22.8.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 219/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 748/2009

z dnia 5 sierpnia 2009 r.

w sprawie wykazu operatorów statków powietrznych, którzy wykonywali działalność lotniczą wymienioną w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE poczynając od dnia 1 stycznia 2006 r. ze wskazaniem administrującego państwa członkowskiego dla każdego operatora statków powietrznych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską.

uwzględniając dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającą dyrektywę Rady 96/61/WE (1), w szczególności jej art. 18a ust. 3 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2003/87/WE, zmieniona dyrektywą 2008/101/WE (2), uwzględnia działalność lotniczą w systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (zwanym dalej „systemem wspólnotowym”).

(2)

W celu ograniczenia obciążeń administracyjnych dla operatorów statków powietrznych dyrektywa 2003/87/WE stanowi, iż każdy operator statków powietrznych podlega jednemu państwu członkowskiemu. Artykuł 18a ust. 1 i 2 dyrektywy 2003/87/WE zawiera zasady przypisywania każdego operatora statków powietrznych właściwemu administrującemu państwu członkowskiemu. Wykaz operatorów statków powietrznych i właściwych administrujących państw członkowskich (zwany dalej „wykazem”) powinien zagwarantować, że każdy operator wie, regulacjom którego państwa członkowskiego podlega, a państwa członkowskie wiedzą, którzy operatorzy powinni podlegać ich regulacjom.

(3)

Sporządzając wykaz Komisja uwzględniła uwagi, które napłynęły po opublikowaniu w dniu 11 lutego 2009 r. wstępnego wykazu operatorów statków powietrznych podlegających poszczególnym administrującym państwom członkowskim. Wykaz opiera się na danych przekazanych przez Europejską Organizację do spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol), zebranych na podstawie planów lotu (3).

(4)

Wymogi określone w dyrektywie 2003/87/WE stosuje się do operatorów statków powietrznych określonych w art. 3 lit. o) tej dyrektywy. Objęcie systemem wspólnotowym uzależnione jest wyłącznie od wykonywania działalności lotniczej i nie jest zależne od ujęcia w wykazie. Operatorzy statków powietrznych wykonujący działalność lotniczą określoną w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE są zatem objęci systemem wspólnotowym bez względu na to, czy zostali ujęci w wykazie w momencie wykonywania działalności. Podobnie operatorzy statków powietrznych, którzy zaprzestają wykonywania działalności lotniczej zostają wyłączeni z sytemu wspólnotowego w momencie zaprzestania wykonywania działalności lotniczej wymienionej w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE, a nie w momencie usunięcia ich z wykazu.

(5)

Wykaz obejmuje wszystkich operatorów statków powietrznych, którzy począwszy od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. wykonywali przedmiotową działalność lotniczą. W takich sytuacjach operatorzy statków powietrznych, którzy zaprzestali prowadzenia działalności lotniczej na stałe bądź czasowo mogą figurować w wykazie. Wykaz nie uwzględnia kwestii wpisania operatorów statków powietrznych do wspólnotowego wykazu przewoźników lotniczych, którzy ze względów bezpieczeństwa, podlegają zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2111/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowego wykazu przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty i informowania pasażerów korzystających z transportu lotniczego o tożsamości przewoźnika lotniczego wykonującego przewóz oraz uchylającym art. 9 dyrektywy 2004/36/WE (4). Niniejsze rozporządzenie pozostaje zatem bez uszczerbku dla decyzji podjętych przez Komisję lub państwa członkowskie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2111/2005.

(6)

Każdemu operatorowi statków powietrznych należy w wykazie przypisać indywidualny kod. Taki kod powinien umożliwiać identyfikację uczestników systemu wspólnotowego.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wykaz operatorów statków powietrznych, którzy wykonywali działalność lotniczą wymienioną w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE począwszy od dnia 1 stycznia 2006 r. ze wskazaniem administrującego państwa członkowskiego dla każdego operatora statków powietrznych, o którym mowa w art. 18a ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE, został określony w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 sierpnia 2009 r.

W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32.

(2)  Dz.U. L 8 z 13.1.2009, s. 3.

(3)  Dz.U. C 36 z 13.2.2009, s. 11. Szczegóły dotyczące metodyki zastosowanej do sporządzenia wstępnego wykazu znajdują się na stronie internetowej Komisji: http://ec.europa.eu/environment/climat/aviation_en.htm

(4)  Dz.U. L 344 z 27.12.2005, s. 15.


ZAŁĄCZNIK

Wykaz operatorów statków powietrznych, którzy wykonywali działalność lotniczą wymienioną w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE poczynając od dnia 1 stycznia 2006 r. ze wskazaniem administrującego państwa członkowskiego dla każdego operatora statków powietrznych

BELGIA

Kod

Nazwa operatora

Państwo operatora

123

ABELAG

BELGIA

29230

AFRICA WEST CARGO

TOGO

34572

AIRSPEED IRELAND

IRLANDIA

23987

ALROSA-AVIA

FEDERACJA ROSYJSKA

30020

AVIASTAR-TU CO.

FEDERACJA ROSYJSKA

908

BRUSSELS AIRLINES

BELGIA

25996

CAIRO AVIATION

EGIPT

4369

CAL CARGO AIRLINES

IZRAEL

32305

CAPITAL ACFT GROUP

BELGIA

31088

CARD AERONAUTICS

STANY ZJEDNOCZONE

29568

CENTURION AIR CARGO

STANY ZJEDNOCZONE

30434

CLEOPATRA GROUP

EGIPT

32909

CRESAIR INC

STANY ZJEDNOCZONE

985

EAT

BELGIA

32432

EGYPTAIR CARGO

EGIPT

32212

EXECUTIVE JET SVC

BELGIA

31497

EXELLAIR

LUKSEMBURG

32486

FAYARD ENTERPRISES

STANY ZJEDNOCZONE

13457

FLYING PARTNERS

BELGIA

34194

FORREST GEORGE

KONGO

24578

GAFI GENERAL AVIAT

SZWAJCARIA

24057

GEMINI AIR CARGO

STANY ZJEDNOCZONE

32737

GREAT ALLIANCE WORLD

LUKSEMBURG

29980

HAINAN AIRLINES (2)

CHINY

23700

HEWA BORA AIRWAYS

KONGO

28523

INTER EKSPRES HAVA

TURCJA

27232

INTERNET JET

NIDERLANDY

28582

INTER-WETALL

SZWAJCARIA

9542

INTL PAPER CY

STANY ZJEDNOCZONE

27709

KALITTA AIR

STANY ZJEDNOCZONE

28087

LAS VEGAS CHARTER

STANY ZJEDNOCZONE

32303

MASTER TOP LINHAS

BRAZYLIA

31737

MATRACO

BELGIA

1084

MIL BELGIUM

BELGIA

1106

MIL ITALY

WŁOCHY

24285

MIL KAZAKHSTAN

KAZACHSTAN

2087

MIL PAF PAKISTAN

PAKISTAN

1120

MIL TURKEY

TURCJA

33689

MIRAS AIR

KAZACHSTAN

31565

MONTE CARLO AVTN

BELGIA

25228

MURRAY AVTN

STANY ZJEDNOCZONE

31207

N604FJ LLC

STANY ZJEDNOCZONE

26688

NEWELL RUBBERMAID

STANY ZJEDNOCZONE

31660

RIPPLEWOOD AVTN

STANY ZJEDNOCZONE

10864

S CAMEROON

KAMERUN

2344

SAUDIA

ARABIA SAUDYJSKA

27769

SEA-AIR

BELGIA

27975

SIA CARGO PTE LTD

SINGAPUR

29222

SILVERBACK CARGO

RWANDA

5682

SKY SERVICE

BELGIA

26784

SOUTHERN AIR

STANY ZJEDNOCZONE

27977

TECHNOMAG

SZWAJCARIA

28453

THOMAS COOK ARL BELG

BELGIA

27011

TNT AIRWAYS

BELGIA

29150

TOYOTA MOTOR EUROPE

BELGIA

30011

TUI AIRLINES — JAF

BELGIA

27911

ULTIMATE ACFT SERVIC

STANY ZJEDNOCZONE

20065

V L M

BELGIA

13603

VF CORP

STANY ZJEDNOCZONE


BUŁGARIA

Kod

Nazwa operatora

Państwo operatora

33329

AERO POWER LTD

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

27359

AEROTRANS KAZAKSTAN

KAZACHSTAN

23962

AIR BAN

BUŁGARIA

31414

AIR LAZUR

BUŁGARIA

11775

AIR VIA BULGARIAN

BUŁGARIA

33225

AIR VICTORY

GRUZJA

34357

AIR WEST GEORGIA

GRUZJA

33785

ALEXANDROV AIR LTD

BUŁGARIA

31007

ANIKAY AIR MIDDLE E

JORDANIA

28818

ASIAN SPIRIT

FILIPINY

21448

ATLANT SOYUZ

FEDERACJA ROSYJSKA

30991

AVB-2004 LTD

BUŁGARIA

33459

BAHRAIN AIR

BAHRAJN

28445

BH AIR

BUŁGARIA

29056

BULGARIA AIR

BUŁGARIA

27538

BULGARIAN AIR CHRTR.

BUŁGARIA

26313

BULGARIAN MIN. TRANSP

BUŁGARIA

34245

BUSINESS AIR BULGARI

BUŁGARIA

25981

CARGO AIR LTD.

BUŁGARIA

32313

EAST WING KAZAKHSTAN

KAZACHSTAN

10165

HEMUS AIR

BUŁGARIA

32009

INTER AIR SOFIA

BUŁGARIA

25134

INTERNAL MINISTRY UU

FEDERACJA ROSYJSKA

28505

IRANIAN AIR TRANSPOR

IRAN

31721

JORDAN INT AIR CARGO

JORDANIA

27345

KHORIV AVIA

UKRAINA

28246

KOKSHETAU AIRLINE

KAZACHSTAN

32034

KOMIAVIAVIATRANS 2

FEDERACJA ROSYJSKA

31019

KREMENCHUK FLIGHT

UKRAINA

32126

MIL ARMENIA

ARMENIA

30622

PMT AIR

KAMBODŻA

27203

ROSAVIA AIR COMPANY

UKRAINA

29085

RUBYSTAR

BIAŁORUŚ

32835

SAYAT AIR KAZAKSTAN

KAZACHSTAN

1830

SENEGALAIR

SENEGAL

34818

SERTUR AVIATION

TURCJA

32037

SKY JET KAZAKHSTAN

KAZACHSTAN

32664

STARLINE KZ JSC

KAZACHSTAN

32347

TABAN AIR

IRAN

31648

VIP-AVIA

GRUZJA


REPUBLIKA CZESKA

Kod

Nazwa operatora

Państwo operatora

30560

ABS JETS INC.

REPUBLIKA CZESKA

7824

ACL SLOVACKY

REPUBLIKA CZESKA

16895

AERO VODOCHODY

REPUBLIKA CZESKA

31304

AIRCRAFT INDUSTRIES

REPUBLIKA CZESKA

30203

ATMA AIRLINES

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

34057

AVTN SPECIALTIES INC

STANY ZJEDNOCZONE

22621

CAA CZECH REPUBLIC

REPUBLIKA CZESKA

34430

CAIMITO ENTERP. LTD

CYPR

25783

CONSTANTA UKRAINE

UKRAINA

859

CZECH AIRLINES

REPUBLIKA CZESKA

33327

EARTH ONE LIMITED

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

31631

GLOBAL AVIATION LIBY

LIBIA

31651

GROSSMANN JET LK

REPUBLIKA CZESKA

32231

ILIN AIRCOMPANY

FEDERACJA ROSYJSKA

30145

INCLEDON ENTERPRISES

CYPR

30825

LETS FLY SRO

REPUBLIKA CZESKA

33482

MAXIMUS AIR CARGO

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

32935

MIDAMERICA HOLDINGS

STANY ZJEDNOCZONE

3597

MIL CZECH REPUBLIC

REPUBLIKA CZESKA

30743

NORSE AIR CHARTER

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI

29976

NOVA CHEMICALS

STANY ZJEDNOCZONE

27912

PREMIER JETS

STANY ZJEDNOCZONE

2276

ROCKWELL AUTOMATION

STANY ZJEDNOCZONE

32812

SKY DIVING FOR FUN

SŁOWACJA

32157

SKYDIVE LK

REPUBLIKA CZESKA

27292

SKYGEORGIA

GRUZJA

31351

TRAST AERO

FEDERACJA ROSYJSKA

24903

TRAVEL SERVIS A.S.

REPUBLIKA CZESKA

25890

UKRAINIAN PILOT

UKRAINA

32721

VIDEOTAPE CENTER

STANY ZJEDNOCZONE

24805

YAMAL

FEDERACJA ROSYJSKA


DANIA

Kod

Nazwa operatora

Państwo operatora

27480

AIR ALPHA A/S

DANIA

3456

AIR ALSIE

DANIA

22466

AIR GREENLAND

DANIA

2971

AIR INUIT 1985

KANADA

33255

AIRON AIR

DANIA

34774

ALIGAP A/S

DANIA

142

ATLANTIC AIRWAYS

DANIA

32921

CANYON GATE FLT SVCS

STANY ZJEDNOCZONE

28860

CHC DENMARK

DANIA

781

CIMBER AIR DENMARK

DANIA

33047

CITICAPITAL LOCAVIA

FRANCJA

27919

DRT VERTRIEBS GMBH

DANIA

32738

EASTOK AVIA CO

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

26272

EXECUJET EUROPE A/S

DANIA

31760

FAROE JET

DANIA

33254

GE CAPITAL SOLUTIONS

DANIA

32364

GLOBAL TRANSERVICE

STANY ZJEDNOCZONE

27588

GOL TRANSPORTES

BRAZYLIA

32595

GRAAKJAER A/S

DANIA

29658

ISLAND AVIATION SVCS

MALEDIWY

32158

JET TIME A/S

DANIA

33256

K/S CLIPPER

DANIA

33518

KIRKBI INVEST

DANIA

31243

KIRKBI TRADING

DANIA

34672

LAO CAPRICORN AIR

LAOTAŃSKA REPULBLIKA LUDOWO-DEMOKRATYCZNA

34765

MOZAMBIQUE EXPRESSO

MOZAMBIK

32541

NAPLES FLIGHT MGMT

STANY ZJEDNOCZONE

12798

NORTH FLYING 1991

DANIA

34830

OLGA LEASING LTD

BERMUDY (ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO)

33063

PANADERO ENERGY LLC

STANY ZJEDNOCZONE

33803

PARTNERSELSKABET

DANIA

23090

PHARMA NORD

DANIA

30137

PRIMERA AIR

ISLANDIA

33624

QUAD AIR INC

STANY ZJEDNOCZONE

33696

SHAM WING AIRLINES

SYRIA

9918

STAR AIR

DANIA

21550

STERLING AIRLINES

DANIA

4357

SUNAIR DENMARK

DANIA

25417

TEPPER AVIATION

STANY ZJEDNOCZONE

21484

THOMAS COOK SCAND.

DANIA

32046

ULL13 BETEILIGUNGS

AUSTRIA

32655

VIP PARTNERFLY

DANIA

33375

WAYLOCK OVERSEAS LTD

FEDERACJA ROSYJSKA

9697

WEATHER MODIFICATION

STANY ZJEDNOCZONE

12327

WEIBEL SCIENTIFIC

DANIA

5343

WIDEROE FLYVESELSKAP

NORWEGIA


NIEMCY

Kod

Nazwa operatora

Państwo operatora

31485

328 SUPPORT SERVICES

NIEMCY

20017

ACM AIR CHARTER GMBH

NIEMCY

33295

ADVANCED AV. LOGIST

NIEMCY

24433

ADVANCED AVIATION

NIEMCY

30959

AERO MONGOLIA

MONGOLIA

6802

AERO PERSONAL

MEKSYK

499

AERODATA AKTIENGES 1

NIEMCY

150

AERODIENST

NIEMCY

156

AEROFLOT

FEDERACJA ROSYJSKA

32334

AEROFLOT CARGO

FEDERACJA ROSYJSKA

27181

AEROFLOT DON JSC

FEDERACJA ROSYJSKA

11454

AFI FLIGHT INSPECT.

NIEMCY

31799

AGRATA AVIATION

ESTONIA

27692

AHSEL HAVA

TURCJA

34266

AIR 1 AVIATION GMBH

NIEMCY

22484

AIR ALLIANCE GMBH

NIEMCY

28844

AIR ASTANA

KAZACHSTAN

8221

AIR BERLIN PLC & CO.

NIEMCY

33133

AIR CHINA CARGO LTD

CHINY

26296

AIR INDEPENDENCE

NIEMCY

23463

AIR MACAU CO. LTD.

MAKAU (CHINY)

19823

AIR MOLDOVA

REPUBLIKA MOŁDOWY

5663

AIR NAMIBIA

NAMIBIA

29743

AIR NATIONAL CORP

NOWA ZELANDIA

17595

AIR SERVICE BERLIN

NIEMCY

31446

AIR TRANSPORT INTL 2

STANY ZJEDNOCZONE

32419

AIRBRIDGE CARGO

FEDERACJA ROSYJSKA

32484

AIRCASTLE ADVISOR

STANY ZJEDNOCZONE

32868

AIRCRAFT GENERAL

WŁOCHY

22317

AIRSERVICE GMBH

NIEMCY

31390

AIRSEVEN GMBH

NIEMCY

21756

AIRTRANS

NIEMCY

34629

AIRVIP LTD.

BERMUDY (ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO)

33836

AJWA AVIATION

ARABIA SAUDYJSKA

30361

AL HOKAIR

BERMUDY (ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO)

33869

ALCI ANTARTIC

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI

32684

AMJET AVIATION

STANY ZJEDNOCZONE

15526

ANTONOV DESIGN

UKRAINA

31290

AOP AIR OPERATING

SZWAJCARIA

34337

API HOLDING

NIEMCY

33706

ARCAS AVIATION GMBH

NIEMCY

8901

ARCHER DANIELS

STANY ZJEDNOCZONE

27073

ARTOC AIR

EGIPT

25551

ASIA CONTINENTAL

KAZACHSTAN

24940

ASIA TODAY LTD

CHINY

19480

ASIANA AIRLINES INC

REPUBLIKA KOREI

32548

ASTRON AVIATION LTD

SZWAJCARIA

30698

ATG SWISS FIRST

SZWAJCARIA

20979

ATLAS AIR USA

STANY ZJEDNOCZONE

27868

ATLASJET HAVACILIK

TURCJA

9230

AUGUSTA AIR

NIEMCY

29122

AURON LTD

BERMUDY (ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO)

31551

AVIATION CAP GRP ED

NIEMCY

33093

AVIATION PARTNERS S

HONDURAS

7897

BAE SYSTEMS FLT SYST

STANY ZJEDNOCZONE

516

BAHAG

NIEMCY

30586

BALL CORP

STANY ZJEDNOCZONE

32840

BARBEDOS GROUP LTD

NIGERIA

509

BASF

NIEMCY

29137

BATAVIA AIR

INDONEZJA

25978

BAUHAUS GMBH

NIEMCY

911

BEECHCRAFT AUGSBURG

NIEMCY

17395

BEECHCRAFT BERLIN

NIEMCY

11646

BERGER JULIUS

NIGERIA

561

BERTELSMANN

NIEMCY

31886

BESTAIR TURKEY

TURCJA

6810

BILFINGER UND BERGER

NIEMCY

23956

BLUE SKY AIRSERVICE

NIEMCY

28042

BLUE SKY GROUP

STANY ZJEDNOCZONE

29090

BLUE WINGS AG

NIEMCY

31053

BLUEBIRD AVIATION GM

NIEMCY

14658

BMW AG

NIEMCY

24502

BOHLKE VENEER

STANY ZJEDNOCZONE

6667

BOMBARDIER AEROSPACE

STANY ZJEDNOCZONE

31614

BOMBARDIER GERMANY

NIEMCY

29389

BOMBARDIER PRE-OWNED

STANY ZJEDNOCZONE

606

BOSCH

NIEMCY

15176

BUNDESPOLIZEI

NIEMCY

680

BURDA REISEFLUG

NIEMCY

32874

BUSINESS JET LTD

NOWA ZELANDIA

786

CAAC CHINA

CHINY

33282

CANJET AIRLINES

KANADA

32482

CARSON AIR LTD

KANADA

26021

CEBU PACIFIC AIR INC

FILIPINY

30714

CENTRAL MOUNTAIN AIR

KANADA

23018

CHALLENGE AIR LVG

NIEMCY

22448

CIRRUS AIRLINES

NIEMCY

28178

CIRRUS AVIATION

NIEMCY

31719

CLICK MEXICANA

MEKSYK

23741

COMMANDER MEXICANA

MEKSYK

12213

COMPASS FOOD

STANY ZJEDNOCZONE

824

CONDOR

NIEMCY

25210

COOK AIRCRAFT

STANY ZJEDNOCZONE

31333

CORP JET SVCS

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

27760

CORPORATE ACFT LS

SZWAJCARIA

33045

CORPORATE JET MNGT

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

12495

CROATIA AIRLINES

CHORWACJA

24481

CTL LOGISTICS S.A.

