23.12.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 346/26


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 1284/2009

z dnia 22 grudnia 2009 r.

wprowadzające pewne szczególne środki ograniczające wobec Republiki Gwinei

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215 ust. 1 i 2,

uwzględniając wspólne stanowisko Rady 2009/788/WPZiB z dnia 27 października 2009 r. w sprawie środków ograniczających wobec Republiki Gwinei (1), zmienione decyzją Rady 2009/1003/WPZiB z dnia 22 grudnia 2009 r.,

uwzględniając wspólny wniosek Komisji oraz Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wspólne stanowisko 2009/788/WPZiB wprowadza pewne środki ograniczające wobec członków Krajowej Rady Demokracji i Rozwoju oraz osób z nimi powiązanych (NCDD), odpowiedzialnych za brutalne represje z dnia 28 września 2009 r. lub za impas polityczny w tym kraju.

(2)

Środki te to między innymi zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych należących do osób fizycznych lub prawnych, podmiotów i organów wymienionych w załączniku do wspomnianego wspólnego stanowiska oraz zakaz świadczenia pomocy technicznej i finansowej oraz innych usług związanych ze sprzętem wojskowym, które byłyby przeznaczone na rzecz osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Republice Gwinei lub mogłyby zostać wykorzystane na jej terytorium. Środki obejmują także zakaz sprzedaży, dostarczania, przekazywania lub wywozu sprzętu do Republiki Gwinei, który mógłby zostać użyty do represji wewnętrznych.

(3)

Środki te wchodzą w zakres zastosowania Traktatu, dlatego też do ich wdrożenia w Unii niezbędne jest prawodawstwo unijne, które zagwarantuje w szczególności, że środki te będą jednolicie stosowane przez podmioty gospodarcze we wszystkich państwach członkowskich.

(4)

Jeżeli na mocy niniejszego rozporządzenia przetwarzane są dane osobowe osób fizycznych, przetwarzanie to powinno przebiegać zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (2) oraz zgodnie z dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (3).

(5)

Aby środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu były skuteczne, rozporządzenie musi niezwłocznie wejść w życie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a)

„sprzęt, który mógłby zostać użyty do represji wewnętrznych” oznacza towary wymienione w załączniku I;

b)

„pomoc techniczna” oznacza wszelkie wsparcie techniczne związane z naprawami, pracami rozwojowymi, produkcją, montażem, testowaniem, konserwacją lub wszelką inną obsługą techniczną; może przyjmować formy takie, jak instruktaż, doradztwo, szkolenie, przekazywanie wiedzy praktycznej i umiejętności praktycznych, a także usługi konsultingowe; pomoc techniczna obejmuje także porady udzielane w formie ustnej;

c)

„usługi pośrednictwa” oznaczają działalność osób, podmiotów oraz partnerstw, którzy pełnią rolę pośredników, kupując lub sprzedając towary i technologie, aranżując ich przekazywanie, negocjując lub aranżując transakcje, które mają na celu przekazywanie towarów lub technologii;

d)

„środki finansowe” oznaczają aktywa finansowe i wszelkiego rodzaju korzyści, w tym między innymi:

(i)

gotówkę, czeki, roszczenia pieniężne, polecenia zapłaty, przekazy pieniężne i inne instrumenty płatnicze;

(ii)

depozyty złożone w instytucjach finansowych lub u innych podmiotów, salda na rachunkach, długi i zobowiązania dłużne;

(iii)

publiczne i prywatne rynkowe papiery wartościowe i papiery dłużne, w tym akcje i udziały, świadectwa depozytowe dotyczące papierów wartościowych, obligacje, weksle, poręczenia, skrypty dłużne, kontrakty pochodne;

(iv)

odsetki, dywidendy lub inne przychody z aktywów lub wartości narosłe z aktywów lub wytwarzane przez aktywa;

(v)

kredyty, prawa do potrącenia, gwarancje, gwarancje właściwego wykonania umów lub inne zobowiązania finansowe;

(vi)

akredytywy, listy przewozowe (konosamenty), kwity zastawne;

(vii)

dokumenty poświadczające posiadanie udziałów w funduszach lub środkach finansowych;

e)

„zamrożenie środków finansowych” oznacza zapobieganie jakimkolwiek ruchom środków finansowych, ich przenoszeniu, zmianom, wykorzystaniu, udostępnianiu lub dokonywaniu nimi transakcji w jakikolwiek sposób, który powodowałby jakąkolwiek zmianę ich wielkości, wartości, lokalizacji, własności, posiadania, charakteru, przeznaczenia lub inną zmianę umożliwiającą korzystanie z nich, w tym również zarządzanie portfelem;

f)

„zasoby gospodarcze” oznaczają wszelkiego typu aktywa – materialne lub niematerialne, ruchome i nieruchome – które nie są środkami finansowymi, ale mogą być użyte do pozyskania środków finansowych, towarów lub usług;

g)

„zamrożenie zasobów gospodarczych” oznacza zapobieganie wykorzystywaniu tych zasobów do pozyskiwania środków finansowych, towarów lub usług w jakikolwiek sposób, w tym między innymi poprzez sprzedaż, wynajem lub obciążanie ich hipoteką;

h)

„terytorium Unii” oznacza terytoria, na których obowiązuje Traktat, na zasadach określonych w Traktacie.

