24.3.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 77/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 206/2009

z dnia 5 marca 2009 r.

w sprawie wprowadzania do Wspólnoty osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 136/2004

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (1), w szczególności jej art. 3 ust. 5, art. 16 ust. 3 i 4 oraz art. 17 ust. 7,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy sanitarne regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (2), w szczególności jej art. 8 ust. 5 tiret trzecie,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (3), w szczególności jego art. 25 ust. 2 lit. c) i d),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 97/78/WE przewiduje prowadzenie kontroli weterynaryjnych przesyłek niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych do Wspólnoty z krajów trzecich.

(2)

Na mocy art. 3 ust. 1 i 2 tej dyrektywy państwa członkowskie muszą dopilnować, aby żadna przesyłka z kraju trzeciego nie została wprowadzona do Wspólnoty bez poddania jej odpowiedniej kontroli weterynaryjnej (systematycznej kontroli) oraz aby przesyłki były wprowadzane na obszar Wspólnoty przez graniczne posterunki kontroli.

(3)

Na mocy art. 16 dyrektywy 97/78/WE wymogi te nie obowiązują w przypadku produktów, które stanowią część bagażu osobistego podróżnych i są przeznaczone do osobistej konsumpcji, o ile w tych produktów nie przekracza ilości określonej zgodnie z procedurą opisaną w tej dyrektywie. Wymogi te nie obowiązują również w przypadków produktów wysyłanych jako małe przesyłki adresowane do osób prywatnych, pod warunkiem że produkty te nie są przywożone w ilościach handlowych, tzn. ilość przesyłanych produktów nie przekracza ilości określonej zgodnie z procedurą opisaną w tej dyrektywie.

(4)

Decyzja Komisji 2007/275/WE z dnia 17 kwietnia 2007 r. dotycząca wykazu zwierząt i produktów mających podlegać kontroli w punktach kontroli granicznej na mocy dyrektyw Rady 91/496/EWG i 97/78/WE (4) zawiera wykaz produktów pochodzenia zwierzęcego, które mają podlegać kontroli weterynaryjnej w punktach kontroli granicznej.

(5)

Artykuł 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 136/2004 z dnia 22 stycznia 2004 r. ustanawiającego procedurę kontroli weterynaryjnej we wspólnotowych punktach kontroli granicznej dotyczącą produktów przywożonych z państw trzecich (5) ustanawia ograniczenie wagowe do 1 kg odnoszące się do produktów zwolnionych z systematycznych kontroli weterynaryjnych produktów, które są przeznaczone do spożycia przez ludzi i pochodzą z dopuszczonych państw lub ich części. W artykule ustanowiono również ograniczenia wagowe w odniesieniu do innych specjalnych produktów pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych do Danii, między innymi z Grenlandii i Wysp Owczych, a także w odniesieniu do niektórych ryb wprowadzanych do Finlandii i Szwecji z Rosji.

(6)

W załączniku II do decyzji 2007/275/WE wyszczególniono produkty złożone, które są zwolnione z kontroli weterynaryjnych. Produkty te powinny być również zwolnione z systematycznych kontroli weterynaryjnych w przypadku, gdy stanowią część bagażu osobistego podróżnych i są przeznaczone do osobistej konsumpcji lub gdy są wysyłane jako małe przesyłki adresowane do osób prywatnych.

(7)

Wspomniane wymogi, a zwłaszcza ograniczenia wagowe dotyczące wprowadzania przesyłek zawierających produkty pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do indywidualnego spożycia, są określone w kilku aktach prawnych. Wymogi te powinny być jednak sformułowane w sposób łatwo zrozumiały dla organów wykonawczych, podróżnych oraz ogółu społeczeństwa. Należy zatem uprościć i zebrać w jednym rozporządzeniu te rodzaje i ilości produktów pochodzenia zwierzęcego, które mogą zostać zwolnione z kontroli weterynaryjnych przewidzianych w przypadku przywozu w celach handlowych.

(8)

Podczas ustanawiania środków regulujących wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego należy zawsze brać pod uwagę ewentualne ryzyko wprowadzenia do Wspólnoty chorób zwierząt przy okazji wprowadzania produktów pochodzenia zwierzęcego. Poziom ryzyka związany ze zdrowiem zwierząt jest zróżnicowany i uzależniony od różnych czynników, takich jak rodzaj produktu, gatunek zwierząt, z których uzyskano produkty, oraz prawdopodobieństwo obecności czynnika chorobotwórczego.

(9)

Jedną z najbardziej niebezpiecznych chorób, które mogą potencjalnie zostać wprowadzone do Wspólnoty, jest pryszczyca. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) ocenił ryzyko wprowadzenia pryszczycy do Wspólnoty. W ocenie wyraźnie wykazano, że wprowadzanie mięsa i produktów mięsnych oraz mleka i przetworów mlecznych to potencjalne drogi przedostania się wirusa pryszczycy do Wspólnoty.

