9.6.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 144/3


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 473/2009

z dnia 25 maja 2009 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 36 i 37,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rada Europejska obradująca w dniach 11 i 12 grudnia 2008 r. zatwierdziła europejski plan naprawy gospodarczej, który zakłada podjęcie działań priorytetowych mających na celu przyspieszenie dostosowania gospodarek państw członkowskich do obecnych wyzwań. Europejski plan naprawy gospodarczej wiąże się z nakładami odpowiadającymi łącznie około 1,5 % PKB Unii Europejskiej, czyli kwocie odpowiadającej około 200 mld EUR.

(2)

Z powyższej kwoty 1 020 mln EUR powinno zostać udostępnione wszystkim państwom członkowskim za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w celu rozpowszechnienia szerokopasmowego Internetu na obszarach wiejskich oraz wzmożenia działań związanych z priorytetami określonymi w art. 16a ust. 1 lit. a)–f) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 (2) (dalej zwanymi „nowymi wyzwaniami”).

(3)

W celu ustalenia ram prawnych umożliwiających państwom członkowskim wykorzystanie kwoty 1 020 mln EUR niezbędne jest wprowadzenie do rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 kilku zmian, będących kontynuacją zmian wprowadzonych rozporządzeniem (WE) nr 74/2009 (3), które umożliwia państwom członkowskim wykorzystanie kwot uzyskanych w wyniku podwyższenia obowiązkowej modulacji i pochodzących z niewykorzystanych środków finansowych uzyskanych na mocy art. 136 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników (4) na działania związane z nowymi wyzwaniami.

(4)

Z myślą o szczególnej wadze w budżecie ogólnym Wspólnot Europejskich środków, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. c) decyzji Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (5), należy nadal wyjątkowo przewidywać, że Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną na wniosek Komisji, przyjmie niezbędną decyzję dotyczącą kwoty wsparcia wspólnotowego na rozwój obszarów wiejskich w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., rocznego podziału środków i minimalnej kwoty, która ma zostać skoncentrowana w regionach kwalifikujących się na mocy celu konwergencji.

(5)

W związku z udostępnieniem dodatkowych środków finansowych w postaci wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach europejskiego planu naprawy gospodarczej, państwa członkowskie powinny wprowadzić odpowiednie zmiany do swoich krajowych planów strategicznych. Ponieważ wszystkie państwa członkowskie zaczną otrzymywać dodatkowe środki, począwszy od 2009 r., należy nałożyć na nie obowiązek skorygowania krajowego planu strategicznego do dnia 15 lipca 2009 r.

(6)

Z konkluzji Rady Europejskiej z dnia 12 grudnia 2008 r. wynika, że w zakresie europejskiego planu naprawy gospodarczej Rada Europejska popiera w szczególności rozwój szerokopasmowego Internetu, także na obszarach o słabo rozwiniętej infrastrukturze. Zważywszy, że obszary wiejskie są często pozbawione wystarczającego dostępu do Internetu, należy zwiększyć wsparcie na rzecz infrastruktury szerokopasmowej w ramach wsparcia z EFRROW. Biorąc pod uwagę znaczenie tego priorytetu, państwa członkowskie zgodnie ze swoimi potrzebami powinny włączyć związane z nim działania do swoich programów do końca 2009 r. Należy sporządzić wykaz rodzajów działań związanych z infrastrukturą szerokopasmową, który pomoże państwom członkowskim określić odpowiednie działania w kontekście ram prawnych dla rozwoju obszarów wiejskich.

(7)

Ponieważ wszystkie państwa członkowskie będą miały dostęp do dodatkowych środków pochodzących z europejskiego planu naprawy gospodarczej w 2009 i 2010 r., powinny one włączyć rodzaje działań związane z nowymi wyzwaniami do swoich programów rozwoju obszarów wiejskich, już począwszy od 2009 r.

