2.10.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 259/14


DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/109/WE

z dnia 16 września 2009 r.

zmieniająca dyrektywy Rady 77/91/EWG, 78/855/EWG i 82/891/EWG oraz dyrektywę 2005/56/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 44 ust. 2 lit. g),

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na posiedzeniu w dniach 8–9 marca 2007 r. Rada Europejska uzgodniła, że obciążenia administracyjne spółek powinny zostać zmniejszone o 25 % do roku 2012 celem podniesienia konkurencyjności spółek działających we Wspólnocie.

(2)

Prawo spółek zostało uznane za jeden z obszarów nakładających na spółki bardzo liczne wymogi informacyjne, które częściowo wydają się przestarzałe lub nadmierne. Wymogi te powinno się zatem poddać przeglądowi celem ograniczenia, w miarę potrzeby, obciążeń administracyjnych spoczywających na spółkach działających we Wspólnocie do minimum niezbędnego do zapewnienia ochrony interesów innych zainteresowanych stron.

(3)

Zakres drugiej dyrektywy Rady 77/91/EWG z dnia 13 grudnia 1976 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. 58 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich w zakresie tworzenia spółki akcyjnej, jak również utrzymania i zmian jej kapitału (3) oraz trzeciej dyrektywy Rady 78/855/EWG z dnia 9 października 1978 r. wydanej na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu, dotyczącej łączenia się spółek akcyjnych (4) powinien zostać dostosowany w celu odzwierciedlenia zmian w fińskim prawie spółek.

(4)

Strony internetowe spółek lub inne strony internetowe służą, w niektórych przypadkach, jako alternatywa dla publikacji informacji w rejestrach spółek. Państwa członkowskie powinny móc wyznaczać te inne strony internetowe, z których spółki mogłyby bezpłatnie korzystać w celu takich publikacji, takie jak strony internetowe stowarzyszeń przedsiębiorców lub izb handlowych lub centralna platforma cyfrowa, o której mowa w pierwszej dyrektywie Rady 68/151/EWG z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. 58 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności w całej Wspólnocie, dla zapewnienia ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich (5). W przypadku gdy istnieje możliwość wykorzystywania stron internetowych spółek lub innych stron internetowych do celów publikacji projektów warunków połączeń lub podziałów oraz innych dokumentów, które w trakcie tej operacji należy udostępnić akcjonariuszom i wierzycielom, należy zagwarantować bezpieczeństwo stron internetowych i autentyczność dokumentów.

(5)

Wymogi dotyczące ujawniania projektu warunków połączenia w przypadku połączeń transgranicznych, przewidziane w dyrektywie 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych (6), powinny być podobne do tych stosowanych przy połączeniach i podziałach krajowych na mocy dyrektywy 78/855/EWG i szóstej dyrektywy Rady 82/891/EWG z dnia 17 grudnia 1982 r. wydanej na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu dotyczącej podziału spółek akcyjnych (7).

(6)

Państwa członkowskie powinny móc postanowić, że nie ma potrzeby spełniania wymogów szczegółowego sprawozdania i informacji dotyczących połączenia lub podziału spółek, o których mowa w art. 9 i w art. 11 ust. 1 lit. c) dyrektywy 78/855/EWG oraz w art. 7 i w art. 9 ust. 1 lit. c) dyrektywy 82/891/EWG, jeżeli wszyscy akcjonariusze spółek uczestniczących w połączeniu lub podziale wyrażą zgodę na zwolnienie z takich wymogów.

(7)

Wszelkie zmiany dyrektyw 78/855/EWG i 82/891/EWG zezwalające na taką zgodę wspólników powinny pozostawać bez uszczerbku dla systemów ochrony interesów wierzycieli spółek uczestniczących oraz dla wszelkich przepisów mających na celu dostarczanie informacji pracownikom tych spółek oraz władzom publicznym, takim jak organy podatkowe, kontrolującym połączenie lub podział zgodnie z obowiązującym prawem wspólnotowym.

(8)

Nie jest konieczne nakładanie wymogu sporządzania sprawozdań rachunkowych, w przypadku gdy emitent, którego papiery wartościowe dopuszczone są do obrotu na rynku regulowanym, publikuje półroczne sprawozdanie finansowe zgodnie z dyrektywą 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym (8).