POLSKA

30461

D2 AVIATION

STANY ZJEDNOCZONE

32731

DANAHER CORPORATION

STANY ZJEDNOCZONE

30651

DAUAIR

NIEMCY

18003

DBA LUFTFAHRTGESELL.

NIEMCY

26466

DC AVIATION GMBH

NIEMCY

30996

DEERE & COMPANY

STANY ZJEDNOCZONE

4484

DELTA AIR LINES

STANY ZJEDNOCZONE

8980

DELTA TECHNICAL SVCS

NIEMCY

18824

DLR BRAUNSCHWEIG

NIEMCY

28473

DOGAN HAVACILIK

TURCJA

28795

DULCO HANDEL GMBH

NIEMCY

8082

DUPONT DE NEMOURS DE

STANY ZJEDNOCZONE

968

DUSSMANN P

STANY ZJEDNOCZONE

30726

DUTCH ANTILLES EXPR.

ARUBA, ANTYLE HOLENDERSKIE

24059

EAST INDIA HOTELS

INDIE

24568

EBM PAPST MULFINGEN

NIEMCY

34657

EEA GMBH

NIEMCY

19629

ESCHMANN H D

NIEMCY

1980

EUROPEAN AIR EXPRESS

NIEMCY

3639

EVERGREEN AIRLINES

STANY ZJEDNOCZONE

22495

EXCELLENT AIR

NIEMCY

32587

EXECUJET EUROPE GMBH

NIEMCY

25073

EXECUTIVE JET CHRTR

NIEMCY

31909

EXECUTIVE SVCS (AZ)

STANY ZJEDNOCZONE

4783

FAI RENT-A-JET

NIEMCY

34640

FALCON 007 S.A.R.L.

FRANCJA

28589

FANCOURT FLUGCHARTER

SZWAJCARIA

8272

FARNAIR

SZWAJCARIA

33077

FAS GMBH

NIEMCY

32722

FLIGHT CAL. MALAYSIA

MALEZJA

22238

FLIGHT CALIBRATION

NIEMCY

31012

FLUGSCHULE HAMBURG

NIEMCY

26843

FMG-FLUGSCHULE

NIEMCY

27680

FREE BIRD LT

TURCJA

1595

FRENZEL G

NIEMCY

32678

FRESENA FLUG

NIEMCY

4232

FRONTIER AIRLINES

STANY ZJEDNOCZONE

33827

GABINETTE (ANG)

ANGOLA

22807

GAS AIR SERVICE GMBH

NIEMCY

33821

GE CAPITAL B.V.

NIDERLANDY

25027

GEKO TRADE

NIEMCY

3349

GENERAL MOTORS

STANY ZJEDNOCZONE

9243

GERMANIA

NIEMCY

28944

GERMANWINGS

NIEMCY

34841

GIBBS INTERNATIONAL

STANY ZJEDNOCZONE

25642

GLOBAL AVTN BERMUDA

BERMUDY (ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO)

23743

GOMEL AIRLINES

BIAŁORUŚ

22366

GOVERNMENT CROATIA

CHORWACJA

22370

GOVERNMENT MACEDONIA

BYŁA JUGOSŁOWIAŃSKA REPUBLIKA MACEDONII

2395

GROB WERKE

NIEMCY

32172

GULF JET

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

26226

HAMBURG INTL

NIEMCY

26507

HANSEATIC AVIATION

NIEMCY

26105

HANSGROHE AG

NIEMCY

1389

HAPAG LLOYD TUI

NIEMCY

4703

HAPAG-LLOYD EXPRESS

NIEMCY

32580

HASLBERGER FINANZ.

NIEMCY

31519

HAWKER HUNTER AVTN

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

28618

HAWORTH TRANSPORT

STANY ZJEDNOCZONE

32953

HEIDELBERGCEMENT

NIEMCY

33269

HERRENKNECHT AVIAT.

NIEMCY

31103

HOMAC AVIATION AG

SZWAJCARIA

25785

ILYUSHIN AVIATION

FEDERACJA ROSYJSKA

24664

INTERMAP TECHNOLOGY

KANADA

1528

IRANAIR

IRAN

1562

JAT AIRWAYS

SERBIA

25512

JET CONNECTION

NIEMCY

11307

JET EXECUTIVE INT.

NIEMCY

27505

JET GROUP LTD

IZRAEL

2200

JETAIR FLUG GMBH

NIEMCY

32237

JETAIR FLUG GMBH (2)

NIEMCY

16761

JETFLIGHT AVTN

SZWAJCARIA

3328

JETS EXECUTIVOS

MEKSYK

21462

JOHNSON CONTROLS

STANY ZJEDNOCZONE

28591

JOHNSON CTRLS

SZWAJCARIA

32107

JUNEYAO AIRLINES

CHINY

1610

KARMANN GMBH

NIEMCY

22239

KIEV AVIATION PLANT

UKRAINA

25800

KNAUF ASTRA GMBH

NIEMCY

32568

KOMPASS GMBH

NIEMCY

1652

KOREAN AIRLINES

REPUBLIKA KOREI

21632

KRASNOJARSKY AIRLINE

FEDERACJA ROSYJSKA

33182

KUGU HAVACILIK

TURCJA

28358

KYRGYZSTAN OJSC

FEDERACJA ROSYJSKA

29352

LANGNER E

NIEMCY

15456

LBA BRAUNSCHWEIG

NIEMCY

6383

LECH-AIR GMBH

NIEMCY

20222

LGM LUFTFAHRT GMBH

NIEMCY

28576

LIBRA TRAVEL

SZWAJCARIA

28399

LIEBHERR GESCHAEFTSR

NIEMCY

1767

LTU LUFTTRANSPORT

NIEMCY

26498

LUFT AVTN CHARTER

AUSTRALIA

1776

LUFTHANSA

NIEMCY

3857

LUFTHANSA CARGO

NIEMCY

34305

LUFTHANSA TECH. VIP

NIEMCY

27838

LUFTHANSA TECHNIK AG

NIEMCY

21072

MAHAN AIR

IRAN

21878

MAKEDONSKI AVIOTRANS

BYŁA JUGOSŁOWIAŃSKA REPUBLIKA MACEDONII

12521

MARXER ANLAGEN

NIEMCY

19999

MENEKSE HAVAYOLLARI

TURCJA

31852

MFI MANAGEMENT FUR

NIEMCY

21479

MIAT MONGOLIA

MONGOLIA

1778

MIL GERMANY

NIEMCY

1488

MIL INDIA

INDIE

1529

MIL IRAN

IRAN

1117

MIL SWITZERLAND

SZWAJCARIA

25067

MNG HAVAYOLLARI

TURCJA

3057

MOELLERS MASCHINEN

NIEMCY

24270

MONTENEGRO AIRLINES

CZARNOGÓRA

31944

MYN AVIATION

ARABIA SAUDYJSKA

33963

NATIONAL LEGACY

KUWEJT

30581

NAYAK AIRCRAFT SERV.

NIEMCY

34805

NAYAK INTERNATIONAL

NIEMCY

15551

NEW YORKER S H K

NIEMCY

12218

NIKE

STANY ZJEDNOCZONE

24661

NORTH AMERICAN JET

STANY ZJEDNOCZONE

29267

NOVELLUS SYSTEMS

STANY ZJEDNOCZONE

31791

NOVESPACE

FRANCJA

567

OBO JET-CHARTER GMBH

NIEMCY

33138

OCA INTERNATIONAL

NIEMCY

2044

OETKER A

NIEMCY

25059

OMNI AIR INTL

STANY ZJEDNOCZONE

2061

OMNIPOL

REPUBLIKA CZESKA

2073

OSTFRIES LUFTTRANSP

NIEMCY

8236

OWENS-CORNING

STANY ZJEDNOCZONE

3343

P&P PROMOTION

NIEMCY

12648

PACELLI

NIEMCY

33666

PAKISTAN AVIATORS

PAKISTAN

30279

PAPIER METTLER

NIEMCY

852

PARAGON RANCH

STANY ZJEDNOCZONE

29731

PARC AVTN

IRLANDIA

23471

PCT POWDER COATING

LUKSEMBURG

10690

PEGASUS TURKEY

TURCJA

775

PENTASTAR AVTN

STANY ZJEDNOCZONE

4265

PHIFER WIRE PRODUCTS

STANY ZJEDNOCZONE

5225

PHOENIX AIR GMBH

NIEMCY

3085

PICTON LTD

BERMUDY (ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO)

30230

POLET ACFT MNGT

BERMUDY (ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO)

30132

PREMIUM AVIATION

NIEMCY

28157

PRESIDENTIAL AVTN

STANY ZJEDNOCZONE

34505

PRINCESS AVIATION

LIBAN

29307

PRIVATAIR GMBH

NIEMCY

12196

PRIVATE WINGS

NIEMCY

30124

RAE — REGIONAL AIR

NIEMCY

32083

RAY ENTERPRISES

STANY ZJEDNOCZONE

19436

REGIO AIR MECKLENBRG

NIEMCY

33032

RELIANCE COMMERCIAL

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

29767

RENTAIR UK LTD

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

27446

RHEMA BIBLE CHURCH

STANY ZJEDNOCZONE

30938

RIKSOS TURIZM LT

TURCJA

32723

RSG RENTAL SERVICES

NIEMCY

29927

RUAG AEROSPACE SERV

NIEMCY

23244

RUSSIA FSUE STC

FEDERACJA ROSYJSKA

9200

RYAN INTL AIRLINES

STANY ZJEDNOCZONE

24784

SAMSUNG TECHWIN

REPUBLIKA KOREI

18991

SAP AG

NIEMCY

21282

SCHROTT WETZEL GMBH

NIEMCY

5031

SCHWARZMUELLER

AUSTRIA

30971

SEARAY BD100

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI

31846

SG FINANS A/S NORGE

SZWECJA

27571

SHANGHAI AIRLINES

CHINY

32205

SHANGHAI CARGO

CHINY

29540

SHENZHEN AIRLINES

CHINY

21734

SIBERIA AIRLINES

FEDERACJA ROSYJSKA

28475

SILKWAY AIRLINES

AZERBEJDŻAN

22021

SILVER CLOUD AIR

NIEMCY

32179

SKIPPERS AVIATION

AUSTRALIA

27735

SKY AIRLINES

TURCJA

2477

SKY JET

SZWAJCARIA

34392

SKYBUS

KAZACHSTAN

32816

SKYBUS AIRLINES

STANY ZJEDNOCZONE

19819

SKYPLAN SERVICES

KANADA

31870

SM AVIATION

NIEMCY

32544

SMS INDUSTRIE-SERV.

NIEMCY

26725

SPIRIT AIRLINES 2

STANY ZJEDNOCZONE

29841

SPIRIT OF SPICES

NIEMCY

21506

STATE TRANSPT RUSSIA

FEDERACJA ROSYJSKA

14557

STEINER FILM

NIEMCY

32361

STRONG AVIATION

KUWEJT

2615

STUTTGARTER FLUG

NIEMCY

12878

SUEDZUCKER REISE

NIEMCY

28362

SUN D'OR INTL AIRL

IZRAEL

10201

SUN EXPRESS

TURCJA

28910

SWISS GLOBAL JET MGT

SZWAJCARIA

8360

TACA

SALWADOR

29836

TAJIK AIR 2

TADŻYKISTAN

32435

TALON AIR

STANY ZJEDNOCZONE

31885

TARHANKULE HAVA

TURCJA

32576

TB INVEST GROUP

REPUBLIKA CZESKA

31566

TEAM AVIATION

NIEMCY

33120

TEC AIRCRAFT LEASING

AUSTRIA

2681

THAI INTERNATIONAL

TAJLANDIA

14993

THYSSENKRUPP

NIEMCY

31353

TIDNISH HOLDING

KANADA

21908

TOKOPH D P

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI

31974

TOWER AVTN OF READIN

STANY ZJEDNOCZONE

23497

TRIPLE ALPHA

NIEMCY

33495

TURBOJET KFT

WĘGRY

2758

TURKISH AIRLINES THY

TURCJA

27079

UKRAINIAN MEDITERRAN

UKRAINA

24948

UKSATSE

UKRAINA

8960

UPS

STANY ZJEDNOCZONE

21723

URAL AIRLINES

FEDERACJA ROSYJSKA

4692

US AIRWAYS

STANY ZJEDNOCZONE

29839

USA 3000 AIRLINES

STANY ZJEDNOCZONE

26886

UTAIR AVIATION

FEDERACJA ROSYJSKA

31669

VACUNA JETS

BERMUDY (ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO)

31984

VARIG LOGISTICA SA

BRAZYLIA

5198

VHM SCHUL & CHARTER

NIEMCY

2833

VIESSMANN

NIEMCY

31758

VIVAT TRUST LTD.

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

31815

VOLARIS

MEKSYK

18671

VOLGA DNEPR RUSSIA

FEDERACJA ROSYJSKA

2840

VOLKSWAGEN

NIEMCY

2812

VRG LINHAS AEREAS SA

BRAZYLIA

12066

WDL AVIATION

NIEMCY

24113

WEBER MANAGEMENT

NIEMCY

1323

WEKA

NIEMCY

30605

WHEELS AVIATION

NIEMCY

34391

WHS LEASING AG

SZWAJCARIA

33317

WINAIR AUSTRIA

AUSTRIA

25225

WINDROSE JETCHARTER

NIEMCY

2930

WORLD AIRWAYS

STANY ZJEDNOCZONE

3647

WUERTH GMBH & CO KG

NIEMCY

31769

XL AIRWAYS GERMANY

NIEMCY

32403

XRS HOLDINGS

STANY ZJEDNOCZONE

5960

ZEMAN

NIEMCY

33948

ZEUS TAXI AiREO

BRAZYLIA


ESTONIA

Kod

Nazwa operatora

Państwo operatora

28667

AERO AIRLINES A.S.

ESTONIA

29742

AEROVIS

UKRAINA

25753

AIR LIVONIA

ESTONIA

32981

AMW AIRLINES

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

18219

ESTONIAN AIR

ESTONIA

33692

ESTONIAN AIR REGNL

ESTONIA

22465

ESTONIAN STATE AVTN

ESTONIA

32214

GENEX LTD.

BIAŁORUŚ

24680

KAPO AVIA

FEDERACJA ROSYJSKA

30036

KUZU AIRLINES CARGO

TURCJA

21137

MERKEL M

NIEMCY

27116

MIL AZERBAIJAN

AZERBEJDŻAN

26723

MIL ESTONIA

ESTONIA

26285

MIL UK ARMY

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

2799

MIL USA

STANY ZJEDNOCZONE


GRECJA

Kod

Nazwa operatora

Państwo operatora

31800

748 AIR SERVICES (2)

KENIA

20514

AEGEAN AIRLINES

GRECJA

24601

AERO-KAMOV

FEDERACJA ROSYJSKA

31367

AEROLAND

GRECJA

23232

AEROSVIT

UKRAINA

30742

AIR COLUMBUS UKRAINE

UKRAINA

29972

AIR LINK UKRAINE

UKRAINA

28539

AIRCRAFT SUPPRT&SRVC

LIBAN

30886

ALEXANDAIR

GRECJA

26693

ALKAN AIR

EGIPT

31252

AMREF FLYING DOCTORS

KENIA

26574

ARKASAIR

TURCJA

30047

ASHTON AVIATION

STANY ZJEDNOCZONE

9459

ATHENIAN AIR LINK

GRECJA

34846

ATHENS AIRWAYS

GRECJA

20810

AVIATOR

GRECJA

28245

BELAIR AIRLINES LTD

SZWAJCARIA

34069

BELRESCUEAVIA

BIAŁORUŚ

33759

BLUE BIRD AVTN LTD

SUDAN

20501

BLUEBIRD AVIATION

KENIA

31747

CAAC FLIGHT INSPECT

CHINY

31895

CENTAVIA

SERBIA

34668

CLUB ONE AIR

INDIE

31412

COMERAVIA

WENEZUELA

9012

CONSOLID CONTRS INTL

GRECJA

19644

COSTAIR LTD

GRECJA

33761

DAL GROUP (SUDAN)

SUDAN

23372

DIAMONDS OF RUSSIA

FEDERACJA ROSYJSKA

25895

DONBASSAERO

UKRAINA

32795

DOVE AIR INC

STANY ZJEDNOCZONE

30350

EAGLE AIR LTD

UGANDA

34534

EPSILON AVIATION

GRECJA

26461

EUROAIR LTD

GRECJA

32903

EXECUTIVE AIRL. PTY

AUSTRALIA

34427

FLIGHT OPTIONS (AUS)

AUSTRALIA

31507

FLYING RESEARCH UU

FEDERACJA ROSYJSKA

32900

FORUM 1 AVIATION

INDIE

31722

GAINJET

GRECJA

31659

GHALAYINI I

EGIPT

29050

GOLIAF

WYSPY ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCA

29777

GREECE AIRWAYS

GRECJA

17957

GREENLEAF

STANY ZJEDNOCZONE

24651

GULF HELICOPTERS CO

KATAR

23443

HCAA

GRECJA

34731

HELICOPTERS (NZ)

NOWA ZELANDIA

29384

HELLAS JET

GRECJA

25184

HELLAS WINGS LTD

GRECJA

32243

HELLENIC IMPERIAL

GRECJA

25221

HELOG AG

SZWAJCARIA

32668

INTERISLAND AIRLINES

FILIPINY

19518

INTERJET SA

GRECJA

27706

INTERNAL MINISTRY UK

UKRAINA

26787

INTRACOM

GRECJA

31881

INTRALOT

STANY ZJEDNOCZONE

31621

JADAYEL AVIATION

ARABIA SAUDYJSKA

31622

JET AIRLINES JSC

KAZACHSTAN

33768

JP AIR OU

ESTONIA

32238

JUBILANT ENPRO PVT

INDIE

32649

K2 SMARTJETS

GRECJA

30724

KAIZEN AVTN

STANY ZJEDNOCZONE

33560

KENRICK

IZRAEL

29503

KSENODOXEIA ELLADOS

GRECJA

29995

LEXATA

GRECJA

32732

MCKINLEY CAPITAL

STANY ZJEDNOCZONE

29201

MERPATI NUSANTARA 2

INDONEZJA

1099

MIL GREECE

GRECJA

1800

MIL MALAYSIA

MALEZJA

2055

OLYMPIC AIRLINES

GRECJA

31956

OMEGA AIR CANADA

KANADA

24067

ORASCOM

EGIPT

21711

ORENBURG AIRLINES

FEDERACJA ROSYJSKA

22404

OXY USA

STANY ZJEDNOCZONE

30316

PAKISTAN STATE

PAKISTAN

22981

PALMYRA AVIATION LTD

GRECJA

27002

PARADISE AVTN

GRECJA

34445

PEBUNY LLC

STANY ZJEDNOCZONE

27649

PECOTOX AIR

REPUBLIKA MOŁDOWY

32308

PRIVILIGE JET AIRL.