(8)

Obowiązek złożenia zmienionych programów rozwoju obszarów wiejskich do dnia 15 lipca 2009 r. powinien zatem mieć zastosowanie do wszystkich państw członkowskich.

(9)

Z uwagi na uzupełniający, szczegółowy i wiążący charakter, jaki ma wykorzystanie środków finansowych pochodzących z zastosowania obowiązkowej modulacji na mocy rozporządzenia (WE) nr 73/2009, kwot uzyskanych zgodnie z art. 136 tego rozporządzenia oraz kwot udostępnionych w formie wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach europejskiego planu naprawy gospodarczej, równowaga ustalona między celami wsparcia rozwoju obszarów wiejskich nie powinna być przez te środki finansowe zakłócona.

(10)

Obszary wiejskie często nie dysponują ani dużą, ani małą infrastrukturą szerokopasmową. Duża infrastruktura może mieć decydujące znaczenie dla obsługi trudno dostępnych obszarów wiejskich. Aby zapewnić jak najwydajniejsze wykorzystanie dostępnych środków oraz umożliwić znaczący rozwój Internetu szerokopasmowego na obszarach wiejskich, stosowne działania należy uznać za kwalifikowalne bez ograniczeń dotyczących wielkości odnośnej infrastruktury. W związku z tym w przypadku działań związanych z infrastrukturą szerokopasmową istniejące ograniczenie dotyczące wielkości infrastruktury związanej z podstawowymi usługami dla gospodarki i ludności wiejskiej nie powinno być stosowane.

(11)

Aby osiągnąć szczegółowe cele polityczne polegające na wzmożeniu działań związanych z nowymi wyzwaniami oraz na rozwinięciu infrastruktury szerokopasmowego Internetu, należy przewidzieć, że wykorzystanie środków finansowych dostępnych w formie wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach europejskiego planu naprawy gospodarczej jest ograniczone do szczegółowych celów oraz połączyć ten wymóg z zasadami obowiązującymi dla kwot uzyskanych w wyniku zastosowania obowiązkowej modulacji oraz kwot uzyskanych na mocy art. 136 rozporządzenia (WE) nr 73/2009.

(12)

Biorąc pod uwagę znaczenie działań związanych z infrastrukturą szerokopasmową na poziomie Wspólnoty, wzrost wkładu z EFRROW przewidziany w rozporządzeniu (WE) nr 74/2009 powinien mieć również zastosowanie do tego rodzaju działań, tak aby ułatwić ich wdrażanie.

(13)

W celu wsparcia państw członkowskich szczególnie dotkniętych kryzysem gospodarczym oraz mających trudności z wniesieniem krajowych środków finansowych w uzupełnieniu środków dostępnych z EFRROW należy wyjątkowo w roku 2009 dopuścić możliwość zastosowania wyższych stawek współfinansowania.

(14)

Ponieważ środki przewidziane w zaproponowanych zmianach pozostają bez uszczerbku dla uprawnionych oczekiwań podmiotów gospodarczych i powinny obejmować rok 2009, niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie od dnia 1 stycznia 2009 r.

(15)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1698/2005.

(16)

W celu zapewnienia uwzględnienia europejskiego planu naprawy gospodarczej w dyscyplinie budżetowej konieczne jest dostosowanie przepisów dotyczących pułapów budżetowych na wydatki finansowane z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG), o których mowa w art. 12 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 (6), przez uwzględnienie również kwot określonych w dziale 2 dla rozwoju obszarów wiejskich w ramach pakietu naprawy zgodnie z decyzją Rady 2009/434/WE z dnia 25 maja 2009 r. zmieniającą decyzję 2006/493/WE ustanawiającą kwotę wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., jej podział na poszczególne lata oraz minimalną kwotę, która zostanie skoncentrowana w regionach kwalifikujących się w ramach celu konwergencji (7), i kwoty przeznaczonej na projekty w dziedzinie energii, która mogłaby zostać określona zgodnie z procedurą przewidzianą w oświadczeniu Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie finansowania projektów w zakresie energii i szerokopasmowego Internetu oraz oceny funkcjonowania reformy WPR w ramach europejskiego planu naprawy gospodarczej (8). Rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 powinno zatem zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1698/2005 wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 12a otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 12a

Zmiany

1.   W następstwie przeglądu strategicznych wytycznych Wspólnoty, o którym mowa w art. 10, państwa członkowskie zmieniają zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 12 ust. 1, swoje krajowe plany strategiczne.

