5.2.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 36/8


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 107/2009

z dnia 4 lutego 2009 r.

w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla prostych set-top boksów

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. ustanawiającą ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię oraz zmieniającą dyrektywę Rady 92/42/EWG, oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 96/57/WE i 2000/55/WE (1), w szczególności jej art. 15 ust. 1,

po konsultacji z Forum Konsultacyjnym ds. Ekoprojektu,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z dyrektywą 2005/32/WE wymogi dotyczące ekoprojektu powinny być określane przez Komisję dla produktów wykorzystujących energię, których wielkość sprzedaży we Wspólnocie jest znacząca, które mają znaczący wpływ na środowisko naturalne i które posiadają znaczący potencjał w zakresie poprawy ich ekologiczności bez pociągania za sobą nadmiernych kosztów.

(2)

Artykuł 16 ust. 2 tiret pierwsze dyrektywy 2005/32/WE stanowi, że Komisja odpowiednio wprowadza z wyprzedzeniem środki wykonawcze dotyczące elektroniki użytkowej zgodnie z procedurą określoną w art. 19 ust. 3 i z uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 15 ust. 2 oraz po konsultacji z Forum Konsultacyjnym.

(3)

Komisja wykonała badanie przygotowawcze, w ramach którego przeanalizowano techniczne, ekologiczne i ekonomiczne aspekty prostych set-top boksów (zwanych dalej „SSTB”). Badanie przeprowadzono przy udziale zainteresowanych stron z UE i krajów trzecich, a jego wyniki zostały podane do publicznej wiadomości.

(4)

W badaniu przygotowawczym stwierdzono, że liczba SSTB wprowadzanych na rynek Wspólnoty wzrośnie z 28 mln w 2008 r. do 56 mln w 2014 r., podczas gdy roczne zużycie energii przez te urządzenia wzrośnie z 6 TWh w 2010 r. do 14 TWh w 2014 r.; w badaniu stwierdzono również, że możliwe jest znaczne ograniczenie zużycia energii elektrycznej przez SSTB w oszczędny sposób.

(5)

Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przez SSTB można osiągnąć poprzez zastosowanie istniejących, niezastrzeżonych rozwiązań technicznych, które mimo że prowadzą do oszczędności, nie są w wystarczającej mierze wprowadzane na rynek, ponieważ konsumenci nie są świadomi bieżących kosztów eksploatacji SSTB, w związku z czym producentom brakuje zachęty do wyposażania urządzeń w tego rodzaju rozwiązania służące obniżeniu zużycia energii podczas ich eksploatacji.

(6)

Ustanawiając wymogi dotyczące ekoprojektu w odniesieniu do zużycia energii przez SSTB, należy mieć na uwadze harmonizację wymogów dotyczących ekoprojektu dla tych urządzeń w całej Wspólnocie, a także wkład w funkcjonowanie rynku wewnętrznego i mniejsze oddziaływanie tych produktów na środowisko.

(7)

Niniejsze rozporządzenie powinno zwiększyć penetrację rynku przez technologie służące poprawie energooszczędności SSTB, prowadząc do rocznych oszczędności energii rzędu 9 TWh w 2014 r. w porównaniu ze scenariuszem zakładającym niepodejmowanie żadnych działań.

(8)

Wymogi dotyczące ekoprojektu nie powinny mieć negatywnego wpływu na funkcjonalność produktu i nie powinny nieść za sobą negatywnych skutków dla zdrowia, bezpieczeństwa oraz środowiska naturalnego.

(9)

Wymogi dotyczące ekoprojektu wchodzą w życie etapowo, dzięki czemu producenci powinni mieć wystarczająco dużo czasu na zmodyfikowanie projektów swoich produktów. Harmonogram tych etapów należy określić tak, aby uniknąć negatywnych skutków dla funkcjonalności urządzeń znajdujących się na rynku oraz uwzględnić wpływ na koszty ponoszone przez producentów (w szczególności MŚP), przy jednoczesnym zapewnieniu terminowego osiągnięcia celów polityki.

(10)

Pomiary zużycia energii należy przeprowadzać przy uwzględnieniu powszechnie uznanych najnowocześniejszych metod; producenci mogą stosować zharmonizowane normy ustanowione zgodnie z art. 9 dyrektywy 2005/32/WE.

(11)

Wymogi określone w niniejszym rozporządzeniu powinny mieć pierwszeństwo przed wymogami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1275/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla zużycia energii przez elektryczne i elektroniczne urządzenia gospodarstwa domowego i urządzenia biurowe w trybie czuwania i wyłączenia (2).