Artykuł 2

Zakazuje się:

a)

sprzedaży, dostarczania, przekazywania, wywozu – w sposób bezpośredni lub pośredni – sprzętu, który mógłby zostać użyty do represji wewnętrznych – niezależnie od tego, czy pochodzi on z Unii, czy nie – na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu w Republice Gwinei lub do użytku na jej terytorium;

b)

bezpośredniego lub pośredniego świadczenia pomocy technicznej lub usług pośrednictwa związanych ze sprzętem, o którym mowa w lit. a), na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu w Republice Gwinei lub do użytku na jej terytorium;

c)

bezpośredniego lub pośredniego zapewniania zasobów finansowych lub pomocy finansowej związanych ze sprzętem, o którym mowa w lit. a), jakiejkolwiek osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi w Republice Gwinei lub do użytku na jej terytorium;

d)

świadomego i celowego uczestnictwa w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie zakazów, o których mowa w lit. a), b) lub c).

Artykuł 3

Zakazuje się:

a)

bezpośredniego lub pośredniego świadczenia osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom lub organom w Republice Gwinei – lub do użytku na jej terytorium – pomocy technicznej lub usług pośrednictwa związanych z towarami i technologiami wyszczególnionymi we Wspólnym wykazie uzbrojenia Unii Europejskiej (4) lub związanych z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i użytkowaniem towarów zamieszczonych w tym wykazie;

b)

bezpośredniego lub pośredniego zapewniania zasobów finansowych lub pomocy finansowej związanych z towarami i technologiami wyszczególnionymi we Wspólnym wykazie uzbrojenia Unii Europejskiej, w tym w szczególności udzielania dotacji, pożyczek i ubezpieczania kredytów eksportowych, na potrzeby sprzedaży, dostaw, transferu lub wywozu takich towarów, albo też udzielania związanej z tym pomocy technicznej osobom fizycznym, osobom prawnym, podmiotom lub organom w Republice Gwinei lub do użytku na jej terytorium;

c)

świadomego i celowego uczestnictwa w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie zakazów, o których mowa w lit. a) lub b).

Artykuł 4

1.   W drodze odstępstwa od art. 2 i 3 właściwe organy państw członkowskich wskazane na stronach internetowych, które wymieniono w załączniku III, mogą zezwolić na:

a)

sprzedaż, dostawę, przekazywanie lub wywóz sprzętu, który mógłby zostać użyty do represji wewnętrznych, o ile jest on przeznaczony wyłącznie do celów humanitarnych lub ochronnych lub na potrzeby programów rozwoju instytucjonalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) lub Unii Europejskiej, lub na użytek prowadzonych przez Unię Europejską i ONZ operacji zarządzania kryzysowego;

b)

zapewnianie zasobów finansowych lub pomocy finansowej, świadczenie pomocy technicznej lub usług pośrednictwa i innych usług związanych ze sprzętem lub programami i operacjami, o których mowa w lit. a);

c)

zapewnianie zasobów finansowych lub pomocy finansowej, świadczenie pomocy technicznej lub usług pośrednictwa i innych usług związanych z nieśmiercionośnym sprzętem wojskowym przeznaczonym wyłącznie do celów humanitarnych lub ochronnych lub na potrzeby programów rozwoju instytucjonalnego ONZ i Unii, lub na użytek prowadzonych przez Unię Europejską i ONZ operacji zarządzania kryzysowego;

d)

zapewnianie zasobów finansowych lub pomocy finansowej, świadczenie pomocy technicznej lub usług pośrednictwa i innych usług związanych z pojazdami niebojowymi, które zostały wyprodukowane lub wyposażone w materiały do ochrony przed pociskami balistycznymi i które są przeznaczone wyłącznie do wykorzystywania w celach ochronnych w Republice Gwinei przez personel Unii Europejskiej i jej państw członkowskich.

2.   Nie udziela się zezwoleń na działania, które już miały miejsce.

Artykuł 5

Art. 2 i 3 nie mają zastosowania do odzieży ochronnej, w tym kamizelek kuloodpornych i hełmów wojskowych, czasowo wywożonych do Republiki Gwinei wyłącznie na własny użytek przez personel ONZ, personel Unii Europejskiej lub jej państw członkowskich, przedstawicieli mediów, pracowników organizacji humanitarnych i rozwojowych oraz personel pomocniczy.