2.   Zmieniony krajowy plan strategiczny, o którym mowa w ust. 1, zostaje przesłany Komisji nie później niż dnia 15 lipca 2009 r.”;

2)

art. 16a otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 16a

Szczegółowe działania związane z określonymi priorytetami

1.   Do dnia 31 grudnia 2009 r. państwa członkowskie włączają do swoich programów rozwoju obszarów wiejskich, w zależności od własnych specyficznych potrzeb, rodzaje działań, które są ukierunkowane na priorytety opisane w strategicznych wytycznych Wspólnoty i wyszczególnione w krajowych planach strategicznych; priorytety te są następujące:

a)

zmiany klimatu;

b)

odnawialne źródła energii;

c)

gospodarka wodna;

d)

różnorodność biologiczna;

e)

środki towarzyszące restrukturyzacji sektora mleczarskiego;

f)

innowacje związane z priorytetami wymienionymi w lit. a)–d);

g)

infrastruktura szerokopasmowego Internetu na obszarach wiejskich.

Celem rodzajów działań, które mają być ukierunkowane na priorytety, o których mowa w akapicie pierwszym lit. a)–f), jest osiągnięcie skutków, takich jak potencjalne skutki określone w załączniku II. Indykatywny wykaz rodzajów działań oraz ich potencjalnych skutków znajduje się w załączniku II. Wykaz rodzajów działań ukierunkowanych na priorytet, o którym mowa w akapicie pierwszym lit. g), znajduje się w załączniku III.

Zmienione programy rozwoju obszarów wiejskich uwzględniające działania, o których mowa w niniejszym ustępie, są przedkładane Komisji najpóźniej do dnia 15 lipca 2009 r.

2.   Od dnia 1 stycznia 2009 r. intensywność pomocy ustalona w załączniku I może zostać zwiększona o 10 punktów procentowych w odniesieniu do rodzajów działań, o których mowa w ust. 1 lit. a)–f).

3.   Do dnia 31 grudnia 2009 r. każdy program rozwoju obszarów wiejskich obejmuje również:

a)

wykaz rodzajów działań i informacje, o których mowa w art. 16 lit. c), dotyczące szczegółowych rodzajów działań, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu;

b)

tabelę przedstawiającą, w odniesieniu do okresu od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., wkład Wspólnoty – z podziałem na środki – na rzecz rodzajów działań, o których mowa w ust. 1 lit. a)–f), oraz wkład Wspólnoty – z podziałem na środki – na rzecz rodzajów działań, o których mowa w ust. 1 lit. g).”;

3)

art. 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Kwoty równe kwotom wynikającym z zastosowania obowiązkowej modulacji na mocy art. 69 ust. 5a oraz, począwszy od 2011 r., kwoty uzyskane na mocy art. 136 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników (9), a także kwoty określone w art. 69 ust. 2a niniejszego rozporządzenia nie są uwzględniane w całkowitym wkładzie z EFRROW, który jest podstawą do obliczania minimalnego wkładu finansowego Wspólnoty dla każdej osi zgodnie z ust. 1 i 2 niniejszego artykułu.

