15.12.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 328/66


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1220/2009

z dnia 14 grudnia 2009 r.

zmieniające po raz 117. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów i rozszerzające zamrożenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do talibów w Afganistanie (1), w szczególności jego art. 7 ust. 1 tiret pierwsze,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera wykaz osób, grup i podmiotów, których fundusze oraz zasoby ekonomiczne podlegają zamrożeniu zgodnie z tym rozporządzeniem.

(2)

Dnia 3 grudnia 2009 r. Komitet ds. Sankcji zdecydował o wykreśleniu jednej osoby fizycznej z wykazu osób, grup i podmiotów, w odniesieniu do których powinno się stosować zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych. W dniach 1 września, 23 września i 17 listopada 2009 r. Komitet Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Sankcji postanowił zmienić dane identyfikacyjne kilku osób fizycznych figurujących w wykazie.

(3)

Należy w związku z tym wprowadzić odpowiednie zmiany w załączniku I,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 grudnia 2009 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

João Vale DE ALMEIDA

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych


(1)  Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się następujące zmiany:

(1)

Wpis „Zia, Mohammad (alias Zia, Ahmad); c/o Ahmed Shah s/o Painda Mohammad al-Karim Set, Peszawar, Pakistan; Alam General Store Shop 17, Awami Market, Peszawar, Pakistan; Zahir Shah s/o Murad Khan Ander Sher, Peszawar, Pakistan” w tytule „Osoby fizyczne” zostaje usunięty.

(2)

Wpis „Faycal Boughanemi (alias Faical Boughanmi). Adres: Via Geromini, 5/B — Cremona, Włochy. Data urodzenia: 28.10.1966 r. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Inne informacje: a) włoski numer identyfikacji podatkowej: BGHFCL66R28Z352G, b) skazany we Włoszech dnia 15.7.2006 r. na 8 lat pozbawienia wolności. Obecnie przebywa w więzieniu we Włoszech” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Faycal Boughanemi (alias a) Faical Boughanmi; b) Faysal al-Bughanimi). Adres: Viale Cambonino, 5/B, Cremona, Włochy. Data urodzenia: 28.10.1966 r. Miejsce urodzenia: Tunis, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Inne informacje: a) włoski numer identyfikacji podatkowej: BGHFCL66R28Z352G; b) Przebywa w więzieniu we Włoszech (stan na czerwiec 2009 r.). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 29.7.2005 r.”

(3)

Wpis „Jamal Housni (alias a) Djamel il marocchino, b) Jamal Al Maghrebi, c) Hicham). Data urodzenia: 22.2.1983. Miejsce urodzenia: Maroko. Adres: a) Via Uccelli di Nemi 33, Mediolan, Włochy, b) via F. De Lemene 50, Mediolan, Włochy. Dalsze informacje: podlega nakazowi aresztowania nr 5236/02 R.G.N.R. wydanemu przez Tribunale di Milano dnia 25 listopada 2003 r. - 1511/02 R.G.GIP. Skazany” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Jamal Housni (alias a) Djamel il marocchino; b) Jamal Al Maghrebi; c) Hicham). Data urodzenia: 22.2.1983 r. Miejsce urodzenia: Maroko. Adres: a) Via Uccelli di Nemi 33, Mediolan, Włochy; b) Via F. De Lemene 50, Mediolan, Włochy. Inne informacje: przebywa w areszcie (stan na czerwiec 2009 r.). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 2.8.2006 r.”

(4)

Wpis „Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha Mnasri (alias a) Fethi Alic; b) Amor; c) Omar Abu). Adres: a) Via Toscana 46, Bolonia, Włochy, b) Via di Saliceto 51/9, Bolonia, Włochy. Data urodzenia: 6.3.1969 r. Miejsce urodzenia: Baja, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L497470 (tunezyjski paszport wydany dnia 3.6.1997 r., utracił ważność dnia 2.6.2002 r.). Inne informacje: w styczniu 2003 r. skazany we Włoszech na 8 miesięcy pozbawienia wolności” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha Mnasri (alias a) Fethi Alic; b) Amor; c) Omar Abu). Adres: Birmingham, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: 6.3.1969 r. Miejsce urodzenia: Baja, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L497470 (tunezyjski paszport wydany dnia 3.6.1997 r., utracił ważność dnia 2.6.2002 r.). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 25.6.2003 r.”

