7.4.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 93/11


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 279/2009

z dnia 6 kwietnia 2009 r.

zmieniające załącznik II do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (1), w szczególności jej art. 11 lit. c) ppkt (ii),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Słowacja przedłożyła uzasadniony wniosek o zmianę załącznika II do dyrektywy 2005/36/WE. Wniosek ten dotyczy dodania zawodu technik dentystyczny („zubný technik”), który spełnia warunki przewidziane w art. 11 lit. c) ppkt (ii) dyrektywy 2005/36/WE, jak wynika z rozporządzenia rządowego nr 742/2004 Coll. w sprawie kwalifikacji zawodowych pracowników służby zdrowia.

(2)

Dania przedłożyła uzasadniony wniosek o zmianę załącznika II do dyrektywy 2005/36/WE. Wniosek ten dotyczy skreślenia z załącznika II do dyrektywy 2005/36/WE zawodu optyk („optometrist”), którego wykonywanie zostało uzależnione od uzyskania dyplomu, jak przewidziano w art. 11 lit. d) dyrektywy 2005/36/WE, w związku z czym zawód ten nie spełnia już wymogów określonych w art. 11 lit. c) ppkt (ii) tej dyrektywy. Wniosek Danii dotyczy również skreślenia z załącznika II do dyrektywy 2005/36/WE zawodów technik ortopedyczny („ortopædimekaniker”) i obuwnik ortopedyczny („ortopædiskomager”), które nie są już regulowane w Danii.

(3)

W związku z tym dyrektywa 2005/36/WE powinna zostać odpowiednio zmieniona.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Uznawania Kwalifikacji Zawodowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku II do dyrektywy 2005/36/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 kwietnia 2009 r.

W imieniu Komisji

Charlie McCREEVY

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 22.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku II do dyrektywy 2005/36/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w pkt 1 pod pozycją „na Słowacji” dodaje się tekst w brzmieniu:

„—

technik dentystyczny (»zubný technik«),

które odpowiada kształceniu o łącznym czasie trwania co najmniej 14 lat, zawierające osiem lub dziewięć lat kształcenia podstawowego, cztery lata kształcenia na poziomie szkoły średniej i dwa lata pomaturalnego kształcenia zawodowego w średniej szkole medycznej, zakończonego teoretyczno-praktycznym egzaminem (»maturitné vysvedčenie«).”;

2)

w pkt 2 skreśla się pozycję „w Danii” oraz tekst zawarty pod tą pozycją.