4)

w art. 56 dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Ograniczenia dotyczące wielkości infrastruktury nie mają zastosowania do działań, o których mowa w art. 16a ust. 1 lit. g).”;

5)

w art. 69 wprowadza się następujące zmiany:

a)

dodaje się ustęp w brzmieniu:

„2a.   Część kwoty, o której mowa w ust. 1, wynikającą ze zwiększenia zobowiązań ogólnych przewidzianego w decyzji Rady 2006/493/WE z dnia 19 czerwca 2006 r. ustanawiającej kwotę wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., jej podział na poszczególne lata oraz minimalną kwotę, która zostanie skoncentrowana w regionach kwalifikujących się w ramach celu konwergencji (10) zmienionej decyzją 2009/434/WE (11), przeznacza się na rodzaje działań związane z priorytetami określonymi w art. 16a ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

b)

ust. 5a i 5b otrzymują brzmienie:

„5a.   Państwa członkowskie wydają w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. kwotę równą kwotom wynikającym z zastosowania obowiązkowej modulacji na mocy art. 9 ust. 4 i art. 10 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 73/2009, a także – począwszy od roku 2011 – kwoty uzyskane na mocy art. 136 tego rozporządzenia wyłącznie z tytułu wsparcia wspólnotowego w ramach bieżących programów rozwoju obszarów wiejskich na rzecz rodzajów działań, o których mowa w art. 16a ust. 1 lit. a)–f) niniejszego rozporządzenia.

W przypadku nowych państw członkowskich określonych w art. 2 lit. g) rozporządzenia (WE) nr 73/2009, okres, o którym mowa w akapicie pierwszym niniejszego artykułu, rozpoczyna się w dniu 1 stycznia 2013 r. i kończy w dniu 31 grudnia 2015 r.

Pierwsze dwa akapity nie mają zastosowania do Bułgarii ani Rumunii.

Część kwoty przypadająca na państwa członkowskie, o której mowa w ust. 2a, jest wydawana przez państwa członkowskie w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wyłącznie z tytułu wsparcia wspólnotowego w ramach bieżących programów rozwoju obszarów wiejskich na rzecz rodzajów działań, o których mowa w art. 16a ust. 1.

5b.   Jeżeli przy zamknięciu programu rzeczywista kwota wkładu wspólnotowego wydana na działania, o których mowa w art. 16a ust. 1, jest niższa od sumy kwot, o których mowa w ust. 5a niniejszego artykułu, to różnica jest zwracana przez państwo członkowskie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich do wysokości kwoty, która przekracza całkowitą kwotę środków dostępnych na działania inne niż działania, o których mowa w art. 16a ust. 1.

Ponadto, jeżeli przy zamknięciu programu rzeczywista kwota wkładu wspólnotowego wydana na działania, o których mowa w art. 16a ust. 1 lit. a)–f), jest niższa od kwoty, o której mowa w ust. 5a akapit pierwszy niniejszego artykułu, różnica jest zwracana przez państwo członkowskie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich do wysokości kwoty, o którą kwota wkładu wspólnotowego wydana na działania, o których mowa w art. 16a ust. 1 lit. g), przekracza kwotę środków dostępnych na mocy ust. 5a akapit czwarty niniejszego artykułu. Jeżeli natomiast rzeczywista kwota wkładu wspólnotowego wydana na działania inne niż działania, o których mowa w art. 16a ust. 1, jest niższa niż kwota środków dostępnych na ten rodzaj działań, kwota podlegająca zwrotowi ulega zmniejszeniu o tę różnicę.”;

6)

w art. 70 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ust. 4 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Niezależnie od pułapów określonych w ust. 3, wkład z EFRROW może zostać zwiększony do 90 % dla regionów objętych celem konwergencji i do 75 % dla regionów nieobjętych celem konwergencji w przypadku rodzajów działań, o których mowa w art. 16a ust. 1, do wysokości kwoty uzyskanej z zastosowania obowiązkowej modulacji na mocy art. 9 ust. 4 i art. 10 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 73/2009, kwoty, o której mowa w art. 69 ust. 2a niniejszego rozporządzenia oraz – począwszy od 2011 r. – kwot uzyskanych na mocy art. 136 rozporządzenia (WE) nr 73/2009.”;

b)

dodaje się ustęp w brzmieniu:

