18.6.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 155/9


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 517/2009

z dnia 17 czerwca 2009 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 43/2009 w odniesieniu do limitów połowowych dla połowów dobijakowatych w wodach WE obszaru ICES IIIa oraz w wodach WE obszarów ICES IIa i IV

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 43/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2009 rok i związane z nimi warunki dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (1), w szczególności jego art. 5 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W załączniku IA do rozporządzenia (WE) nr 43/2009 ustanowiono tymczasowo limity połowowe dobijakowatych w wodach WE obszaru ICES IIIa oraz w wodach WE obszarów ICES IIa i IV.

(2)

Zgodnie z pkt 6 załącznika IID do rozporządzenia (WE) nr 43/2009 całkowite dopuszczalne połowy (TAC) oraz kwoty w odniesieniu do dobijakowatych w przedmiotowych obszarach na 2009 r. są weryfikowane przez Komisję w oparciu o opinie Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES) i Komitetu Naukowo-Technicznego i Gospodarczego ds. Rybołówstwa (STECF).

(3)

W odniesieniu do obszarów ICES IIa i IV TAC ustanawia się według wzoru określonego w pkt 6 akapit drugi załącznika IID do rozporządzenia (WE) nr 43/2009. Zgodnie z tym wzorem TAC wyniósłby 435 000 ton.

(4)

Zgodnie z pkt 7 załącznika IID do rozporządzenia (WE) nr 43/2009 TAC nie przekracza 400 000 ton w odniesieniu do obszarów ICES IIa i IV.

(5)

Stada dobijakowatych w Morzu Północnym są eksploatowane wspólnie z Norwegią, lecz w chwili obecnej nie są objęte wspólnym zarządzaniem. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z konsultacjami przeprowadzonymi z Norwegią zgodnie z postanowieniami zawartymi w uzgodnionym protokole na temat wniosków konsultacji dotyczących połowów, przeprowadzonych przez Komisję Europejską i Norwegię z dnia 10 grudnia 2008 r. W związku z tym udział Wspólnoty w TAC w wodach WE obszarów ICES IIa i IV należy ustalić na poziomie 90 % z 400 000 ton.

(6)

Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa zaleca zwiększenie TAC o 4,23 % w celu uwzględnienia wód WE obszaru ICES IIIa.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IA do rozporządzenia (WE) nr 43/2009,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku IA do rozporządzenia (WE) nr 43/2009 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 czerwca 2009 r.

W imieniu Komisji

Joe BORG

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 22 z 26.1.2009, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku IA do rozporządzenia (WE) nr 43/2009 pozycja dotycząca gatunku dobijakowatych w wodach WE obszaru IIIa oraz w wodach WE obszarów IIa i IV otrzymuje brzmienie:

„Gatunek

:

Dobijakowate

Ammodytidae

Obszar

:

wody WE obszaru IIIa, wody WE obszarów IIa i IV (1)

SAN/2A3A4.

Dania

327 249 (2)

Analityczne TAC.

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Niemcy

501 (3)

Szwecja

12 017 (4)

Zjednoczone Królestwo

7 153 (5)

WE

346 920 (6)

Norwegia

27 500 (7)

Wyspy Owcze

2 500

TAC

376 920


(1)  Z wyjątkiem wód w odległości 6 mil od linii podstawowych Zjednoczonego Królestwa na Szetlandach, Fair Isle i Foula.

(2)  Z czego maksymalnie 311 289 ton można poławiać w wodach WE obszarów IIa i IV. Pozostałą ilość można poławiać jedynie w wodach WE obszaru IIIa (SAN/*03A).

(3)  Z czego maksymalnie 476 ton można poławiać w wodach WE obszarów IIa i IV. Pozostałą ilość można poławiać jedynie w wodach WE obszaru IIIa (SAN/*03A).

(4)  Z czego maksymalnie 11 431 ton można poławiać w wodach WE obszarów IIa i IV. Pozostałą ilość można poławiać jedynie w wodach WE obszaru IIIa (SAN/*03A).

(5)  Z czego maksymalnie 6 804 ton można poławiać w wodach WE obszarów IIa i IV. Pozostałą ilość można poławiać jedynie w wodach WE obszaru IIIa (SAN/*03A).

(6)  Z czego maksymalnie 330 000 ton można poławiać w wodach WE obszarów IIa i IV. Pozostałą ilość można poławiać jedynie w wodach WE obszaru IIIa (SAN/*03A).

(7)  Do wykorzystania w obszarze ICES IV.”