(9)

Sprawozdanie niezależnego biegłego określone w dyrektywie 77/91/EWG często nie jest konieczne w przypadku istnienia obowiązku sporządzenia sprawozdania niezależnego biegłego chroniącego interesy akcjonariuszy lub wierzycieli również w kontekście połączenia lub podziału. W takich przypadkach państwa członkowskie powinny mieć zatem możliwość zwolnienia spółek z wymogu sprawozdań określonego w dyrektywie 77/91/EWG lub zagwarantowania, aby obydwa sprawozdania mogły być przygotowane przez tego samego biegłego.

(10)

Połączenia pomiędzy spółkami dominującymi a ich spółkami zależnymi mają ograniczony wpływ ekonomiczny na akcjonariuszy i wierzycieli, w przypadku gdy w posiadaniu spółki dominującej znajduje się 90 % lub więcej akcji i innych papierów wartościowych spółki zależnej przyznających prawo głosu. Dotyczy to również niektórych podziałów, zwłaszcza gdy spółki dzielą się na nowe spółki, które stają się własnością akcjonariuszy proporcjonalnie do ich praw w spółce podlegającej podziałowi. W takich przypadkach należy zatem zredukować wymogi dotyczące sprawozdawczości, wynikające z przepisów dyrektyw 78/855/EWG i 82/891/EWG.

(11)

W związku z tym, że cel niniejszej dyrektywy, a mianowicie zmniejszenie obciążeń administracyjnych dotyczących w szczególności obowiązku publikowania informacji i prowadzenia dokumentacji, nakładanych na spółki akcyjne działające we Wspólnocie, nie może zostać w zadowalającym stopniu osiągnięty przez państwa członkowskie, ale może, z uwagi na jego skalę i skutki, zostać w większym stopniu osiągnięty na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może podjąć działania zgodne z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

(12)

W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić dyrektywy 77/91/EWG, 78/855/EWG, 82/891/EWG i 2005/56/WE.

(13)

Zgodnie z pkt 34 Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa (9) zachęca się państwa członkowskie do sporządzania, dla ich własnych celów i w interesie Wspólnoty, własnych tabel, które w możliwie najszerszym zakresie odzwierciedlają korelację pomiędzy niniejszą dyrektywą a środkami transpozycji, oraz do podania ich do publicznej wiadomości,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Zmiany do dyrektywy 77/91/EWG

W dyrektywie 77/91/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 ust. 1 tiret czternaste otrzymuje brzmienie:

„—

w Finlandii: julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag”;

2)

w art. 10 dodaje się ustęp w brzmieniu:

„5.   Państwa członkowskie mogą zdecydować o niestosowaniu niniejszego artykułu w przypadku tworzenia nowej spółki przez połączenie lub podział, jeśli sporządzono sprawozdanie niezależnego biegłego w sprawie projektu warunków połączenia lub podziału.

Jeżeli państwa członkowskie zdecydują o stosowaniu niniejszego artykułu w przypadkach, o których mowa w akapicie pierwszym, mogą postanowić, by sprawozdanie przewidziane w niniejszym artykule i sprawozdanie niezależnego biegłego w sprawie projektu warunków połączenia lub podziału mogły być sporządzone przez tego samego biegłego lub tych samych biegłych.”;

3)

w art. 27 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Państwa członkowskie mogą zadecydować o niestosowaniu przepisów ust. 2, jeżeli podwyższenie kapitału subskrybowanego następuje w celu połączenia, podziału lub publicznej oferty nabycia lub wymiany akcji i w celu dokonania wypłat akcjonariuszom spółki przejętej albo podzielonej lub akcjonariuszom spółki stanowiącej przedmiot publicznej oferty nabycia lub wymiany akcji.

Jednak w przypadku połączenia lub podziału państwa członkowskie stosują postanowienia zawarte w akapicie pierwszym wyłącznie w sytuacji sporządzenia sprawozdania w sprawie projektu warunków połączenia lub podziału przez niezależnego biegłego.

Jeżeli państwa członkowskie zdecydują się zastosować przepisy ust. 2 w przypadku połączenia lub podziału, mogą postanowić, by sprawozdanie przewidziane w niniejszym artykule i sprawozdanie niezależnego biegłego w sprawie projektu warunków połączenia lub podziału mogły być sporządzone przez tego samego biegłego lub tych samych biegłych.”.