Artykuł 6

1.   Zamraża się wszelkie środki finansowe i zasoby gospodarcze należące do osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów wymienionych w załączniku II, pozostające w ich posiadaniu lub pod ich kontrolą.

2.   Nie udostępnia się, bezpośrednio ani pośrednio, osobom fizycznym, osobom prawnym, podmiotom lub organom wymienionym w załączniku II – ani na ich rzecz – środków finansowych ani zasobów gospodarczych.

3.   W załączniku II wymieniono osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy, które zgodnie z art. 3a wspólnego stanowiska 2009/788/WPZiB zostały przez Radę wskazane jako członkowie Krajowej Rady Demokracji i Rozwoju (NCDD) lub jako powiązane z nimi osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy.

4.   Zakazuje się świadomego i celowego uczestnictwa w działaniach, których celem lub skutkiem jest bezpośrednie lub pośrednie ominięcie środków, o których mowa w ust. 1 i 2.

Artykuł 7

Zakazy ustanowione w art. 3 lit. b) i art. 6 ust. 2 nie powodują żadnej odpowiedzialności osób fizycznych ani prawnych, podmiotów ani organów, które udostępniły środki finansowe lub zasoby gospodarcze, nie wiedząc i nie mając uzasadnionego powodu przypuszczać, że ich działania mogą naruszyć ten zakaz.

Artykuł 8

1.   W drodze odstępstwa od art. 6 właściwe organy państw członkowskich wskazane na stronach internetowych, które wymieniono w załączniku III, mogą zezwolić – na warunkach, które uznają za stosowne – by niektóre zamrożone środki finansowe lub zasoby gospodarcze zostały uwolnione lub udostępnione, o ile zostanie ustalone, że środki lub zasoby, o których mowa, są:

a)

niezbędne, by zaspokoić podstawowe potrzeby osób wymienionych w załączniku II i członków rodziny pozostających na ich utrzymaniu, co obejmuje opłaty za środki spożywcze, najem lub kredyt hipoteczny, leki, leczenie, podatki, składki ubezpieczeniowe oraz opłaty za usługi użyteczności publicznej;

b)

przeznaczone wyłącznie na pokrycie rozsądnych kosztów honorariów i na zwrot wydatków poniesionych w związku z korzystaniem z usług prawniczych;

c)

przeznaczone wyłącznie na uiszczenie opłat lub prowizji za standardową usługę przechowywania lub utrzymywania zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych; lub

d)

niezbędne do pokrycia wydatków nadzwyczajnych, pod warunkiem że dane państwo członkowskie najpóźniej dwa tygodnie przed wydaniem specjalnego zezwolenia poinformuje pozostałe państwa członkowskie i Komisję o powodach, dla których uznaje takie zezwolenie za stosowne.

2.   Państwa członkowskie informują pozostałe państwa członkowskie i Komisję o każdym zezwoleniu wydanym na podstawie ust. 1.

Artykuł 9

1.   W drodze odstępstwa od art. 6 właściwe organy państw członkowskich wskazane na stronach internetowych, które wymieniono w załączniku III, mogą zezwolić na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych, jeżeli spełnione zostaną następujące warunki:

a)

środki finansowe lub zasoby gospodarcze są przedmiotem zastawu sądowego, administracyjnego lub arbitrażowego ustanowionego przed datą umieszczenia w załączniku II osoby, podmiotu lub organu, o których mowa w art. 6, lub są przedmiotem orzeczenia sądowego, administracyjnego lub arbitrażowego wydanego przed tą datą;

b)

środki finansowe lub zasoby gospodarcze zostaną wykorzystane wyłącznie do zaspokojenia roszczeń zabezpieczonych takim zastawem lub uznanych za uzasadnione w takim orzeczeniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi regulującymi prawa osób posiadających takie roszczenia;

c)

decyzja o zastawie lub orzeczenie nie zostały wydane na korzyść osoby, podmiotu lub organu wymienionych w załączniku II; oraz

d)

uznanie zastawu lub orzeczenia nie jest sprzeczne z porządkiem publicznym danego państwa członkowskiego.

2.   Państwa członkowskie informują pozostałe państwa członkowskie i Komisję o każdym zezwoleniu wydanym na podstawie ust. 1.

Artykuł 10

1.   Art. 6 ust. 2 nie uniemożliwia instytucjom finansowym lub kredytowym w Unii zasilania zamrożonych rachunków środkami finansowymi przekazanymi przez osoby trzecie na rachunek osób fizycznych, osób prawnych, podmiotów lub organów umieszczonych w wykazie, pod warunkiem że wszelkie dodatkowe kwoty na takich rachunkach również zostaną zamrożone. Instytucja finansowa lub kredytowa niezwłocznie powiadamia właściwe organy o takich transakcjach.