(12)

Zgodnie z art. 8 ust. 2 dyrektywy 2005/32/WE niniejsze rozporządzenie powinno stanowić, że mające zastosowanie procedury oceny zgodności to wewnętrzna kontrola projektu określona w załączniku IV do dyrektywy 2005/32/WE oraz system zarządzania określony w załączniku V do dyrektywy 2005/32/WE.

(13)

Aby ułatwić przeprowadzanie kontroli zgodności, producenci powinni mieć obowiązek przedstawiania informacji w postaci dokumentacji technicznej określonej w załącznikach IV i V do dyrektywy 2005/32/WE, w zakresie, w jakim dotyczą one wymogów określonych w niniejszym środku wykonawczym.

(14)

Należy określić poziomy odniesienia dla obecnie dostępnych SSTB o niskim zużyciu energii. Wyposażenie SSTB w tryb wyłączenia, w którym urządzenia nie zużywają energii, może pozytywnie wpływać na zachowanie konsumentów i podejmowanie przez nich decyzji o ograniczeniu niepotrzebnych strat energii. Poziomy odniesienia przyczyniają się do zapewnienia powszechnego i łatwego dostępu do informacji, szczególnie dla MŚP i bardzo małych przedsiębiorstw, co z kolei ułatwia wykorzystanie najlepiej zaprojektowanych technologii zmniejszania zużycia energii przez SSTB.

(15)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu powołanego na podstawie art. 19 ust. 1 dyrektywy 2005/32/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres

Niniejsze rozporządzenie ustanawia wymogi dotyczące ekoprojektu dla prostych set-top boksów.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się definicje zawarte w dyrektywie 2005/32/WE. Stosuje się również następujące definicje:

1)

„prosty set-top boks” (SSTB) oznacza samodzielne urządzenie, które – niezależnie od zastosowanego interfejsu:

a)

służy głównie do konwersji niekodowanych cyfrowych sygnałów telewizyjnych zwykłej (SD) lub wysokiej (HD) rozdzielczości na analogowe sygnały telewizyjne dostosowane do analogowych odbiorników telewizyjnych;

b)

nie posiada funkcji warunkowego dostępu;

c)

nie oferuje funkcji zapisu na przenośnym nośniku w standardowym formacie bibliotecznym.

SSTB może być wyposażony w następujące dodatkowe funkcje lub moduły, które nie wchodzą w skład podstawowej konfiguracji SSTB:

a)

funkcje wstrzymywania (time-shift) i zapisu programu przy użyciu wbudowanego dysku twardego;

b)

konwersja wejściowego sygnału telewizyjnego HD na wyjściowy sygnał wideo HD lub SD;

c)

drugi tuner;

2)

„tryb(-y) czuwania” oznacza(-ją) stan, gdy urządzenie jest podłączone do sieci zasilania elektrycznego, musi pobierać energię z sieci zasilania elektrycznego, aby działać zgodnie z przeznaczeniem oraz wykonuje tylko poniższe funkcje przez dowolnie długi czas:

a)

sama funkcja ponownego włączenia lub funkcja ponownego włączenia ze wskazaniem aktywowania funkcji ponownego włączenia; oraz/lub

b)

wyświetlanie informacji lub statusu;

3)

„funkcja ponownego włączenia” oznacza funkcję umożliwiającą włączanie innych trybów, w tym trybu aktywnego, przez zdalnie sterowany przełącznik, jak np. urządzenie zdalnego sterowania, czujnik wewnętrzny lub licznik czasu, służący do przełączenia w tryb, w którym dostępne są dodatkowe funkcje urządzenia, w tym jego główna funkcja;

4)

„wyświetlanie informacji lub statusu” oznacza stale włączoną funkcję wyświetlania na wyświetlaczu informacji lub wskazywania statusu urządzenia, w tym zegary;

5)

„tryb(-y) aktywny(-e)” oznacza(-ją) stan, gdy urządzenie jest podłączone do sieci zasilania elektrycznego i aktywowana jest co najmniej jedna z głównych funkcji danego urządzenia;

6)

„automatyczne wyłączanie” oznacza funkcję, która przełącza SSTB z trybu aktywnego na tryb czuwania po upływie określonego czasu w trybie aktywnym, w którym nie wystąpiła interakcja użytkownika lub zmiana kanału;

7)

„drugi tuner” oznacza moduł SSTB, który umożliwia niezależne zapisywanie jednego programu i jednoczesne oglądanie innego programu;

8)

„dostęp warunkowy” oznacza kontrolowaną przez dostawcę usługę nadawczą, która wymaga wykupienia abonamentu na dostępną na rynku usługę telewizyjną.

Artykuł 3

Wymogi dotyczące ekoprojektu

Wymogi dotyczące ekoprojektu dla SSTB są określone w załączniku I.