(10)

Aby uniknąć wprowadzenia tych chorób, Wspólnota ustanowiła na wiele lat pełen zestaw przepisów regulujących przywóz żywych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego w celach handlowych.

(11)

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 745/2004 (6) ustanowiono środki w odniesieniu do przywozu mięsa i produktów mięsnych oraz mleka i przetworów mlecznych przeznaczonych do indywidualnego spożycia. Na mocy tego rozporządzenia podróżni nie mogą wprowadzać do Wspólnoty mięsa i produktów mięsnych oraz mleka i przetworów mlecznych, chyba że te produkty są zgodne z unijnymi zasadami przywozu w celach handlowych.

(12)

Należy utrzymać tę zasadę w przyszłości, aby Wspólnota mogła zachować status obszaru wolnego od pryszczycy. Dlatego też przewożona przez podróżnych ilość mięsa i produktów mięsnych oraz mleka i przetworów mlecznych zwolniona z systematycznych kontroli weterynaryjnych zgodnie z dyrektywą 97/78/WE powinna zostać ustalona na poziomie zerowym.

(13)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu nie powinny naruszać wspólnotowego prawa weterynaryjnego mającego na celu kontrolę i zwalczanie chorób zwierząt lub dotyczącego określonych środków ochronnych.

(14)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu nie powinny naruszać przepisów wykonawczych do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (7).

(15)

Należy również zapewnić podróżnym i ogółowi społeczeństwa dostęp do informacji o kontrolach weterynaryjnych i przepisach mających zastosowanie w przypadku wprowadzania produktów pochodzenia zwierzęcego.

(16)

Ze względu na swoją bliskość geograficzną i sytuację w odniesieniu do zdrowia zwierząt niektóre kraje trzecie są uznawane za stwarzające minimalne zagrożenie dla zdrowia zwierząt we Wspólnocie. Ograniczone ilości mięsa i produktów mięsnych oraz mleka i przetworów mlecznych z takich krajów powinny zatem być zwolnione z systematycznych kontroli weterynaryjnych.

(17)

Ponadto niektóre sąsiednie kraje trzecie zawarły ze Wspólnotą odrębne porozumienia obejmujące odpowiednie aspekty wspólnotowego prawa weterynaryjnego.

(18)

Załącznik 11 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi (8) został zmieniony w odniesieniu do produktów rolnych. W wyniku tych zmian kontrole weterynaryjne przesyłek pochodzących ze Szwajcarii ustały z dniem 1 stycznia 2009 r.

(19)

Zgodnie z decyzją Rady 2007/658/EC z dnia 26 września 2007 r. dotyczącą zawarcia pomiędzy Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu dodatkowego porozumienia rozszerzającego na Księstwo Liechtensteinu stosowanie Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi (9) kontrole weterynaryjne przesyłek pochodzących z Liechtensteinu również ustały z dniem 1 stycznia 2009 r.

(20)

Osobiste przesyłki produktów pochodzenia zwierzęcego z tych krajów trzecich, które podpisały odpowiednie umowy ze Wspólnotą, w tym z Andory, Liechtensteinu, Norwegii, San Marino i Szwajcarii, w ilościach nieprzekraczających określonego progu nie powinny być zatem objęte zakresem systematycznych kontroli weterynaryjnych przewidzianych w dyrektywie 97/78/WE. Aby przekazać pasażerom odpowiednie informacje, takie kraje trzecie należy wymienić jako kraje objęte zwolnieniem we wszystkich materiałach informacyjnych na ten temat.

(21)

Zasadniczo Chorwację można uznać za stwarzającą minimalne zagrożenie dla zdrowia zwierząt we Wspólnocie ze względu na sytuację dotyczącą zdrowia zwierząt w tym kraju. Produkty pochodzenia zwierzęcego z Chorwacji w ilościach nieprzekraczających określonego progu, które stanowią część bagażu podróżnych lub są wysyłane jako małe przesyłki adresowane do konsumentów, nie powinny być objęte zakresem systematycznych kontroli weterynaryjnych przewidzianych w dyrektywie 97/78/WE. Aby przekazać pasażerom odpowiednie informacje, Chorwację należy wymienić jako kraj objęty zwolnieniem we wszystkich materiałach informacyjnych na ten temat określonych niniejszym rozporządzeniem.

(22)

Jednakże ze względu na występujący obecnie w Chorwacji klasyczny pomór świń, wieprzowina oraz produkty wieprzowe mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia zwierząt w UE. W celu rozwiązania tego problemu Chorwacja zgodziła się podjąć odpowiednie środki, aby takie produkty przeznaczone dla Wspólnoty i przewożone przez podróżnych lub wysyłane pocztą do osób prywatnych nie opuściły terytorium kraju, w przypadku wystąpienia klasycznego pomoru świń.