2.   Art. 6 ust. 2 nie ma zastosowania do dodatków do zamrożonych rachunków, takich jak:

a)

odsetki lub inne dochody z tych rachunków; lub

b)

płatności należne z tytułu umów, porozumień lub zobowiązań, które zostały zawarte lub powstały przed datą umieszczenia w załączniku II osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w art. 3,

pod warunkiem że wszelkie takie odsetki, inne dochody, płatności lub instrumenty finansowe zostaną zamrożone zgodnie z art. 6 ust. 1.

Artykuł 11

Jeżeli zamrożenia środków finansowych i zasobów gospodarczych lub odmowy ich udostępnienia dokonano w dobrej wierze i na podstawie przekonania, że działanie takie jest zgodne z niniejszym rozporządzeniem, nie skutkuje ono odpowiedzialnością osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu ani organu wykonującego rozporządzenie, ich kierowników ani pracowników, chyba że udowodniono, iż środki finansowe i zasoby gospodarcze zostały zamrożone lub wstrzymane na skutek zaniedbania.

Artykuł 12

1.   Bez uszczerbku dla mających zastosowanie przepisów o sprawozdawczości, poufności i tajemnicy zawodowej, osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy:

a)

niezwłocznie przekazują właściwym organom państw członkowskich wskazanym na stronach internetowych, które wymieniono w załączniku III – w tym kraju, w którym osoby, podmioty i organy przebywają lub mają siedzibę – wszelkie informacje, które mogłyby ułatwić przestrzeganie niniejszego rozporządzenia, np. rachunki i kwoty zamrożone zgodnie z art. 6; przekazują takie informacje także Komisji – bezpośrednio lub za pośrednictwem właściwego organu wskazanego na stronach internetowych, które wymieniono w załączniku III; oraz

b)

współpracują z właściwymi organami przy weryfikowaniu tych informacji.

2.   Wszelkie dodatkowe informacje uzyskane bezpośrednio przez Komisję są udostępniane zainteresowanemu państwu członkowskiemu.

3.   Wszelkie informacje przekazane lub uzyskane zgodnie z niniejszym artykułem są wykorzystywane jedynie do celów, w których zostały przekazane lub uzyskane.

Artykuł 13

Komisja i państwa członkowskie niezwłocznie powiadamiają się wzajemnie o środkach zastosowanych na mocy niniejszego rozporządzenia i wymieniają się wszelkimi innymi istotnymi informacjami będącymi w ich posiadaniu i mającymi związek z niniejszym rozporządzeniem, w szczególności informacjami o problemach związanych z naruszaniem przepisów i wykonywaniem rozporządzenia oraz o orzeczeniach wydanych przez sądy krajowe.

Artykuł 14

W załączniku II zamieszcza się dostępne informacje o wymienionych w nim osobach fizycznych, pozwalające osoby te łatwo zidentyfikować.

Informacje te mogą obejmować:

a)

nazwisko i imiona, w tym pseudonimy i tytuły, jeśli istnieją;

b)

datę i miejsce urodzenia;

c)

obywatelstwo;

d)

numer paszportu i dowodów tożsamości;

e)

numer identyfikacji podatkowej i numer ubezpieczenia społecznego;

f)

płeć;

g)

adres lub inne informacje o miejscu pobytu;

h)

stanowisko lub zawód;

i)

datę umieszczenia w załączniku.

W załączniku II można również zamieścić wskazane wyżej informacje – potrzebne do celów identyfikacyjnych – o członkach rodziny osób umieszczonych w wykazie, jeżeli informacje te są niezbędne w konkretnym przypadku wyłącznie do zweryfikowania tożsamości danej osoby fizycznej umieszczonej w wykazie.

W załączniku II wskazuje się też powody umieszczenia danej osoby w wykazie, takie jak zawód.

Artykuł 15

1.   Komisja jest uprawniona do:

a)

wprowadzania zmian do załącznika II na podstawie decyzji podjętych w odniesieniu do załącznika do wspólnego stanowiska 2009/788/WPZiB; oraz

b)

wprowadzania zmian do załącznika III na podstawie informacji przekazanych przez państwa członkowskie.

2.   Komisja przedstawia konkretne, indywidualne powody podjęcia decyzji na mocy ust. 1 lit. a) i daje zainteresowanym osobom, podmiotom i organom możliwość przedstawienia swoich opinii w tej sprawie.

3.   Przetwarzając dane osobowe w celu wykonania zadań wynikających z niniejszego rozporządzenia, Komisja przestrzega przepisów rozporządzenia (WE) nr 45/2001.

