25.11.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 310/29


DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/127/WE

z dnia 21 października 2009 r.

zmieniająca dyrektywę 2006/42/WE w odniesieniu do maszyn do stosowania pestycydów

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Uznaje się, że stosowanie pestycydów stanowi zagrożenie zarówno dla zdrowia ludzkiego, jak i dla środowiska. W swoim komunikacie z dnia 12 lipca 2006 r., zatytułowanym „Strategia tematyczna w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów”, Komisja przyjęła strategię mającą na celu zmniejszenie zagrożeń dla zdrowia ludzkiego i dla środowiska wynikających ze stosowania pestycydów. Ponadto Parlament Europejski i Rada przyjęły dyrektywę 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania na rzecz osiągnięcia zrównoważonego stosowania pestycydów (3) („dyrektywa ramowa”).

(2)

Projektowanie, wykonanie i konserwacja maszyn do stosowania pestycydów odgrywają znaczącą rolę w ograniczaniu negatywnego oddziaływania pestycydów na zdrowie ludzkie i na środowisko. W odniesieniu do sprzętu do stosowania pestycydów, który znajduje się już w profesjonalnym użytkowaniu, dyrektywa ramowa wprowadza wymagania w zakresie kontroli i konserwacji, którym ma być poddany taki sprzęt.

(3)

Dyrektywa ramowa ma obecnie zastosowanie do pestycydów, które są środkami ochrony roślin. W związku z tym wskazane jest ograniczenie zakresu niniejszej dyrektywy do maszyn do stosowania pestycydów stanowiących środki ochrony roślin. Jednak z uwagi na to, że przewidywane jest rozszerzenie zakresu dyrektywy i objęcie nim produktów biobójczych, Komisja powinna zbadać możliwość rozszerzenia zakresu wymagań w dziedzinie ochrony środowiska i objęcie nimi maszyn do stosowania produktów biobójczych do dnia 31 grudnia 2012 r.

(4)

Wymagania w dziedzinie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa osób oraz, w stosownych przypadkach, zwierząt domowych i mienia, zostały już objęte zakresem dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn (4). W związku z tym w dyrektywie 2006/42/WE należy uwzględnić zasadnicze wymagania z zakresu ochrony środowiska w odniesieniu do projektowania i wykonania nowych maszyn do stosowania pestycydów, zapewniając jednocześnie, aby wymagania te były zgodne z wymaganiami dyrektywy ramowej dotyczącej konserwacji i kontroli.

(5)

W tym celu konieczne jest również włączenie odniesienia do ochrony środowiska w dyrektywie 2006/42/WE, ograniczając jednocześnie ten cel do rodzaju maszyn oraz do zagrożeń podlegających szczególnym wymaganiom w zakresie ochrony środowiska.

(6)

Maszyny do stosowania pestycydów obejmują maszyny samobieżne, przyczepiane, zamocowane lub półzawieszane na pojazdach, instalowane w samolotach oraz maszyny stacjonarne przeznaczone do stosowania pestycydów, zarówno do użytku profesjonalnego, jak i nieprofesjonalnego. Maszyny te obejmują również maszyny posiadające komorę ciśnieniową przenośne lub trzymane w ręku maszyn z własnym napędem lub napędzane ręcznie.

(7)

Niniejsza dyrektywa ogranicza się do zasadniczych wymagań, które muszą spełniać maszyny do stosowania pestycydów przed wprowadzeniem do obrotu lub oddaniem do użytku, podczas gdy europejskie organizacje normalizacyjne odpowiedzialne są za opracowanie norm zharmonizowanych zawierających szczegółowe specyfikacje dla różnych kategorii tych maszyn w celu ułatwienia producentom dostosowania się do tych wymagań.

(8)

Istotne jest, aby wszystkie zainteresowane strony, w tym również przemysł, rolnicy i organizacje ochrony środowiska, na równi uczestniczyły w procesie opracowywania tych norm zharmonizowanych, tak aby zapewnić ich przyjęcie na podstawie przejrzystego konsensusu między wszystkimi zainteresowanymi.