(23)

Ponadto należy wyraźnie zaznaczyć, że przepisy obowiązujące w przypadku niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi powinny również obowiązywać w przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do karmienia zwierząt domowych, aby uniemożliwić podróżnym lub konsumentom obchodzenie przepisów niniejszego rozporządzenia.

(24)

Nadal powinien obowiązywać wyraźnie zniechęcający środek, aby zapobiec wprowadzaniu na teren Wspólnoty przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego o charakterze niehandlowym niespełniających wymogów zdrowotnych, o ile nie zostaną poddane wymaganej odprawie weterynaryjnej. Państwa członkowskie powinny obciążać odpowiednimi kosztami, w tym kosztami usunięcia produktów, osoby ponoszące odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących wprowadzania do Wspólnoty produktów pochodzenia zwierzęcego oraz, w stosownych przypadkach, nakładać na nie kary.

(25)

Państwa członkowskie powinny nadal przekazywać Komisji odpowiednie informacje dotyczące mechanizmów, które zastosowały w celu wykonania zasad ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu. Przekazane informacje mogą być następnie wykorzystane do przeglądu przepisów określonych w niniejszym rozporządzeniu.

(26)

W celu zapewnienia skutecznego przekazywania podróżnym i ogółowi społeczeństwa informacji o wymogach w zakresie wprowadzania produktów pochodzenia zwierzęcego do Wspólnoty państwa członkowskie oraz międzynarodowi przewoźnicy osób powinni podawać je do wiadomości ogółu społeczeństwa i pasażerów podróżujących do Wspólnoty.

(27)

W związku z trudnościami związanymi z zestawianiem informacji dotyczących magazynów pocztowych państwa członkowskie powinny mieć więcej czasu na dostarczanie tych informacji.

(28)

W celu zachowania spójności i przejrzystości prawodawstwa wspólnotowego należy zmienić art. 8 rozporządzenia (WE) nr 136/2004 oraz uchylić rozporządzenie (WE) nr 745/2004.

(29)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

1.   Niniejsze rozporządzenie ustanawia przepisy dotyczące wprowadzania do Wspólnoty osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego o charakterze niehandlowym, które stanowią część bagażu podróżnych, są wysyłane jako małe przesyłki do osób prywatnych albo są zamawiane na odległość (na przykład pocztą elektroniczną, przez telefon lub przez Internet) i dostarczane konsumentom.

2.   Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania w odniesieniu do osobistych przesyłek z Andory, Liechtensteinu, Norwegii, San Marino i Szwajcarii. Ponadto niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania w odniesieniu do osobistych przesyłek produktów rybołówstwa z Wysp Owczych i Islandii. Jednakże w celu zagwarantowania odpowiedniego informowania pasażerów powyższe kraje trzecie są wymieniane jako kraje objęte zwolnieniem we wszystkich materiałach informacyjnych na ten temat.

3.   Niniejsze rozporządzenie stosuje się bez uszczerbku dla weterynaryjnego prawodawstwa Wspólnoty mającego na celu kontrolę i zwalczanie chorób zwierząt lub dotyczącego określonych środków ochronnych.

4.   Niniejsze rozporządzenie stosuje się bez uszczerbku dla odpowiednich zasad wydawania świadectw zawartych w przepisach wykonawczych do rozporządzenia (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi.

Artykuł 2

Zasady wprowadzania do Wspólnoty osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego

1.   Osobiste przesyłki produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, o których mowa w art. 16 ust. 1 lit. a), b) i d) oraz w art. 16 ust. 4 dyrektywy 97/78/WE, nie są objęte zasadami określonymi w rozdziale I tej dyrektywy, pod warunkiem że należą do co najmniej jednej z poniższych kategorii:

a)

produkty wymienione w części 1 załącznika I, nieobjęte art. 6 ust. 1 decyzji 2007/275/WE, których łączna waga nie przekracza ograniczenia wagowego wynoszącego 0 kilogramów;

b)

produkty wymienione w części 1 załącznika II, których łączna waga nie przekracza ograniczenia wagowego wynoszącego 2 kilogramy;

c)

wypatroszone świeże lub obrobione produkty rybołówstwa lub przetworzone produkty rybołówstwa w znaczeniu pkt 3.5, 3.6 lub 7.4 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004, których łączna waga nie przekracza ograniczenia wagowego wynoszącego 20 kilogramów albo odpowiadającego wadze jednej ryby, w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa;

d)

produkty inne niż te, o których mowa w lit. a), b), c) lub w art. 6 ust. 1 decyzji 2007/275/WE, a których łączna waga nie przekracza ograniczenia wagowego wynoszącego 2 kilogramy.