JORDANIA

29325

PROFLITE

STANY ZJEDNOCZONE

31819

PWC AVIATION

KUWEJT

30685

REFUSE EQUIPMNT MFTG

ARABIA SAUDYJSKA

27798

RELIANCE INDUSTRIES2

INDIE

23672

RUSSIAN SKY AIRLINES

FEDERACJA ROSYJSKA

34496

SIKORSKY AIRCRAFT 2

STANY ZJEDNOCZONE

29176

SINCOM AVIA

UKRAINA

25164

SINDEL HAVACILIK

TURCJA

32837

SKOL AIRLINE

FEDERACJA ROSYJSKA

31109

SKY EXPRESS GREECE

GRECJA

31806

SKY WINGS AIRLINES

GRECJA

32636

SPORTSTOP JETCHARTER

AUSTRALIA

24773

SWIFT FLITE AVIATION

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI

29441

SWIFTAIR HELLAS

GRECJA

32418

TAHE HAVA DANISMANLI

TURCJA

31056

TAMIR AIRWAYS

IZRAEL

28601

TRAVCO AIR

EGIPT

20044

VERAVIA VERNIKOS

GRECJA

30235

WALKER CORPORATION

AUSTRALIA

25058

WORLD HEALING CENTER

STANY ZJEDNOCZONE

7307

ZAHID TRACTOR

ARABIA SAUDYJSKA


HISZPANIA

Kod

Nazwa operatora

Państwo operatora

24007

224TH FLIGHT UNIT

FEDERACJA ROSYJSKA

26560

245 PILOT SERVICES

STANY ZJEDNOCZONE

4648

AERO ANGELES

MEKSYK

19709

AERODATA BELGIUM

BELGIA

29663

AEROLANE

EKWADOR

33221

AEROLINEA PRINCIPAL

CHILE

160

AEROLINEAS ARGENTINA

ARGENTYNA

7517

AEROLINEAS EJECUTIVA

MEKSYK

26248

AEROLINEAS SOL

MEKSYK

34380

AEROSUR

BOLIWIA

30520

AEROTAXI LOS VALLES

HISZPANIA

2880

AEROVIAS DE MEXICO

MEKSYK

12286

AEROVICS SA DE CV

MEKSYK

25974

AEROVITRO

MEKSYK

29534

AFRIQUE CARGO SERV

SENEGAL

29323

AIR AMDER

MAURETANIA

24500

AIR COMET S.A.

HISZPANIA

30183

AIR ESTE S.A.

HISZPANIA

9345

AIR EUROPA

HISZPANIA

28016

AIR EXECUTIVE S.L.

HISZPANIA

22380

AIR NOSTRUM

HISZPANIA

30673

AIR PACK EXPRESS S. A

HISZPANIA

31681

AIR TRACTOR EUROPE

HISZPANIA

20066

AIRLINK SOUTH AFRICA

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI

29581

AMB GROUP

STANY ZJEDNOCZONE

14376

ANGEL MARTINEZ RIDAO

HISZPANIA

31725

ANTRAK AIR GHANA

GHANA

21575

ARABASCO AVIATION

ARABIA SAUDYJSKA

32054

ARIK AIR LTD

NIGERIA

32948

ARKAS S.A.

KOLUMBIA

31605

ASTAR (RCH FLIGHTS)

STANY ZJEDNOCZONE

21660

AVIACION COMERCIAL

MEKSYK

22877

AVIALSA

HISZPANIA

460

AVIANCA

KOLUMBIA

15459

AVIAT. SERV. HELISECO

POLSKA

29159

AVION I

STANY ZJEDNOCZONE

31593

AVIONICA SUVER S.L.

HISZPANIA

33149

AVPRO INC (2)

STANY ZJEDNOCZONE

32450

AWAIR

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

30535

AWESOME FLIGHT SVCS

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI

32565

BELLON AVIATION LTD.

SZWAJCARIA

33172

BESTFLY

HISZPANIA

2621

BINTER CANARIAS SA

HISZPANIA

32392

BIONIC AVIATION CC

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI

31606

BRAVO AIRLINES S.A.

HISZPANIA

19815

BRISTOW HELI

NIGERIA

3195

BRITISH ANTARCTIC

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

34369

BURHANETTIN HAVA

TURCJA

31613

C.S.P. SOCIETE

MAURETANIA

27598

CABO VERDE EXPRESS

REPUBLIKA ZIELONEGO PRZYLĄDKA

33475

CALIMA AVIACION SL

HISZPANIA

30834

CANADIAN METRO AIRL

KANADA

31468

CANARIAS AERONAUTICA

HISZPANIA

32564

CARABO CAPITAL

STANY ZJEDNOCZONE

736

CASA

HISZPANIA

23687

CASA AIR SERVICES

MAROKO

29796

CETO MARKETING S.A.

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

32118

CLICKAIR SA

HISZPANIA

31644

CONVIASA

WENEZUELA

24180

CORP YGNUS AIR S.A.

HISZPANIA

32350

CORPORATE JETS

HISZPANIA

32284

CORPORATE OIL & GAS

NIGERIA

33427

COVIDIEN INC

STANY ZJEDNOCZONE

31491

CSIM AIR

STANY ZJEDNOCZONE

9863

CUKUROVA

TURCJA

33251

DANA (2)

NIGERIA

34678

DANA AIRLINES LTD

NIGERIA

26776

DEAN FOODS

STANY ZJEDNOCZONE

29208

DES R CARGO EXPRESS

MAURETANIA

3464

DODSON AVIATION

STANY ZJEDNOCZONE

5743

DOMINGUEZ TOLEDO

HISZPANIA

8808

EASTMAN KODAK

STANY ZJEDNOCZONE

31715

ECUATO GUINEANA (2)

GWINEA RÓWNIKOWA

6101

EDELWEISS SUISSE

SZWAJCARIA

30842

EJS-AVIATION SERVICE

BRAZYLIA

31186

ENGUIA GEN CE LTDA

BRAZYLIA

24823

EUROCONTINENTAL

HISZPANIA

7968

EUROCOPTER FRANCE

FRANCJA

33767

EUROSKY AVIATION AS

NORWEGIA

31653

EXEC JET SERVICE (N)

NIGERIA

32736

EXECUTIVE AIR SVCS

STANY ZJEDNOCZONE

27226

EXECUTIVE AIRLINES

HISZPANIA

26852

EXECUTIVE SKYFLEET

STANY ZJEDNOCZONE

22043

FAASA

HISZPANIA

33038

FAIR WIND AIR CHTR

STANY ZJEDNOCZONE

18767

FIRST INTL AVTN

STANY ZJEDNOCZONE

22596

FLIGHTLINE SL

HISZPANIA

31802

FLO-SUN AIRCRAFT

STANY ZJEDNOCZONE

31915

FLYANT SERVICIOS AER

HISZPANIA

31970

FLYING FALCON

STANY ZJEDNOCZONE

24821

FORMACION AEROFAN SL

HISZPANIA

32961

FRAPMAG LTD

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

31564

FUGRO AVIAT CANADA

KANADA

3140

GARUDA

INDONEZJA

4402

GESTAIR

HISZPANIA

32506

GOAL VERWALTUNGS (2)

NIEMCY

30962

GOF AIR SA DE CV

MEKSYK

28810

GOLDNER D

STANY ZJEDNOCZONE

34043

GRAND CHINA EXPRESS

CHINY

28228

GUARDA COSTEIRA GV

REPUBLIKA ZIELONEGO PRZYLĄDKA

32525

HARPO INC

STANY ZJEDNOCZONE

31805

HARVARD OIL & GAS

KANADA

28012

HAWKAIRE

STANY ZJEDNOCZONE

28448

HELVETIC AIRWAYS

SZWAJCARIA

31991

HENNIG.

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI

34338

HISPANIA FLYJET

HISZPANIA

28615

HOLA AIRLINES S.L.

HISZPANIA

33213

HOLLYWOOD AVIATION

STANY ZJEDNOCZONE

31093

HONG KONG EXPRESS

CHINY

34316

HYUNDAI COLOMBIA

KOLUMBIA

31848

HYUNDAY COLOMBIA

KOLUMBIA

1475

IBERIA

HISZPANIA

25406

IBERWORLD S.A.U.

HISZPANIA

25843

ICE BIRD

SZWAJCARIA

10117

ILFC

STANY ZJEDNOCZONE

27097

INAER AV. ANFIBIOS

HISZPANIA

1416

INAER HELI. OFF-SHORE

HISZPANIA

4470

INDUSTRIAS TITAN

HISZPANIA

33212

INTELLECTUAL VENTURE

STANY ZJEDNOCZONE

31816

INTL PRIVATE JET

SZWAJCARIA

30947

IRS AIRLINES LTD

NIGERIA

29121

ISLAS AIRWAYS

HISZPANIA

31247

JAIR

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI

31275

JETNOVA

HISZPANIA

28372

JWC HUNTINGTON

STANY ZJEDNOCZONE

34608

KAMA AVIATION

FEDERACJA ROSYJSKA

22691

KAVMINVODYAVIA

FEDERACJA ROSYJSKA

34463

KAZ AIR JET

KAZACHSTAN

29274

KD AVIA

FEDERACJA ROSYJSKA

32291

KELLY CORP

STANY ZJEDNOCZONE

25582

KINDOC AIRWAYS

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI

30722

KING AIR & TRAVELS

NIGERIA

34665

KUNPENG AIRLINES

CHINY

32518

LAI

WENEZUELA

1689

LAN AIRLINES SA

CHILE

32926

LAN PERU SA

PERU

29139

LANZAROTE AERO CARGO

HISZPANIA

30440

LARK AVTN

STANY ZJEDNOCZONE

34764

LEGACY ACFT HOLDONGS

STANY ZJEDNOCZONE

33087

LEMCO HOLDINGS LTD.

BERMUDY (ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO)

32826

LEWIS AERONAUTICAL

STANY ZJEDNOCZONE

8562

LIDER TAXI AEREO

BRAZYLIA

34815

LIFT IRELAND LEASING

IRLANDIA

32711

LITORANEA LINHAS AER

BRAZYLIA

32253

LTH JET LEASING

BRAZYLIA

32725

MALI AIR EXPRESS

MALI

26115

MEDAIR CHARTER

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI

26957

MENAJIAN

STANY ZJEDNOCZONE

32051

MERIDIAN AIRCOMPANY

UKRAINA

34331

MIKES AIRPLANE RENT2

STANY ZJEDNOCZONE

769

MIL CHILE

CHILE

805

MIL COLOMBIA

KOLUMBIA

1094

MIL ECUADOR

EKWADOR

1880

MIL MEXICO

MEKSYK

1112

MIL PERU

PERU

22231

MIL SOUTH AFRICA

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI

1095

MIL SPAIN

HISZPANIA

2821

MIL VENEZUELA (A F)

WENEZUELA

10262

MONARCH GEN AVIATION

SZWAJCARIA

24452

MORRO VERMELHO TAXI

BRAZYLIA

32502

NASAIR

ARABIA SAUDYJSKA

604

NAV Y SERVICIO 3

HISZPANIA

31792

NHT LINHAS AEREAS

BRAZYLIA

31834

NITA JET

STANY ZJEDNOCZONE

1997

NOMADS

STANY ZJEDNOCZONE

18907

NORMAN AVIATION

STANY ZJEDNOCZONE

32556

NYGREN U

SZWECJA

32396

OBODEN IBRU

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

24549

ODYSSEY AVTN

STANY ZJEDNOCZONE

33704

ORIONAIR S.L.

HISZPANIA

32353

PASSARO AZUL TAXI

BRAZYLIA

23017

PERM AVIA ENTERPRISE

FEDERACJA ROSYJSKA

32819

PIRINAIR EXPRESS SL

HISZPANIA

32177

PREMIAIR (WI)

INDONEZJA

27399

PREMIER TRUST

STANY ZJEDNOCZONE

32241

PRESIDENTIAL(N981BW)

STANY ZJEDNOCZONE

32000

PRIVILEGE STYLE SA

HISZPANIA

32852

PRIYAN FOUNDATION

STANY ZJEDNOCZONE

32480

PRONAIR AIRLINES SL

HISZPANIA

29378

PULLMANTUR AIR S.A.

HISZPANIA

29804

PUNTO-FA

HISZPANIA

32472

QANTAS FOUNDATION

AUSTRALIA

27231

QUANTUM AIR

HISZPANIA

33067

RAINBOW AIR

WENEZUELA

32333

RAK AIRWAYS

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

12856

RAYTHEON AIRCRAFT

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

26960

RED WINGS CJSC

FEDERACJA ROSYJSKA

32100

RING AIR

STANY ZJEDNOCZONE

34812

RPK CAPITAL MNGT

STANY ZJEDNOCZONE

33521

RYJET

HISZPANIA

23071

S ARGENTINA

ARGENTYNA

30519

SAGOLAIR TRASPORTES

HISZPANIA

25502

SAL EXPRESS

WYSPY ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCA

29057

SANTA BARBARA (2)

WENEZUELA

32602

SANTANA TEXTIL

BRAZYLIA

29825

SAS INSTITUTE

STANY ZJEDNOCZONE

611

SAS NORGE

NORWEGIA

32195

SATA VENEZUELA

WENEZUELA

34735

SCHUBACH AVIATION

STANY ZJEDNOCZONE

30170

SERAIR TRANSWORLD

HISZPANIA

34785

SIERRA NEVADA CORP.

STANY ZJEDNOCZONE

33719

SKY AIR WORLD

AUSTRALIA

26690

SOKO AVIATION SL

HISZPANIA

11926

SONAIR ANGOLA

ANGOLA

33250

SOSOLISO A/L (2)

NIGERIA

19182

SOTAN

BRAZYLIA

31632

SOUTH EAST ASIAN

FILIPINY

4298

SPANAIR S A

HISZPANIA

28727

SPENAERO

STANY ZJEDNOCZONE

31936

SQUADRON AVTN SVCS

BERMUDY (ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO)

1485

STOCKWOOD V

STANY ZJEDNOCZONE

30064

STREAMLINE RUSSIA

FEDERACJA ROSYJSKA

34009

SUNRIDER CORPORATION

STANY ZJEDNOCZONE

33679

SVS AERO COSTA AZAHA

HISZPANIA

11309

SWIFTAIR ESPANA

HISZPANIA

31288

TAG AVTN ESPANA

HISZPANIA

32401

TAKE AIR LINES

FRANCJA

12249

TAXI AEREO MARILIA

BRAZYLIA

31963

TAXI FLY GROUP SA

HISZPANIA

34198

TITAN AVAITION

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

21527

TOP FLY S L

HISZPANIA

27626

TRABAJOS AER ESPEJO

HISZPANIA

15453

TRANSAERO AIRLINES

FEDERACJA ROSYJSKA

34609

TRANSCON INVESTMENTS

BRAZYLIA

34330

TRANSPAIS AEREO

MEKSYK

29974

TURBOR AIR CARGO (2)

SENEGAL

34271

UAML AIR CHARTER

STANY ZJEDNOCZONE

24765

UNICA IND. DE MOVEIS

BRAZYLIA

31969

UNIVERSAL JET SL

HISZPANIA

27669

URGEMER CANARIAS SL

HISZPANIA

23824

VICTOR ECHO S.A.

HISZPANIA

29086

VIM AIRLINES

FEDERACJA ROSYJSKA

27339

VIRGIN BLUE

AUSTRALIA

30190

VUELING AIRLINES

HISZPANIA

34390

WTORRE S.A.

BRAZYLIA

24793

ZOREX S.A.

HISZPANIA


FRANCJA

Kod

Nazwa operatora

Państwo operatora

26915

171JC

STANY ZJEDNOCZONE

24008

223RD FLIGHT UNIT

FEDERACJA ROSYJSKA

34029

3M EXECUTIVE AVTN

BRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE

9554

685TA CORP

STANY ZJEDNOCZONE

29177

900NB

STANY ZJEDNOCZONE

34675

A OK JETS (2)

STANY ZJEDNOCZONE

28417

AAK COMPANY

BERMUDY (ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO)

31724

AAS EUROPE

FRANCJA

31439

ABC AEROLINEAS SA

MEKSYK

28588

ABDULLAH SAID B.

SZWAJCARIA

4306

ACCOR SA

FRANCJA

33973

ACD AVIATION

NIEMCY

31934

ACFT MGMT & TRADING

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

31617

ACFT SARL 2

LUKSEMBURG

30027

ADAM AVIATION

STANY ZJEDNOCZONE

31455

ADO HAVACILIK A.S.

TURCJA

27910

ADVANCED TRAINING SY

STANY ZJEDNOCZONE

31600

AELIS AIR SERVICES

FRANCJA

25187

AERCAP AVIATION

NIDERLANDY

31643

AERCAP IRELAND LTD.

IRLANDIA

30943

AERO CAPITAL SAS

FRANCJA

32371

AERO JET CORPORATE

FRANCJA

32610

AERO RIO TAXI AEREO

BRAZYLIA

31785

AERO SAINT EXUPERY

FRANCJA

22257

AERO SERVICES LF

FRANCJA

28041

AERO SVC CORPORATE

FRANCJA

8491

AERO SVC EXECUTIVE

FRANCJA

22072

AERO VISION SARL LF

FRANCJA

26891

AEROGAVIOTA

KUBA

33839

AEROJET MANAGEMENT

NIEMCY

13070

AEROLINEAS MEXICANAS

MEKSYK

25901

AEROMAR AIRLINES

MEKSYK

33014

AERONEXUS CORP. LTD

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI

5461

AEROSTOCK

FRANCJA

31023

AFRIJET

GABON

30336

AFRIJET AIRLINES(2)

NIGERIA

28604

AFRIQIYAH AIRWAYS

LIBIA

1769

AIGLE AZUR

FRANCJA

182

AIR AFFAIRES GABON

GABON

28237

AIR AFFAIRES TWINJET

FRANCJA

186

AIR ALGERIE

ALGIERIA

29735

AIR ARABIA

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

28684

AIR ASIA

MALEZJA

29420

AIR AUSTRAL 2

FRANCJA

30592

AIR BURKINA (2)

BURKINA FASO

29815

AIR CAIRO

EGIPT

30304

AIR CARAIBES (2)

FRANCJA

33288

AIR CORPORATE FRANCE

FRANCJA

30879

AIR DECCAN

INDIE

32290

AIR DIVISION KAZAKH

KAZACHSTAN

227

AIR FRANCE

FRANCJA

231

AIR GEFCO

FRANCJA

32175

AIR HORIZON (TOGO)

TOGO

30281

AIR IVOIRE (2)

WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ

31977

AIR KING JET

SZWAJCARIA

32016

AIR LEASING

KAMERUN

252

AIR MADAGASCAR

MADAGASKAR

30708

AIR MANA

FRANCJA

261

AIR MAURITIUS

MAURITIUS

24636

AIR MEDITERRANEE

FRANCJA

12060

AIR ND

FRANCJA

31121

AIR NUNAVUT LTD

KANADA

24430

AIR PRINT

LUKSEMBURG

26716

AIR RUTTER INTL

STANY ZJEDNOCZONE

2564

AIR SENEGAL INTL

SENEGAL

5636

AIR SEYCHELLES

SESZELE

26152

AIR SRPSKA

BOŚNIA I HERCEGOWINA

34196

AIR SWIFT LTD.

