10.10.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 267/20


DECYZJA KOMISJI

z dnia 9 października 2009 r.

w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w programy państw członkowskich w dziedzinie kontroli, inspekcji oraz nadzoru rybołówstwa na 2009 r.

(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7592)

(Jedynie teksty w języku angielskim, bułgarskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, szwedzkim i włoskim są autentyczne)

(2009/746/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 861/2006 z dnia 22 maja 2006 r. ustanawiające wspólnotowe środki finansowe na rzecz wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa oraz w obszarze prawa morza (1), w szczególności jego art. 21,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Państwa członkowskie przesłały do Komisji swoje programy kontroli rybołówstwa na 2009 r. wraz z wnioskami o wkład finansowy Wspólnoty w wydatki, które będą ponoszone przy realizacji projektów zawartych w tych programach.

(2)

Wnioski dotyczące działań wymienionych w art. 8 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 861/2006 mogą kwalifikować się do finansowania wspólnotowego.

(3)

Wnioski o finansowanie wspólnotowe powinny być zgodne z zasadami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 391/2007 (2).

(4)

Należy zatem ustalić maksymalne kwoty i wysokość wkładu finansowego Wspólnoty w granicach ustanowionych w art. 15 rozporządzenia (WE) nr 861/2006 oraz ustanowić warunki, na jakich taki wkład może być przyznawany.

(5)

W celu stworzenia zachęty do inwestowania w ramach działań priorytetowych określonych przez Komisję oraz uwzględniając negatywny wpływ kryzysu finansowego na budżety państw członkowskich, z tytułu kosztów związanych z elektronicznymi systemami rejestrowania i przekazywania informacji (ERS) oraz systemami monitorowania statków (VMS), a także z zapobieganiem nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom (NNN), przysługiwać powinna wysoka stawka współfinansowania, mieszcząca się w granicach określonych w art. 15 rozporządzenia (WE) nr 861/2006.

(6)

Aby kwalifikować się do otrzymania wkładu, automatyczne urządzenia lokacyjne powinny spełniać wymogi ustalone rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2244/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r. ustanawiającym przepisy szczegółowe dotyczące satelitarnych systemów monitorowania statków (3).

(7)

Aby kwalifikować się do otrzymania wkładu, elektroniczne systemy rejestrowania i przekazywania informacji znajdujące się na pokładach statków rybackich powinny spełniać wymogi ustalone rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1077/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1966/2006 w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1566/2007 (4).

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsza decyzja przewiduje wkład finansowy Wspólnoty na 2009 r. w wydatki poniesione przez państwa członkowskie w 2009 r. w związku z wdrażaniem systemów monitorowania i kontroli mających zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb), o których mowa w art. 8 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 861/2006. Ustanawia ona kwotę wkładu finansowego Wspólnoty dla każdego państwa członkowskiego, stawkę wkładu finansowego Wspólnoty oraz warunki, na jakich taki wkład może zostać przyznany.

Artykuł 2

Zamknięcie zobowiązań pozostających do spłaty

Wszystkie płatności, w odniesieniu do których złożono wnioski o zwrot wydatków, zostają zrealizowane przez dane państwo członkowskie najpóźniej do dnia 30 czerwca 2013 r. Płatności dokonywane przez państwa członkowskie po tym terminie nie kwalifikują się do zwrotu. Niewykorzystane środki wspólnotowe związane z niniejszą decyzją podlegają wycofaniu najpóźniej do dnia 31 grudnia 2014 r.

Artykuł 3

Nowe technologie i sieci informatyczne

1.   Wydatki poniesione na zakup, instalację i pomoc techniczną w dziedzinie technologii komputerowej oraz budowy sieci informatycznych w celu umożliwienia skutecznej i bezpiecznej wymiany danych w związku z monitorowaniem, kontrolowaniem i nadzorem działalności połowowej kwalifikują się do otrzymania wkładu finansowego w wysokości 50 % wydatków kwalifikowalnych, w granicach określonych w załączniku I.

2.   W przypadku wydatków poniesionych na mocy załącznika I związanych z systemem monitorowania statków (VMS), elektronicznymi systemami rejestrowania i przekazywania informacji (ERS) lub z nielegalnymi, nieraportowanymi i nieuregulowanymi połowami, stawka współfinansowania, o której mowa w ust. 1, wynosi 95 %.