Artykuł 2

Zmiany do dyrektywy 78/855/EWG

W dyrektywie 78/855/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 ust. 1 tiret czternaste otrzymuje brzmienie:

„—

Finlandia: julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag”;

2)

w art. 6 dodaje się akapity w brzmieniu:

„Każda łącząca się spółka zwolniona jest z wymogu publikacji określonego w art. 3 dyrektywy 68/151/EWG, jeżeli na okres ciągły, rozpoczynający się co najmniej na miesiąc przed datą wyznaczoną na walne zgromadzenie, na którym zapadnie decyzja dotycząca projektu warunków połączenia, oraz kończący się nie wcześniej niż wraz z zamknięciem walnego zgromadzenia, bezpłatnie udostępni ona do publicznej wiadomości projekt warunków tego łączenia na swojej stronie internetowej. Państwa członkowskie nie uzależniają tego zwolnienia od innych wymogów i ograniczeń niż te, które są konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa stron internetowych i autentyczności dokumentów, oraz mogą nałożyć takie wymogi lub ograniczenia wyłącznie w zakresie, w jakim są one proporcjonalne do osiągnięcia tych celów.

W drodze odstępstwa od akapitu drugiego państwa członkowskie mogą wymagać, by publikacji dokonano za pośrednictwem centralnej platformy cyfrowej, o której mowa w art. 3 ust. 4 dyrektywy 68/151/EWG. Państwa członkowskie mogą alternatywnie wymagać, by taka publikacja została dokonana na jakiejkolwiek innej stronie internetowej wyznaczonej przez nie w tym celu. W razie gdy państwa członkowskie skorzystają z jednej z tych możliwości, zapewniają, aby od spółek nie pobierano żadnej szczególnej opłaty za taką publikację.

W przypadku gdy wykorzystuje się stronę internetową inną niż centralna platforma cyfrowa, odniesienie umożliwiające dostęp do tej strony internetowej jest publikowane za pośrednictwem centralnej platformy cyfrowej co najmniej na miesiąc przed datą wyznaczoną na walne zgromadzenie. Odniesienie to powinno zawierać datę publikacji projektu warunków łączenia na stronie internetowej oraz być bezpłatnie dostępne dla publiczności. Od spółek nie pobiera się szczególnych opłat za taką publikację.

Zakaz pobierania od spółek szczególnych opłat za publikację zawarty w akapitach trzecim i czwartym nie wpływa na możliwość przenoszenia przez państwa członkowskie na spółki kosztów związanych z centralną platformą cyfrową.

Państwa członkowskie mogą wymagać od spółek, by przez dany okres po walnym zgromadzeniu udostępniały informacje na swojej stronie internetowej lub, w stosownych przypadkach, za pośrednictwem centralnej platformy cyfrowej lub na innej stronie internetowej wyznaczonej przez to państwo członkowskie. Państwa członkowskie mogą określić skutki tymczasowego zakłócenia w dostępie do strony internetowej lub do centralnej platformy cyfrowej, spowodowanego czynnikami technicznymi lub innymi.”;

3)

w art. 8 dodaje się akapit w brzmieniu:

„Do celów akapitu pierwszego lit. b) stosuje się przepisy art. 11 ust. 2, 3 i 4.”;

4)

art. 9 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 9

1.   Organy administrujące lub zarządzające każdej ze spółek dokonujących łączenia przygotowują szczegółowe pisemne sprawozdanie wyjaśniające projekt warunków łączenia oraz przedstawiające ich prawne i ekonomiczne podstawy, zwłaszcza stosunek wymiany akcji.

W sprawozdaniu tym należy również zawrzeć opis wszelkich szczególnych trudności powstałych w związku z wyceną.

2.   Organy administrujące lub zarządzające każdej z zaangażowanych spółek informują walne zgromadzenie swojej spółki oraz organy administrujące lub zarządzające innych zaangażowanych spółek, tak aby te ostatnie mogły poinformować walne zgromadzenia swych spółek o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły pomiędzy dniem sporządzenia projektu warunków łączenia a datą walnego zgromadzenia, które ma podjąć decyzję w kwestii projektu warunków połączenia.