2.   Osobiste przesyłki produktów zwierzęcych przeznaczonych do karmienia zwierząt domowych nie są objęte zasadami określonymi w rozdziale I dyrektywy 97/78/WE, pod warunkiem że należą do co najmniej jednej z poniższych kategorii:

a)

produkty wymienione w części 2 załącznika I, których łączna waga nie przekracza ograniczenia wagowego wynoszącego 0 kilogramów;

b)

produkty wymienione w części 2 załącznika II, których łączna waga nie przekracza ograniczenia wagowego wynoszącego 2 kilogramy.

3.   W drodze odstępstwa od ust. 1 lit. a), b) i d) oraz ust. 2 osobiste przesyłki produktów zwierzęcych pochodzących z Chorwacji, Wysp Owczych, Grenlandii lub Islandii nie są objęte zasadami określonymi w rozdziale I tej dyrektywy, pod warunkiem że należą do co najmniej jednej z poniższych kategorii:

a)

produkty wymienione w załączniku I, nieobjęte art. 6 ust. 1 decyzji 2007/275/WE, których łączna waga nie przekracza ograniczenia wagowego wynoszącego 10 kilogramów;

b)

produkty wymienione w załączniku II, których łączna waga nie przekracza ograniczenia wagowego wynoszącego 10 kilogramów;

c)

produkty niewymienione w ust. 1 lit. c), ust. 3 lit. a) i b) niniejszego artykułu lub w art. 6 ust. 1 decyzji 2007/275/WE, których łączna waga nie przekracza ograniczenia wagowego wynoszącego 10 kilogramów.

Artykuł 3

Informacje, które państwa członkowskie powinny przekazywać podróżnym i ogółowi społeczeństwa

1.   Państwa członkowskie dopilnowują, aby we wszystkich punktach wprowadzenia na terytorium Wspólnoty zwracano uwagę podróżnych przyjeżdżających z krajów trzecich na warunki weterynaryjne mające zastosowanie w odniesieniu do osobistych przesyłek wprowadzanych do Wspólnoty.

2.   Informacje przekazywane podróżnym zgodnie z ust. 1 powinny obejmować co najmniej informacje zawarte na jednym z plakatów przedstawionych w załączniku III, rozmieszczane w postaci rzucających się w oczy ogłoszeń w łatwo dostrzegalnych miejscach.

3.   Państwa członkowskie mogą uzupełnić te informacje o informacje dodatkowe obejmujące:

a)

informacje określone w załączniku IV;

b)

stosowne informacje w zależności od warunków lokalnych oraz zgodne z przepisami krajowymi przyjętymi na mocy dyrektywy 97/78/WE.

4.   Informacje, o których mowa w ust. 2 i 3, są podawane:

a)

w co najmniej jednym z urzędowych języków państwa członkowskiego, w którym następuje wprowadzenie do Wspólnoty;

b)

w drugim języku uznanym za odpowiedni przez właściwe organy; drugi język może być językiem używanym w kraju sąsiednim lub, w przypadku lotnisk i portów, językiem, którym najprawdopodobniej posługują się pasażerowie przybywający do danego kraju.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby ogół społeczeństwa był informowany o wymogach dotyczących wprowadzania do Wspólnoty produktów pochodzenia zwierzęcego, które są wysyłane jako małe przesyłki do osób prywatnych lub są zamawiane na odległość przez konsumentów końcowych.

Artykuł 4

Informacje, które międzynarodowi przewoźnicy osób i podmioty świadczące usługi pocztowe powinni przekazywać swoim klientom

Międzynarodowi przewoźnicy osób, w tym operatorzy transportu powietrznego i morskiego oraz biura podróży, jak również podmioty świadczące usługi pocztowe, powinni zwracać uwagę swoich klientów na zasady ustanowione w niniejszym rozporządzeniu, w szczególności poprzez przekazywanie informacji określonych w załącznikach III i IV, zgodnie z art. 3.

Artykuł 5

Kontrole

1.   Właściwy organ lub właściwe organy, a także organy przeprowadzające kontrole urzędowe, we współpracy z operatorami transportu wodnego i powietrznego oraz operatorami odpowiedzialnymi za pozostałe punkty wprowadzenia osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego, przeprowadzają skuteczne kontrole w punktach wprowadzenia na terytorium Wspólnoty.

2.   Celem kontroli przewidzianych w ust. 1 jest wykrywanie osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego oraz sprawdzanie, czy spełnione są warunki określone w art. 2.