(9)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 2006/42/WE.

(10)

Zgodnie z pkt 34 porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa (5) zachęca się państwa członkowskie do sporządzania, dla ich własnych celów i w interesie Wspólnoty, własnych tabel, które w możliwie najszerszym zakresie odzwierciedlają korelacje pomiędzy niniejszą dyrektywą a środkami transpozycji, oraz do podawania ich do wiadomości publicznej.

(11)

W przypadku gdy dostępne dowody naukowe są niewystarczające, aby umożliwić dokładną ocenę ryzyka, państwa członkowskie, przyjmując środki na mocy niniejszej dyrektywy, powinny stosować zasadę ostrożności, która jest zasadą prawa wspólnotowego przedstawioną między innymi w komunikacie Komisji z dnia 2 lutego 2000 r., uwzględniając równocześnie pozostałe przepisy i zasady zawarte w dyrektywie 2006/42/WE, takie jak swobodny przepływ towarów i domniemanie zgodności,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Zmiana dyrektywy 2006/42/WE

W dyrektywie 2006/42/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 2 akapit drugi dodaje się literę w brzmieniu:

„m)

»zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa« oznaczają obowiązkowe przepisy odnoszące się do projektu i wykonania produktów objętych zakresem niniejszej dyrektywy w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa osób oraz, w stosownych przypadkach, zwierząt domowych i mienia oraz – tam gdzie to ma zastosowanie – środowiska.

Zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa określone są w załączniku I. Zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w dziedzinie ochrony środowiska mają zastosowanie wyłącznie do maszyn, o których mowa w sekcji 2.4 tego załącznika.”;

2)

art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Państwa członkowskie podejmują wszelkie odpowiednie środki w celu zapewnienia, aby maszyna mogła zostać wprowadzona do obrotu lub oddana do użytku jedynie w przypadku, gdy spełnia ona odpowiednie przepisy niniejszej dyrektywy i nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa osób oraz, w stosownych przypadkach, zwierząt domowych i mienia, oraz – tam gdzie to ma zastosowanie – środowiska, gdy jest odpowiednio zainstalowana, konserwowana i używana zgodnie z jej przeznaczeniem lub w warunkach, które można w sposób uzasadniony przewidzieć.”;

3)

art. 9 ust. 3 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Komisja konsultuje się z państwami członkowskimi i innymi zainteresowanymi stronami, wskazując środki, jakie zamierza podjąć w celu zapewnienia na poziomie wspólnotowym wysokiego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa osób oraz, w stosownych przypadkach, zwierząt domowych i mienia, oraz – tam gdzie ma to zastosowanie – środowiska.”;

4)

art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   W przypadku gdy państwo członkowskie stwierdza, że maszyna objęta niniejszą dyrektywą nosząca oznakowanie CE, do której dołączono deklarację zgodności WE i która jest używana zgodnie z przeznaczeniem lub w warunkach, które można w sposób uzasadniony przewidzieć, stwarza zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa osób lub, w stosownych przypadkach, zwierząt domowych albo mienia, lub – tam gdzie ma to zastosowanie – środowiska, państwo to podejmuje wszelkie odpowiednie środki w celu wycofania takiej maszyny z obrotu, zakazania wprowadzania do obrotu lub oddania do użytku takiej maszyny, lub ograniczenia jej swobodnego przepływu.”;

5)

w załączniku I wprowadza się następujące zmiany:

a)

pkt 4 zasad ogólnych otrzymuje brzmienie:

„4.

