5.2.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 34/30


DECYZJA KOMISJI

z dnia 2 lutego 2010 r.

w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczej Malty dotyczących wydatków w zakresie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2007

(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 459)

(Jedynie tekst w języku maltańskim jest autentyczny)

(2010/60/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (1), w szczególności jego art. 30 i 39,

po konsultacji z Komitetem ds. Funduszy Rolniczych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją Komisji 2008/395/WE (2) i kolejną decyzją Komisji 2009/85/WE (3) rozliczono rachunki za rok budżetowy 2007 wszystkich agencji płatniczych z wyjątkiem maltańskiej agencji płatniczej „MRAE”.

(2)

W świetle otrzymanych nowych informacji oraz wyników dodatkowych kontroli Komisja jest już w stanie podjąć decyzję w sprawie wydatków w zakresie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich dotyczącą kompletności, dokładności i prawdziwości ksiąg rachunkowych przedłożonych przez maltańską agencję płatniczą „MRAE”.

(3)

Zgodnie z art. 30 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 niniejsza decyzja pozostaje bez uszczerbku dla ewentualnych późniejszych decyzji Komisji wykluczających z finansowania wspólnotowego wydatki dokonane niezgodnie z przepisami Wspólnoty,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym zostają rozliczone rachunki maltańskiej agencji płatniczej „MRAE” w odniesieniu do wydatków w zakresie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2007.

Kwoty, które zgodnie z niniejszą decyzją podlegają zwrotowi przez każde z państw członkowskich lub które są płatne na rzecz każdego państwa członkowskiego w zakresie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich mających zastosowanie na Malcie, określono w załączniku I i załączniku II.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Malty.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 lutego 2010 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1.

(2)  Dz.U. L 139 z 29.5.2008, s. 25.

(3)  Dz.U. L 33 z 3.2.2009, s. 31.


ZAŁĄCZNIK I

ROZLICZENIE RACHUNKÓW AGENCJI PŁATNICZYCH

ROK BUDŻETOWY 2007 – WYDATKI NA ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH FINANSOWANE PRZEZ EFRG W NOWYCH PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

KWOTY PODLEGAJĄCE ZWROTOWI PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE LUB PŁATNE NA ICH RZECZ

PC

 

Rok 2007: wydatki agencji płatniczych, których rachunki zostały

Suma kolumn a i b

Redukcje

Suma

Zwrócone państwu członkowskiemu kwoty płatności okresowych za rok budżetowy

Kwoty podlegające zwrotowi przez państwa członkowskie (–) lub płatne na ich rzecz (+)

rozliczone

wyłączone z rozliczenia

= wydatki wykazane w deklaracji rocznej

= suma kwot płatności okresowych zwróconych państwu członkowskiemu za dany rok bużetowy

 

 

a

b

c = a + b

d

e = c + d

f

g = e – f

MT

EUR

4 148 025,92

0,00

4 148 025,92

0,00

4 148 025,92

4 148 025,00

0,92


ZAŁĄCZNIK II

ROZLICZONE WYDATKI W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE ŚRODKI NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH FINANSOWANE PRZEZ EFRG W NOWYCH PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH ZA ROK BUDŻETOWY 2007

RÓŻNICE MIĘDZY ROCZNYMI SPRAWOZDANIAMI FINANSOWYMI A DEKLARACJAMI WYDATKÓW

PC

Nr

Środki

Wydatki z 2007r.

Załącznik I kolumna a

Redukcje

Załącznik I kolumna d

Kwota rozliczona w 2007 r.

Załącznik I kolumna e

MT

Nr

Środki

i

ii

iii = i + ii

 

1

Obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania

1 720 811,99

0,00

1 720 811,99

 

2

Rolno-środowiskowe

602 487,79

0,00

602 487,79

 

3

Spełnianie norm

151 000,30

0,00

151 000,30

 

4

Grupy producentów

0,00

0,00

0,00

 

5

Pomoc techniczna

101 978,48

0,00

101 978,48

 

6

Uzupełnienie – pomoc państwa

0,00

0,00

0,00

 

7

Środek ad hoc

1 571 747,36

0,00

1 571 747,36

 

 

Razem

4 148 025,92

0,00

4 148 025,92