1.10.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 258/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 913/2009

z dnia 24 września 2009 r.

kończące przegląd pod kątem nowego eksportera dotyczący rozporządzenia (WE) nr 1174/2005 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe i stanowiącego o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz wózków jezdniowych ręcznych (paletowych) oraz ich zasadniczych części, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, ponownie nakładające cło w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym kraju i kończące rejestrację tego przywozu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 11 ust. 4,

uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

1.   OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI

(1)

Rozporządzeniem (WE) nr 1174/2005 (2) Rada nałożyła ostateczne cło antydumpingowe i dokonała ostatecznego poboru cła tymczasowego nałożonego na przywóz ręcznych wózków paletowych oraz ich zasadniczych części pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej. W przypadku czterech przedsiębiorstw objętych indywidualnymi stawkami celnymi stawki te wynoszą od 7,6 % do 39,9 %. Cło mające zastosowanie do wszystkich innych przedsiębiorstw wynosi 46,7 %. Rozporządzenie (WE) nr 684/2008 (3) uściśliło zakres środków antydumpingowych nałożonych rozporządzeniem (WE) nr 1174/2005.

2.   OBECNE DOCHODZENIE

2.1.   Wniosek o dokonanie przeglądu

(2)

Komisja otrzymała wniosek o wszczęcie przeglądu pod kątem nowego eksportera dotyczącego rozporządzenia (WE) nr 1174/2005, na mocy art. 11 ust. 4 rozporządzenia podstawowego, od producenta eksportującego ręczne wózki paletowe oraz ich zasadnicze części pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej.

(3)

Wniosek ten został złożony przez Crown Equipment (Suzhou) Company Limited („Crown Suzhou” lub „wnioskodawca”).

(4)

Wnioskodawca twierdził, że działał w warunkach gospodarki rynkowej i nie dokonywał wywozu produktu objętego postępowaniem do Wspólnoty Europejskiej w okresie objętym dochodzeniem, który posłużył do ustalenia środków antydumpingowych, tzn. w okresie od dnia 1 kwietnia 2003 r. do dnia 31 marca 2004 r. (zwanym dalej „pierwotnym okresem objętym dochodzeniem”), oraz że nie jest powiązany z żadnym z producentów eksportujących produkt objęty postępowaniem, podlegających obowiązującym środkom. Ponadto wnioskodawca twierdził, że rozpoczął wywóz ręcznych wózków paletowych oraz ich zasadniczych części do Wspólnoty po zakończeniu pierwotnego okresu objętego dochodzeniem.

2.2.   Wszczęcie przeglądu pod kątem nowego eksportera

(5)

Ustaliwszy, po konsultacji z Komitetem Doradczym, że istnieją wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie przeglądu pod kątem nowego eksportera zgodnie z art. 11 ust. 4 rozporządzenia podstawowego oraz po umożliwieniu przedstawienia uwag zainteresowanemu przemysłowi wspólnotowemu Komisja wszczęła rozporządzeniem (WE) nr 52/2009 (4) przegląd rozporządzenia (WE) nr 1174/2005 w odniesieniu do wnioskodawcy („przegląd”).

(6)

Zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 52/2009 zniesiono cło antydumpingowe w wysokości 46,7 % nałożone na mocy rozporządzenia (WE) nr 1174/2005 na przywóz ręcznych wózków paletowych oraz ich zasadniczych części produkowanych przez wnioskodawcę. Równocześnie, zgodnie z art. 14 ust. 5 rozporządzenia podstawowego, organom celnym polecono podjęcie odpowiednich kroków celem zarejestrowania tego rodzaju przywozu.

2.3.   Produkt objęty postępowaniem

(7)

Produkt objęty postępowaniem jest taki sam jak produkt określony w rozporządzeniu (WE) nr 1174/2005 zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 684/2008. Są to ręczne wózki paletowe i ich zasadnicze części, tj. mechanizmy hydrauliczne i podwozia, pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej, objęte obecnie kodami CN ex 8427 90 00 i ex 8431 20 00. Ręczne wózki paletowe oznaczają wózki kołowe wyposażone w podnośniki widłowe służące do przewozu palet, pchane, ciągnięte i sterowane ręcznie przez pieszego operatora za pomocą przegubowej sterownicy, przystosowane do gładkich, płaskich i twardych nawierzchni. Ręczne wózki paletowe są przeznaczone wyłącznie do podnoszenia ładunku, poprzez pompowanie sterownicą, na wysokość wystarczającą do jego przewożenia; nie mają żadnych dodatkowych funkcji, jak na przykład: (i) przenoszenie i podnoszenie ładunku w celu umieszczenia na wysokości lub wspomaganie prac magazynowych (wózki paletowe wysokiego składowania); (ii) ustawianie palet jedna na drugiej (wózki podnośnikowe); (iii) podnoszenie ładunku na wysokość roboczą (wózki krzyżakowe); czy też (iv) podnoszenie i ważenie ładunku (wózki z wagą).