BERMUDY (ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO)

25943

AIR TAHITI NUI

FRANCJA

31078

AIR TURQUOISE SAS

FRANCJA

12593

AIR VENDEE INVEST

FRANCJA

34296

AIR WING LTD

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

2496

AIRBUS FRANCE

FRANCJA

308

AIRBUS SAS

FRANCJA

24094

AIRBUS TRANSPORT

FRANCJA

30562

AIRCRAFT SALE&LEASE

LUKSEMBURG

32884

AIRCRAFT SUPPORT

LIBAN

31015

AIREDALE ENTERPRISE

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

31841

AIRFAST INDONESIA

INDONEZJA

18045

AIRFLEET CREDIT

STANY ZJEDNOCZONE

18982

AIRFLITE

STANY ZJEDNOCZONE

24582

AIRLEC AIR ESPACE

FRANCJA

26897

AIRLINAIR

FRANCJA

34201

AJWAA ALALAM SVCS

ARABIA SAUDYJSKA

23745

AK HAVACILIK

TURCJA

8231

AL ANWAE TRADING

ARABIA SAUDYJSKA

28640

AL MISEHAL GROUP

ARABIA SAUDYJSKA

24197

AL NASSR LTD

SZWAJCARIA

21699

ALCATEL USA

STANY ZJEDNOCZONE

17947

ALENIA AEROSPAZIO

WŁOCHY

33660

ALFA AIR (GM)

MAROKO

30177

AL-GHAZZAWI (N35GZ)

ARABIA SAUDYJSKA

27005

AL-GHAZZAWI (N727GG)

ARABIA SAUDYJSKA

5117

ALL NIPPON AIRWAYS

JAPONIA

32632

ALLJETS CAPITAL AVV

FEDERACJA ROSYJSKA

32601

ALPHA CHARLIE

STANY ZJEDNOCZONE

26287

ALTONA

SZWAJCARIA

2987

ALTRIA CLIENT SVCS

STANY ZJEDNOCZONE

34234

AMERICAN ELECTRIC

STANY ZJEDNOCZONE

8928

AMERICAN HOME PROD

STANY ZJEDNOCZONE

25806

AMERIDAIR

FRANCJA

32857

ANCFCC

MAROKO

32747

ANGODIS

ANGOLA

34393

ANISTANTE HOLDING

SZWAJCARIA

984

APACHE AVIATION

FRANCJA

6188

APEX OIL

STANY ZJEDNOCZONE

34185

AQUARIUS AVIATION

KAJMANY (ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO)

398

ARAMCO

STANY ZJEDNOCZONE

406

ARKIA ISRAEL AL.

IZRAEL

22917

ARLINGTON ACFT (AZ)

STANY ZJEDNOCZONE

20337

ARTEMIS SA

FRANCJA

29210

ASECNA (SENEGAL)

SENEGAL

8624

ASHMAWI AVIATION

ARABIA SAUDYJSKA

22135

ATLANTA JET

STANY ZJEDNOCZONE

33070

ATLANTIC AV FLT SVCS

STANY ZJEDNOCZONE

30506

ATLAS BLUE

MAROKO

17951

AVDEF

FRANCJA

34589

AVEL BRAO

FRANCJA

32958

AVENIR WORLDWIDE

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

33558

AVIA TREASURY GMBH

AUSTRIA

29467

AVIALAIR

FRANCJA

29399

AVIATION CAPITAL GRP

STANY ZJEDNOCZONE

26160

AVIATION CMP

KANADA

34340

AVIATION INC

STANY ZJEDNOCZONE

33992

AVIATION PARTNERS 2

STANY ZJEDNOCZONE

33748

AVIATION STARLINK(2)

KANADA

25574

AVIENT AVIATION

ZIMBABWE

33199

AVIENT LTD

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

34211

AVIJET UK LTD

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

22424

AVIO SERVICE BEOGRAD

SERBIA

23721

AVIREX

GABON

33168

AVTEX AIR SERVICES

AUSTRALIA

31420

AWSAJ AVIATION SVCS

LIBIA

27710

AXIS AIRWAYS

FRANCJA

34289

B2 FLIGHT LLC

STANY ZJEDNOCZONE

33476

BAJAJ AUTO LTD

INDIE

31430

BALTIC JET AIRCOMP.

ŁOTWA

22230

BANCO SAFRA SA

BRAZYLIA

12083

BANGKOK AIRWAYS

TAJLANDIA

9347

BARRON INTL HOLDING

LUKSEMBURG

23830

BB AVIATION INC.

SZWAJCARIA

28129

BCA-BUSINESS

FRANCJA

7723

BELL TEXTRON

STANY ZJEDNOCZONE

28608

BERGAIR

SZWAJCARIA

27140

BERKUT AIR

KAZACHSTAN

32888

BEST AVIATION LTD

BANGLADESZ

32788

BISMILLAH AIRLINES

BANGLADESZ

26292

BIZAIR LTD

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

29774

BLS AVIATION USA

STANY ZJEDNOCZONE

25627

BLUE HERON AVIATION

SZWAJCARIA

28677

BLUE LINE

FRANCJA

20254

BONAIR TURKEY

TURCJA

25126

BONDCO

STANY ZJEDNOCZONE

33691

BONEL MARKETING S.A.

SZWAJCARIA

30067

BONGRAIN BENELUX

BELGIA

25099

BOOGIE PERFORMANCE

FRANCJA

30550

BOSNIA AIRLINES

BOŚNIA I HERCEGOWINA

4790

BOUYGUES

FRANCJA

34276

BRASS BOX LTD

CYPR

34825

BRASSBOX

UKRAINA

21446

BREITLING

SZWAJCARIA

637

BRITAIR

FRANCJA

8153

BRUME

FRANCJA

32896

BUMI RESOURCES

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

32260

BUREAU POLICE AERO.

FRANCJA

31315

BURMESTER OVERSEAS

BRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE

34152

BUSI JET INTL.

SZWAJCARIA

32630

BUSINESS AVIATION 2

KONGO

32497

BUSINESS AVIATION LG

BELGIA

32578

CALVIN KLEIN STUDIO

STANY ZJEDNOCZONE

709

CAMEROON AIRLINES

KAMERUN

31994

CANADIAN NAT RAILWAY

KANADA

28583

CAPELINK ESTABLISH.

SZWAJCARIA

9122

CARTIER EUROPE

NIDERLANDY

34144

CASAM SARL

FRANCJA

33321

CEIBA

GWINEA RÓWNIKOWA

34236

CENTERAVIA LLC

UKRAINA

29635

CENTRAL MANAGMT SVCS

STANY ZJEDNOCZONE

26842

CFPR

FRANCJA

31139

CFS AIR

STANY ZJEDNOCZONE

20711

CGTM

FRANCJA

28926

CHC HELICOPTERS

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI

29049

CHC HELICOPTERS INTL

KANADA

29834

CHINA CARGO AIRLINES

CHINY

12141

CHINA EASTERN

CHINY

31087

CHURCHILL AVIATION

STANY ZJEDNOCZONE

31221

CHURCHILL FINANCE

FRANCJA

31695

CIE AERIENNE DU MALI

MALI

32685

CLOUD NINE AVTN

STANY ZJEDNOCZONE

799

COCA COLA

STANY ZJEDNOCZONE

4796

COMILOG

GABON

28584

COMPANY TAWIQ

SZWAJCARIA

28585

COMPAR FOUNDATION

SZWAJCARIA

6535

CONSOLIDATED CONTRTS

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

8338

COPLEY NEWSPAPERS

STANY ZJEDNOCZONE

31680

CORP JET MGMT

BRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE

26244

CORPORATE AIR

STANY ZJEDNOCZONE

6369

CORSAIR FRANCE

FRANCJA

10054

CORSE MEDITERRANEE

FRANCJA

12219

COX ENTERPRISES

STANY ZJEDNOCZONE

31073

CP MANAGEMENT

STANY ZJEDNOCZONE

3513

CROWN EQUIPMENT

STANY ZJEDNOCZONE

862

CUBANA

KUBA

31577

D & D AVIATION

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

27974

DAALLO AIRLINES 2

DŻIBUTI

33242

DALCAM LLC

STANY ZJEDNOCZONE

31467

DALIA AIRLINES

LUKSEMBURG

3932

DALLAH AL BARAKA

ARABIA SAUDYJSKA

32855

DANA EXECUTIVE JETS

SYRIA

2518

DARTA

FRANCJA

34168

DARTE HOLDINGS

FEDERACJA ROSYJSKA

28094

DASNAIR

SZWAJCARIA

18972

DASSAULT AVIATION

FRANCJA

1139

DASSAULT FALCON JET

STANY ZJEDNOCZONE

1058

DASSAULT FALCON SERV

FRANCJA

28629

DASSAULT ST. CLOUD

FRANCJA

28800

DATELINE OVERSEAS

CYPR

31582

DE ROUBIN JEAN

FRANCJA

32809

DEAN PHILLIPS INC

STANY ZJEDNOCZONE

11638

DECAUX

FRANCJA

27665

DIAMAIR

SZWAJCARIA

32494

DIEXIM EXPRESSO AV.

ANGOLA

22389

DOUANES FRANCAISES

FRANCJA

7028

DOW CHEMICAL

STANY ZJEDNOCZONE

24571

DSWA

STANY ZJEDNOCZONE

30876

DUBROVNIK AIRLINES

CHORWACJA

31133

DUNMORE HOMES

STANY ZJEDNOCZONE

9703

EARTH STAR

STANY ZJEDNOCZONE

31743

EAST STAR AIRLINES

CHINY

34303

EASTINDO

INDONEZJA

33728

EASY FLY VIP CHARTER

LIBAN

33902

EASYFLY SA

KOLUMBIA

2850

EASYJET SWITZERLAND

SZWAJCARIA

32591

EBONY SHINE

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

29279

ECUATORIAL CARGO

GWINEA RÓWNIKOWA

31985

EGYPT JET AVIATION

EGIPT

25120

ELBRUS-AVIA AIR ENT.

FEDERACJA ROSYJSKA

23028

ELI'S BREAD

STANY ZJEDNOCZONE

32853

ELITE AIR INC

STANY ZJEDNOCZONE

32311

ELYSAIR SAS

FRANCJA

1013

EMERSON ELECTRIC

STANY ZJEDNOCZONE

32775

EQUAFLIGHT SERVICE

KONGO

32084

EQUATORIAL GUINEA

GWINEA RÓWNIKOWA

30005

EURL JC DARMON

FRANCJA

27518

EUROPE AIRPOST

FRANCJA

34741

EUROPEAN FLIGHT

SZWECJA

32827

EXEC JET SOLUTIONS

STANY ZJEDNOCZONE

29471

EXECUJET EUROPE

SZWAJCARIA

26208

EXECUJET MIDDLE EAST

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

31558

EXECUTIVE ACFT SRVCS

LIBAN

28587

EXECUTIVE JET A/C

SZWAJCARIA

29282

EXECUTIVE JET SRVCS

DANIA

26060

EXECUTIVE WINGS HE

EGIPT

31131

EXPRESS CAMEL

ARABIA SAUDYJSKA

34313

FA 116 OU FA 137 INC

SZWAJCARIA

15665

FAL HOLDINGS ARABIA

ARABIA SAUDYJSKA

25553

FALCON AIR EXPRESS

STANY ZJEDNOCZONE

31310

FARNER AIRWINGS

SZWAJCARIA

15911

FC AVIATION

FRANCJA

1147

FEDERAL EXPRESS

STANY ZJEDNOCZONE

34667

FELIX AIRWAYS

JEMEN

28540

FIA (PARIS)

FRANCJA

34669

FIREFLY

MALEZJA

32846

FIRST COMMERCIAL

STANY ZJEDNOCZONE

21075

FISHER SCIENTIFIC

STANY ZJEDNOCZONE

31665

FLEET INT AVTN & FIN

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

21504

FLICAPE PTY LTD

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI

8542

FLIGHT LEVELS

STANY ZJEDNOCZONE

31058

FLIGHT TEST CONSULT.

SZWAJCARIA

27942

FLIGHTEXEC

KANADA

31640

FLIGHTINVEST

LUKSEMBURG

33626

FLY 18

SZWAJCARIA

30372

FLY AIR SA

FRANCJA

28407

FLY AWAY BRASIL

BRAZYLIA

28511

FLY EXEC

LIBAN

29832

FLY INTL AIRWAYS

TUNEZJA

26321

FLY ONE EIGHTY EIGHT

SZWAJCARIA

30136

FLYBABOO

SZWAJCARIA

30343

FLYING BIRD

FRANCJA

29223

FLYING FINN OY

FINLANDIA

31775

FLYING M

STANY ZJEDNOCZONE

33632

FLYMEX

MEKSYK

31116

FOCUS AIR USA

STANY ZJEDNOCZONE

32322

FORTUNE AIR

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI

29147

FOX AVIATION CANADA

KANADA

27867

FUTURE ELECTRONICS

KANADA

32621

GABON AIRLINES

GABON

31746

GALAXY AIRLINES

JAPONIA

27204

GANDEL INVESTMENTS

AUSTRALIA

32749

GEASA

GWINEA RÓWNIKOWA

17928

GENEL HAVACILIK

TURCJA

23693

GEORGIAN AIRWAYS

GRUZJA

9002

GIE ATR

FRANCJA

22850

GIORI ROBERTO

MONAKO

30539

GLOBAL FLIGHT SRVS

STANY ZJEDNOCZONE

32997

GLOBAL JET INTL

AUSTRALIA

31682

GLOBAL JET LUX

LUKSEMBURG

22659

GOVERNMENT MONTENEGR

CZARNOGÓRA

31731

HALCYONAIR

REPUBLIKA ZIELONEGO PRZYLĄDKA

5362

HALLIBURTON

STANY ZJEDNOCZONE

33959

HASSANCO S.A.

SZWAJCARIA

33342

HEAVYLIFT CONGO

KONGO

25570

HESNES AIR

NORWEGIA

19953

HILTON HOTELS

STANY ZJEDNOCZONE

26436

HOLIDAY RETIREMENT

STANY ZJEDNOCZONE

31795

IBL AVIATION

MAURITIUS

21442

IGN INST GEO NAT LF

FRANCJA

29661

IKAROS AVIATION AVV

UKRAINA

31965

INDIGO (VI)

INDIE

34829

INDONESIA AIRASIA

INDONEZJA

33071

INDUSTR. AERONAUTICA

KOLUMBIA

33559

INDYCAR AVIATION

STANY ZJEDNOCZONE

34222

INLOGS INTERNATIONAL

NIEZDEFINIOWANE

33654

INTER AMERICAN

ANGOLA

23792

INTERCON USA

STANY ZJEDNOCZONE

31081

INTERFACE OPS LLC

STANY ZJEDNOCZONE

32801

INTERJET ABC

MEKSYK

9266

INTERLAKEN CAPITAL

STANY ZJEDNOCZONE

32524

INVESTAVIA

KAZACHSTAN

30463

IRAQI AIRWAYS (2)

IRAK

33890

ISLENA AIRLINES (2)

HONDURAS

21879

ISRAIR LTD

IZRAEL

30038

IXAIR

FRANCJA

31280

IXAIR DPT JET

FRANCJA

28006

JAPAT

SZWAJCARIA

29118

JAR VENTURE

FRANCJA

31296

JAZEERA AIRWAYS

KUWEJT

32986

JBS CONSULTING LLC

STANY ZJEDNOCZONE

31772

JCAS

SZWAJCARIA

26998

JDP FRANCE

FRANCJA

26479

JET 2000

FEDERACJA ROSYJSKA

1569

JET AVIAT BUSINESS

SZWAJCARIA

30713

JET AVIATION BASEL

SZWAJCARIA

30385

JET AVIATION FZCO

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

26911

JET BLUE AIRWAYS

STANY ZJEDNOCZONE

32217

JET CRUISING

LUKSEMBURG

34614

JET DIRECT AVIATION

STANY ZJEDNOCZONE

33651

JET LITE INDIA LTD

INDIE

33015

JET MANAGEMENT SA

SZWAJCARIA

33769

JET ONE JSC

KAZACHSTAN

32848

JET PREMIER ONE

SZWAJCARIA

31581

JET4YOU

MAROKO

31137

JETS RENT AVTN

FRANCJA

30243

JETSTAR AIRWAYS

AUSTRALIA

29268

JEX SARL

LUKSEMBURG

30476

JPM AVIATION

FRANCJA

29395

JR EXECUTIVE

LIBAN

6510

KALAIR USA CORP

STANY ZJEDNOCZONE

32776

KALAMAZOO GROUP II

STANY ZJEDNOCZONE

28504

KARTHAGO AIRLINES

TUNEZJA

34348

KARTHAGO PRIVATE JET

TUNEZJA

34651

KATAMEYAHEIGHTS

EGIPT

30709

KAZAVIA

KAZACHSTAN

32381

KB HOME

STANY ZJEDNOCZONE

29190

KBBD

STANY ZJEDNOCZONE

12778

KELOWNA FLIGHTCRAFT

KANADA

11467

KFC MANAGEMENT

STANY ZJEDNOCZONE

7129

KINGDOM HOLDING CO

ARABIA SAUDYJSKA

12497

KIRCHMAN

STANY ZJEDNOCZONE

27587

KOMAR AVTN

STANY ZJEDNOCZONE

34843

KOSTAR AIRLINES

REPUBLIKA KOREI

9858

KROLL G

SZWAJCARIA

1971

LABORATOIRE ASL

FRANCJA

30455

LAS VEGAS JET

STANY ZJEDNOCZONE

33111

LAYAN INTL.

SZWAJCARIA

30595

LEACH CAPITAL

STANY ZJEDNOCZONE

13358

LIBYAN AIR CARGO

LIBIA

4489

LIMITED STORES

STANY ZJEDNOCZONE

31880

LJ ASSOCIATES

STANY ZJEDNOCZONE

25272

LOTUS AIR

EGIPT

33450

LOV'AIR AVIATION

FRANCJA

24211

LOWA LTD

SZWAJCARIA

28079

LOYD'S BUSINESS JETS

POLSKA

31034

LUKOIL-AVIA SWISS

SZWAJCARIA

29070

LUXFLIGHT EXECUTIVE

LUKSEMBURG

19696

LYRECO

FRANCJA

33834

M. SQUARE AVIATION

SZWAJCARIA

34423

MACAU JET INTL

MAKAU (CHINY)

29993

MAG AVIATION

STANY ZJEDNOCZONE

26383

MAGIC CONDOR LTD

BERMUDY (ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO)

32078

MALIBU CONSULTING

STANY ZJEDNOCZONE

34019

MANO RIVER

STANY ZJEDNOCZONE

22226

MARMON GROUP

STANY ZJEDNOCZONE

1831

MARTIN BAKER

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

32707

MASC AIR LTD

SZWAJCARIA

27014

MASTERJET SWITZ.

SZWAJCARIA

34840

MASWINGS SDN. BHD.

MALEZJA

30530

MATADORO MGMT INVEST

STANY ZJEDNOCZONE

33238

MAURITANIA AIRWAYS

MAURETANIA

30315

MCKINLEY ACFT HLDNG

STANY ZJEDNOCZONE

31545

MDA SAS

FRANCJA

31140

ME LEASING

STANY ZJEDNOCZONE

1855

MEA AIR LIBAN

LIBAN

33330

MEDI BUSINESS JET

MAROKO

9689

MELVIN SIMON

STANY ZJEDNOCZONE

30360

MENAJET

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

34274

MEREGRASS AIR CHTR

STANY ZJEDNOCZONE

32814

MERIDIAN AIR CHTR

STANY ZJEDNOCZONE

21443

METEO-FRANCE

FRANCJA

24019

MID EAST JET

ARABIA SAUDYJSKA

29971

MIDDLE EAST JET SVCS

LIBAN

1098

MIL FRANCE

FRANCJA

9055

MIL GABON (2)

GABON

31066

MIL NIGERIA (2)

NIGERIA

1119

MIL TUNISIA

TUNEZJA

30933

MILLION AIR

INDIE

19183

MILLION AIR DALLAS

STANY ZJEDNOCZONE

34711

MIRAGE AVIATION

STANY ZJEDNOCZONE

31556

MISTRAL AEREO

KANADA

31331

MITRE AVIATION LTD

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

31979

MJETS LTD

TAJLANDIA

7764

MOET HENNESSY

FRANCJA

28010

MONDIOL

STANY ZJEDNOCZONE

32755

MONTROSE GLOBAL

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

17841

MORNINGSTAR

KANADA

7058

MORRIS COMMUNICATION

STANY ZJEDNOCZONE

21246

MOUAWAD NATIONAL CO

ARABIA SAUDYJSKA

31770

N304RJ

STANY ZJEDNOCZONE

32270

N349BA

STANY ZJEDNOCZONE

32370

N72RK

STANY ZJEDNOCZONE

31025

NATASHA ESTABLISMENT

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

26668

NATIONAL AIR SERVICE

ARABIA SAUDYJSKA

28966

NATIONAL AVIATION 2

EGIPT

34727

NATIONAL CITY COMM

STANY ZJEDNOCZONE

31097

NEBULA LTD.