3.   Państwa członkowskie mogą postanowić, że za zgodą wszystkich akcjonariuszy i osób posiadających inne papiery wartościowe przyznające prawo głosu w spółkach uczestniczących w łączeniu nie wymaga się sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, lub informacji, o których mowa w ust. 2.”;

5)

w art. 11 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

lit. c) i d) otrzymują brzmienie:

„c)

w stosownych przypadkach, sprawozdania rachunkowego sporządzonego na dzień, który nie może być wcześniejszy niż pierwszy dzień trzeciego miesiąca poprzedzający dzień sporządzenia projektu warunków łączenia, jeśli ostatnie sprawozdanie finansowe odnosi się do roku budżetowego, który zakończył się więcej niż sześć miesięcy przed tym dniem;

d)

w stosownych przypadkach, sprawozdań organów administrujących lub zarządzających łączących się spółek, przewidzianych w art. 9;”;

(ii)

dodaje się akapit w brzmieniu:

„Do celów akapitu pierwszego lit. c) nie wymaga się sprawozdania rachunkowego, jeśli spółka publikuje półroczne sprawozdania finansowe, zgodnie z art. 5 dyrektywy 2004/109/WE, oraz udostępnia je akcjonariuszom zgodnie z niniejszym ustępem. Ponadto państwa członkowskie mogą postanowić, że nie wymaga się sprawozdania rachunkowego, jeśli wszyscy akcjonariusze i osoby posiadające inne papiery wartościowe, z którymi związane jest prawo głosu w spółkach uczestniczących w łączeniu, wyrażą na to zgodę.”;

b)

w ust. 3 dodaje się akapit w brzmieniu:

„W przypadku gdy akcjonariusz wyraził zgodę na wykorzystanie przez spółkę elektronicznych sposobów przekazywania informacji, kopie takie mogą zostać dostarczone pocztą elektroniczną.”;

c)

dodaje się ustęp w brzmieniu:

„4.   Spółka zwolniona jest z wymogu udostępniania dokumentów, o których mowa w ust. 1, w swojej siedzibie, jeżeli na okres ciągły rozpoczynający się co najmniej na miesiąc przed datą wyznaczoną na walne zgromadzenie, na którym zapadnie decyzja dotycząca projektu warunków połączenia, oraz kończący się nie wcześniej niż wraz z zamknięciem walnego zgromadzenia, udostępni je na swojej stronie internetowej. Państwa członkowskie nie uzależniają powyższego zwolnienia od innych wymogów lub ograniczeń innych niż te, które są konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa stron internetowych i autentyczności dokumentów, oraz mogą nałożyć takie wymogi lub ograniczenia wyłącznie w zakresie, w jakim są one proporcjonalne do osiągnięcia tych celów.

Ust. 3 nie stosuje się w przypadku, gdy strona internetowa umożliwia akcjonariuszom, przez cały okres wskazany w akapicie pierwszym niniejszego ustępu, ściągnięcie i druk dokumentów, o których mowa w ust. 1. Jednak w takim przypadku państwa członkowskie mogą postanowić, że spółka ma obowiązek udostępnić te dokumenty do wglądu akcjonariuszy w swojej siedzibie.

Państwa członkowskie mogą wymagać od spółek, by przez dany okres po walnym zgromadzeniu udostępniały informacje na swojej stronie internetowej. Państwa członkowskie mogą określić skutki tymczasowego zakłócenia w dostępie do strony internetowej, spowodowanego czynnikami technicznymi lub innymi.”;

6)

art. 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   W tym celu przepisy ustawowe państw członkowskich przewidują co najmniej, że tacy wierzyciele są uprawnieni do uzyskania odpowiednich zabezpieczeń, w przypadku gdy sytuacja finansowa łączących się spółek czyni tę ochronę niezbędną i o ile wierzyciele nie uzyskali wcześniej takich zabezpieczeń.