2.4.   Zainteresowane strony

(8)

Komisja oficjalnie powiadomiła wnioskodawcę, przedstawicieli przemysłu wspólnotowego oraz przedstawicieli kraju wywozu o wszczęciu przeglądu. Zainteresowane strony miały możliwość przedstawienia swojego stanowiska na piśmie i złożenia wniosku o przesłuchanie w terminie określonym w rozporządzeniu (WE) nr 52/2009.

(9)

Służby Komisji przesłały również wnioskodawcy formularz wniosku o traktowanie na zasadach rynkowych („MET”) oraz kwestionariusz i otrzymały odpowiedzi w wyznaczonych w tym celu terminach.

2.5.   Okres objęty dochodzeniem przeglądowym

(10)

Dochodzenie w sprawie dumpingu objęło okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

3.   WYCOFANIE WNIOSKU O PRZEGLĄD POD KĄTEM NOWEGO EKSPORTERA

(11)

Pismem z dnia 22 maja 2009 r. skierowanym do Komisji Crown Suzhou formalnie wycofał swój wniosek o przegląd pod kątem nowego eksportera zgodnie z art. 11 ust. 4 rozporządzenia podstawowego.

(12)

Rozważono, czy kontynuowanie dochodzenia z urzędu byłoby uzasadnione. Komisja uznała, że zakończenie dochodzenia nie będzie miało wpływu na obowiązujące środki antydumpingowe, stawka cła stosowana w przypadku wszystkich innych przedsiębiorstw zostanie ponownie nałożona z mocą wsteczną w stosunku do Crown Suzhou i zakończenie dochodzenia nie będzie sprzeczne z interesem Wspólnoty. Z tych względów dochodzenie powinno zostać zakończone.

(13)

Zainteresowane strony zostały poinformowane o zamiarze zakończenia dochodzenia i o ponownym nałożeniu ostatecznych ceł antydumpingowych na przywóz produktu objętego postępowaniem produkowanego i sprzedawanego na wywóz do Wspólnoty przez Crown Suzhou i umożliwiono im przedstawienie uwag. Nie otrzymano jednak żadnych uwag, które mogłyby wpłynąć na zmianę tej decyzji.

(14)

W związku z tym stwierdzono, że przywóz do Wspólnoty ręcznych wózków paletowych i ich zasadniczych części, tj. mechanizmów hydraulicznych i podwozia, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, objętych obecnie kodami CN ex 8427 90 00 i ex 8431 20 00, wyprodukowanych i sprzedawanych na wywóz do Wspólnoty przez Crown Suzhou, powinien podlegać ogólnokrajowej stawce cła mającej zastosowanie do wszystkich pozostałych przedsiębiorstw (46,7 %), nałożonej rozporządzeniem (WE) nr 1174/2005, oraz że należy ponownie nałożyć tę stawkę cła.

4.   POBRANIE CŁA ANTYDUMPINGOWEGO Z MOCĄ WSTECZNĄ

(15)

W świetle powyższych ustaleń cło antydumpingowe mające zastosowanie do Crown Suzhou powinno być nałożone z mocą wsteczną, od daty wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 52/2009, na przywóz produktu objętego postępowaniem, który poddano obowiązkowi rejestracji zgodnie z art. 3 tego rozporządzenia.

5.   OKRES OBOWIĄZYWANIA ŚRODKÓW

(16)

Przegląd nie zmienia daty wygaśnięcia środków nałożonych na mocy rozporządzenia (WE) nr 1174/2005 zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Niniejszym kończy się przegląd pod kątem nowego eksportera, wszczęty rozporządzeniem (WE) nr 52/2009, oraz nakłada się na przywóz określony w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 52/2009 cło antydumpingowe, mające zastosowanie, zgodnie z art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1174/2005, do wszystkich innych przedsiębiorstw (dodatkowy kod TARIC A999) w Chińskiej Republice Ludowej.

2.   Niniejszym nakłada się, z mocą od dnia 23 stycznia 2009 r., cło antydumpingowe, mające zastosowanie, zgodnie z art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1174/2005, do wszystkich innych przedsiębiorstw w Chińskiej Republice Ludowej, na przywóz ręcznych wózków paletowych i ich zasadniczych części zarejestrowanych na podstawie art. 3 rozporządzenia (WE) nr 52/2009.

3.   Niniejszym poleca się organom celnym zaprzestania rejestracji przywozu prowadzonej na podstawie art. 3 rozporządzenia (WE) nr 52/2009.

4.   O ile nie określono inaczej, zastosowanie mają obowiązujące przepisy dotyczące należności celnych.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 września 2009 r.

W imieniu Rady

C. BILDT

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 56 z 6.3.1996, s. 1.

(2)  Dz.U. L 189 z 21.7.2005, s. 1.

(3)  Dz.U. L 192 z 19.7.2008, s. 1.

(4)  Dz.U. L 17 z 22.1.2009, s. 19.