29.7.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 197/20


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 682/2009

z dnia 27 lipca 2009 r.

kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych w odniesieniu do przywozu niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

mając na uwadze Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) (zwane dalej „rozporządzeniem podstawowym”), w szczególności jego art. 11 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

A.   PROCEDURA

1.   Obowiązujące środki

(1)

We wrześniu 2006 r. rozporządzeniem (WE) nr 1425/2006 (2) Rada nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz do Wspólnoty niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej. Rozporządzenie zostało ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 189/2009 (3). W przypadku ośmiu przedsiębiorstw objętych indywidualnymi stawkami celnymi stawki te wynoszą od 4,3 % do 12,8 %. Dla przedsiębiorstw współpracujących nieobjętych stawkami indywidualnymi cło wynosi 8,4 %, a cło rezydualne wynosi 28,8 %.

2.   Wniosek o dokonanie przeglądu

(2)

W dniu 25 marca 2008 r. Komisja otrzymała od jednego z producentów eksportujących niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej wniosek o przeprowadzenie częściowego przeglądu okresowego na podstawie art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego.

(3)

Wniosek ten został złożony przez CeDo Shanghai Limited („CeDo Shanghai” lub „wnioskodawca”).

(4)

Wnioskodawca twierdził między innymi, że oferowane przez niego ceny eksportowe przy przywozie niektórych worków i toreb plastikowych do Wspólnoty znacznie wzrosły i że są one znacznie wyższe od skonstruowanej wartości normalnej opartej na kosztach produkcji wnioskodawcy w Chińskiej Republice Ludowej oraz że poskutkowało to zmniejszeniem lub zniesieniem dumpingu. W związku z powyższym dalsze nakładanie środków na istniejących poziomach, opartych na wcześniej określonym poziomie dumpingu, nie jest już konieczne w celu skompensowania dumpingu.

3.   Wszczęcie postępowania

(5)

Po konsultacji z Komitetem Doradczym i po ustaleniu, że istnieją wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie częściowego przeglądu okresowego, Komisja ogłosiła, w drodze publikacji zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (4), wszczęcie częściowego przeglądu okresowego, zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, ograniczonego do zbadania dumpingu w odniesieniu do CeDo Shanghai.

(6)

Dochodzenie w sprawie dumpingu obejmowało okres od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.

(7)

Komisja oficjalnie powiadomiła wnioskodawcę, jak również przedstawicieli przemysłu wspólnotowego oraz przedstawicieli kraju wywozu o wszczęciu przeglądu. Zainteresowane strony otrzymały możliwość przedstawienia swoich opinii na piśmie oraz złożenia wniosku o przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania.

B.   PRODUKT OBJĘTY POSTĘPOWANIEM

(8)

Produktem objętym postępowaniem jest ten sam produkt, którego dotyczy rozporządzenie Rady (WE) nr 1425/2006 z późniejszymi zmianami, mianowicie worki i torby plastikowe, w których zawartość polietylenu odpowiada co najmniej 20 % wagi oraz których grubość nie przekracza 100 mikrometrów (μm), pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej, objęte kodami CN ex 3923 29 00, ex 3923 29 10 oraz ex 3923 29 90 (kody TARIC 3923210020, 3923291020 oraz 3923299020).

C.   WYCOFANIE WNIOSKU I ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

(9)

Pismem z dnia 24 marca 2009 r. skierowanym do Komisji przedsiębiorstwo CeDo Shanghai oficjalnie wycofało swój wniosek dotyczący wszczęcia częściowego przeglądu okresowego środków antydumpingowych stosowanych w odniesieniu do przywozu niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej.

(10)

Rozważono, czy kontynuowanie dochodzenia z urzędu byłoby uzasadnione. Komisja uznała, że zakończenie dochodzenia nie będzie miało wpływu na obowiązujące środki antydumpingowe i nie będzie ono sprzeczne z interesem Wspólnoty. Z tych względów dochodzenie powinno zostać zakończone.

(11)

Strony zainteresowane zostały poinformowane o zamiarze zakończenia dochodzenia i miały możliwość przedstawienia uwag. Nie otrzymano jednak żadnych uwag, które mogłyby wpłynąć na zmianę tej decyzji.

(12)

Stwierdza się zatem, że przegląd dotyczący przywozu niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej powinien zostać zakończony bez zmiany obowiązujących środków antydumpingowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Częściowy przegląd tymczasowy środków antydumpingowych stosowanych w odniesieniu do przywozu niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej, wszczęty na podstawie art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 384/96, zostaje niniejszym zakończony bez zmiany obowiązujących środków antydumpingowych.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 lipca 2009 r.

W imieniu Rady

C. BILDT

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 56 z 6.3.1996, s. 1.

(2)  Dz.U. L 270 z 29.9.2006, s. 4.

(3)  Dz.U. L 67 z 12.3.2009, s. 5.

(4)  Dz.U. C 176 z 11.7.2008, s. 9.