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

32424

NEW AXIS AIRWAYS

FRANCJA

32626

NEWCASTLE AIRCRAFT

STANY ZJEDNOCZONE

31199

NISSAN C/O ACI PACIF

STANY ZJEDNOCZONE

32959

NOFA

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

32963

NORDEX AIR

FEDERACJA ROSYJSKA

13392

NORTH AMERICAN AIRCH

STANY ZJEDNOCZONE

10326

NOUVELAIR TUNISIE

TUNEZJA

30574

NOVARTIS GROUP

STANY ZJEDNOCZONE

22190

NWT AIRCRAFT

STANY ZJEDNOCZONE

32861

NY JETS TRANSPORTER

BERMUDY (ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO)

31264

O AIR

FRANCJA

30908

OCANA ASSETS LTD

STANY ZJEDNOCZONE

28984

OLDBURY HOLDINGS

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

32366

OLDBURY HOLDINGS II

SZWAJCARIA

28859

OMNI FLYS

MEKSYK

34603

OMYA INTERNATIONAL

SZWAJCARIA

30957

ONE THIRTY NINE

LUKSEMBURG

28465

ONEX

STANY ZJEDNOCZONE

31341

ORIENT GLOBAL AVTN

SINGAPUR

31976

OTTER INSPIRATIONS

STANY ZJEDNOCZONE

28050

OUTFITTER AVIATION

STANY ZJEDNOCZONE

31395

OUTPOST INTL

STANY ZJEDNOCZONE

30791

OVERLAND AIRWAYS LTD

NIGERIA

4139

OYONNAIR

FRANCJA

25856

PACE CARGO ENTERRP

STANY ZJEDNOCZONE

23365

PALMALI HAVA TASI

TURCJA

32473

PAN EUROPEENNE

FRANCJA

26289

PARAFFIN AIR

STANY ZJEDNOCZONE

29999

PARC AVIATION

SZWAJCARIA

30941

PARK HAVACILIK

TURCJA

12312

PARTNERSHIP 35 55

STANY ZJEDNOCZONE

24833

PASPALEY PEARLING

AUSTRALIA

34403

PHEEBE LIMITED

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

33969

PHENOMAIR

FRANCJA

29691

PINNACLE AIR GROUP

STANY ZJEDNOCZONE

32252

PLANET AVIATION UU

FEDERACJA ROSYJSKA

2176

PPG INDUSTRIES

STANY ZJEDNOCZONE

23885

PRATT HOLDINGS

AUSTRALIA

32060

PREMIER AIR

STANY ZJEDNOCZONE

31595

PREMIER AVIA, JSC

FEDERACJA ROSYJSKA

32374

PRINCELY JETS LTD.

PAKISTAN

34553

PRIVATE JET HOLD.

TURCJA

28189

PROAIR CHARTER

NIEMCY

28212

PROVINCIAL AIRLINES

KANADA

22432

QATAR AMIRI FLIGHT

KATAR

31967

RADIOACTIVE

STANY ZJEDNOCZONE

1427

RAININ AIR

STANY ZJEDNOCZONE

27999

RAPTOR AIR ACFT MGMT

STANY ZJEDNOCZONE

34087

REAL EXECUTIVE GMBH

SZWAJCARIA

31655

REATEX INVEST

BRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE

28265

REGIONAL CAE

FRANCJA

2232

REGOURD AVIATION

FRANCJA

30954

RELIEF & LOGISTICS

BELGIA

23719

RIDA AVIATION LTD

BERMUDY (ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO)

34680

RJH ADVISORY

STANY ZJEDNOCZONE

32627

RNV ENTERPRISES

STANY ZJEDNOCZONE

31978

ROMEO MIKE AVTN

STANY ZJEDNOCZONE

30374

RONSO SA DE CV

MEKSYK

31808

ROTOR TRADE 2

STANY ZJEDNOCZONE

31026

ROUST TRADING

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

258

ROYAL AIR MAROC

MAROKO

22439

S ALGERIE

ALGIERIA

13351

S BURKINA FASO

BURKINA FASO

22575

S DJIBOUTI

DŻIBUTI

22426

S GABON

GABON

32125

S GAMBIA (2)

GAMBIA

22689

S IVORY COAST

WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ

22438

S MONACO

MONAKO

22767

S NAMIBIA

NAMIBIA

22524

S NIGERIA

NIGERIA

2400

S SCHWEIZ

SZWAJCARIA

22576

S SENEGAL

SENEGAL

22977

S TCHAD

CZAD

22960

S TOGO

TOGO

33152

SAAD AIR LTD

BAHRAJN

22756

SABRINA FISHERIES

STANY ZJEDNOCZONE

25392

S-AIR JSC

FEDERACJA ROSYJSKA

25946

SALEM AVIATION

ARABIA SAUDYJSKA

5432

SAUDI OGER

ARABIA SAUDYJSKA

20462

SBD BRETONNE DEVELOP

FRANCJA

31959

SBM GROUP

STANY ZJEDNOCZONE

32560

SCD AVIATION

GABON

28744

SCHREINER CAMEROUN

KAMERUN

12316

SCI MANAGEMENT CORP

STANY ZJEDNOCZONE

31358

SCM ARUBA A.V.V.

ARUBAARUBA, ANTYLE HOLENDERSKIE

32411

SCOTTS MIRACLE-GRO

STANY ZJEDNOCZONE

22328

SECURITE CIVILE LF

FRANCJA

22291

SEFA FRANCE

FRANCJA

1249

SELIA

FRANCJA

31182

SENTINEL AIR

STANY ZJEDNOCZONE

27881

SERLUX

LUKSEMBURG

33112

SEVENTH SENSE STAR

SZWAJCARIA

32704

SHAHER TRADING CO.

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

24337

SHAR INK

FEDERACJA ROSYJSKA

30513

SICHUAN AIRLINES (3)

CHINY

5468

SIGAIR LTD

BERMUDY (ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO)

34418

SIGMAR AVIATION

IRLANDIA

32728

SILVER VENTURES INC

STANY ZJEDNOCZONE

32892

SIRTE OIL COMPANY

LIBIA

24200

SIT-SET AG

SZWAJCARIA

27746

SK TRAVEL

STANY ZJEDNOCZONE

32799

SKY KING INC

STANY ZJEDNOCZONE

27489

SKY RIVER MANAGEMENT

STANY ZJEDNOCZONE

6508

SKYBIRD AVIATION

STANY ZJEDNOCZONE

30105

SKYTRADERS PTY

AUSTRALIA

34050

SKYWAY LTD

FEDERACJA ROSYJSKA

32149

SMART AVIATION

FRANCJA

32805

SMART AVIATION HE

EGIPT

29738

SNC BOETOS

FRANCJA

30770

SNC CAVOK

FRANCJA

33859

SOBEYS GROUP

KANADA

3517

SOFAXIS

FRANCJA

22730

SOGERMA

FRANCJA

26645

SONNIG

SZWAJCARIA

2736

SONY EUROPE

NIEMCY

26378

SOUTHERN AIRLINES

NIGERIA

21791

SOUTHERN CROSS INTL

NIDERLANDY

5752

SOUTHERN CROSS USA

STANY ZJEDNOCZONE

17921

SPECIALISED TRANSP.

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

3994

SPEEDWINGS

SZWAJCARIA

27840

SPHINX WINGS

SZWAJCARIA

34595

SPRING MOUNTAIN (2)

STANY ZJEDNOCZONE

32789

SPRINGWAY LTD

FEDERACJA ROSYJSKA

32899

SRIWIJAYA WORLD FUEL

SINGAPUR

26231

STAFF AIR SERVICE

FRANCJA

31596

STAR FLYER INC

JAPONIA

2574

STARJET AVIATION

SZWAJCARIA

24204

STARLING AVIATION

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

32368

STARLINK AVIATION

KANADA

31400

STARR EQUIPMENT

STANY ZJEDNOCZONE

28169

STATE AIR BERKUT

KAZACHSTAN

28156

STEELCASE

STANY ZJEDNOCZONE

32436

STENSRUD VENTURES

STANY ZJEDNOCZONE

33040

STORMJETS SA

SZWAJCARIA

4488

STRASBOURG AVIATION

FRANCJA

32592

SULTAN AVIATION

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

31657

SUN AIR (EGYPT)

EGIPT

23210

SUNRISE (ALSHOROOK)

EGIPT

25613

SUPER AIR

TURCJA

30157

SUPER CONSTELLATION

SZWAJCARIA

33125

SW BUSINESS AV.

AZERBEJDŻAN

8591

SWISS EAGLE

SZWAJCARIA

30257

SYMPHONY MASTER

SZWAJCARIA

33362

SYMPHONY MASTER UAE

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

5967

SYNTHES

STANY ZJEDNOCZONE

26148

TAG AVIATION (MNGT)

SZWAJCARIA

31437

TAG AVIATION GWCIN

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

159

TAG AVIATION SUISSE

SZWAJCARIA

29075

TAJ AIR

INDIE

26797

TAK AVIATION UK LTD

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

4386

TAM LINHAS AEREAS

BRAZYLIA

31687

TAPAJ

STANY ZJEDNOCZONE

26582

TASSILI AIRLINES SA

ALGIERIA

31962

TAT LEASING

FRANCJA

31366

TAV HAVACILIK

TURCJA

33270

THAI AIRASIA LTD

TAJLANDIA

28634

THALES

FRANCJA

32042

THE FUTURA CORP

KANADA

20145

THS SA

FRANCJA

30353

TIGER AIRWAYS

SINGAPUR

33268

TIGER AIRWAYS (AUS)

AUSTRALIA

31882

TIKO AIR (2)

MADAGASKAR

29433

TISMA

STANY ZJEDNOCZONE

24764

TOTAL LINHAS AEREAS

BRAZYLIA

31535

TOUMAI AIR TCHAD SA

CZAD

31676

TOWER HOUSE CONSULT.

GAMBIA

29860

TPS

STANY ZJEDNOCZONE

8921

TRANCHANT GAMING

FRANCJA

34062

TRANSAIR CARGO SVC

KONGO

32673

TRANSAVIA FRANCE SAS

FRANCJA

28463

TREY AVIATION

STANY ZJEDNOCZONE

30112

TRIGANA AIR SERVICE

INDONEZJA

21666

TUDOR SALIBA

STANY ZJEDNOCZONE

2752

TUNIS AIR

TUNEZJA

31018

TURNBERRY MANAGEMENT

STANY ZJEDNOCZONE

28928

TWO THOUSAND

LUKSEMBURG

28467

TY AIR

STANY ZJEDNOCZONE

28221

UAS UNITED AVIATION

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

24099

UKRAINE AVTN STATE

UKRAINA

34820

UNIFOX HOLDINGS LTD

BELIZE

4382

UNIJET

FRANCJA

32094

UNION PACIFIC CORP

STANY ZJEDNOCZONE

28092

UNITED HEALTHGROUP

STANY ZJEDNOCZONE

22833

UNITED STATES AVTN

STANY ZJEDNOCZONE

3329

UNITED TECHNOLOGIES

STANY ZJEDNOCZONE

24318

VALAVIA

FRANCJA

28829

VALIANT AVIATION

BERMUDY (ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO)

33962

VALLJET

FRANCJA

10637

VALMONT

STANY ZJEDNOCZONE

30253

VENTURA AVIATION

MONAKO

31011

VENTURI ENTRISE

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

1976

VENUS SHIPPING COMP

BERMUDY (ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO)

19445

VIETNAM AIRLINES

WIETNAM

33703

VIKING AVIATION LTD.

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

31635

VIRGIN AMERICA

STANY ZJEDNOCZONE

23952

VOLARE UKRAINE

UKRAINA

33500

VOLO AVIATION

STANY ZJEDNOCZONE

33249

VOYAGE INTERNATIONAL

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

27628

VULCAN AVIATION

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

23592

VULCAN FLIGHT OPS

STANY ZJEDNOCZONE

30891

WAF LTD

KAJMANY (ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO)

