10.2.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 37/72


DECYZJA KOMISJI

z dnia 9 lutego 2010 r.

ustanawiająca nowy termin składania dokumentacji dotyczącej terbutryny, która ma zostać zbadana w ramach 10-letniego programu pracy, o którym mowa w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 752)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/77/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (1), w szczególności jej art. 16 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1451/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie drugiej fazy 10-letniego programu prac, o którym mowa w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (2), ustanawia wykaz substancji czynnych, które mają zostać poddane ocenie w celu ich ewentualnego włączenia do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE. Terbutryna jest wymieniona w tym wykazie z przeznaczeniem do stosowania w produktach typu 7, 9 i 10.

(2)

Pierwotny uczestnik, który zgłosił terbutrynę do stosowania w produktach typu 7, 9 i 10, wycofał się z uczestnictwa w programie przeglądu. W związku z tym na mocy art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1451/2007 Komisja dokonała stosownego powiadomienia państw członkowskich. Dnia 22 czerwca 2007 r. informacja ta została również ogłoszona w formie elektronicznej.

(3)

W ciągu trzech miesięcy od ogłoszenia tej informacji w formie elektronicznej trzy przedsiębiorstwa wyraziły zainteresowanie przejęciem roli uczestnika w odniesieniu do terbutryny przeznaczonej do stosowania w jednym produkcie lub kilku produktach typu 7, 9 i 10, zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1451/2007.

(4)

Zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1451/2007 termin złożenia kompletnej dokumentacji dotyczącej produktów typu 7, 9 i 10 upłynął dnia 31 października 2008 r. Zgodnie z art. 12 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1451/2007 jeżeli Komisja zezwoli zainteresowanej osobie na przejęcie roli uczestnika, który wycofał się z uczestnictwa w programie przeglądu, może ona zadecydować, w miarę potrzeby, o przedłużeniu terminu, w jakim należy przedstawić kompletną dokumentację.

(5)

W związku z nieporozumieniem dotyczącym terminu należy przedłużyć termin składania dokumentacji dotyczącej terbutryny przeznaczonej do stosowania w produktach typu 7, 9 i 10 do dnia 1 marca 2010 r.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Biobójczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Nowy termin składania dokumentacji dotyczącej terbutryny (nr WE 212-950-5; nr CAS 886-50-0) przeznaczonej do stosowania w produktach typu 7, 9 i 10 upływa dnia 1 marca 2010 r.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 lutego 2010 r.

W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 123 z 24.4.1998, s. 1.

(2)  Dz.U. L 325 z 11.12.2007, s. 3.