3.   Kontrole, o których mowa w ust. 1, mogą być organizowane w oparciu o podejście oparte na ocenie ryzyka, w tym, jeżeli właściwy organ państwa członkowskiego uzna to za konieczne, z zastosowaniem skutecznych środków wykrywania, takich jak urządzenia detekcyjne i psy policyjne, w celu monitorowania dużej ilości bagażu osobistego pod kątem obecności osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego.

Artykuł 6

Kary

1.   Właściwy organ lub właściwe organy, które przeprowadzają kontrole urzędowe:

a)

wskazują osobiste przesyłki, które naruszają zasady ustanowione w niniejszym rozporządzeniu;

b)

przejmują i niszczą takie przesyłki zgodnie z przepisami prawa krajowego.

2.   Właściwy organ lub właściwe organy, które przeprowadzają kontrole urzędowe, mogą obciążać kosztami osobę odpowiedzialną za każdą osobistą przesyłkę, która zostanie uznana za naruszającą zasady ustanowione w niniejszym rozporządzeniu, lub nakładać na nią kary.

3.   Państwa członkowskie dopilnowują, aby w przepisach krajowych mających zastosowanie w przypadku przejęcia i zniszczenia osobistych przesyłek określono osobę fizyczną lub prawną ponoszącą koszty zniszczenia wszystkich osobistych przesyłek, które zostały przejęte.

Artykuł 7

Obowiązki sprawozdawcze

1.   Co roku państwa członkowskie przedkładają Komisji sprawozdanie zawierające podsumowanie istotnych informacji na temat środków podjętych w celu rozpowszechniania i egzekwowania przepisów ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu i ich rezultatach.

2.   Sprawozdanie sporządzane jest w formie uzupełnionej tabeli określonej w załączniku V i składane do dnia 1 maja roku następującego bezpośrednio po upływie każdego rocznego okresu sprawozdawczego. Okres sprawozdawczy trwa od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia.

Artykuł 8

Zmiana

Artykuł 8 rozporządzenia (WE) nr 136/2004 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 8

Zasady szczególne w odniesieniu do produktów stanowiących część bagażu podróżnych lub wysyłanych jako przesyłki do osób prywatnych

Produkty pochodzenia zwierzęcego, które stanowią część bagażu podróżnych lub są wysyłane jako małe przesyłki do osób prywatnych, spełniają wymogi ustanowione w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 206/2009 (10).

Artykuł 9

Uchylenie

Rozporządzenie (WE) nr 745/2004 traci moc.

Odesłania do uchylonego rozporządzenia traktowane są jako odesłania do niniejszego rozporządzenia i są odczytywane zgodnie z tabelą korelacji zamieszczoną w załączniku VII.

Artykuł 10

Przepisy przejściowe

Państwa członkowskie mogą przedłożyć Komisji uzupełnioną tabelę z załącznika VI, zamiast z załącznika V, jak przewidziano w art. 7, za okresy sprawozdawcze do dnia 1 stycznia 2011 r. i czynią to do dnia 1 marca roku następującego bezpośrednio po upływie każdego rocznego okresu sprawozdawczego. Okres sprawozdawczy trwa od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia.

Artykuł 11

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 maja 2009 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 marca 2009 r.

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 24 z 30.1.1998, s. 9.

(2)  Dz.U. L 18 z 23.1.2003, s. 11.

(3)  Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1.

(4)  Dz.U. L 116 z 4.5.2007, s. 9.

(5)  Dz.U. L 21 z 28.1.2004, s. 11.

(6)  Dz.U. L 122 z 26.4.2004, s. 1.

(7)  Dz.U. L 61 z 3.3.1997, s. 1.

(8)  Dz.U. L 114 z 30.4.2002, s. 132.

(9)  Dz.U. L 270 z 13.10.2007, s. 5.

(10)  Dz.U. L 77 z 24.3.2009, s. 1.”.


ZAŁĄCZNIK I

CZĘŚĆ 1

Wykaz produktów pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. a)

Kod CN

Opis

Kwalifikacja i wyjaśnienia

ex rozdział 2

(0201-0210)

Mięso i podroby jadalne

Z wyjątkiem żabich udek (kod CN 0208 90 70)

0401-0406

Produkty mleczarskie

Wszystkie

0504 00 00

Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe i w kawałkach, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone

Wszystkie, wyłączając osłonki

1501 00

Tłuszcz ze świń (włącznie ze smalcem) i tłuszcz z drobiu, inne niż te objęte pozycją 0209 lub 1503

Wszystkie

1502 00

Tłuszcze z bydła, owiec lub kóz, inne niż te objęte pozycją 1503

Wszystkie

1503 00

Stearyna smalcowa, olej smalcowy, oleostearyna, oleina i olej łojowy, nieemulgowane lub niezmieszane, lub nieprzygotowane inaczej