6924

WEDGE AVIATION

STANY ZJEDNOCZONE

29491

WELLS AVIATION

STANY ZJEDNOCZONE

33640

WESTJET

SZWAJCARIA

34317

WESTJET FALCON 50061

BRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE

31779

WHISKEY ROMEO OWNER

STANY ZJEDNOCZONE

31064

WHITE LOTUS

STANY ZJEDNOCZONE

32294

WILKES AND MCHUGH

STANY ZJEDNOCZONE

34191

WILLIAMS INTL CO LLC

STANY ZJEDNOCZONE

31765

WINDS AWAY

STANY ZJEDNOCZONE

32929

WINGS OVER AFRICA

NAMIBIA

32063

WIP TRADING

SZWAJCARIA

31307

WORLDWIDE JET CHARTR

STANY ZJEDNOCZONE

31938

WREN ACQUISITIONS

STANY ZJEDNOCZONE

23330

XL AIRWAYS FRANCE

FRANCJA

2941

YEMENIA

JEMEN

31488

YYA AVIATION

SZWAJCARIA

32665

ZYMAN AVIATION LLC

STANY ZJEDNOCZONE

a784

Operator używający kodu ICAO_CODE:3S9

Nieznane

a788

Operator używający kodu ICAO_CODE:902

Nieznane

a789

Operator używający kodu ICAO_CODE:AAE

Nieznane

a790

Operator używający kodu ICAO_CODE:AF3

Nieznane

a791

Operator używający kodu ICAO_CODE:AJT

Nieznane

a793

Operator używający kodu ICAO_CODE:AME

Nieznane

a794

Operator używający kodu ICAO_CODE:AMF

Nieznane

a795

Operator używający kodu ICAO_CODE:AMJ

Nieznane

a799

Operator używający kodu ICAO_CODE:BCN

Nieznane

a800

Operator używający kodu ICAO_CODE:BHS

Nieznane

a802

Operator używający kodu ICAO_CODE:BKS

Nieznane

a806

Operator używający kodu ICAO_CODE:BRS

Nieznane

a808

Operator używający kodu ICAO_CODE:BSQ

Nieznane

a809

Operator używający kodu ICAO_CODE:BUL

Nieznane

a811

Operator używający kodu ICAO_CODE:CEY

Nieznane

a812

Operator używający kodu ICAO_CODE:CFC

Nieznane

a814

Operator używający kodu ICAO_CODE:CFX

Nieznane

a816

Operator używający kodu ICAO_CODE:CGC

Nieznane

a818

Operator używający kodu ICAO_CODE:CGQ

Nieznane

a819

Operator używający kodu ICAO_CODE:CGT

Nieznane

a821

Operator używający kodu ICAO_CODE:CPT

Nieznane

a823

Operator używający kodu ICAO_CODE:CSQ

Nieznane

a825

Operator używający kodu ICAO_CODE:CTL

Nieznane

a826

Operator używający kodu ICAO_CODE:CTM

Nieznane

a829

Operator używający kodu ICAO_CODE:CUT

Nieznane

a830

Operator używający kodu ICAO_CODE:CXP

Nieznane

a833

Operator używający kodu ICAO_CODE:DEL

Nieznane

a834

Operator używający kodu ICAO_CODE:DOS

Nieznane

a835

Operator używający kodu ICAO_CODE:DRA

Nieznane

a836

Operator używający kodu ICAO_CODE:EGF

Nieznane

a837

Operator używający kodu ICAO_CODE:EUF

Nieznane

a838

Operator używający kodu ICAO_CODE:EVO

Nieznane

a839

Operator używający kodu ICAO_CODE:FAC

Nieznane

a840

Operator używający kodu ICAO_CODE:FAD

Nieznane

a841

Operator używający kodu ICAO_CODE:FAE

Nieznane

a842

Operator używający kodu ICAO_CODE:FAF

Nieznane

a843

Operator używający kodu ICAO_CODE:FAV

Nieznane

a845

Operator używający kodu ICAO_CODE:FGH

Nieznane

a846

Operator używający kodu ICAO_CODE:FGI

Nieznane

a850

Operator używający kodu ICAO_CODE:FIW

Nieznane

a851

Operator używający kodu ICAO_CODE:FMI

Nieznane

a852

Operator używający kodu ICAO_CODE:FNY

Nieznane

a854

Operator używający kodu ICAO_CODE:FOF

Nieznane

a855

Operator używający kodu ICAO_CODE:FOG

Nieznane

a856

Operator używający kodu ICAO_CODE:FOH

Nieznane

a857

Operator używający kodu ICAO_CODE:FOI

Nieznane

a858

Operator używający kodu ICAO_CODE:FOT

Nieznane

a860

Operator używający kodu ICAO_CODE:FW0

Nieznane

a861

Operator używający kodu ICAO_CODE:FW2

Nieznane

a862

Operator używający kodu ICAO_CODE:FW4

Nieznane

a864

Operator używający kodu ICAO_CODE:FWO

Nieznane

a865

Operator używający kodu ICAO_CODE:FWR

Nieznane

a866

Operator używający kodu ICAO_CODE:FWU

Nieznane

a867

Operator używający kodu ICAO_CODE:FWX

Nieznane

a868

Operator używający kodu ICAO_CODE:FWY

Nieznane

a870

Operator używający kodu ICAO_CODE:GAF

Nieznane

a871

Operator używający kodu ICAO_CODE:GFI

Nieznane

a873

Operator używający kodu ICAO_CODE:GU6

Nieznane

a874

Operator używający kodu ICAO_CODE:GUF

Nieznane

a875

Operator używający kodu ICAO_CODE:GUI

Nieznane

a876

Operator używający kodu ICAO_CODE:GUT

Nieznane

a877

Operator używający kodu ICAO_CODE:GUY

Nieznane

a878

Operator używający kodu ICAO_CODE:GWX

Nieznane

a879

Operator używający kodu ICAO_CODE:HBJ

Nieznane

a880

Operator używający kodu ICAO_CODE:HDF

Nieznane

a881

Operator używający kodu ICAO_CODE:HHD

Nieznane

a883

Operator używający kodu ICAO_CODE:HI6

Nieznane

a884

Operator używający kodu ICAO_CODE:HI7

Nieznane

a885

Operator używający kodu ICAO_CODE:HI8

Nieznane

a888

Operator używający kodu ICAO_CODE:HPJ

Nieznane

a889

Operator używający kodu ICAO_CODE:HUG

Nieznane

a893

Operator używający kodu ICAO_CODE:INC

Nieznane

a895

Operator używający kodu ICAO_CODE:J6A

Nieznane

a896

Operator używający kodu ICAO_CODE:J6U

Nieznane

a898

Operator używający kodu ICAO_CODE:J8K

Nieznane

a899

Operator używający kodu ICAO_CODE:J8S

Nieznane

a900

Operator używający kodu ICAO_CODE:J8V

Nieznane

a901

Operator używający kodu ICAO_CODE:KSB

Nieznane

a902

Operator używający kodu ICAO_CODE:KTM

Nieznane

a903

Operator używający kodu ICAO_CODE:LAC

Nieznane

a904

Operator używający kodu ICAO_CODE:LAU

Nieznane

a905

Operator używający kodu ICAO_CODE:LAV

Nieznane

a906

Operator używający kodu ICAO_CODE:LDU

Nieznane

a908

Operator używający kodu ICAO_CODE:LI3

Nieznane

a909

Operator używający kodu ICAO_CODE:LI4

Nieznane

a910

Operator używający kodu ICAO_CODE:LI5

Nieznane

a911

Operator używający kodu ICAO_CODE:LIA

Nieznane

a912

Operator używający kodu ICAO_CODE:LN3

Nieznane

a914

Operator używający kodu ICAO_CODE:LN9

Nieznane

a919

Operator używający kodu ICAO_CODE:MAR

Nieznane

a920

Operator używający kodu ICAO_CODE:MAW

Nieznane

a921

Operator używający kodu ICAO_CODE:MEI

Nieznane

a922

Operator używający kodu ICAO_CODE:MPC

Nieznane

a924

Operator używający kodu ICAO_CODE:MTN

Nieznane

a926

Operator używający kodu ICAO_CODE:N11

Nieznane

a927

Operator używający kodu ICAO_CODE:N12

Nieznane

a931

Operator używający kodu ICAO_CODE:N17

Nieznane

a933

Operator używający kodu ICAO_CODE:N20

Nieznane

a934

Operator używający kodu ICAO_CODE:N21

Nieznane

a935

Operator używający kodu ICAO_CODE:N22

Nieznane

a937

Operator używający kodu ICAO_CODE:N24

Nieznane

a938

Operator używający kodu ICAO_CODE:N26

Nieznane

a939

Operator używający kodu ICAO_CODE:N27

Nieznane

a940

Operator używający kodu ICAO_CODE:N28

Nieznane

a941

Operator używający kodu ICAO_CODE:N30

Nieznane

a943

Operator używający kodu ICAO_CODE:N32

Nieznane

a944

Operator używający kodu ICAO_CODE:N33

Nieznane

a945

Operator używający kodu ICAO_CODE:N34

Nieznane

a946

Operator używający kodu ICAO_CODE:N35

Nieznane

a948

Operator używający kodu ICAO_CODE:N37

Nieznane

a949

Operator używający kodu ICAO_CODE:N39

Nieznane

a950

Operator używający kodu ICAO_CODE:N40

Nieznane

a951

Operator używający kodu ICAO_CODE:N41

Nieznane

a952

Operator używający kodu ICAO_CODE:N42

Nieznane

a953

Operator używający kodu ICAO_CODE:N43

Nieznane

a954

Operator używający kodu ICAO_CODE:N47

Nieznane

a955

Operator używający kodu ICAO_CODE:N48

Nieznane

a956

Operator używający kodu ICAO_CODE:N49

Nieznane

a959

Operator używający kodu ICAO_CODE:N51

Nieznane

a960

Operator używający kodu ICAO_CODE:N52

Nieznane

a965

Operator używający kodu ICAO_CODE:N59

Nieznane

a967

Operator używający kodu ICAO_CODE:N61

Nieznane

a968

Operator używający kodu ICAO_CODE:N64

Nieznane

a969

Operator używający kodu ICAO_CODE:N65

Nieznane

a970

Operator używający kodu ICAO_CODE:N66

Nieznane

a971

Operator używający kodu ICAO_CODE:N67

Nieznane

a972

Operator używający kodu ICAO_CODE:N68

Nieznane

a973

Operator używający kodu ICAO_CODE:N70

Nieznane

a974

Operator używający kodu ICAO_CODE:N71

Nieznane

a975

Operator używający kodu ICAO_CODE:N72

Nieznane

a978

Operator używający kodu ICAO_CODE:N76

Nieznane

a980

Operator używający kodu ICAO_CODE:N78

Nieznane

a984

Operator używający kodu ICAO_CODE:N81

Nieznane

a987

Operator używający kodu ICAO_CODE:N85

Nieznane

a988

Operator używający kodu ICAO_CODE:N86

Nieznane

a990

Operator używający kodu ICAO_CODE:N88

Nieznane

a992

Operator używający kodu ICAO_CODE:N93

Nieznane

a993

Operator używający kodu ICAO_CODE:N94

Nieznane

a994

Operator używający kodu ICAO_CODE:N95

Nieznane

a996

Operator używający kodu ICAO_CODE:N97

Nieznane

a997

Operator używający kodu ICAO_CODE:N98

Nieznane

a999

Operator używający kodu ICAO_CODE:N9U

Nieznane

a1000

Operator używający kodu ICAO_CODE:NA0

Nieznane

a1001

Operator używający kodu ICAO_CODE:NAF

Nieznane

a1002

Operator używający kodu ICAO_CODE:NCB

Nieznane

a1004

Operator używający kodu ICAO_CODE:NOA

Nieznane

a1008

Operator używający kodu ICAO_CODE:OOG

Nieznane

a1009

Operator używający kodu ICAO_CODE:PAT

Nieznane

a1011

Operator używający kodu ICAO_CODE:PJW

Nieznane

a1013

Operator używający kodu ICAO_CODE:PLY

Nieznane

a1015

Operator używający kodu ICAO_CODE:PRS

Nieznane

a1016

Operator używający kodu ICAO_CODE:PSE

Nieznane

a1017

Operator używający kodu ICAO_CODE:PSV

Nieznane

a1019

Operator używający kodu ICAO_CODE:PTL

Nieznane

a1023

Operator używający kodu ICAO_CODE:RGF

Nieznane

a1024

Operator używający kodu ICAO_CODE:RHI

Nieznane

a1026

Operator używający kodu ICAO_CODE:ROI

Nieznane

a1028

Operator używający kodu ICAO_CODE:ROR

Nieznane

a1029

Operator używający kodu ICAO_CODE:ROY

Nieznane

a1031

Operator używający kodu ICAO_CODE:RUC

Nieznane

a1034

Operator używający kodu ICAO_CODE:SBH

Nieznane

a1035

Operator używający kodu ICAO_CODE:SBU

Nieznane

a1036

Operator używający kodu ICAO_CODE:SER

Nieznane

a1038

Operator używający kodu ICAO_CODE:SKZ

Nieznane

a1039

Operator używający kodu ICAO_CODE:SPC

Nieznane

a1040

Operator używający kodu ICAO_CODE:SSS

Nieznane

a1041

Operator używający kodu ICAO_CODE:SVD

Nieznane

a1042

Operator używający kodu ICAO_CODE:TAF

Nieznane

a1044

Operator używający kodu ICAO_CODE:TIF

Nieznane

a1047

Operator używający kodu ICAO_CODE:TKE

Nieznane

a1053

Operator używający kodu ICAO_CODE:TPQ

Nieznane

a1056

Operator używający kodu ICAO_CODE:TSD

Nieznane

a1059

Operator używający kodu ICAO_CODE:TX2

Nieznane

a1060

Operator używający kodu ICAO_CODE:TX8

Nieznane

a1062

Operator używający kodu ICAO_CODE:V2L

Nieznane

a1063

Operator używający kodu ICAO_CODE:VEC

Nieznane

a1067

Operator używający kodu ICAO_CODE:WAJ

Nieznane

a1068

Operator używający kodu ICAO_CODE:WBS

Nieznane

a1069

Operator używający kodu ICAO_CODE:WDA

Nieznane

a1071

Operator używający kodu ICAO_CODE:WIA

Nieznane

a1072

Operator używający kodu ICAO_CODE:WJA

Nieznane

a1073

Operator używający kodu ICAO_CODE:WML

Nieznane

a1076

Operator używający kodu ICAO_CODE:YV1

Nieznane

a1077

Operator używający kodu ICAO_CODE:YV2

Nieznane

a1097

Operator używający kodu. TAIL NB:3DMRW

Nieznane

a1098

Operator używający kodu TAIL NB:3DRMW

Nieznane

a1100

Operator używający kodu TAIL NB:4XCMY

Nieznane

a1085

Operator używający kodu TAIL NB:6152

Nieznane

a1102

Operator używający kodu TAIL NB:6VAFW

Nieznane

a1507

Operator używający kodu TAIL NB: ARBV021

Nieznane

a1509

Operator używający kodu TAIL NB:BULG001

Nieznane

a1104

Operator używający kodu TAIL NB:CFFEV

Nieznane

a1105

Operator używający kodu TAIL NB:CFXCN

Nieznane

a1106

Operator używający kodu TAIL NB:CGCDS

Nieznane

a1107

Operator używający kodu TAIL NB.:CGCGS

Nieznane

a1108

Operator używający kodu TAIL NB:CGCMP

Nieznane

a1109

Operator używający kodu TAIL NB:CGDPF

Nieznane

a1110

Operator używający kodu TAIL NB:CGJLN

Nieznane

a1111

Operator używający kodu TAIL NB:CGLBB

Nieznane

a1112

Operator używający kodu TAIL NB:CGRPM

Nieznane

a1305

Operator używający kodu TAIL NB: EV0065

Nieznane

a1306

Operator używający kodu TAIL NB: EV0068

Nieznane

a1511

Operator używający kodu TAIL NB: FAV4402

Nieznane

a1119

Operator używający kodu TAIL NB:FGIEI

Nieznane

a1121

Operator używający kodu TAIL NB:FGVML

Nieznane

a1123

Operator używający kodu TAIL NB:FOHQK

Nieznane

a1125

Operator używający kodu TAIL NB:FOIJF

Nieznane

a1126

Operator używający kodu TAIL NB:FOIJH

Nieznane

a1127

Operator używający kodu TAIL NB:FOIJK

Nieznane

a1128

Operator używający kodu TAIL NB:FOIXD

Nieznane

a1129

Operator używający kodu TAIL NB:FOPTP

Nieznane

a1130

Operator używający kodu TAIL NB:FORTE

Nieznane

a1131

Operator używający kodu TAIL NB:FOTAG

Nieznane

a1132

Operator używający kodu TAIL NB:FOTKE

Nieznane

a1133

Operator używający kodu TAIL NB:FRA10

Nieznane

a1134

Operator używający kodu TAIL NB:FRA12

Nieznane

a1135

Operator używający kodu TAIL NB:FRAAD

Nieznane

a1136

Operator używający kodu TAIL NB:FRAAG

Nieznane

a1137

Operator używający kodu TAIL NB:FRADA

Nieznane

a1138

Operator używający kodu TAIL NB:FRADB

Nieznane

a1139

Operator używający kodu TAIL NB:FRADC

Nieznane

a1141

Operator używający kodu TAIL NB:FRAFQ

Nieznane

a1142

Operator używający kodu TAIL NB:FRAGL

Nieznane

a1143

Operator używający kodu TAIL NB:FRAGX

Nieznane

a1086

Operator używający kodu TAIL NB:FRAI

Nieznane

a1145

Operator używający kodu TAIL NB:FRAIE

Nieznane

a1309

Operator używający kodu TAIL NB:FRAIIN

Nieznane

a1146

Operator używający kodu TAIL NB:FRAIJ

Nieznane

a1147

Operator używający kodu TAIL NB:FRAIL

Nieznane

a1148

Operator używający kodu TAIL NB:FRAIN

Nieznane

a1149

Operator używający kodu TAIL NB:FRAIO

Nieznane

a1150

Operator używający kodu TAIL NB:FRAIQ

Nieznane

a1151

Operator używający kodu TAIL NB:FRAIT

Nieznane

a1152

Operator używający kodu TAIL NB:FRAIZ

Nieznane

a1153

Operator używający kodu TAIL NB:FRAJA

Nieznane

a1154

Operator używający kodu TAIL NB:FRAJB

Nieznane

a1157

Operator używający kodu TAIL NB:FRAPO

Nieznane

a1088

Operator używający kodu TAIL NB:FRAZ

Nieznane

a1162

Operator używający kodu TAIL NB:FRAZP

Nieznane

a1164

Operator używający kodu TAIL NB:FRAZZ

Nieznane

a1165

Operator używający kodu TAIL NB:FRBFA

Nieznane

a1166

Operator używający kodu TAIL NB:FRBFB

Nieznane

a1171

Operator używający kodu TAIL NB:FWFBW

Nieznane

a1174

Operator używający kodu TAIL NB:FZBCF

Nieznane

a1176

Operator używający kodu TAIL NB:GGALX

Nieznane

a1177

Operator używający kodu TAIL NB:GSYLJ

Nieznane

a1180

Operator używający kodu TAIL NB:HBIFJ

Nieznane

a1181

Operator używający kodu TAIL NB:HBIUX

Nieznane

a1182

Operator używający kodu TAIL NB:HBJEI

Nieznane

a1183

Operator używający kodu TAIL NB:HBJRS

Nieznane

a1184

Operator używający kodu TAIL NB:HHDMX

Nieznane

a1513

Operator używający kodu TAIL NB:HI719CT

Nieznane

a1186

Operator używający kodu TAIL NB:HI772

Nieznane

a1187

Operator używający kodu TAIL NB:HI840

Nieznane

a1188

Operator używający kodu TAIL NB:HI851

Nieznane

a1519

Operator używający kodu TAIL NB:HK4492X

Nieznane

a1520

Operator używający kodu TAIL NB:HK4493X

Nieznane

a1190

Operator używający kodu TAIL NB:LVRED

Nieznane

a1313

Operator używający kodu TAIL NB:N109JZ

Nieznane

a1192

Operator używający kodu TAIL NB:N10SA

Nieznane

a1314

Operator używający kodu TAIL NB:N110HA

Nieznane

a1321

Operator używający kodu TAIL NB:N129WA

Nieznane

a1322

Operator używający kodu TAIL NB:N139CF

Nieznane

a1323

Operator używający kodu TAIL NB:N143GA

Nieznane

a1193

Operator używający kodu TAIL NB:N14CG

Nieznane

a1324

Operator używający kodu TAIL NB:N150LR

Nieznane

a1523

Operator używający kodu TAIL NB:N1610PR

Nieznane

a1326

Operator używający kodu TAIL NB:N163PA

Nieznane

a1194

Operator używający kodu TAIL NB:N173S

Nieznane

a1328

Operator używający kodu TAIL NB:N177EL

Nieznane

a1329

Operator używający kodu TAIL NB:N179AE

Nieznane

a1330

Operator używający kodu TAIL NB:N182GX

Nieznane

a1195

Operator używający kodu TAIL NB:N184R

Nieznane

a1196

Operator używający kodu TAIL NB:N193F

Nieznane

a1197

Operator używający kodu TAIL NB:N19QC

Nieznane

a1089

Operator używający kodu TAIL NB:N1DG

Nieznane

a1331

Operator używający kodu TAIL NB:N201CR

Nieznane

a1333

Operator używający kodu TAIL NB:N218EC

Nieznane

a1334

Operator używający kodu TAIL NB:N221AL

Nieznane

a1335

Operator używający kodu TAIL NB:N221DG

Nieznane

a1336

Operator używający kodu TAIL NB:N221QS

Nieznane

a1337

Operator używający kodu TAIL NB:N229BP

Nieznane

a1198

Operator używający kodu TAIL NB:N22EM

Nieznane

a1340

Operator używający kodu TAIL NB:N245US

Nieznane

a1199

Operator używający kodu TAIL NB:N24ET

Nieznane

a1200

Operator używający kodu TAIL NB:N24KW

Nieznane

a1201

Operator używający kodu TAIL NB:N24UD

Nieznane

a1202

Operator używający kodu TAIL NB:N260V

Nieznane

a1341

Operator używający kodu TAIL NB:N262QS

Nieznane

a1342

Operator używający kodu TAIL NB:N267BB

Nieznane

a1343

Operator używający kodu TAIL NB:N285CP

Nieznane

a1344

Operator używający kodu TAIL NB:N296QS

Nieznane

a1090

Operator używający kodu TAIL NB:N2JR

Nieznane

a1345

Operator używający kodu TAIL NB:N305EJ

Nieznane

a1348

Operator używający kodu TAIL NB:N315FV

Nieznane

a1349

Operator używający kodu TAIL NB:N316NE

Nieznane

a1206

Operator używający kodu TAIL NB:N31GA

Nieznane

a1352

Operator używający kodu TAIL NB:N323LB

Nieznane

a1354

Operator używający kodu TAIL NB:N325FX