Niniejszy załącznik składa się z kilku części. Pierwsza część ma zakres ogólny i ma zastosowanie do wszystkich rodzajów maszyn. Kolejne części odnoszą się do niektórych rodzajów bardziej szczególnych zagrożeń. Niemniej jednak istotne jest przeanalizowanie niniejszego załącznika w całości, aby upewnić się, że spełnione zostały wszystkie odpowiednie wymagania zasadnicze. Podczas projektowania maszyn bierze się pod uwagę wymagania części ogólnej oraz wymagania zawarte w jednej lub kilku pozostałych częściach, w zależności od wyników oceny ryzyka przeprowadzonej zgodnie z pkt 1 niniejszych zasad ogólnych. Zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczące ochrony środowiska mają zastosowanie jedynie do maszyn, o których mowa w sekcji 2.4.”;

b)

w rozdziale 2 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Maszyny stosowane w przemyśle spożywczym, kosmetycznym lub farmaceutycznym, maszyny trzymane w ręku lub prowadzone ręcznie, przenośne maszyny udarowe, montażowe i inne, maszyny do obróbki drewna i materiałów o podobnych właściwościach fizycznych oraz maszyny do stosowania pestycydów muszą spełniać wszystkie zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, określone w niniejszym rozdziale (zob. zasady ogólne, pkt 4).”;

(ii)

dodaje się sekcję w brzmieniu:

„2.4.   MASZYNY DO STOSOWANIA PESTYCYDÓW

2.4.1.    Definicja

»Maszyna do stosowania pestycydów« oznacza maszynę specjalnie przeznaczoną do stosowania środków ochrony roślin w rozumieniu art. 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (6).

2.4.2.    Przepisy ogólne

Producent maszyny lub jego upoważniony przedstawiciel musi zapewnić przeprowadzenie oceny ryzyka niezamierzonego narażenia środowiska na działanie pestycydów, zgodnie z procedurą oceny ryzyka i zmniejszenia ryzyka, o której mowa w zasadach ogólnych, pkt 1.

Maszyna do stosowania pestycydów musi być zaprojektowana i wykonana z uwzględnieniem wyników oceny ryzyka, o której mowa w akapicie pierwszym, w taki sposób, aby maszyna mogła być obsługiwana, regulowana i konserwowana bez niezamierzonego narażenia środowiska na działanie pestycydów.

W żadnej chwili nie można dopuścić do wycieku.

2.4.3.    Sterowanie i monitorowanie

Należy zapewnić możliwość łatwego i precyzyjnego sterowania, monitorowania i natychmiastowego wstrzymania stosowania pestycydów ze stanowiska operatora.

2.4.4.    Napełnianie i opróżnianie

Maszyna musi być zaprojektowana i wykonana w sposób ułatwiający jej precyzyjne napełnianie niezbędną ilością pestycydu oraz zapewniający łatwe i całkowite opróżnianie oraz zapobiegający jednocześnie wyciekom pestycydów i zanieczyszczeniu źródła poboru wody w trakcie wykonywania tych czynności.

2.4.5.    Stosowanie pestycydów

2.4.5.1.   Dawkowanie

Maszyna musi być wyposażona w środki umożliwiające łatwą, dokładną i pewną regulację dawek.

2.4.5.2.   Dystrybucja, nanoszenie i znoszenie pestycydu

Maszyna musi być zaprojektowana i wykonana tak, aby zapewnić nanoszenie pestycydu na obszary docelowe, aby ograniczyć jego utratę na innych obszarach oraz aby zapobiec znoszeniu pestycydu do środowiska. W stosownych przypadkach należy zapewnić równomierną dystrybucję i jednolite nanoszenie.

2.4.5.3.   Badania

W celu sprawdzenia, czy odpowiednie części maszyny spełniają wymagania określone w sekcjach 2.4.5.1 i 2.4.5.2, producent lub jego upoważniony przedstawiciel musi przeprowadzić odpowiednie badania dla każdego typu danej maszyny lub zlecić ich przeprowadzenie.

2.4.5.4.   Utrata podczas wyłączenia

Maszyna musi być zaprojektowana i wykonana tak, aby uniemożliwić utratę pestycydu podczas wyłączenia funkcji jego stosowania.