„4b.   W ramach odstępstwa od pułapów określonych w ust. 3 i 4 stawka wkładu z EFRROW może zostać zwiększona maksymalnie o 10 dodatkowych punktów procentowych w przypadku wydatków, które zostaną poniesione przez państwa członkowskie w roku 2009. Pułapy określone w ust. 3 i 4 zachowuje się w odniesieniu do całkowitych wydatków publicznych poniesionych podczas okresu programowania.”;

7)

w załączniku II tytuł otrzymuje brzmienie:

8)

dodaje się załącznik, którego tekst znajduje się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

W rozporządzeniu (WE) nr 1290/2005 wprowadza się następujące zmiany:

Artykuł 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Roczny pułap wydatków EFRG składa się z kwot maksymalnych ustalonych dla tego funduszu w wieloletnich ramach finansowych przewidzianych w porozumieniu międzyinstytucjonalnym, pomniejszonych o kwoty, o których mowa w ust. 2, oraz:

a)

pomniejszonych o kwotę dodaną z tytułu wsparcia na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na mocy decyzji Rady 2009/434/WE z dnia 25 maja 2009 r. zmieniającej decyzję 2006/493/WE ustanawiającą kwotę wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., jej podział na poszczególne lata oraz minimalną kwotę, która zostanie skoncentrowana w regionach kwalifikujących się w ramach celu konwergencji (12), która nie jest objęta marginesem działu 2 ram finansowych porozumienia międzyinstytucjonalnego poza podpułapem dla wydatków EFRG;

b)

pomniejszonych o wszelkie możliwe redukcje pułapu w dziale 2 w odniesieniu do finansowania projektów w dziedzinie energii, które mogłyby zostać określone zgodnie z procedurą przewidzianą w oświadczeniu Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie finansowania projektów w zakresie energii i szerokopasmowego Internetu oraz oceny funkcjonowania reformy WPR w ramach europejskiego planu naprawy gospodarczej (13).

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2009 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 maja 2009 r.

W imieniu Rady

J. ŠEBESTA

Przewodniczący


(1)  Opinia z dnia 6 maja 2009 r. (dotychczas niepublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Dz.U. L 277 z 21.10.2005, s. 1.

(3)  Dz.U. L 30 z 31.1.2009, s. 100.

(4)  Dz.U. L 30 z 31.1.2009, s. 16.

(5)  Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17.

(6)  Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1.

(7)  Zob. 25 s. niniejszego Dziennika Urzędowego.

(8)  Dz.U. C 108 z 12.5.2009, s. 1.

(9)  Dz.U. L 30 z 31.1.2009, s. 16.”;

(10)  Dz.U. L 195 z 15.7.2006, s. 22.

(11)  Dz.U. L 144 z 9.6.2009, s. 25.”;

(12)  Dz.U. L 144, 9.6.2009, p. 25.

(13)  Dz.U. C 108 z 12.5.2009, s. 1.”.


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK III

Wykaz rodzajów działań związanych z priorytetami, o których mowa w art. 16a ust. 1 lit. g)

Priorytet: Infrastruktura szerokopasmowa na obszarach wiejskich

Rodzaje działań

Artykuły i środki

Tworzenie i umożliwianie dostępu do infrastruktury szerokopasmowej, w tym urządzeń do przesyłu wstecznego i urządzeń naziemnych (np. stacjonarnych, bezprzewodowych naziemnych, wykorzystujących połączenia satelitarne lub będących kombinacją różnych technologii)

Artykuł 56: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Unowocześnienie istniejącej infrastruktury szerokopasmowej

Artykuł 56: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Zakładanie pasywnej infrastruktury szerokopasmowej (np. roboty inżynierii lądowej i wodnej, takie jak przewody i inne elementy sieci, np. ciemne światłowody itp.), również w synergii z infrastrukturą innego typu (sieci energetyczne, transportowe, wodne, kanalizacyjne itp.)

Artykuł 56: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”