Artykuł 16

1.   Państwa członkowskie ustanawiają przepisy o sankcjach mających zastosowanie, gdy naruszone zostanie niniejsze rozporządzenie, i stosują wszelkie niezbędne środki, by zapewnić ich wykonanie. Przewidywane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

2.   Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o tych przepisach niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia; powiadamiają ją także o wszelkich późniejszych zmianach.

Artykuł 17

1.   Państwa członkowskie wyznaczają właściwe organy, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, i podają ich nazwy na stronach internetowych, które wymieniono w załączniku III, lub za pośrednictwem tych stron.

2.   Niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia państwa członkowskie powiadamiają Komisję o swoich właściwych organach; powiadamiają ją także o wszelkich późniejszych zmianach w tym zakresie.

3.   Adres i inne dane kontaktowe Komisji Europejskiej na potrzeby powiadamiania, informowania lub innego sposobu przekazywania jej informacji we wszystkich przypadkach, gdy wymaga tego niniejsze rozporządzenie, wskazane są w załączniku III.

Artykuł 18

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie:

a)

na terytorium Unii, w tym w granicach jej przestrzeni powietrznej;

b)

na pokładzie każdego samolotu lub statku podlegającego jurysdykcji państwa członkowskiego;

c)

do każdej osoby będącej obywatelem państwa członkowskiego przebywającej na terytorium Unii lub poza nim,

d)

do każdej osoby prawnej, podmiotu lub organu zarejestrowanego lub utworzonego na mocy prawa państwa członkowskiego;

e)

do każdej osoby prawnej, podmiotu lub organu w odniesieniu do wszelkiego rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej całkowicie lub częściowo na terytorium Unii.

Artykuł 19

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 grudnia 2009 r.

W imieniu Rady

A. CARLGREN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 281 z 28.10.2009, s. 7.

(2)  Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.

(3)  Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.

(4)  Dz.U. C 65 z 19.3.2009, s. 1.


ZAŁĄCZNIK I

WYKAZ SPRZĘTU, KTÓRY MÓGŁBY ZOSTAĆ UŻYTY DO REPRESJI WEWNĘTRZNYCH O KTÓRYM MOWA W ART. 1 LIT. A) I 2 LIT. A)

1.

Broń palna, amunicja i powiązany sprzęt, jak następuje:

1.1.

broń palna nieobjęta pozycjami ML 1 i ML 2 Wspólnego wykazu uzbrojenia UE;

1.2.

amunicja przeznaczona specjalnie do broni palnej wymienionej w pozycji 1.1 oraz specjalnie do niej zaprojektowane części;

1.3.

celowniki do broni nieobjęte Wspólnym wykazem uzbrojenia UE.

2.

Bomby i granaty nieobjęte Wspólnym wykazem uzbrojenia UE.

3.

Pojazdy, jak następuje:

3.1.

pojazdy wyposażone w armatki wodne, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do celów tłumienia zamieszek;

3.2.

pojazdy specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane w celu obezwładnienia napastników za pomocą energii elektrycznej;

3.3.

pojazdy specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane w celu usuwania barykad, również sprzęt budowlany wyposażony w środki ochrony balistycznej;

3.4.

pojazdy specjalnie zaprojektowane do transportu lub transferu więźniów lub aresztantów;

3.5.

pojazdy specjalnie zaprojektowane do rozmieszczania przenośnych zapór;

3.6.

części do pojazdów wyszczególnionych w pozycji 3.1–3.5 specjalnie zaprojektowane do celów tłumienia zamieszek.

Uwaga 1

Ta pozycja nie obejmuje pojazdów specjalnie zaprojektowanych do celów przeciwpożarowych.

Uwaga 2

W pozycji 3.5 termin „pojazdy” obejmuje przyczepy.

4.

Substancje wybuchowe i powiązany sprzęt, jak następuje:

4.1.

sprzęt i urządzenia specjalnie zaprojektowane do wywoływania eksplozji przez użycie środków elektrycznych lub nieelektrycznych, w tym urządzenia zapłonowe, detonatory, zapalniki, pobudzacze, lont detonujący oraz specjalnie zaprojektowane do nich części z wyjątkiem sprzętu i urządzeń zaprojektowanych do określonych celów handlowych, których działanie polega na uruchomieniu środkami wybuchowymi innego sprzętu lub urządzenia, którego funkcja nie polega na wywoływaniu eksplozji (np. układy uruchamiające poduszki powietrzne w samochodach, ochronniki przepięciowe oraz urządzenia uruchamiające lub przeciwpożarowe instalacje tryskaczowe);

4.2.