Artykuł 4

Automatyczne urządzenia lokacyjne

1.   Wydatki poniesione na zakup i instalację na statkach rybackich automatycznych urządzeń lokacyjnych umożliwiających ośrodkom monitorowania rybołówstwa zdalne monitorowanie statków przy wykorzystaniu satelitarnego systemu monitorowania statków (VMS) kwalifikują się do otrzymania wkładu finansowego w wysokości 95 % wydatków kwalifikowalnych, w granicach określonych w załączniku II.

2.   Wkład finansowy, o którym mowa w ust. 1, wynosi nie więcej niż 1 500 EUR na statek.

3.   Aby kwalifikować się do otrzymania wkładu finansowego, o którym mowa w ust. 1, automatyczne urządzenia lokacyjne muszą spełniać wymogi ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr 2244/2003.

Artykuł 5

Elektroniczne systemy rejestrowania i przekazywania informacji

Wydatki poniesione na rozwój, zakup, instalację i pomoc techniczną w zakresie niezbędnych komponentów systemów ERS w celu umożliwienia skutecznej i bezpiecznej wymiany danych w związku z monitorowaniem, kontrolą i nadzorem działalności połowowej kwalifikują się do otrzymania wkładu finansowego w wysokości 95 % wydatków kwalifikowalnych, w granicach określonych w załączniku III.

Artykuł 6

Urządzenia elektroniczne do rejestrowania i przekazywania informacji

1.   Wydatki poniesione na zakup i instalację na pokładzie statków rybackich urządzeń elektronicznych do rejestrowania i przekazywania informacji (ERS) umożliwiających statkom elektroniczną rejestrację danych o połowach i przekazywanie ich do centrum monitorowania rybołówstwa kwalifikują się do otrzymania wkładu finansowego w wysokości 95 % wydatków kwalifikowalnych, w granicach określonych w załączniku IV.

2.   Bez uszczerbku dla ust. 4, wkład finansowy, o którym mowa w ust. 1, wynosi nie więcej niż 4 500 EUR na statek.

3.   Aby kwalifikować się do otrzymania wkładu finansowego, urządzenia ERS muszą spełniać wymogi ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr 1077/2008.

4.   W przypadku urządzeń łączących w sobie funkcje ERS i VMS oraz spełniających wymogi ustanowione w rozporządzeniach (WE) nr 2244/2003 i (WE) nr 1077/2008, wkład finansowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, wynosi nie więcej niż 6 000 EUR.

Artykuł 7

Projekty pilotażowe

Wydatki poniesione na projekty pilotażowe w dziedzinie wdrażania nowych technologii w zakresie kontroli kwalifikują się do otrzymania wkładu finansowego w wysokości 95 % wydatków kwalifikowalnych, w granicach określonych w załączniku V.

Artykuł 8

Szkolenia i programy wymiany

Wydatki poniesione na szkolenia i programy wymiany urzędników odpowiedzialnych za zadania związane z monitorowaniem, kontrolą i nadzorem rybołówstwa kwalifikują się do otrzymania wkładu finansowego w wysokości 50 % wydatków kwalifikowalnych, w granicach określonych w załączniku VI.

Artykuł 9

Pilotażowe programy inspekcji i obserwacji

Wydatki poniesione na pilotażowe programy inspekcji i obserwacji kwalifikują się do otrzymania wkładu finansowego w wysokości 50 % wydatków kwalifikowalnych, w granicach określonych w załączniku VII.

Artykuł 10

Ocena wydatków

Wydatki poniesione przy wdrażaniu systemu oceny wydatków ponoszonych w związku z nadzorowaniem wspólnej polityki rybołówstwa kwalifikują się do otrzymania wkładu finansowego w wysokości 50 % wydatków kwalifikowalnych, w granicach określonych w załączniku VIII.

Artykuł 11

Inicjatywy zwiększające znajomość przepisów WPRyb

Wydatki poniesione na przedsięwzięcia obejmujące seminaria i narzędzia medialne mające na celu zwiększenie świadomości rybaków i innych uczestników, takich jak inspektorzy, prokuratorzy i sędziowie, jak również społeczeństwo, na temat potrzeby zwalczania nieodpowiedzialnych i nielegalnych połowów i na temat zasad wspólnej polityki rybołówstwa kwalifikują się do otrzymania wkładu finansowego w wysokości 75 % wydatków kwalifikowalnych, w granicach określonych w załączniku IX.