Nieznane

a1207

Operator używający kodu TAIL NB:N326N

Nieznane

a1355

Operator używający kodu TAIL NB:N328JK

Nieznane

a1357

Operator używający kodu TAIL NB:N339BA

Nieznane

a1358

Operator używający kodu TAIL NB:N344AA

Nieznane

a1359

Operator używający kodu TAIL NB:N345AA

Nieznane

a1360

Operator używający kodu TAIL NB:N350JS

Nieznane

a1361

Operator używający kodu TAIL NB:N358WC

Nieznane

a1362

Operator używający kodu TAIL NB:N364QS

Nieznane

a1364

Operator używający kodu TAIL NB:N373RS

Nieznane

a1366

Operator używający kodu TAIL NB:N393BD

Nieznane

a1367

Operator używający kodu TAIL NB:N393BZ

Nieznane

a1211

Operator używający kodu TAIL NB:N398W

Nieznane

a1370

Operator używający kodu TAIL NB:N3DMRT

Nieznane

a1371

Operator używający kodu TAIL NB:N4009L

Nieznane

a1373

Operator używający kodu TAIL NB:N404HG

Nieznane

a1374

Operator używający kodu TAIL NB:N404JW

Nieznane

a1212

Operator używający kodu TAIL NB:N40PK

Nieznane

a1375

Operator używający kodu TAIL NB:N414RF

Nieznane

a1376

Operator używający kodu TAIL NB:N416BD

Nieznane

a1378

Operator używający kodu TAIL NB:N41972

Nieznane

a1379

Operator używający kodu TAIL NB:N424QS

Nieznane

a1380

Operator używający kodu TAIL NB:N426RJ

Nieznane

a1381

Operator używający kodu TAIL NB:N4297N

Nieznane

a1382

Operator używający kodu TAIL NB:N434SB

Nieznane

a1385

Operator używający kodu TAIL NB:N458PE

Nieznane

a1391

Operator używający kodu TAIL NB:N491AN

Nieznane

a1091

Operator używający kodu TAIL NB:N4EA

Nieznane

a1392

Operator używający kodu TAIL NB:N5000X

Nieznane

a1394

Operator używający kodu TAIL NB:N502JL

Nieznane

a1398

Operator używający kodu TAIL NB:N512FX

Nieznane

a1399

Operator używający kodu TAIL NB:N515LR

Nieznane

a1404

Operator używający kodu TAIL NB:N544LR

Nieznane

a1405

Operator używający kodu TAIL NB:N547LR

Nieznane

a1214

Operator używający kodu TAIL NB:N54CC

Nieznane

a1406

Operator używający kodu TAIL NB:N555GL

Nieznane

a1407

Operator używający kodu TAIL NB:N561CM

Nieznane

a1410

Operator używający kodu TAIL NB:N590FA

Nieznane

a1412

Operator używający kodu TAIL NB:N601JE

Nieznane

a1414

Operator używający kodu TAIL NB:N601VH

Nieznane

a1416

Operator używający kodu TAIL NB:N604HC

Nieznane

a1417

Operator używający kodu TAIL NB:N610PR

Nieznane

a1418

Operator używający kodu TAIL NB:N614BA

Nieznane

a1419

Operator używający kodu TAIL NB:N614FX

Nieznane

a1420

Operator używający kodu TAIL NB:N640QS

Nieznane

a1421

Operator używający kodu TAIL NB:N650AL

Nieznane

a1217

Operator używający kodu TAIL NB:N65RZ

Nieznane

a1422

Operator używający kodu TAIL NB:N668MP

Nieznane

a1424

Operator używający kodu TAIL NB:N671RW

Nieznane

a1425

Operator używający kodu TAIL NB:N676GH

Nieznane

a1219

Operator używający kodu TAIL NB:N67GW

Nieznane

a1426

Operator używający kodu TAIL NB:N682DB

Nieznane

a1427

Operator używający kodu TAIL NB:N682QS

Nieznane

a1428

Operator używający kodu TAIL NB:N684QS

Nieznane

a1429

Operator używający kodu TAIL NB:N700MP

Nieznane

a1430

Operator używający kodu TAIL NB:N700NY

Nieznane

a1431

Operator używający kodu TAIL NB:N711NK

Nieznane

a1432

Operator używający kodu TAIL NB:N719JP

Nieznane

a1221

Operator używający kodu TAIL NB:N71NK

Nieznane

a1222

Operator używający kodu TAIL NB:N71PG

Nieznane

a1433

Operator używający kodu TAIL NB:N721QS

Nieznane

a1434

Operator używający kodu TAIL NB:N724YS

Nieznane

a1437

Operator używający kodu TAIL NB:N729TA

Nieznane

a1441

Operator używający kodu TAIL NB:N7643U

Nieznane

a1442

Operator używający kodu TAIL NB:N767FA

Nieznane

a1445

Operator używający kodu TAIL NB:N797CB

Nieznane

a1446

Operator używający kodu TAIL NB:N799WW

Nieznane

a1447

Operator używający kodu TAIL NB:N800EL

Nieznane

a1448

Operator używający kodu TAIL NB:N800KS

Nieznane

a1449

Operator używający kodu TAIL NB:N800WA

Nieznane

a1450

Operator używający kodu TAIL NB:N801PN

Nieznane

a1453

Operator używający kodu TAIL NB:N841WS

Nieznane

a1454

Operator używający kodu TAIL NB:N855QS

Nieznane

a1224

Operator używający kodu TAIL NB:N876H

Nieznane

a1460

Operator używający kodu TAIL NB:N888AQ

Nieznane

a1461

Operator używający kodu TAIL NB:N889NC

Nieznane

a1462

Operator używający kodu TAIL NB:N890CW

Nieznane

a1463

Operator używający kodu TAIL NB:N898EW

Nieznane

a1225

Operator używający kodu TAIL NB:N900Q

Nieznane

a1465

Operator używający kodu TAIL NB:N901QS

Nieznane

a1466

Operator używający kodu TAIL NB:N9053T

Nieznane

a1467

Operator używający kodu TAIL NB:N908JB

Nieznane

a1226

Operator używający kodu TAIL NB:N90AJ

Nieznane

a1469

Operator używający kodu TAIL NB:N913QS

Nieznane

a1470

Operator używający kodu TAIL NB:N916LX

Nieznane

a1228

Operator używający kodu TAIL NB:N91LA

Nieznane

a1471

Operator używający kodu TAIL NB:N921CC

Nieznane

a1472

Operator używający kodu TAIL NB:N926QS

Nieznane

a1473

Operator używający kodu TAIL NB:N929JH

Nieznane

a1475

Operator używający kodu TAIL NB:N934QS

Nieznane

a1229

Operator używający kodu TAIL NB:N93LA

Nieznane

a1476

Operator używający kodu TAIL NB:N948QS

Nieznane

a1230

Operator używający kodu TAIL NB:N94LA

Nieznane

a1477

Operator używający kodu TAIL NB:N951DB

Nieznane

a1479

Operator używający kodu TAIL NB:N958QS

Nieznane

a1480

Operator używający kodu TAIL NB:N960QS

Nieznane

a1481

Operator używający kodu TAIL NB:N964QS

Nieznane

a1232

Operator używający kodu TAIL NB:N96NB

Nieznane

a1483

Operator używający kodu TAIL NB:N977CP

Nieznane

a1486

Operator używający kodu TAIL NB:N989AL

Nieznane

a1234

Operator używający kodu TAIL NB:N98CG

Nieznane

a1235

Operator używający kodu TAIL NB:N990M

Nieznane

a1487

Operator używający kodu TAIL NB:N995CR

Nieznane

a1488

Operator używający kodu TAIL NB:N997QS

Nieznane

a1236

Operator używający kodu TAIL NB:N99CN

Nieznane

a1237

Operator używający kodu TAIL NB:NASA4

Nieznane

a1238

Operator używający kodu TAIL NB:NXF61

Nieznane

a1239

Operator używający kodu TAIL NB:OOGML

Nieznane

a1240

Operator używający kodu TAIL NB:OYWET

Nieznane

a1241

Operator używający kodu TAIL NB:P4FLY

Nieznane

a1246

Operator używający kodu TAIL NB:PPEIC

Nieznane

a1248

Operator używający kodu TAIL NB:PPETR

Nieznane

a1251

Operator używający kodu TAIL NB:PPMIS

Nieznane

a1252

Operator używający kodu TAIL NB:PRAIN

Nieznane

a1255

Operator używający kodu TAIL NB:PRDRI

Nieznane

a1257

Operator używający kodu TAIL NB:PRODT

Nieznane

a1258

Operator używający kodu TAIL NB:PRSCE

Nieznane

a1260

Operator używający kodu TAIL NB:PRXDY

Nieznane

a1263

Operator używający kodu TAIL NB:PTLMS

Nieznane

a1264

Operator używający kodu TAIL NB:PTLNC

Nieznane

a1266

Operator używający kodu TAIL NB:PTLUK

Nieznane

a1267

Operator używający kodu TAIL NB:PTORA

Nieznane

a1269

Operator używający kodu TAIL NB:PTSCR

Nieznane

a1274

Operator używający kodu TAIL NB:PTWJS

Nieznane

a1278

Operator używający kodu TAIL NB:PTXGS

Nieznane

a1280

Operator używający kodu TAIL NB:PTZMA

Nieznane

a1282

Operator używający kodu TAIL NB:RSSA1

Nieznane

a1525

Operator używający kodu TAIL NB:SHELL01

Nieznane

a1526

Operator używający kodu TAIL NB:TIF375A

Nieznane

a1284

Operator używający kodu TAIL NB:TZTAC

Nieznane

a1285

Operator używający kodu TAIL NB:UJT17

Nieznane

a1490

Operator używający kodu TAIL NB:UJT300

Nieznane

a1286

Operator używający kodu TAIL NB:UN450

Nieznane

a1287

Operator używający kodu TAIL NB:VHTGG

Nieznane

a1288

Operator używający kodu TAIL NB:VPBDB

Nieznane

a1289

Operator używający kodu TAIL NB:VPBJV

Nieznane

a1290

Operator używający kodu TAIL NB:VPBMS

Nieznane

a1294

Operator używający kodu TAIL NB:VPCVI

Nieznane

a1295

Operator używający kodu TAIL NB:XAAEX

Nieznane

a1297

Operator używający kodu TAIL NB:XAESC

Nieznane

a1300

Operator używający kodu TAIL NB:XARYB

Nieznane

a1301

Operator używający kodu TAIL NB:YRCJF

Nieznane

a1528

Operator używający kodu TAIL NB:YV1004C

Nieznane

a1491

Operator używający kodu TAIL NB:YV1005

Nieznane

a1492

Operator używający kodu TAIL NB:YV1008

Nieznane

a1493

Operator używający kodu TAIL NB:YV1009

Nieznane

a1494

Operator używający kodu TAIL NB:YV1010

Nieznane

a1495

Operator używający kodu TAIL NB:YV1083

Nieznane

a1496

Operator używający kodu TAIL NB:YV1401

Nieznane

a1497

Operator używający kodu TAIL NB:YV1495

Nieznane

a1498

Operator używający kodu TAIL NB:YV1496

Nieznane

a1499

Operator używający kodu TAIL NB:YV1850

Nieznane

a1500

Operator używający kodu TAIL NB:YV1929

Nieznane

a1501

Operator używający kodu TAIL NB:YV2040

Nieznane

a1502

Operator używający kodu TAIL NB:YV2073

Nieznane

a1505

Operator używający kodu TAIL NB:YV2421

Nieznane

a1506

Operator używający kodu TAIL NB:YV2422

Nieznane

a1533

Operator używający kodu TAIL NB:YV292CP

Nieznane

a1534

Operator używający kodu TAIL NB:YV450CP

Nieznane

a1535

Operator używający kodu TAIL NB:YV455CP

Nieznane

a1537

Operator używający kodu TAIL NB:YV778CP

Nieznane

a1302

Operator używający kodu TAIL NB:ZSEPB

Nieznane

a1303

Operator używający kodu TAIL NB:ZSOEE

Nieznane

a1304

Operator używający kodu TAIL NB:ZSPZA

Nieznane


IRLANDIA

Kod

Nazwa operatora

Państwo operatora

32901

142955 ONTARIO LTD

KANADA

33725

ADVANCED AIR MGMT

STANY ZJEDNOCZONE

131

AER ARANN

IRLANDIA

132

AER LINGUS

IRLANDIA

29293

AERO TIMBER PARTNERS

STANY ZJEDNOCZONE

23714

AERO TOY STORE

STANY ZJEDNOCZONE

29670

AERO WAYS

STANY ZJEDNOCZONE

7265

AEROLINEAS MARCOS

MEKSYK

28752

AEROMANAGMENT GROUP

STANY ZJEDNOCZONE

32481

AIR 26

ANGOLA

32813

AIR BLESSING

STANY ZJEDNOCZONE

298

AIR CONTRACTORS

IRLANDIA

31763

AIR PARTNER

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

7057

AIR SHAMROCK

STANY ZJEDNOCZONE

32218

AIR TAHOMA

STANY ZJEDNOCZONE

32330

AIR TANZANIA 2

ZJEDNOCZONA REPUBLIKA TANZANII

28432

AIR TREK

STANY ZJEDNOCZONE

34407

ALCI AVIATION

KANADA

26140

ALLTECH

STANY ZJEDNOCZONE

30995

ALPHA ONE FLIGHT SCV

STANY ZJEDNOCZONE

33277

ALTBRIDGE PROJECTS

FEDERACJA ROSYJSKA

33209

ALTIVIA FLIGHT

SINGAPUR

363

AMERICAN TRANS AIR

STANY ZJEDNOCZONE

31783

AMFM AIR SERVICES

STANY ZJEDNOCZONE

27173

APACHE CORP

STANY ZJEDNOCZONE

29953

APPLERA CORP

STANY ZJEDNOCZONE

29280

ASTOR STREET ASSET

STANY ZJEDNOCZONE

33136

ATLANTIC AV KTEB

STANY ZJEDNOCZONE

32163

AVCARD UK

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

33008

AVIA PARTNER DENMARK

DANIA

26369

B&G LEASING

STANY ZJEDNOCZONE

34053

BANK OF NOVA SCOTIA

KANADA

1868

BARD

STANY ZJEDNOCZONE

31686

BARNARD AVIATION

STANY ZJEDNOCZONE

1537

BAXTER HEALTH CARE

STANY ZJEDNOCZONE

34487

BAZIS INTL INC.

KANADA

33090

BEACON AVIATION

IRLANDIA

25114

BECKER GROUP

STANY ZJEDNOCZONE

32660

BEDEK AVIATION

IZRAEL

4351

BELLSOUTH TELECOM

STANY ZJEDNOCZONE

33557

BIG PLAY FLIGHT SVCS

STANY ZJEDNOCZONE

30763

BILLION AIR LTD

IRLANDIA

33247

BLUE CITY HOLDINGS

STANY ZJEDNOCZONE

27616

BLUEBIRD CARGO

ISLANDIA

31975

BOULDER US

STANY ZJEDNOCZONE

30615

CARLISLE HOLDINGS

STANY ZJEDNOCZONE

18796

CARR L J

STANY ZJEDNOCZONE

30915

CASTLELANDS

IRLANDIA

30896

CCA AIR CHARTER

STANY ZJEDNOCZONE

29250

CENTURION AVTN SRVCS

STANY ZJEDNOCZONE

23597

CHC IRELAND LTD

IRLANDIA

5078

CINTAS

STANY ZJEDNOCZONE

21455

CITYJET

IRLANDIA

32509

COOK AIRCRAFT LEASNG

STANY ZJEDNOCZONE

19036

CORPORATE JETS PA

STANY ZJEDNOCZONE

28444

CROSS AVTN

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

29443

DB AVIATION USA

STANY ZJEDNOCZONE

31690

DELTA JET USA

STANY ZJEDNOCZONE

24235

DENISTON ENTERPRISES

STANY ZJEDNOCZONE

30715

DMB AVIATION

STANY ZJEDNOCZONE

28485

DOW CORNING

STANY ZJEDNOCZONE

32515

DPMG

STANY ZJEDNOCZONE

30633

EIRJET

IRLANDIA

33150

ELANAIR INC

STANY ZJEDNOCZONE

1009

ELI LILLY

STANY ZJEDNOCZONE

32005

ELITE AIRCRAFT HOLDG

STANY ZJEDNOCZONE

23828

EMC IRELAND

IRLANDIA

33649

ENCORE 684 LLC

STANY ZJEDNOCZONE

33361

FAGEN INC

STANY ZJEDNOCZONE

32271

FAST LINK EGYPT

EGIPT

21578

FEDERAL MOGUL

STANY ZJEDNOCZONE

28181

FERRO CORP

STANY ZJEDNOCZONE

29521

FHR REAL ESTATE CORP

KANADA

30469

FIRST VIRTUAL AIR

STANY ZJEDNOCZONE

31774

FLYING SQUIRREL

STANY ZJEDNOCZONE

32924

FOX FLIGHT

KANADA

34371

FREEBIRD MNGMT LTD.

IRLANDIA

3826

FRIEDKIN INTL

STANY ZJEDNOCZONE

32570

FUTURA GAEL

IRLANDIA

22286

GE CAPITAL-GECAS EI

IRLANDIA

26624

GENERAL MILLS SALES

STANY ZJEDNOCZONE

23814

GLOBAL WINGS LTD

SZWAJCARIA

3964

GOODYEAR

STANY ZJEDNOCZONE

29449

GRANT EXECUTIVE JETS

KANADA

26847

GREENHILL AVTN

STANY ZJEDNOCZONE

22958

GROUP HOLDINGS

STANY ZJEDNOCZONE

31561

GULF PACIFIC AVTN SV

STANY ZJEDNOCZONE

28219

HARLEY-DAVIDSON

STANY ZJEDNOCZONE

31054

HEAVYLIFT INT.

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

31013

HOTELES DINAMICOS SA

MEKSYK

33420

HOWARD HOLDINGS PLC

IRLANDIA

5170

HUMANA

STANY ZJEDNOCZONE

24747

IFFTG

STANY ZJEDNOCZONE

31075

INTERFACE OPERATIONS

STANY ZJEDNOCZONE

21409

IRVING AIR SERVICE

KANADA

31850

JARDEN CORP

STANY ZJEDNOCZONE

27861

JEP LEASING

STANY ZJEDNOCZONE

22094

JEPPESEN UK LTD

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

32549

JET CLIPPER JOHNNY

STANY ZJEDNOCZONE

32652

JET SMART INC

STANY ZJEDNOCZONE

34314

JETDIRECT AVIATION

STANY ZJEDNOCZONE

1584

JOHNSON & JOHNSON

STANY ZJEDNOCZONE

8180

KELLOGG

STANY ZJEDNOCZONE

31185

KINTORE

IRLANDIA

31706

LCG ENTERPRISES

STANY ZJEDNOCZONE

32207

LISBON LIMITED

BERMUDY (ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO)

28852

LONDON CITY JET

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

30454

MAJJEC JHETT

STANY ZJEDNOCZONE

32345

MANDALA AIRLINES 3

INDONEZJA

26422

MANDAN

STANY ZJEDNOCZONE

32248

MARRON VENTURES

SZWAJCARIA

23602

MC AVIATION

STANY ZJEDNOCZONE

27630

MERCURY ENGINEERING

IRLANDIA

30050

MHS CONSULTING

STANY ZJEDNOCZONE

438

MIL AUSTRALIA

AUSTRALIA

7907

MIL EGYPT (3)

EGIPT

1104

MIL IRELAND

IRLANDIA

23627

MIN. OF EXTREME SIT

FEDERACJA ROSYJSKA

31703

MMRB SERVICES

STANY ZJEDNOCZONE

32479

MVA AVIATION LTD.

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

18352

NESTLE PURINA PETCAR

STANY ZJEDNOCZONE

29867

NEXT FLIGHT JETS

STANY ZJEDNOCZONE

32930

NINETY EIGHT AVTN

STANY ZJEDNOCZONE

11930

NORTH AMERICAN AIRL

STANY ZJEDNOCZONE

32397

OFFICE DEPOT

STANY ZJEDNOCZONE

9116

OMEGA AIR (USA)

STANY ZJEDNOCZONE

7079

ORBIS INTL

STANY ZJEDNOCZONE

2079

OWENS ILLINOIS

STANY ZJEDNOCZONE

10012

P & E PROPERTIES

STANY ZJEDNOCZONE

33261

PACIFIC SKY

KANADA

8792

PALMER A

STANY ZJEDNOCZONE

3252

PEPSICO

STANY ZJEDNOCZONE

8617

PHOENIX AIR

STANY ZJEDNOCZONE

31319

PILOT PARTNERS

STANY ZJEDNOCZONE

32055

PIONEER ADVENTURES

NOWA ZELANDIA

30165

PRIMARIS AIRLINES

STANY ZJEDNOCZONE

32096

PRIME AVIATION JSC

KAZACHSTAN

31045

PRIVATE SKY AVTN

STANY ZJEDNOCZONE

34180

PROFESSIONAL CARE

STANY ZJEDNOCZONE

26605

QUEST AVTN

STANY ZJEDNOCZONE

32071

RAMBLITE

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI

32706

RBGT LLC

STANY ZJEDNOCZONE

31234

RED BARN FARMS

STANY ZJEDNOCZONE

29788

RORO 212

STANY ZJEDNOCZONE

31502

ROTOR TRADE (ARC)

STANY ZJEDNOCZONE

2292

ROWAN DRILLING

STANY ZJEDNOCZONE

33652

RUMELI HOLDING INC 2

TURCJA

8651

RYANAIR

IRLANDIA

31347

SAFE FLIGHT INSTRMT

STANY ZJEDNOCZONE

28054

SAFEWAY

STANY ZJEDNOCZONE

9744

SBC (AIR ROUTING)

STANY ZJEDNOCZONE

871

SEAGULL AIRCRAFT

STANY ZJEDNOCZONE

31707

SHORT HILLS AVIATORS

STANY ZJEDNOCZONE

32653

SMOKELESS TOBACCO

STANY ZJEDNOCZONE

31192

SOUTHERN JET MGMT

STANY ZJEDNOCZONE

27200

STAR GAZER AVTN

STANY ZJEDNOCZONE

31823

STARSHIP ENTERPRISE

STANY ZJEDNOCZONE

29650

STOCKWOOD

STANY ZJEDNOCZONE

31861

SUNCAL MANAGEMENT

STANY ZJEDNOCZONE

32156

TALLWOOD MANAGEMNT

STANY ZJEDNOCZONE

3696

TEXAS INSTRUMENTS

STANY ZJEDNOCZONE

21766

TIMBERLAND

STANY ZJEDNOCZONE

26406

TRANS WEST AIR SRVCS

STANY ZJEDNOCZONE

9788

TRANSIT AIR SRVC

STANY ZJEDNOCZONE

29623

TRICYCLE AVIATION

STANY ZJEDNOCZONE

27251

TWC AVIATION

STANY ZJEDNOCZONE

30753

TYCO HEALTH CARE

STANY ZJEDNOCZONE

2797

UNITED STATES STEEL

STANY ZJEDNOCZONE

9275

VALLEJO

STANY ZJEDNOCZONE

18775

VALLEY AIR SRVCS

STANY ZJEDNOCZONE

29120

VEN AIR

IRLANDIA

32119

VIA FELIZ II

STANY ZJEDNOCZONE

24690

VICTORY AVTN FLORIDA

STANY ZJEDNOCZONE

28043

VILLAGE EQUIPMENT

STANY ZJEDNOCZONE

29580

VOYAGER JET CENTER

STANY ZJEDNOCZONE

5187

WELDBEND

STANY ZJEDNOCZONE

31125

WESTON LTD

IRLANDIA

33542

WING FINANCIAL LLC

STANY ZJEDNOCZONE

28282

WINGEDFOOT AVTN

STANY ZJEDNOCZONE

32453

WINGS OF LEBANON

LIBAN

29233

WRENAIR

IRLANDIA

32454

XJET USA

STANY ZJEDNOCZONE

31649

Z1 HOLDINGS

STANY ZJEDNOCZONE


WŁOCHY

Kod

Nazwa operatora

Państwo operatora

24650

ABU DHABI AVIATION

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

23200

AERODYNAMICS USA

STANY ZJEDNOCZONE

29651

AEROMANAGEMENT EUROP

WŁOCHY

31391

AERONORD-GROUP

REPUBLIKA MOŁDOWY

30371

AEROPORTUL MARCULEST

REPUBLIKA MOŁDOWY

26391

AEROSTAR

UKRAINA

19195

AEROTRANSPORTES PRIV

MEKSYK

33674

AEROVENA SA DE CV

MEKSYK

22368

AGUSTA SPA

WŁOCHY

29450

AIC CANADA

KANADA

33930

AIR BEE

WŁOCHY

32715

AIR FOUR S.P.A.