Wszystkie

1506 00 00

Pozostałe tłuszcze i oleje zwierzęce oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

Wszystkie

1601 00

Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi; przetwory żywnościowe na bazie tych produktów

Wszystkie

1602

Pozostałe mięso, podroby lub krew, przetworzone lub zakonserwowane

Wszystkie

1702 11 00

1702 19 00

Laktoza i syrop laktozowy

Wszystkie

ex 1901

Ekstrakt słodowy; przetwory spożywcze z mąki, kasz, mączki, skrobi lub z ekstraktu słodowego, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 40 % masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; przetwory spożywcze z towarów objętych pozycjami od 0401 do 0404, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 5 % masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

Tylko przetwory zawierające mięso lub mleko

ex 1902

Makarony, nawet poddane obróbce cieplnej lub nadziewane (mięsem lub innymi substancjami), lub przygotowane inaczej, takie jak spaghetti, rurki, nitki, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuskus, nawet przygotowany

Tylko przetwory zawierające mięso lub mleko

ex 1905 90

Chleb, bułki, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka, herbatniki i pozostałe wyroby piekarnicze, nawet zawierające kakao; opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby

Tylko przetwory zawierające mięso lub mleko

ex 2004

Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, zamrożone, inne niż produkty objęte pozycją 2006

Tylko przetwory zawierające mięso lub mleko

ex 2005

Pozostałe warzywa przetworzone lub konserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, niezamrożone, inne niż produkty objęte pozycją 2006

Tylko przetwory zawierające mięso lub mleko

ex 2103

Sosy i preparaty do nich; zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne; mąka i mączka, z gorczycy oraz gotowa musztarda

Tylko przetwory zawierające mięso lub mleko

ex 2104

Zupy i buliony i preparaty do nich; złożone przetwory spożywcze, homogenizowane

Tylko przetwory zawierające mięso lub mleko

ex 2105 00

Lody śmietankowe i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao

Tylko przetwory zawierające mleko

ex 2106

Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

Tylko przetwory zawierające mięso lub mleko


CZĘŚĆ 2

Wykaz produktów pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. a)

Kod CN

Opis

Kwalifikacja i wyjaśnienia

0511

Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; martwe zwierzęta objęte działem 1 lub 3, nienadające się do spożycia przez ludzi

 

ex 2309

Preparaty, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt

Tylko karma dla zwierząt domowych, gryzaki dla psów i mieszaniny mączek zawierające mięso lub mleko

Uwagi:

1.

Kolumna 1: Jeżeli tylko niektóre produkty w ramach danego kodu muszą być poddane kontroli weterynaryjnej, a w nomenklaturze towarów w ramach tego kodu nie ma żadnych wyróżnionych podziałów, kod jest oznaczony „ex” (np. ex 1901: należy uwzględnić tylko przetwory zawierające mięso lub mleko).

2.

Kolumna 2: Opis towarów jest zgodny z kolumną zawierającą opisy w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1). Bliższe informacje na temat dokładnego zakresu Wspólnej Taryfy Celnej znajdują się w ostatnim akcie zmieniającym wymieniony załącznik.

3.

Kolumna 3: Kolumna zawiera szczegółowe informacje dotyczące produktów objętych daną pozycją.


ZAŁĄCZNIK II

CZĘŚĆ 1

Osobiste przesyłki produktów pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. b)

Mleko początkowe w proszku, pokarm dla niemowląt i specjalne środki spożywcze wymagane ze względów medycznych, pod warunkiem że:

(i)

produkty te nie wymagają chłodzenia do czasu otwarcia;

(ii)

produkty te stanowią pakowane produkty firmowe przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej konsumentowi końcowemu; oraz

(iii)

opakowanie jest nienaruszone, chyba że jego zawartość jest w danej chwili w użyciu.

CZĘŚĆ 2

Osobiste przesyłki produktów pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. b)

Specjalna karma dla zwierząt domowych wymagana ze względów medycznych, pod warunkiem że:

(i)

produkty te nie wymagają chłodzenia do czasu otwarcia;

(ii)

produkty te stanowią pakowane produkty firmowe przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej konsumentowi końcowemu; oraz

(iii)

opakowanie jest nienaruszone, chyba że jego zawartość jest w danej chwili w użyciu.


ZAŁĄCZNIK III

(Ogłoszenia są dostępne na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/food/fs/ah_pcad/ah_pcad_importposters_en.html).

Image

Image


ZAŁĄCZNIK IV

Informacje, o których mowa w art. 3 i 4

Część 1 — Ulotka

Image

Nie pozwólmy, aby zakaźne choroby zwierząt przedostały się do UE!