2.4.6.    Konserwacja

2.4.6.1.   Czyszczenie

Maszyna musi być zaprojektowana i wykonana w sposób umożliwiający łatwe i dokładne czyszczenie bez zanieczyszczania środowiska.

2.4.6.2.   Serwisowanie

Maszyna musi być zaprojektowana i wykonana w sposób ułatwiający wymianę zużytych części bez zanieczyszczania środowiska.

2.4.7.    Kontrole

Musi istnieć możliwość łatwego podłączenia do maszyny niezbędnych przyrządów pomiarowych, aby skontrolować poprawne działanie maszyny.

2.4.8.    Oznakowanie dysz, sit i filtrów

Dysze, sita i filtry muszą być oznakowane w sposób umożliwiający wyraźne określenie ich typu i rozmiaru.

2.4.9.    Określenie stosowanego pestycydu

W stosownych przypadkach maszyna musi być wyposażona w specjalne miejsce, w którym operator może umieścić nazwę stosowanego pestycydu.

2.4.10.    Instrukcje

Instrukcje muszą zawierać następujące informacje:

a)

środki ostrożności, które należy podjąć podczas mieszania, napełniania, rozpylania, opróżniania, czyszczenia, serwisowania i transportu, aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska;

b)

szczegółowe warunki użytkowania dla różnych przewidzianych środowisk użytkowania łącznie z odpowiednimi wymaganymi czynnościami przygotowawczymi i regulacyjnymi, tak aby zapewnić nanoszenie pestycydu jedynie na obszary docelowe, przy jednoczesnym ograniczeniu jego utraty na innych obszarach, zapobiec znoszeniu pestycydu do środowiska, a w stosownych przypadkach – aby zapewnić równomierne rozprowadzenie i jednolite nanoszenie pestycydu;

c)

określenie typu i rozmiaru dysz, sit i filtrów, które mogą być stosowane w danej maszynie;

d)

częstotliwość kontroli oraz kryteria, a także sposób wymiany części podlegających zużyciu, które mają wpływ na prawidłowe funkcjonowanie maszyny, takich jak dysze, sita i filtry;

e)

specyfikacja dotycząca kalibracji, obsługi codziennej, przygotowania do zimy oraz innych rodzajów kontroli niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania maszyny;

f)

rodzaje pestycydów, które mogą spowodować nieprawidłowe działanie maszyny;

g)

informacja, że operator powinien uaktualniać nazwę stosowanego pestycydu umieszczoną w specjalnym miejscu maszyny, o którym mowa w sekcji 2.4.9;

h)

podłączenie i stosowanie specjalnego wyposażenia lub osprzętu oraz niezbędne środki ostrożności;

i)

informacja, że maszyna może podlegać krajowym przepisom w zakresie regularnych kontroli, wykonywanych przez wyznaczone organy, zgodnie z dyrektywą 2009/128/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania na rzecz osiągnięcia zrównoważonego stosowania pestycydów (7);

j)

cechy maszyny, które muszą zostać poddane kontroli w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania;

k)

instrukcje dotyczące podłączenia niezbędnych przyrządów pomiarowych.

Artykuł 2

Transpozycja

1.   Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 15 czerwca 2011 r., przepisy niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie powiadamiają o tym Komisję.

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 15 grudnia 2011 r.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odesłanie do niniejszej dyrektywy lub odesłanie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odesłania określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Adresaci

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 21 października 2009 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

J. BUZEK

Przewodniczący

W imieniu Rady

C. MALMSTRÖM

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 182 z 4.8.2009, s. 44.

(2)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 24 września 2009 r.

(3)  Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 71.

(4)  Dz.U. L 157 z 9.6.2006, s. 24.

(5)  Dz.U. C 321 z 31.12.2003, s. 1.

(6)  Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1.

(7)  Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 71.”.