Artykuł 4

Związek z rozporządzeniem (WE) nr 1275/2008

Wymogi określone w niniejszym rozporządzeniu mają pierwszeństwo przed wymogami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 1275/2008.

Artykuł 5

Ocena zgodności

Procedurę oceny zgodności, o której mowa w art. 8 ust. 2 dyrektywy 2005/32/WE, stanowi wewnętrzna kontrola projektu określona w załączniku IV do dyrektywy 2005/32/WE lub system zarządzania określony w załączniku V do dyrektywy 2005/32/WE.

Artykuł 6

Procedura weryfikacji do celów nadzoru rynku

Kontrole w ramach nadzoru rynku są prowadzone zgodnie z procedurą weryfikacji określoną w załączniku II.

Artykuł 7

Poziomy odniesienia

Orientacyjne poziomy odniesienia dla najlepiej działających produktów i technologii dostępnych na rynku są określone w załączniku III.

Artykuł 8

Przegląd

Najpóźniej po 5 latach od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja dokonuje jego przeglądu w kontekście postępu technicznego i przedstawia wyniki tego przeglądu Forum Konsultacyjnemu.

Artykuł 9

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Punkt 1 załącznika I stosuje się po upływie roku od dnia określonego w akapicie pierwszym.

Punkt 2 załącznika I stosuje się po upływie trzech lat od dnia określonego w akapicie pierwszym.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 lutego 2009 r.

W imieniu Komisji

Andris PIEBALGS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 191 z 22.7.2005, s. 29.

(2)  Dz.U. L 339 z 18.12.2008, s. 45.


ZAŁĄCZNIK I

Wymogi dotyczące ekoprojektu

1.   Rok po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia wprowadzane do obrotu SSTB nie mogą przekraczać następujących wartości granicznych zużycia energii; wymóg ten nie dotyczy SSTB wyposażonych we wbudowany twardy dysk i/lub drugi tuner:

 

Tryb czuwania

Tryb aktywny

Prosty STB

1,00 W

5,00 W

Dopuszczalne zużycie energii z tytułu funkcji wyświetlacza w trybie czuwania

+1,00 W

Dopuszczalne zużycie energii z tytułu dekodowania sygnałów HD

+3,00 W

2.   Trzy lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia wprowadzane do obrotu SSTB nie mogą przekraczać następujących wartości granicznych zużycia energii:

 

Tryb czuwania

Tryb aktywny

Prosty STB

0,50 W

5,00 W

Dopuszczalne zużycie energii z tytułu funkcji wyświetlacza w trybie czuwania

+0,50 W

Dopuszczalne zużycie energii z tytułu dysku twardego

+6,00 W

Dopuszczalne zużycie energii z tytułu drugiego tunera

+1,00 W

Dopuszczalne zużycie energii z tytułu dekodowania sygnałów HD

+1,00 W

3.   Dostępność trybu czuwania

Rok po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia SSTB muszą być wyposażone w tryb czuwania.

4.   Funkcja automatycznego wyłączania

Rok po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia SSTB muszą być wyposażone w funkcję automatycznego wyłączania lub podobną funkcję o następujących właściwościach:

SSTB jest automatycznie przełączany z trybu aktywnego na tryb czuwania przed upływem 3 godzin od ostatniej interakcji użytkownika lub zmiany kanału i wyświetla odpowiednie ostrzeżenie na dwie minuty przed przełączeniem w tryb czuwania,

funkcja automatycznego wyłączania jest ustawieniem domyślnym.

5.   Pomiary

Zużycie energii, o którym mowa w pkt 1 i 2, jest ustalane w drodze rzetelnej, dokładnej i powtarzalnej procedury pomiarów, uwzględniającej powszechnie uznane najnowocześniejsze metody.

Pomiarów w zakresie 0,5 W i więcej dokonuje się z marginesem niepewności wynoszącym maksymalnie 2 %, przy poziomie ufności 95 %. Pomiarów w zakresie poniżej 0,5 W dokonuje się z marginesem niepewności wynoszącym maksymalnie 0,01 W, przy poziomie ufności 95 %.