Państwa członkowskie ustalają warunki ochrony, o której mowa w ust. 1 oraz w akapicie pierwszym niniejszego ustępu. W każdym przypadku państwa członkowskie zapewniają wierzycielom możliwość zwrócenia się do odpowiedniego organu administracyjnego lub sądowego o odpowiednie zabezpieczenia, pod warunkiem że są w stanie wykazać w sposób wiarygodny, iż z powodu połączenia zaspokojenie ich roszczeń jest zagrożone oraz że nie uzyskali odpowiednich zabezpieczeń od spółki.”;

7)

w art. 23 skreśla się ust. 4;

8)

w art. 24 wprowadza się następujące zmiany:

a)

zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Takie operacje są regulowane przepisami rozdziału II.”;

b)

dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Państwa członkowskie nie nakładają jednak wymogów określonych w art. 5 ust. 2, lit. b), c) i d), art. 9, 10, art. 11 ust. 1 lit. d) i e), art. 19 ust. 1 lit. b), art. 20 oraz 21.”;

9)

w art. 25 wprowadza się następujące zmiany:

a)

zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

„Państwa członkowskie nie stosują art. 7 do operacji, o których mowa w art. 24, jeśli są spełnione następujące warunki:”;

b)

w lit. b) skreśla się zdanie drugie;

c)

dodaje się akapit w brzmieniu:

„Do celów akapitu pierwszego lit. b) stosuje się przepisy art. 11 ust. 2, 3 i 4.”;

10)

w art. 27 wprowadza się następujące zmiany:

a)

zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

„W przypadkach łączenia przez przejęcie dokonywanego przez spółkę, która posiada 90 % lub więcej, ale nie całość, akcji i innych papierów wartościowych przyznających prawo głosu na walnym zgromadzeniu przejmowanej spółki lub przejmowanych spółek, państwa członkowskie nie wymagają zatwierdzenia łączenia przez walne zgromadzenie spółki przejmującej, pod warunkiem że spełnione są następujące warunki:”;

b)

lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

co najmniej na miesiąc przed datą określoną w lit. a) wszyscy akcjonariusze spółki przejmującej muszą być uprawnieni do przeglądu dokumentów wymienionych w art. 11 ust. 1 lit. a), b) oraz, w stosownych przypadkach, art. 11 ust. 1 lit. c), d) i e) w siedzibie spółki;”;

c)

dodaje się akapit w brzmieniu:

„Do celów akapitu pierwszego lit. b) stosuje się przepisy art. 11 ust. 2, 3 i 4.”;

11)

w art. 28 wprowadza się następujące zmiany:

a)

zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

„Państwa członkowskie nie nakładają wymogów określonych w art. 9, 10 i 11 w przypadku łączeń w rozumieniu art. 27, jeśli spełnione są następujące warunki:”;

b)

w lit. c) dodaje się następujące sformułowanie:

„lub przez organ administracyjny wyznaczony przez państwo członkowskie do tego celu.”;

c)

dodaje się akapit w brzmieniu:

„Państwo członkowskie nie ma obowiązku stosowania przepisów akapitu pierwszego, jeżeli w prawie tego państwa członkowskiego istnieje przepis uprawniający spółkę przejmującą, bez wcześniejszej publicznej oferty przejęcia, do żądania od wszystkich posiadaczy pozostałych papierów wartościowych spółki lub spółek, które mają zostać przejęte, sprzedania jej tych papierów wartościowych przed połączeniem po uczciwej cenie.”.

Artykuł 3

Zmiany do dyrektywy 82/891/EWG

W dyrektywie 82/891/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 4 dodaje się akapity w brzmieniu:

„Każda ze spółek zaangażowanych w podział zwolniona jest z wymogu publikacji zawartego w art. 3 dyrektywy 68/151/EWG, jeżeli na okres ciągły rozpoczynający się co najmniej na miesiąc przed datą wyznaczoną na walne zgromadzenie, na którym zapadnie decyzja dotycząca projektu warunków podziału, oraz kończący się nie wcześniej niż wraz z zamknięciem walnego zgromadzenia, bezpłatnie udostępni ona do publicznej wiadomości projekt warunków tego podziału na swojej stronie internetowej. Państwa członkowskie nie uzależniają tego zwolnienia od innych wymogów i ograniczeń niż te, które są konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa stron internetowych i autentyczności dokumentów, oraz mogą nakładać takie wymogi lub ograniczenia wyłącznie w zakresie, w jakim są one proporcjonalne do osiągnięcia tych celów.