ładunki wybuchowe do cięcia liniowego nieobjęte Wspólnym wykazem uzbrojenia UE;

4.3.

inne materiały wybuchowe nieobjęte Wspólnym wykazem uzbrojenia UE i powiązane substancje, jak następuje:

a)

amatol;

b)

nitroceluloza (zawierająca ponad 12,5 % azotu);

c)

nitroglikol;

d)

tetraazotan pentaerytrytolu (PETN);

e)

chlorek pikrylu;

f)

2,4,6-trinitrotoluen (TNT).

5.

Sprzęt ochronny nieobjęty pozycją ML 13 Wspólnego wykazu uzbrojenia UE:

5.1.

kamizelki kuloodporne zapewniające ochronę balistyczną lub ochronę przed pchnięciem nożem;

5.2.

hełmy zapewniające ochronę przed pociskami lub przed odłamkami, hełmy używane do ochrony w trakcie zamieszek, tarcze i tarcze balistyczne.

Uwaga. Pozycja ta nie obejmuje:

sprzętu zaprojektowanego specjalnie do celów sportowych;

sprzętu zaprojektowanego specjalnie do celów bezpieczeństwa pracy.

6.

Symulatory inne niż objęte pozycją ML 14 Wspólnego wykazu uzbrojenia UE, przeznaczone do szkoleń w posługiwaniu się bronią palną oraz specjalnie do nich zaprojektowane oprogramowanie.

7.

Sprzęt noktowizyjny i termowizyjny oraz wzmacniacze obrazu, inne niż objęte Wspólnym wykazem uzbrojenia UE.

8.

Drut ostrzowy.

9.

Noże wojskowe, noże bojowe i bagnety o długości ostrza przekraczającej 10 cm.

10.

Urządzenia produkcyjne zaprojektowane specjalnie na potrzeby produktów wyszczególnionych w niniejszym wykazie.

11.

Specjalna technologia do opracowywania, produkcji i stosowania produktów wyszczególnionych w niniejszym wykazie.


ZAŁĄCZNIK II

WYKAZ OSÓB, PODMIOTÓW I ORGANÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 6

 

Imię i nazwisko (oraz ewentualne pseudonimy)

Informacje identyfikujące (data i miejsce urodzenia (data ur. i miejsce ur.), numer paszportu (Pasz.)/dowodu tożsamości…)

Uzasadnienie

1.

kapitan Moussa Dadis CAMARA

data ur.: 1.1.1964 r. lub 29.12.1968 r.

Pasz.: R0001318

przewodniczący Narodowej Rady Demokracji i Rozwoju (CNDD)

2.

generał dywizji Mamadouba (alias Mamadou) Toto CAMARA

data ur.: 1.1.1946 r.

Pasz.: R00009392

minister bezpieczeństwa i ochrony ludności

3.

generał Sékouba KONATÉ

data ur.: 1.1.1964 r.

Pasz: R0003405/R0002505

minister obrony narodowej

4.

pułkownik Mathurin BANGOURA

data ur.: 15.11.1962 r.

Pasz.: R0003491

minister telekomunikacji i nowych technologii informacyjnych

5.

podpułkownik Aboubacar Sidiki (alias Idi Amin) CAMARA

data ur.: 22.10.1979 r.

Pasz.: R0017873

minister i stały sekretarz CNDD (wydalony z armii 26.1.2009 r.)

6.

komendant Oumar BALDÉ

data ur.: 26.12.1964 r.

Pasz.: R0003076

członek CNDD

7.

komendant Mamadi (alias Mamady) MARA

data ur.: 1.1.1954 r.

Pasz.: R0001343

członek CNDD

8.

komendant Almamy CAMARA

data ur.: 17.10.1975 r.

Pasz.: R0023013

członek CNDD

9.

podpułkownik Mamadou Bhoye DIALLO

data ur.: 1.1.1956 r.

Pasz.: R0001855

członek CNDD

10.

kapitan Koulako BÉAVOGUI

 

członek CNDD

11.

podpułkownik policji Kandia (alias Kandja) MARA

Pasz.: R0178636

członek CNDD

dyrektor bezpieczeństwa regionu Labé

12.

pułkownik Sékou MARA

data ur.: 1957 r.

członek CNDD

zastępca dyrektora Policji Krajowej

13.

Morciré CAMARA

data ur.: 1.1.1949 r.

Pasz.: R0003216

członek CNDD

14.

Alpha Yaya DIALLO

 

członek CNDD

krajowy dyrektor służb celnych

15.

pułkownik Mamadou Korka DIALLO

data ur.: 19.2.1962 r.

minister handlu, przemysłu i MŚP

16.

komendant Kelitigui FARO

data ur.: 3.8.1972 r.

Pasz.: R0003410

sekretarz generalny przy urzędzie prezydenta Republiki w randze ministra

17.

pułkownik Fodeba TOURÉ

data ur.: 7.6.1961 r.

