1.9.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 229/29


Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 211 z dnia 14 sierpnia 2009 r. )

Strona 49, art. 32, akapit drugi:

zamiast:

„Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 3 września 2009 r.”,

powinno być:

„Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 3 marca 2011 r.”.