Produkty pochodzenia zwierzęcego mogą zawierać patogeny powodujące choroby zakaźne

Ze względu na ryzyko wprowadzenia chorób do Unii Europejskiej (UE) istnieją surowe procedury dotyczące wprowadzania niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego do UE. Procedury te nie mają zastosowania w odniesieniu do przewozu produktów pochodzenia zwierzęcego pomiędzy 27 państwami członkowskimi UE lub w odniesieniu do produktów pochodzących z Andory, Liechtensteinu, Norwegii, San Marino i Szwajcarii.

Wszystkie produkty pochodzenia zwierzęcego niespełniające tych wymogów należy przekazać do oficjalnego usunięcia po przybyciu do UE. Niezgłoszenie takich produktów może grozić grzywną lub wszczęciem postępowania karnego.

1.   Małe ilości mięsa i mleka oraz produktów mięsnych i przetworów mlecznych (innych niż mleko początkowe w proszku, żywność dla niemowląt, specjalna żywność lub specjalna karma dla zwierząt domowych wymagana ze względów medycznych)

Wwożenie lub wysyłanie do UE osobistych przesyłek zawierających mięso, mleko, produkty mięsne i przetwory mleczne (inne niż mleko początkowe w proszku, żywność dla niemowląt, specjalna żywność lub specjalna karma dla zwierząt domowych wymagana ze względów medycznych) dozwolone jest jedynie pod warunkiem, że pochodzą one z Chorwacji, Wysp Owczych, Grenlandii lub Islandii, a ich waga nie przekracza 10 kilogramów na osobę.

2.   Mleko początkowe w proszku, żywność dla niemowląt oraz specjalna żywność wymagana ze względów medycznych

Do UE można wwozić lub wysyłać osobiste przesyłki zawierające mleko początkowe w proszku, żywność dla niemowląt oraz specjalną żywność wymaganą ze względów medycznych jedynie pod warunkiem, że:

pochodzą one z Chorwacji, Wysp Owczych, Grenlandii lub Islandii, a ich łączna waga nie przekracza 10 kilogramów na osobę, oraz że:

produkt nie wymaga chłodzenia do czasu spożycia, oraz

produkt stanowi pakowany produkt firmowy, oraz

opakowanie jest nienaruszone, o ile nie jest w danej chwili używane.

pochodzą one z innych krajów (innych niż Chorwacja, Wyspy Owcze, Grenlandia lub Islandia, a ich łączna waga nie przekracza 2 kilogramów na osobę, oraz że:

produkt nie wymaga chłodzenia do czasu otwarcia,

produkt stanowi pakowany produkt firmowy, oraz

opakowanie jest nienaruszone, o ile nie jest w danej chwili używane.

3.   Specjalna karma dla zwierząt domowych wymagana ze względów medycznych

Do UE można wwozić lub wysyłać osobiste przesyłki zawierające specjalną karmę dla zwierząt domowych wymaganą ze względów medycznych jedynie pod warunkiem, że:

pochodzą one z Chorwacji, Wysp Owczych, Grenlandii lub Islandii, a ich łączna waga nie przekracza 10 kilogramów na osobę, oraz że:

produkt nie wymaga chłodzenia do czasu spożycia, oraz

produkt stanowi pakowany produkt firmowy, oraz

opakowanie jest nienaruszone, o ile nie jest w danej chwili używane.

pochodzą one z innych krajów (innych niż Chorwacja, Wyspy Owcze, Grenlandia lub Islandia, a ich łączna waga nie przekracza 2 kilogramów na osobę, oraz że:

produkt nie wymaga chłodzenia do czasu spożycia, oraz

produkt stanowi pakowany produkt firmowy, oraz

opakowanie jest nienaruszone, o ile nie jest w danej chwili używane.

4.   Małe ilości produktów rybołówstwa przeznaczonych do indywidualnego spożycia przez ludzi

Do UE można wwozić lub wysyłać osobiste przesyłki produktów rybołówstwa (w tym ryb świeżych, suszonych, gotowanych, peklowanych lub wędzonych oraz niektóre skorupiaki, takie jak krewetki, homary, martwe małże i martwe ostrygi) jedynie pod warunkiem, że:

ryby świeże są wypatroszone,

waga produktów rybołówstwa, na osobę, nie przekracza 20 kilogramów lub wagi jednej ryby, w zależności od tego, która z tych wartości jest najwyższa.

Ograniczenia te nie mają zastosowania w odniesieniu do produktów rybołówstwa pochodzących z Wysp Owczych lub Islandii.