(5)

Wpis „Fahid Mohammed Ally Msalam (alias a) Ally, Fahid Mohammed, b) Msalam, Fahad Ally, c) Msalam, Fahid Mohammed Ali, d) Msalam, Mohammed Ally, e) Musalaam, Fahid Mohammed Ali, f) Salem, Fahid Muhamad Ali, g) Fahid Mohammed Aly, h) Ahmed Fahad, i) Ali Fahid Mohammed, j) Fahad Mohammad Ally, k) Fahad Mohammed Ally, l) Fahid Mohamed Ally, m) Msalam Fahad Mohammed Ally, n) Msalam Fahid Mohammad Ally, o) Msalam Fahid Mohammed Ali, p) Msalm Fahid Mohammed Ally, q) Al-Kini, Usama, r) Mohammed Ally Mohammed, s) Ally Fahid M). Adres: Mombasa, Kenia. Data urodzenia: 19.2.1976 r. Miejsce urodzenia: Mombasa, Kenia. Obywatelstwo: kenijskie. Numer paszportu: a) A260592 (paszport kenijski), b) A056086 (paszport kenijski), c) A435712 (paszport kenijski), d) A324812 (paszport kenijski), e) 356095 (paszport kenijski). Krajowy numer identyfikacyjny: 12771069 (kenijski dowód osobisty). Inne informacje: według doniesień poniósł śmierć w Pakistanie w styczniu 2009 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 17.10.2001” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Fahid Mohammed Ally Msalam (alias a) Fahid Mohammed Ally; b), Fahad Ally Msalam; c), Fahid Mohammed Ali Msalam; d) Mohammed Ally Msalam; e) Fahid Mohammed Ali Musalaam; f) Fahid Muhamad Ali Salem; g) Fahid Mohammed Aly; h) Ahmed Fahad; i) Ali Fahid Mohammed; j) Fahad Mohammad Ally; k) Fahad Mohammed Ally; l) Fahid Mohamed Ally; m) Msalam Fahad Mohammed Ally; n) Msalam Fahid Mohammad Ally; o) Msalam Fahid Mohammed Ali; p) Msalm Fahid Mohammed Ally; q) Usama Al-Kini; r) Mohammed Ally Mohammed; s) Ally Fahid M). Adres: Mombasa, Kenia. Data urodzenia: 19.2.1976 r. Miejsce urodzenia: Mombasa, Kenia. Obywatelstwo: kenijskie. Numer paszportu: a) A260592 (paszport kenijski); b) A056086 (paszport kenijski); c) A435712 (paszport kenijski); d) A324812 (paszport kenijski); e) 356095 (paszport kenijski). Krajowy numer identyfikacyjny: 12771069 (kenijski dowód osobisty). Inne informacje: Potwierdzono, że nie żyje od 1.1.2009 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 17.10.2001 r.”

(6)

Wpis „Nessim Ben Romdhane Sahraoui (alias Dass). Data urodzenia: 3.8.1973. Miejsce urodzenia: Bizerta, Tunezja. Dalsze informacje: podlega nakazowi aresztowania nr 36601/2001 R.G.N.R. wydanemu przez Tribunale di Milano dnia 17 maja 2005 r. - 7464/2001 R.G.GIP. Wydalony z Włoch w 2002 r. Uciekinier” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Nessim Ben Romdhane Sahraoui (alias a) Dass; b) Nasim al-Sahrawi). Data urodzenia: 3.8.1973 r. Miejsce urodzenia: Bizerta, Tunezja. Inne informacje: Wydalony z Włoch w 2002 r. Przebywa w więzieniu w Tunezji (stan na czerwiec 2009 r.). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 2.8.2006 r.”

(7)

Wpis „Ahmed Salim Swedan Sheikh (alias a) Ally, Ahmed; b) Suweidan, Sheikh Ahmad Salem; c) Swedan, Sheikh; d) Swedan, Sheikh Ahmed Salem; e) Ally Ahmad; f) Muhamed Sultan; g) Sheik Ahmed Salim Sweden; h) Sleyum Salum i) Sheikh Ahmed Salam; j) Ahmed The Tall; k) Bahamad; l) Bahamad, Sheik; m) Bahamadi, Sheikh; n) Sheikh Bahamad). Tytuł: Szejk. Data urodzenia: a) 9.4.1969 r.; b) 9.4.1960 r. c) 4.9.1969. Miejsce urodzenia: Mombasa, Kenia. Obywatelstwo: kenijskie. Numer paszportu: A163012 (paszport kenijski). Krajowy numer identyfikacyjny: 8534714 (kenijski dowód osobisty, wydany dnia 14.11.1996 r.). Dalsze informacje: Według doniesień poniósł śmierć w Pakistanie w styczniu 2009 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 17.10.2001.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Sheikh Ahmed Salim Swedan (alias a) Ahmed Ally; b) Sheikh Ahmad Salem Suweidan; c) Sheikh Swedan; d) Sheikh Ahmed Salem Swedan; e) Ally Ahmad; f) Muhamed Sultan; g) Sheik Ahmed Salim Sweden; h) Sleyum Salum; i) Sheikh Ahmed Salam; j) Ahmed The Tall; k) Bahamad; l) Sheik Bahamad; m) Sheikh Bahamadi; n) Sheikh Bahamad). Tytuł: Szejk. Data urodzenia: a) 9.4.1969 r.; b) 9.4.1960 r.; c) 4.9.1969 r. Miejsce urodzenia: Mombasa, Kenia. Obywatelstwo: kenijskie. Numer paszportu: A163012 (paszport kenijski). Krajowy numer identyfikacyjny: 8534714 (kenijski dowód osobisty, wydany dnia 14.11.1996 r.). Inne informacje: Potwierdzono, że nie żyje od 1.1.2009 r. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 17.10.2001 r.”