymują ścisłą współpracę ze SPUE w terenie. Dokładają wszelkich starań, aby wspierać go w wykonywaniu mandatu. SPUE udziela szefowi misji policyjnej UE w Afganistanie (EUPOL AFGHANISTAN) wskazówek dotyczących lokalnej sytuacji politycznej. W miarę potrzeb SPUE i cywilny dowódca operacji konsultują się wzajemnie. SPUE współpracuje również w terenie z innymi podmiotami międzynarodowymi i regionalnymi.”

Artykuł 2

Na zakończenie mandatu SPUE przedstawia WP, Radzie i Komisji sprawozdanie z wykonania mandatu.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Stosuje się ją od dnia 1 marca 2010 r.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 lutego 2010 r.

W imieniu Rady

A. PÉREZ RUBALCABA

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 197 z 25.7.2008, s. 60.

(2)  Dz.U. L 46 z 17.2.2009, s. 61.

(3)  Dz.U. L 151 z 16.6.2009, s. 41.