5.   Małe ilości innych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do indywidualnego spożycia przez ludzi

Do UE można wwozić lub wysyłać inne produkty pochodzenia zwierzęcego, takie jak na przykład miód, żywe ostrygi, żywe małże i ślimaki, jedynie pod warunkiem, że:

pochodzą one z Chorwacji, Wysp Owczych, Grenlandii lub Islandii, a ich łączna waga nie przekracza 10 kilogramów na osobę,

pochodzą one z innych krajów (innych niż Chorwacja, Wyspy Owcze, Grenlandia lub Islandia, a ich łączna waga nie przekracza 2 kilogramów na osobę.

Należy zauważyć, że dozwolone jest wwożenie małych ilości produktów pochodzenia zwierzęcego należących do kilku z pięciu powyższych kategorii (ust. 1–5), pod warunkiem że spełnione są warunki określone we wszystkich stosownych ustępach.

6.   Większe ilości produktów pochodzenia zwierzęcego

Do UE można wwozić lub wysyłać większe ilości produktów zwierzęcych jedynie wtedy, gdy spełniają one wymogi dotyczące przesyłek handlowych, które obejmują:

wymogi dotyczące świadectw określone w odpowiednim urzędowym świadectwie weterynaryjnym WE,

przedstawienie towarów, razem z właściwą dokumentacją, w punkcie kontroli granicznej upoważnionym do kontroli weterynaryjnej, w momencie wjazdu do UE.

7.   Zwolnione produkty pochodzenia zwierzęcego

Przedstawione powyżej zasady nie mają zastosowania do następujących produktów:

chleb, ciasta i ciastka, herbatniki, czekolada i wyroby cukiernicze (w tym słodycze) niemieszane z produktami mięsnymi ani nienadziewane nimi,

suplementy żywnościowe, pakowane z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego,

ekstrakty z mięsa i koncentraty mięsne,

oliwki nadziewane rybami,

makarony niemieszane z produktami mięsnymi ani nienadziewane nimi,

buliony i przyprawy do zup pakowane z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego,

wszelkie inne produkty spożywcze niezawierające świeżego lub przetworzonego mięsa lub produktów mleczarskich i zawierające mniej niż 50 % przetworzonych produktów jajecznych lub produktów rybołówstwa.

8.   Produkty pochodzenia zwierzęcego uzyskane z gatunków chronionych

W przypadku niektórych gatunków chronionych mogą występować dodatkowe ograniczenia. Na przykład w przypadku kawioru z ikry gatunków jesiotra ograniczenie wagowe wynosi 125 gramów na osobę.

Część 2 — Film

Informacje, o których mowa w części 1, mogą być przekazane w formie filmu takiego jak materiał opublikowany przez Komisję Europejską na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/food/animal/animalproducts/personal_imports/index_en.htm


ZAŁĄCZNIK V

Dane liczbowe dotyczące wyników egzekwowania przepisów dotyczących wprowadzania osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego

Image

Image

Image

Image

Należy przedłożyć Komisji Europejskiej najpóźniej do dnia 1 maja roku bezpośrednio następującego po upływie każdego rocznego okresu sprawozdawczego.

Okres sprawozdawczy obejmuje okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia.

Zestawione i skrócone informacje są dostępne na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod adresem:

http://ec.europa.eu/food/animal/animalproducts/personal_imports/index_en.htm.


ZAŁĄCZNIK VI

Dane liczbowe dotyczące egzekwowania przepisów dotyczących przywozu osobistego mięsa i mleka

Image

Image

Należy przedłożyć Komisji Europejskiej najpóźniej do dnia 1 marca roku bezpośrednio następującego po upływie każdego rocznego okresu sprawozdawczego.

Okres sprawozdawczy obejmuje okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia.


ZAŁĄCZNIK VII

Tabela korelacji

Rozporządzenie (WE) nr 745/2004

Niniejsze rozporządzenie

Artykuł 1 ust. 1

Artykuł 1 ust. 2

Artykuł 1 ust. 3

Artykuł 2 ust. 1 lit. a)

Artykuł 1 ust. 4

Artykuł 1 ust. 2

Artykuł 2

Artykuł 2 ust. 1 lit. b)

Artykuł 2 ust. 3 lit. a)

Artykuł 3 ust. 1

Artykuł 3 ust. 1 i 2

Artykuł 3 ust. 2

Artykuł 4

Artykuł 4 ust. 1

Artykuł 5

Artykuł 4 ust. 2

Artykuł 6 ust. 1

Artykuł 4 ust. 3

Artykuł 6 ust. 2 i 3

Artykuł 5 ust. 1

Artykuł 7

Artykuł 5 ust. 2

Załączniki V i VI

Artykuł 6

Artykuł 7 ust. 1

Artykuł 11

Artykuł 7 ust. 2

Artykuł 11

Artykuł 7 ust. 3

Załącznik I

Załącznik II

Załącznik II

Załącznik III

Załącznik III

Załącznik IV

Załącznik IV

Załączniki V i VI

Załącznik V

Załącznik I