12.11.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 296/59


DECYZJA KOMISJI

z dnia 15 października 2009 r.

zmieniająca decyzję 2009/821/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej

(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7789)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/822/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnych zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty z państw trzecich i zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (1), w szczególności jej art. 6 ust. 4 akapit drugi ostatnie zdanie,

uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (2), w szczególności jej art. 6 ust. 2 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W decyzji Komisji 2009/821/WE z dnia 28 września 2009 r. ustalającej wykaz zatwierdzonych punktów kontroli granicznej, ustanawiającej niektóre zasady kontroli przeprowadzanych przez ekspertów weterynaryjnych Komisji oraz ustanawiającej jednostki weterynaryjne w systemie TRACES (3) ustalono wykaz punktów kontroli granicznej zatwierdzonych zgodnie z dyrektywami 91/496/EWG i 97/78/WE. Wykaz ten zamieszczono w załączniku I do wspomnianej decyzji.

(2)

Ponadto decyzja 2009/821/WE uchyla i zastępuje decyzję Komisji 2001/881/WE z dnia 7 grudnia 2001 r. ustalającą wykaz punktów kontroli granicznej zatwierdzonych do celów przeprowadzania kontroli weterynaryjnych zwierząt i produktów odzwierzęcych sprowadzanych z państw trzecich oraz uaktualniającą szczegółowe przepisy dotyczące kontroli przeprowadzanych przez ekspertów Komisji (4).

(3)

W listopadzie 2008 r. służba kontrolna Komisji (Biuro ds. Żywności i Weterynarii) przeprowadziła kontrolę punktu kontroli granicznej w porcie Astakos w Grecji zgodnie z decyzją 2001/881/WE.

(4)

W toku tej kontroli wykazano szereg wad strukturalnych. Właściwy organ w Grecji przedstawił w związku z tym plan działania mający na celu wyeliminowanie tych wad. Plan ten uznano za zadowalający. W związku z tym punkt kontroli granicznej w porcie Astakos należy dodać do wykazu zatwierdzonych punktów kontroli granicznej w załączniku I do decyzji 2009/821/WE.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2009/821/WE.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku I do decyzji 2009/821/WE, w części dotyczącej Grecji, przed pozycją dotyczącą Międzynarodowego Portu Lotniczego Ateny (Athens International Airport) dodaje się pozycję w brzmieniu:

1

2

3

4

5

6

„Astakos

GR AST 1

P

 

HC-T(FR)(2), HC-NT(2), NHC-NT”

 

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 października 2009 r.

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 268 z 24.9.1991, s. 56.

(2)  Dz.U. L 24 z 30.1.1998, s. 9.

(3)  Zob. s. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(4)  Dz.U. L 326 z 11.12.2001, s. 44.