1.12.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 314/73


DECYZJA RADY

z dnia 13 grudnia 2007 r.

odnosząca się do wykonania art. 9c ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej i art. 205 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w okresie między dniem 1 listopada 2014 r. a dniem 31 marca 2017 r. i od dnia 1 kwietnia 2017 r.

(2009/857/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy przyjąć przepisy pozwalające na płynne przejście z systemu podejmowania decyzji w Radzie większością kwalifikowaną, określoną w art. 3 ust. 3 Protokołu w sprawie postanowień przejściowych, który będzie mieć zastosowanie do dnia 31 października 2014 r., do systemu głosowania przewidzianego w art. 9c ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej i art. 205 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który będzie mieć zastosowanie ze skutkiem od dnia 1 listopada 2014 r., obejmując – w okresie przejściowym do dnia 31 marca 2017 r. – postanowienia szczegółowe przewidziane w art. 3 ust. 2 wspomnianego protokołu.

(2)

Przypomina się, że praktyką Rady jest dokładanie wszelkich starań zmierzających do wzmacniania legitymacji demokratycznej aktów przyjmowanych większością kwalifikowaną,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

SEKCJA 1

PRZEPISY MAJĄCE ZASTOSOWANIE MIĘDZY DNIEM 1 LISTOPADA 2014 R. A DNIEM 31 MARCA 2017 R.

Artykuł 1

Jeżeli w okresie między dniem 1 listopada 2014 r. a dniem 31 marca 2017 r. członkowie Rady reprezentujący:

a)

co najmniej trzy czwarte ludności; lub

b)

co najmniej trzy czwarte liczby państw członkowskich;

niezbędne do utworzenia mniejszości blokującej, wynikającej z zastosowania art. 9c ust. 4 akapit pierwszy Traktatu o Unii Europejskiej lub art. 205 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgłaszają swój sprzeciw wobec przyjęcia aktu prawnego przez Radę większością kwalifikowaną, kwestia ta trafia pod obrady Rady.

Artykuł 2

Podczas tych obrad Rada czyni wszystko, co leży w granicach jej uprawnień, aby, w rozsądnym terminie i bez uszczerbku dla wiążących terminów określonych przez prawo Unii, osiągnąć zadowalające rozwiązanie wątpliwości podniesionych przez członków Rady, o których mowa w art. 1.

Artykuł 3

W tym celu przewodniczący Rady, wspierany przez Komisję i z poszanowaniem regulaminu wewnętrznego Rady, podejmuje wszelkie niezbędne inicjatywy, aby ułatwić stworzenie szerszej podstawy do osiągnięcia porozumienia w Radzie. Członkowie Rady udzielają przewodniczącemu wsparcia w wykonaniu tego zadania.

SEKCJA 2

PRZEPISY MAJĄCE ZASTOSOWANIE OD DNIA 1 KWIETNIA 2017 R.

Artykuł 4

Jeżeli w okresie od dnia 1 kwietnia 2017 r. członkowie Rady reprezentujący:

a)

co najmniej 55 % ludności; lub

b)

co najmniej 55 % liczby państw członkowskich;

niezbędne do utworzenia mniejszości blokującej, wynikającej z zastosowania art. 9c ust. 4 akapit pierwszy Traktatu o Unii Europejskiej lub art. 205 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgłaszają swój sprzeciw wobec przyjęcia aktu prawnego przez Radę większością kwalifikowaną, kwestia ta trafia pod obrady Rady.

Artykuł 5

Podczas tych obrad Rada czyni wszystko, co leży w granicach jej uprawnień, aby, w rozsądnym terminie i bez uszczerbku dla wiążących terminów określonych przez prawo Unii, osiągnąć zadowalające rozwiązanie wątpliwości podniesionych przez członków Rady, o których mowa w art. 4.

Artykuł 6

W tym celu przewodniczący Rady, wspierany przez Komisję i z poszanowaniem regulaminu wewnętrznego Rady, podejmuje wszelkie niezbędne inicjatywy, aby ułatwić stworzenie szerszej podstawy do osiągnięcia porozumienia w Radzie. Członkowie Rady udzielają przewodniczącemu wsparcia w wykonaniu tego zadania.

SEKCJA 3

WEJŚCIE W ŻYCIE

Artykuł 7

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem wejścia w życie traktatu z Lizbony.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 grudnia 2007 r.

W imieniu Rady

L. AMADO

Przewodniczący