WŁOCHY

30965

AIR ITALY

WŁOCHY

23557

AIR MEMPHIS

EGIPT

30348

AIR ONE EXECUTIVE

WŁOCHY

9909

AIR ONE ITALIA

WŁOCHY

28019

AIR PINK D.O.O.

SERBIA

31884

AIR PRESTIGIO

STANY ZJEDNOCZONE

34676

AIR UGANDA

UGANDA

9953

AIR VALLEE

WŁOCHY

33278

AIR WING S.P.A.

WŁOCHY

30283

AIRCRAFT PROPERTIES

STANY ZJEDNOCZONE

25088

AIRGREEN SRL

WŁOCHY

27328

AIRSTARS AIRWAY

FEDERACJA ROSYJSKA

334

ALBA MILANO

WŁOCHY

23132

ALBANIAN AIRLINE

ALBANIA

30526

ALBATROS AIRWAYS

ALBANIA

9303

ALBERTO CULVER

STANY ZJEDNOCZONE

163

ALENIA AERMACCHI

WŁOCHY

31568

ALENIA DIV AERONAUT

WŁOCHY

19598

ALIPARMA

WŁOCHY

347

ALITALIA

WŁOCHY

9947

ALPI EAGLES SPA

WŁOCHY

28123

AMRASH

STANY ZJEDNOCZONE

31168

ARAB WINGS

JORDANIA

31689

AVANGARD AVTN AVV

FEDERACJA ROSYJSKA

32918

AVANGARD MALZ AG

NIEMCY

32783

AVSOURCE GROUP

STANY ZJEDNOCZONE

31355

AVWEST PTY

AUSTRALIA

32830

AZA AIR LLC

STANY ZJEDNOCZONE

29878

BALMORAL AIR PTY

AUSTRALIA

20198

BELAVIA AIRLINES

BIAŁORUŚ

31421

BELLE AIR

ALBANIA

32891

BERJAYA AIR SDN (2)

MALEZJA

32842

BIZ JET AIRCRAFT

WŁOCHY

3245

BLOM CGR S.P.A.

WŁOCHY

32734

BLUE JET

STANY ZJEDNOCZONE

26015

BLUE PANORAMA LI

WŁOCHY

594

BOEING — SEATTLE

STANY ZJEDNOCZONE

28519

BOEING CAPITAL 2

STANY ZJEDNOCZONE

33479

BOMBARDIER FINANCE

KANADA

32566

BRENZIL PTY

AUSTRALIA

28620

BURAQ AIR

LIBIA

28625

BUSINESS JET SERVICE

STANY ZJEDNOCZONE

19019

CABLEAIR

STANY ZJEDNOCZONE

5083

CAI

WŁOCHY

33307

CANADIAN NORTH

KANADA

32079

CAREMARK AVIATION

STANY ZJEDNOCZONE

31766

CARGOITALIA

WŁOCHY

26954

CARNIVAL CORP

STANY ZJEDNOCZONE

31898

CATEX USA

STANY ZJEDNOCZONE

32604

CLOSE AIR

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

27899

CLUB AIR SPA

WŁOCHY

24759

CNH AMERICA

STANY ZJEDNOCZONE

30812

CONSOLIDATED INVESTM

STANY ZJEDNOCZONE

32598

DELIA A/S

DANIA

27358

DI AIR

CZARNOGÓRA

27323

DOBRO LTD

ARABIA SAUDYJSKA

18428

DOLE FOODS

STANY ZJEDNOCZONE

28426

DOLPHIN AIR EXPRESS

WŁOCHY

9322

DOMUS

WŁOCHY

32441

DOYSA VIP HAVA A.S.

TURCJA

30245

DRAX GROUP

STANY ZJEDNOCZONE

31864

DS AVIATION

IZRAEL

23676

DUDMASTON LTD

SZWAJCARIA

33586

E+A AVIATION

SZWAJCARIA

24555

ELILOMBARDA

WŁOCHY

24307

ELITICINO SA

SZWAJCARIA

27824

ELIWORK SRL

WŁOCHY

8149

ENAV ITALIA

WŁOCHY

34700

EP AVIATION

STANY ZJEDNOCZONE

28552

ERS SRL

WŁOCHY

1039

ETHIOPIAN AIRLINES

ETIOPIA

18256

EURAVIATION 2

WŁOCHY

11698

EUROFLY

WŁOCHY

5051

EUROFLY SERVICE

WŁOCHY

9861

EUROJET ITALIA

WŁOCHY

32640

EUROMEDITERRANEAN

EGIPT

31744

EUROPEAN AIR CRANE

WŁOCHY

29693

EUTELIA S.P.A.

WŁOCHY

34436

FARFALLETTA S.P.A.

WŁOCHY

31996

FIBA AIR HAVA

TURCJA

24342

FININVEST

WŁOCHY

31464

FLIGH TEST ASSOCIATE

STANY ZJEDNOCZONE

21557

FLYNOR JET

WŁOCHY

32161

G350 LEASINGATHER

STANY ZJEDNOCZONE

23380

GAZPROMAVIA

FEDERACJA ROSYJSKA

23782

GEDEAM SERVICES

LUKSEMBURG

29961

GENERAL WORK GUINEA

GWINEA RÓWNIKOWA

31344

GKW UNIFIED HODLINGS

STANY ZJEDNOCZONE

33783

GLOBUS LLC

FEDERACJA ROSYJSKA

29615

GOLDEN AIR SRL

WŁOCHY

32887

GP AVIATION SVCS

STANY ZJEDNOCZONE

31017

GULF AVIATION

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

32263

GUTMEN INC.

BRAZYLIA

32296

HANSUNG AIRLINES

REPUBLIKA KOREI

22863

HUBBARD ENTERPRISES

STANY ZJEDNOCZONE

27088

ICAR AIR

BOŚNIA I HERCEGOWINA

11898

ICARO

WŁOCHY

25061

INAER HELICOPTER

WŁOCHY

8517

INTERJET ITALY

WŁOCHY

34565

INTL GROUP LLC

STANY ZJEDNOCZONE

32796

ITALFLY 2

WŁOCHY

16284

ITALI AIRLINES SPA

WŁOCHY

34334

ITTAG LLC

STANY ZJEDNOCZONE

33124

JET FLIGHT CORP

STANY ZJEDNOCZONE

25029

JET PLANE CORP

DANIA

31941

JET SUPPORT GROUP

KAJMANY (ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO)

34346

JETDIRECT AVTN INC

STANY ZJEDNOCZONE

32062

JETEX FLIGHT SUPPORT

LIBIA

30695

JETLINK EXPRESS

KENIA

34576

JETPLANET S.R.L.

WŁOCHY

32068

K & M AVIATION

STANY ZJEDNOCZONE

29205

KND AIRCRAFT LEASING

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

32713

LAUTHER-PHILLIPS

STANY ZJEDNOCZONE

29027

LEADING EDGE

STANY ZJEDNOCZONE

30044

LEMOINE INVESTMENTS

STANY ZJEDNOCZONE

31451

LENNAR

STANY ZJEDNOCZONE

23188

LIBYAN AIR AMBULANCE

LIBIA

33253

LINUS AIRWAYS

INDONEZJA

29351

LIVINGSTON SPA

WŁOCHY

28628

LUKOIL AVIA

FEDERACJA ROSYJSKA

22416

LVOV AIRLINES

UKRAINA

27891

MASS MUTUAL LIFE

STANY ZJEDNOCZONE

346

MERIDIANA ITALIA

WŁOCHY

1105

MIL ISRAEL

IZRAEL

1121

MIL SERBIA

SERBIA

823

MIL US NAVY

STANY ZJEDNOCZONE

6978

MINILINER

WŁOCHY

8487

MISTRAL AIR ROMA

WŁOCHY

31311

MSC AVIATION

SZWAJCARIA

30625

MYAIR. COM

WŁOCHY

28892

N90BJ

STANY ZJEDNOCZONE

33889

NAVELLIER & ASSOCS

STANY ZJEDNOCZONE

28484

NEOS

WŁOCHY

33201

NEWCO MANAGEMENT GRP

STANY ZJEDNOCZONE

8924

NEWSFLIGHT CALIFORNI

STANY ZJEDNOCZONE

26030

NEXT CENTURY AVTN

STANY ZJEDNOCZONE

30457

NOBIL AIR

REPUBLIKA MOŁDOWY

29756

NOEVIR AVIATION

STANY ZJEDNOCZONE

24406

NUROL HAVACILIK

TURCJA

27302

OAK MANAGEMENT

STANY ZJEDNOCZONE

32200

PABLO AIR LINE SRL

WŁOCHY

32786

PACIFIC INFORMATION

ARUBA, ANTYLE HOLENDERSKIE

31079

PAFO

STANY ZJEDNOCZONE

33299

PALM AVIATION

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

33882

PEGASUS ELITE AVTN

STANY ZJEDNOCZONE

32710

PENN NATIONAL GAMING

STANY ZJEDNOCZONE

24982

PEREGRINE AVIAT LTD

IRLANDIA

31232

PETROFF AIR

FEDERACJA ROSYJSKA

28946

PITTCO

STANY ZJEDNOCZONE

23692

PRECISION AIR SVCS.

ZJEDNOCZONA REPUBLIKA TANZANII

30442

PRECISIONAIR SVCS

ZJEDNOCZONA REPUBLIKA TANZANII

23730

PRINCE AVIATION

SERBIA

33019

REALI TAXI AEREO

BRAZYLIA

22653

RENCO USA

STANY ZJEDNOCZONE

27572

RHEA VENDORS

WŁOCHY

32661

ROONEY HOLDINGS INC

STANY ZJEDNOCZONE

33695

ROSS AVIATION INC

STANY ZJEDNOCZONE

33024

ROYAL FALCON

JORDANIA

22656

S EGYPT

EGIPT

29524

S.K.M.

BERMUDY (ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO)

28993

SAO CONRADO TAXI

BRAZYLIA

28283

SCS SERVICES

STANY ZJEDNOCZONE

25882

SEQUOIA MILLENNIUM

STANY ZJEDNOCZONE

23243

SERVIS AIR HAVA

TURCJA

23318

SERVIZI AEREI

WŁOCHY

28179

SEVASTOPOL AVIA

UKRAINA

8484

SIRIO

WŁOCHY

31917

SIRIO EXECUTIVE

WŁOCHY

31624

SKYKAR AVIATION

STANY ZJEDNOCZONE

10748

SKYSERVICE AIRLINES

KANADA

28058

SLAM

WŁOCHY

34027

SOPHIA AIRLINES

WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ

25237

SOREM S.R.L.

WŁOCHY

34631

SORENA EXPORT LTD.

UKRAINA

30462

SOUTHERN AIR SYSTEM

STANY ZJEDNOCZONE

31505

SPRINGWAY

FEDERACJA ROSYJSKA

29126

STAR ACFT LEASING

STANY ZJEDNOCZONE

34744

STAR UP S.A.

PERU

25832

STEPHENSON AIR SVCS

STANY ZJEDNOCZONE

31740

SUNSTATE AVIATION

STANY ZJEDNOCZONE

31789

SYDNEY JET CHARTER

AUSTRALIA

22663

TAVISTOCK AVTN

BAHAMY

9255

TECHNO SKY S.R.L.

WŁOCHY

23236

TRADE AIR

CHORWACJA

31381

TRIP LINHAS AEREAS 2

BRAZYLIA

33685

TRT AERONAUTICAL INC

STANY ZJEDNOCZONE

29468

U S ALPHA

STANY ZJEDNOCZONE

31930

VEKTRA AVIATION

CZARNOGÓRA

31308

VEYEN HAVA TASIMACI

TURCJA

29884

VIZAVI-AVIA LTD

FEDERACJA ROSYJSKA

32561

VK AVIATION USA

STANY ZJEDNOCZONE

32987

VOLIAMO

SZWAJCARIA

20609

VOLKSWAGEN USA

STANY ZJEDNOCZONE

30275

WESTERN STONE & METAL

STANY ZJEDNOCZONE

8586

WHIRLPOOL

STANY ZJEDNOCZONE

26545

WIDEWORLD SRVCS

ARGENTYNA

29423

WIND JET SPA

WŁOCHY

33364

WINDROSE AVIATION UK

UKRAINA

28383

YAKUTIA AIRCOMPANY J

FEDERACJA ROSYJSKA


CYPR

Kod

Nazwa operatora

Państwo operatora

33683

A&S WORLD AIRCRAFT

STANY ZJEDNOCZONE

32393

AIR ONE CORP

SZWAJCARIA

31844

AJET AVIATION

CYPR

33059

ALLIANCE AIR

INDIE

31661

AL-MORRELL DEVELOPMT

STANY ZJEDNOCZONE

31856

AVIATION SVCS GUAM

STANY ZJEDNOCZONE

25193

AVIATORS INDIA

INDIE

31999

BASHKORTOSTAN AIR

FEDERACJA ROSYJSKA

31603

BRITISH GULF INTNL

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

31988

BUSINESS-AERO OOO

FEDERACJA ROSYJSKA

34081

COMAIR (KULULA)

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI

20324

CSM AVIATION

CYPR

866

CYPRUS AIRWAYS

CYPR

33534

DOIYATEC COMMS LTD

NIGERIA

27554

EDT OFFSHORE

CYPR

16417

EUROCYPRIA

CYPR

31008

FALCON EXPRESS CARGO

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

34679

FALLBROOK PTY LTD

AUSTRALIA

34823

FIRST KUWAITI

KUWEJT

31112

FLAIR AVIATION GMBH

NIEMCY

8214

FUNAIR

STANY ZJEDNOCZONE

7978

GLOBE AERO (3)

STANY ZJEDNOCZONE

31245

GLOBE JET

LIBAN

32491

GOAIRLINES INDIA

INDIE

30939

GRIXONA

REPUBLIKA MOŁDOWY

34421

GULF JET (DUBAI)

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

29619

HAMRA AIR

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

31523

INTERLINK AIRLINES

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI

5292

JENSON & NICHOLSON

SINGAPUR

7132

JOANNOU PARASKEVAIDE

ARABIA SAUDYJSKA

30932

KINGFISHER AIRLINES

INDIE

32955

MACAU LANDMARK MGMT

MAKAU (CHINY)

30973

MARSLAND AVIATION

SUDAN

31441

MEGA

KAZACHSTAN

402

MIL ARGENTINA

ARGENTYNA

28348

MIL BAHRAIN

BAHRAJN

1090

MIL DENMARK

DANIA

1102

MIL NETHERLANDS

NIDERLANDY

26103

NEFTEYUGANSK AVIA

FEDERACJA ROSYJSKA

24788

ORIENT THAI AIRLINES

TAJLANDIA

31143

ORION-X

FEDERACJA ROSYJSKA

24229

PANKH

FEDERACJA ROSYJSKA

32162

PARAMOUNT AIRWAYS VI

INDIE

34063

RELIANCE TRANSPORT

INDIE

26471

SAKAVIA SERVICE

GRUZJA

32298

SCANDI HIST FLIGHT

NORWEGIA

26898

SIRIUS AERO

FEDERACJA ROSYJSKA

29833

SKY GATE

JORDANIA

33512

TAHMID AIR

KAZACHSTAN

29649

UB AIR PVT LTD

STANY ZJEDNOCZONE

30383

UKRAINIAN HELICOPTER

UKRAINA

26821

VERTIKAL-T COMPANY

FEDERACJA ROSYJSKA


ŁOTWA

Kod

Nazwa operatora

Państwo operatora

28309

AEROKLUB AIST

FEDERACJA ROSYJSKA

31983

AIR ALMATY JSC

KAZACHSTAN

23085

AIR BALTIC

ŁOTWA

28457

EXPRESSAVIA

UKRAINA

31027

FERAFORT INVESTMENT

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

25851

K.S. AVIA

ŁOTWA

19962

MIL LATVIA

ŁOTWA

24839

RUSAIR JOINT STOCK

FEDERACJA ROSYJSKA

29306

RUSLINE JSC

FEDERACJA ROSYJSKA

33986

SELVA LTDA.

KOLUMBIA

21470

SMARTLYNX AIRLINES

ŁOTWA

29984

UNIVERSAL JET AVTN

STANY ZJEDNOCZONE

25094

VIP AVIATION LATVIA

ŁOTWA


LITWA

Kod

Nazwa operatora

Państwo operatora

23729

AURELA

LITWA

34582

FLYLAL CHARTERS

LITWA

15533

LITHUANIAN AIRLINES

LITWA

34813

MERIDIAN AIRWAYS

NIGERIA

22249

MIL LITHUANIA

LITWA

31219

QANOT-SHARQ

UZBEKISTAN

25815

SCAT

KAZACHSTAN

34555

SHINO AVIATION

IZRAEL

30296

STAR UP

PERU


LUKSEMBURG

Kod

Nazwa operatora

Państwo operatora

24391

AERO-CHARTER UKRAINE

UKRAINA

724

CARGOLUX

LUKSEMBURG

33129

CHAMPION AIR LLC

STANY ZJEDNOCZONE

26778

DUCAIR

LUKSEMBURG

26052

GLOBAL JET LUXEMBOUR

LUKSEMBURG

25247

HUSKY

KANADA

26555

HUSKY IMS

LUKSEMBURG

1781

LUXAIR

LUKSEMBURG

23415

LUXAVIATION

LUKSEMBURG

1111

MIL NORWAY

NORWEGIA

34292

MK AIRCARGO (2)

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

29345

PHOENIX AVTN LTD

KENIA

29553

PREMIAIR LUX

LUKSEMBURG

6051

RANGE FLYERS

STANY ZJEDNOCZONE

25108

TRADEWINDS AIRLINES

STANY ZJEDNOCZONE

29957

WEST AIR LUXEMBOURG

LUKSEMBURG


WĘGRY

Kod

Nazwa operatora

Państwo operatora

25569

ABC AIR HUNGARY

WĘGRY

32787

AEROLIMOUSINE RUSSIA

FEDERACJA ROSYJSKA

28215

AIR DOCTOR KFT.

WĘGRY

34786

AIR TRANSPORT SERV

WĘGRY

31118

AIR-INVEST KFT

WĘGRY

30643

ARTIC GROUP KFT.

WĘGRY

29545

AVIA CREW LEASING

STANY ZJEDNOCZONE

31616

BALTYKA LTD.

UKRAINA

21621

BLACKBURN INTL. HU

WĘGRY

30262

DEER AIR CO LTD

CHINY

22993

DHMI TURKEY

TURCJA

32389

EASTERN EXPRESS

KAZACHSTAN

20273

FARNAIR AIR HUNGARY

WĘGRY

32455

GREENFIELD AVIATION

STANY ZJEDNOCZONE

22155

INDICATOR

WĘGRY

27952

ISD AVIA

UKRAINA

24336

KRUNK AVIATION

UKRAINA

1803

MALEV

WĘGRY

22325

MOLDAVIAN AIRLINES

REPUBLIKA MOŁDOWY

25984

PANNON AIR SERVICE

WĘGRY

31411

PLAZA CENTERS LTD.

WĘGRY

34627

SWIFT JET INC.

KANADA

27948

TAM AIR JSC

GRUZJA

34398

TOTAL AERO SVCS LTD