W drodze odstępstwa od akapitu drugiego państwa członkowskie mogą wymagać, by publikacji dokonano za pośrednictwem centralnej platformy cyfrowej, o której mowa w art. 3 ust. 4 dyrektywy 68/151/EWG. Państwa członkowskie mogą alternatywnie wymagać, by taka publikacja została dokonana na jakiejkolwiek innej stronie internetowej wyznaczonej przez nie w tym celu. W przypadku gdy państwa członkowskie skorzystają z jednej z tych możliwości, dbają one o to, by nie pobierano żadnej specjalnej opłaty za tę publikację.

W przypadku gdy wykorzystuje się witrynę internetową inną niż centralna platforma cyfrowa, odniesienie umożliwiające dostęp do tej strony internetowej jest publikowane za pośrednictwem centralnej platformy cyfrowej co najmniej na miesiąc przed datą wyznaczoną na walne zgromadzenie. Odniesienie to powinno zawierać datę publikacji projektu warunków podziału na stronie internetowej oraz być bezpłatnie dostępne dla publiczności. Od spółek nie pobiera się specjalnych opłat za taką publikację.

Zakaz pobierania od spółek specjalnych opłat za publikację zawarty w akapitach trzecim i czwartym nie wpływa na możliwość przenoszenia przez państwa członkowskie na spółki kosztów związanych z centralną platformą cyfrową.

Państwa członkowskie mogą wymagać od spółek, by przez dany okres po walnym zgromadzeniu nadal udostępniały informacje na swojej stronie internetowej lub, w stosownych przypadkach, za pośrednictwem centralnej platformy cyfrowej lub na innej stronie internetowej wyznaczonej przez to państwo członkowskie. Państwa członkowskie mogą określić skutki tymczasowego zakłócenia w dostępie do strony internetowej lub do centralnej platformy cyfrowej, spowodowanych czynnikami technicznymi lub innymi.”;

2)

w art. 6 dodaje się akapit w brzmieniu:

„Do celów akapitu pierwszego lit. b) stosuje się przepisy art. 9 ust. 2, 3 i 4.”.

3)

w art. 7 ust. 2 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„W odpowiednich przypadkach informuje on o sporządzeniu sprawozdania o wkładach innych niż gotówkowe, o których mowa w art. 27 ust. 2 dyrektywy 77/91/EWG, dla spółek przejmujących, i o rejestrze, w którym należy złożyć sprawozdanie.”;

4)

w art. 8 skreśla się ust. 3;

5)

w art. 9 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

lit. c) i d) otrzymuje brzmienie:

„c)

w stosownym przypadku, sprawozdaniem rachunkowym sporządzonym na dzień, który nie może być wcześniejszy niż pierwszy dzień trzeciego miesiąca poprzedzający dzień sporządzenia projektu warunków podziału, jeśli ostatnie sprawozdanie finansowe odnosi się do roku budżetowego, który zakończył się więcej niż sześć miesięcy przed tym dniem;

d)

tam, gdzie ma to zastosowanie, sprawozdaniami organów administrujących lub zarządzających spółek uczestniczących w podziale, przewidzianych w art. 7 ust. 1;”;

(ii)

dodaje się akapit w brzmieniu:

„Do celów akapitu pierwszego lit. c) nie wymaga się sprawozdania rachunkowego w sytuacji, gdy spółka publikuje półroczne sprawozdania finansowe, zgodnie z art. 5 dyrektywy 2004/109/WE, oraz udostępnia je akcjonariuszom, zgodnie z przepisem tego ustępu.”;

b)

w ust. 3 dodaje się akapit w brzmieniu:

„W przypadku gdy akcjonariusz wyraził zgodę na wykorzystanie przez spółkę elektronicznych sposobów przekazywania informacji, kopie takie mogą zostać dostarczone pocztą elektroniczną.”;

c)

dodaje się ustęp w brzmieniu:

„4.   Spółka zwolniona jest z wymogu udostępniania dokumentów, o których mowa w ust. 1, w swojej siedzibie, jeżeli na okres ciągły rozpoczynający się co najmniej na miesiąc przed datą wyznaczoną na walne zgromadzenie, na którym zapadnie decyzja dotycząca projektu warunków podziału, oraz kończący się nie wcześniej niż wraz z zamknięciem walnego zgromadzenia, udostępni je na swojej stronie internetowej. Państwa członkowskie nie uzależniają powyższego zwolnienia od innych wymogów lub ograniczeń niż te, które są konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa stron internetowych i autentyczności dokumentów, oraz mogą one nakładać takie wymogi lub ograniczenia wyłącznie w zakresie, w jakim są one proporcjonalne do osiągnięcia tych celów.