Pasz.: R0003417 /R0002132

gubernator regionu Kindia (były minister ds. młodzieży, usunięty ze stanowiska ministra 7.5.2009 r.)

18.

komendant Cheick Sékou (alias Ahmed) Tidiane CAMARA

data ur.:12.5.1966 r.

członek CNDD

19.

pułkownik Sékou (alias Sékouba) SAKO

 

członek CNDD

20.

porucznik Jean-Claude zwany „COPLAN” PIVI

data ur.: 1.1.1960 r.

członek CNDD

minister odpowiedzialny za bezpieczeństwo prezydenta

21.

kapitan Saa Alphonse TOURÉ

data ur.: 3.6.1970 r.

członek CNDD

22.

pułkownik Moussa KEITA

data ur.: 1.1.1966 r.

członek CNDD

stały sekretarz CNDD w randze ministra odpowiedzialny za stosunki z instytucjami Republiki

23.

podpułkownik Aïdor (alias Aëdor) BAH

 

członek CNDD

24.

komendant Bamou LAMA

 

członek CNDD

25.

Mohamed Lamine KABA

 

członek CNDD

26.

kapitan Daman (alias Dama) CONDÉ

 

członek CNDD

27.

komendant Aboubacar Amadou DOUMBOUYA

 

członek CNDD

28.

komendant Moussa Tiégboro CAMARA

data ur.: 1.1.1968 r.

Pasz.: 7190

członek CNDD

minister przy urzędzie prezydenta odpowiedzialny za służby specjalne oraz zwalczanie narkotyków i przestępczości zorganizowanej

29.

kapitan Issa CAMARA

data ur.: 1954 r.

członek CNDD

gubernator regionu Mamou

30.

pułkownik Dr. Abdoulaye Chérif DIABY

data ur.: 26.2.1957 r.

Pasz.: 13683

członek CNDD

minister zdrowia i higieny publicznej

31.

Mamady CONDÉ

data ur.: 28.11.1952 r.

Pasz.: R0003212

członek CNDD

32.

podporucznik Cheikh Ahmed TOURÉ

 

członek CNDD

33.

podpułkownik Aboubacar Biro CONDÉ

data ur.: 15.10.1962 r.

Pasz.: 2443/R0004700

członek CNDD

34.

Bouna KEITA

 

członek CNDD

35.

Idrissa CHERIF

data ur.: 13.11.1967 r.

Pasz.: R0105758

minister przy urzędzie prezydenta i ministra obrony odpowiedzialny za komunikację

36.

Mamoudou (alias Mamadou) CONDÉ

data ur.: 9.12.1960 r.

Pasz.: R0020803

sekretarz stanu, odpowiedzialny za delegacje, kwestie strategiczne i zrównoważony rozwój

37.

porucznik Aboubacar Chérif (alias Toumba) DIAKITÉ

 

adiutant prezydenta

38.

Ibrahima Khalil DIAWARA

data ur.: 1.1.1976 r.

Pasz.: R0000968

specjalny doradca porucznika Aboubacara Chérifa „Toumby” Diakité

39.

podporucznik Marcel KOIVOGUI

 

zastępca porucznika Aboubacara Chérifa „Toumby” Diakité

40.

Papa Koly KOUROUMA

data ur.: 3.11.1962 r.

Pasz.: R11914/R001534

minister środowiska i zrównoważonego rozwoju

41.

komendant Nouhou THIAM

data ur.: 1960 r.

Pasz.: 5180

inspektor generalny sił zbrojnych

rzecznik CNDD

42.

kapitan policji Théodore (alias Siba) KOUROUMA

data ur.: 13.5.1971 r.

Pasz.: służbowy R0001204

attaché w gabinecie prezydenta

43.

Kabinet (alias Kabiné) KOMARA

data ur.: 8.3.1950 r.

Pasz.: R0001747

premier

44.

kapitan Mamadou SANDÉ

data ur.: 12.12.1969 r.

Pasz.: R0003465

minister przy urzędzie prezydenta odpowiedzialny za gospodarkę i finanse

45.

Alhassane (alias Al-Hassane) Siba ONIPOGUI

data ur.: 31.12.1961 r.

Pasz.: 5938/R00003488

minister przy urzędzie prezydenta odpowiedzialny za kontrolę państwa

46.

Joseph KANDUNO

 

minister odpowiedzialny za audyt, przejrzystość i dobre rządy

47.

Mr. Fodéba (alias Isto) KÉIRA

data ur.: 4.6.1961 r.

Pasz.: R0001767

minister ds. młodzieży, sportu i propagowania zatrudnienia młodzieży

48.

pułkownik Siba LOHALAMOU

data ur.: 1.8.1962 r.

Pasz.: R0001376

minister sprawiedliwości, strażnik pieczęci

49.