6.   Informacje przedstawiane przez producentów do celów oceny zgodności

Do celów oceny zgodności, o której mowa w art. 5, dokumentacja techniczna zawiera następujące elementy:

a)

Dla trybu czuwania i trybu aktywnego

Zużycie energii wyrażone w watach, zaokrąglone do drugiego miejsca po przecinku, w tym dane o zużyciu energii przez poszczególne dodatkowe funkcje lub moduły,

zastosowaną metodę pomiaru,

czas pomiaru,

opis wyboru lub zaprogramowania trybu urządzenia,

działania, jakie należy wykonać w celu włączenia trybu, w którym urządzenie automatycznie zmienia tryby działania,

wszelkie uwagi dotyczące obsługi urządzenia.

b)

Parametry testowe dla dokonywania pomiarów

Temperatura otoczenia,

napięcie testowe wyrażone w V oraz częstotliwość wyrażona w Hz,

całkowite zniekształcenie harmoniczne systemu zasilania energią elektryczną,

wahania napięcia zasilania w trakcie pomiarów,

informacje i dokumenty dotyczące oprzyrządowania, ustawień i obwodów wykorzystywanych do testowania elektrycznego,

sygnały wejściowe wysokiej częstotliwości (RF, w przypadku cyfrowej telewizji naziemnej) lub średniej częstotliwości (IF, w przypadku sygnałów satelitarnych),

sygnały testowe audio/wideo zgodnie z opisem strumienia MPEG-2,

dostosowanie układu sterowania.

Dokumentacja techniczna nie musi zawierać informacji dotyczących zapotrzebowania na energię peryferyjnych urządzeń odbiorczych zasilanych za pośrednictwem STB, takich jak aktywna antena naziemna, konwerter LNB do odbioru sygnałów satelitarnych lub wszelkiego rodzaju modemy kablowe lub radiowe.

7.   Informacje przedstawiane przez producentów celem informowania konsumentów

Producenci zapewniają udostępnienie konsumentom informacji o zużyciu energii przez SSTB w trybie czuwania oraz w trybach aktywnych, wyrażonym w watach w zaokrągleniu do pierwszego miejsca po przecinku.


ZAŁĄCZNIK II

Procedura weryfikacji

Podczas przeprowadzania kontroli w ramach nadzoru rynku, o których mowa w art. 3 ust. 2 dyrektywy 2005/32/WE, organy państw członkowskich stosują następującą procedurę weryfikacji dla mających zastosowanie wymogów określonych w załączniku I, odpowiednio w pkt 1, 2 i 4.

W przypadku wymogów dotyczących zużycia energii większego niż 1,00 W:

państwa członkowskie poddają kontroli tylko jedno urządzenie.

Uznaje się, że model jest zgodny z przepisami określonymi w załączniku I, odpowiednio w pkt 1 i 2, do niniejszego rozporządzenia, jeżeli wyniki osiągnięte, odpowiednio w trybie aktywnym i w trybie czuwania, nie przekraczają wartości granicznych o więcej niż 10 %.

W przeciwnym wypadku badane są kolejne trzy urządzenia. Model uznaje się za zgodny z niniejszym rozporządzeniem, jeżeli średnia wartość wyników badań tych trzech urządzeń, przeprowadzonych odpowiednio dla trybu aktywnego i trybu czuwania, nie przekracza wartości granicznych o więcej niż 10 %.

W przypadku wymogów dotyczących zużycia energii nieprzekraczającego 1,00 W:

państwa członkowskie poddają kontroli tylko jedno urządzenie.

Uznaje się, że model jest zgodny z przepisami określonymi w załączniku I, odpowiednio w pkt 1 i 2, do niniejszego rozporządzenia, jeżeli wyniki osiągnięte, odpowiednio w trybie aktywnym i/lub w trybie czuwania, nie przekraczają wartości granicznych o więcej niż 0,10 W.

W przeciwnym wypadku badane są kolejne trzy urządzenia. Model uznaje się za zgodny z niniejszym rozporządzeniem, jeżeli średnia wartość wyników badań tych trzech urządzeń, przeprowadzonych odpowiednio dla trybu aktywnego i trybu czuwania, nie przekracza wartości granicznych o więcej niż 0,10 W.

W przeciwnym wypadku model uznawany jest za niezgodny z wymogami.


ZAŁĄCZNIK III

Poziomy odniesienia

Do celów części 3 pkt 2 załącznika I do dyrektywy 2005/32/WE określa się następujące orientacyjne poziomy odniesienia. Odnoszą się one do najlepszej technologii dostępnej w dniu przyjęcia niniejszego rozporządzenia:

 

SSTB bez dodatkowych funkcji:

tryb aktywny: 4,00 W,

tryb czuwania bez funkcji wyświetlacza: 0,25 W,

tryb wyłączenia: 0 W.

 

SSTB z wbudowanym dyskiem twardym:

tryb aktywny: 10,00 W,

tryb czuwania bez funkcji wyświetlacza: 0,25 W,

tryb wyłączenia: 0 W.

Powyższe poziomy odniesienia dotyczą SSTB w podstawowej konfiguracji, z funkcją automatycznego wyłączania oraz wyłącznikiem sprzętowym.