Ust. 3 nie stosuje się w przypadku, gdy strona internetowa umożliwia akcjonariuszom, przez cały okres, o którym mowa w akapicie pierwszym niniejszego ustępu, ściągnięcie i druk dokumentów, o których mowa w ust. 1. Jednak w takim przypadku państwa członkowskie mogą postanowić, że spółka ma obowiązek udostępnić te dokumenty do wglądu akcjonariuszy w swojej siedzibie.

Państwa członkowskie mogą wymagać od spółek, by przez dany okres po walnym zgromadzeniu nadal udostępniały informacje na swoich stronach internetowych. Państwa członkowskie mogą określić skutki tymczasowego zakłócenia w dostępie do strony internetowej, spowodowanego czynnikami technicznymi lub innymi.”;

6)

art. 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   W tym celu ustawodawstwa państw członkowskich stanowią co najmniej, że tacy wierzyciele są uprawnieni do uzyskania odpowiednich środków zabezpieczających tam, gdzie sytuacja finansowa spółki dzielonej i spółki, na którą to zobowiązanie będzie przeniesione, zgodnie z planem podziału czyni tę ochronę niezbędną i o ile wierzyciele nie uzyskali wcześniej takich zabezpieczeń.

Państwa członkowskie ustalają warunki ochrony, o której mowa w ust. 1 oraz w akapicie pierwszym niniejszego ustępu. W każdym przypadku państwa członkowskie zapewniają wierzycielom możliwość zwrócenia się do odpowiedniego organu administracyjnego lub sądowego o stosowne zabezpieczenia, pod warunkiem że są w stanie wykazać w sposób wiarygodny, iż z powodu podziału zaspokojenie ich roszczeń jest zagrożone oraz że nie uzyskali odpowiednich zabezpieczeń od spółki.”;

7)

w art. 20 wprowadza się następujące zmiany:

a)

zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

„Bez uszczerbku dla art. 6 państwa członkowskie nie wymagają zatwierdzenia podziału przez walne zgromadzenie spółki dzielonej, jeżeli spółki przejmujące posiadają wszystkie akcje spółki dzielonej oraz wszelkie inne papiery wartościowe uprawniające je do głosowania na walnym zgromadzeniu spółki dzielonej i spełnione są następujące warunki:”;

b)

w lit. b) skreśla się zdanie drugie;

c)

skreśla się lit. c);

d)

dodaje się akapit w brzmieniu:

„Do celów akapitu pierwszego lit. b) stosuje się art. 9 ust. 2, 3 i 4 oraz art. 10.”;

8)

w art. 22 wprowadza się następujące zmiany:

a)

skreśla się ust. 4;

b)

ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.   Państwa członkowskie nie nakładają wymogów, określonych w art. 7 i 8 oraz art. 9 ust. 1 lit. c), d) i e), jeżeli akcje każdej z nowo utworzonych spółek są przyznane akcjonariuszom spółki dzielonej proporcjonalnie do ich praw w kapitale tej spółki.”.

Artykuł 4

Zmiany do dyrektywy 2005/56/WE

W dyrektywie 2005/56/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 6 ust. 1 dodaje się akapity w brzmieniu:

„Każda z łączących się spółek zwolniona jest z wymogu publikacji określonego w art. 3 dyrektywy 68/151/EWG, jeżeli na okres ciągły rozpoczynający się co najmniej na miesiąc przed datą wyznaczoną na walne zgromadzenie, na którym zapadnie decyzja dotycząca wspólnego projektu warunków połączenia ponadgranicznego, oraz kończący się nie wcześniej niż wraz z zamknięciem walnego zgromadzenia bezpłatnie udostępni do publicznej wiadomości wspólny projekt warunków tego połączenia na swojej stronie internetowej. Państwa członkowskie nie uzależniają powyższego zwolnienia z obowiązku publikacji od innych wymogów i ograniczeń niż te, które są konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa stron internetowych i autentyczności dokumentów, oraz mogą nałożyć takie wymogi lub ograniczenia wyłącznie w zakresie, w jakim są one proporcjonalne do osiągnięcia tych celów.