Dr. Frédéric KOLIÉ

data ur.: 1.1.1960 r.

Pasz.: R0001714

minister administracji terytorialnej i spraw politycznych

50.

Alexandre Cécé LOUA

data ur.: 1.1.1956 r.

Pasz.: R0001757 /

dyplomatyczny: R 0000027

minister spraw zagranicznych i obywateli Gwinei zamieszkałych za granicą

51.

Mamoudou (alias Mahmoud) THIAM

data ur.: 4.10.1968 r.

Pasz.: R0001758

minister kopalnictwa i energii

52.

Boubacar BARRY

data ur.: 28.5.1964 r.

Pasz.: R0003408

minister bez teki przy urzędzie prezydenta odpowiedzialny za budownictwo, zagospodarowanie terenu i obiekty publiczne stanowiące dziedzictwo narodowe

53.

Demba FADIGA

data ur.: 1.1.1952 r.

Pasz.: karta stałego pobytu FR365845/365857

członek CNDD, ambasador nadzwyczajny i pełnomocny

odpowiedzialny za stosunki między CNDD a rządem

54.

Mohamed DIOP

data ur.: 1.1.1963 r.

Pasz.: R0001798

członek CNDD

gubernator regionu Konakry

55.

sierżant Mohamed (alias Tigre) CAMARA

 

członek służb bezpieczeństwa przy straży prezydenckiej „Koundara”

56.

Habib HANN

data ur.: 15.12.1950 r.

Pasz.: 341442

komitet audytu i nadzoru nad państwowymi sektorami strategicznymi

57.

Ousmane KABA

 

komitet audytu i nadzoru nad państwowymi sektorami strategicznymi

58.

Alfred MATHOS

 

komitet audytu i nadzoru nad państwowymi sektorami strategicznymi

59.

kapitan Mandiou DIOUBATÉ

data ur.: 1.1.1960 r.

Pasz.: R0003622

dyrektor biura prasowego prezydenta

rzecznik CNDD

60.

szejk Sydia DIABATÉ

data ur.: 23.4.1968 r.

Pasz.: R0004490

członek sił zbrojnych

dyrektor służb wywiadu i dochodzeń przy ministrze obrony

61.

Ibrahima Ahmed BARRY

data ur.: 11.11.1961 r.

Pasz.: R0048243

dyrektor generalny gwinejskiego radia i telewizji

62.

Alhassane BARRY

data ur.: 15.11.1962 r.

Pasz.: R0003484

gubernator banku centralnego

63.

Roda Namatala FAWAZ

data ur.: 6.7.1947 r.

Pasz.: R0001977

przedsiębiorca związany z CNDD, który wsparł finansowo tę organizację

64.

Dioulde DIALLO

 

przedsiębiorca związany z CNDD, który wsparł finansowo tę organizację

65.

Kerfalla CAMARA KPC

 

dyrektor generalny Gui. Co. Pres

Przedsiębiorca związany z CNDD, który wsparł finansowo tę organizację

66.

Dr. Moustapha ZABATT

data ur.: 6.2.1965 r.

lekarz i osobisty doradca prezydenta

67.

Aly MANET

 

Ruch «Dadis Doit Rester»

68.

Louis M’bemba SOUMAH

 

minister pracy, reform administracyjnych i służb publicznych

69.

szejk Fantamady CONDÉ

 

minister informacji i kultury

70.

Boureima CONDÉ

 

minister rolnictwa i hodowli

71.

Mariame SYLLA

 

minister decentralizacji i rozwoju lokalnego


ZAŁĄCZNIK III

Strony internetowe zawierające informacje o właściwych organach, o których mowa w art. 4, 8, 9, 10 ust. 1, 12 i 17, oraz adres, na który należy kierować powiadomienia przeznaczone dla Komisji Europejskiej:

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BUŁGARIA

http://www.mfa.government.bg

REPUBLIKA CZESKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

NIEMCY

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDIA

http://www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

GRECJA

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

HISZPANIA

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

FRANCJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

WŁOCHY

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

CYPR

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

ŁOTWA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITWA

http://www.urm.lt

LUKSEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

WĘGRY

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/felelos_illetekes_hatosagok.htm

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

HOLANDIA

www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instanties_algemeen

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLSKA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIA

http://www.mne.gov.pt/mne/pt/AutMedidasRestritivas.htm.

RUMUNIA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SŁOWENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SŁOWACJA

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SZWECJA

http://www.ud.se/sanktioner

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adres Komisji Europejskiej, na który należy kierować powiadomienia:

European Commission

Directorate-General for External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A.2. Crisis Management and Peace Building

CHAR 12/108

B-1049 Brussels

Belgia

Tel.: (+32-2) 296 61 33 / 295 55 85

Faks: (+32-2) 299 08 73