W drodze odstępstwa od akapitu drugiego państwa członkowskie mogą wymagać, by publikacji dokonano za pośrednictwem centralnej platformy cyfrowej, o której mowa w art. 3 ust. 4 dyrektywy 68/151/EWG. Państwa członkowskie mogą alternatywnie wymagać, by taka publikacja została dokonana na jakiejkolwiek innej stronie internetowej wyznaczonej w tym celu przez to państwo członkowskie. W przypadku gdy państwa członkowskie skorzystają z jednej z tych możliwości, dbają one o to, by nie pobierano od spółek żadnej specjalnej opłaty za tę publikację.

W przypadku gdy wykorzystuje się witrynę internetową inną niż centralna platforma cyfrowa, odniesienie umożliwiające dostęp do tej strony internetowej jest publikowane za pośrednictwem centralnej platformy cyfrowej co najmniej na miesiąc przed datą wyznaczoną na walne zgromadzenie. Odniesienie to powinno zawierać datę publikacji wspólnego projektu warunków połączenia ponadgranicznego na stronie internetowej oraz być dostępne bezpłatnie do publicznej wiadomości. Od spółek nie pobiera się specjalnych opłat za taką publikację.

Zakaz pobierania od spółek specjalnych opłat za publikację, określony w akapitach trzecim i czwartym, nie wpływa na możliwość przenoszenia przez państwa członkowskie na spółki kosztów związanych z centralną platformą cyfrową.

Państwa członkowskie mogą wymagać od spółek, by przez dany okres po walnym zgromadzeniu nadal udostępniały informacje na swojej stronie internetowej lub, w stosownych przypadkach, za pośrednictwem centralnej platformy cyfrowej lub na innej stronie internetowej wyznaczonej przez to państwo członkowskie. Państwa członkowskie mogą określić skutki tymczasowego zakłócenia w dostępie do strony internetowej lub do centralnej platformy cyfrowej, spowodowanego czynnikami technicznymi lub innymi.”;

2)

w art. 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   W przypadku połączenia transgranicznego przez przejęcie dokonywane przez spółkę, która posiada 90 % lub więcej, ale nie wszystkie udziały lub akcje i inne papiery wartościowe przyznające prawo głosu na walnym zgromadzeniu wspólników spółki lub spółek przejmowanych, opinie niezależnego biegłego lub biegłych oraz dokumenty niezbędne dla przeprowadzenia kontroli są wymagane jedynie w zakresie przewidzianym prawem krajowym właściwym dla spółki przejmującej albo dla spółki lub spółek przejmowanej(-ych), zgodnie z przepisami dyrektywy 78/855/EWG.”.

Artykuł 5

Przegląd

W terminie pięciu lat od daty określonej w art. 6 ust. 1 Komisja przeprowadza przegląd funkcjonowania tych przepisów dyrektyw 77/91/EWG, 78/855/EWG, 82/891/EWG oraz 2005/56/WE, które zostały zmienione lub uzupełnione niniejszą dyrektywą, a w szczególności ich wpływu na zmniejszenie administracyjnego obciążenia spółek, w świetle doświadczenia zdobytego podczas ich stosowania, oraz przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie wraz z wnioskami dotyczącymi wprowadzenia dalszych zmian do tych dyrektyw, jeśli uzna to za konieczne.

Artykuł 6

Transpozycja

1.   Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy do dnia 30 czerwca 2011 r. Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Środki przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odesłanie do niniejszej dyrektywy lub odesłanie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odesłania określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst głównych przepisów prawa krajowego dotyczących dziedziny objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 7

Wejście w życie

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 8

Adresaci

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 16 września 2009 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

J. BUZEK

Przewodniczący

W imieniu Rady

C. MALMSTRÖM

Przewodniczący


(1)  Opinia z dnia 25 lutego 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 27 lipca 2009 r.

(3)  Dz.U. L 26 z 31.1.1977, s. 1.

(4)  Dz.U. L 295 z 20.10.1978, s. 36.

(5)  Dz.U. L 65 z 14.3.1968, s. 8.

(6)  Dz.U. L 310 z 25.11.2005, s. 1.

(7)  Dz.U. L 378 z 31.12.1982, s. 47.

(8)  Dz.U. L 390 z 31.12.2004, s. 38.

(9)  Dz.U. C 321 z 31.12.2003, s. 1.