Artykuł 12

Statki i samoloty patrolowe

1.   Wydatki związane z zakupem i modernizacją statków i samolotów wykorzystywanych do inspekcji i nadzoru działalności połowowej przez właściwe organy państw członkowskich kwalifikują się, w granicach określonych w załączniku X, do otrzymania wkładu finansowego w wysokości 50 % wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez państwa członkowskie.

2.   Wkład finansowy określony dla każdego państwa członkowskiego w załączniku X oblicza się na podstawie stopnia wykorzystania odpowiednich statków rybackich i samolotów do inspekcji i nadzoru i wyraża się jako procent ich całkowitej rocznej działalności zadeklarowanej przez państwa członkowskie.

Artykuł 13

Całkowity maksymalny wkład Wspólnoty na państwo członkowskie

Kwota całkowitych planowanych wydatków na państwo członkowskie, kwalifikowalna część tych wydatków oraz kwota całkowitego maksymalnego wkładu Wspólnoty na państwo członkowskie dla działań, o których mowa w art. 3 do 12, wynoszą:

(EUR)

Państwo członkowskie

Wydatki planowane w krajowym programie kontroli rybołówstwa

Wydatki kwalifikowalne na podstawie niniejszej decyzji

Wkład Wspólnoty

Belgia

805 000

805 000

764 750

Bułgaria

352 000

362 000

282 250

Dania

1 945 552

1 945 552

1 667 139

Niemcy

222 000

278 000

220 000

Estonia

706 000

706 000

645 500

Irlandia

120 000

90 000

45 000

Grecja

16 867 000

8 928 000

4 735 400

Hiszpania

17 218 103

14 772 123

8 190 517

Francja

2 631 500

2 333 000

1 049 750

Włochy

19 589 925

6 361 340

3 273 170

Litwa

407 900

407 900

378 300

Malta

1 003 475

1 003 475

922 127

Niderlandy

3 145 000

2 750 000

2 560 750

Polska

497 713

468 713

416 479

Portugalia

783 500

759 250

629 038

Rumunia

80 000

80 000

62 500

Finlandia

920 000

820 000

659 750

Szwecja

1 715 000

1 715 000

1 541 750

Zjednoczone Królestwo

4 309 798

3 601 555

2 055 830

Razem

73 319 466

48 186 908

30 100 000

Artykuł 14

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Belgii, Republiki Bułgarskiej, Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Estońskiej, Irlandii, Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Włoskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Maltańskiej, Królestwa Niderlandów, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Portugalskiej, Rumunii, Republiki Fińskiej, Królestwa Szwecji oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 października 2009 r.

W imieniu Komisji

Joe BORG

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 160 z 14.6.2006, s. 1.

(2)  Dz.U. L 97 z 12.4.2007, s. 30.

(3)  Dz.U. L 333 z 20.12.2003, s. 17.

(4)  Dz.U. L 295 z 4.11.2008, s. 3.


ZAŁĄCZNIK I

NOWE TECHNOLOGIE I SIECI INFORMATYCZNE

(w EUR)

Państwo członkowskiei kod projektu

Wydatki planowane w krajowym programie kontroli rybołówstwa

Wydatki kwalifikowalne na podstawie niniejszej decyzji

Wkład Wspólnoty

Bułgaria:

BG/09/01

20 000

30 000

15 000

BG/09/02

13 000

13 000

6 500

BG/09/03

12 000

12 000

6 000

BG/09/04

25 000

25 000

23 750

BG/09/05

70 000

70 000

66 500

Suma częściowa

140 000

150 000

117 750

Dania:

DK/09/01

134 176

134 176

127 468

DK/09/02

402 528

402 528

201 264

DK/09/03

670 880

670 880

637 336

DK/09/04

167 720

167 720

159 334

DK/09/05

167 720

167 720

159 334

Suma częściowa

1 543 024

1 543 024

1 284 736

Niemcy:

DE/09/01

90 000

90 000

85 000

DE/09/02

16 000

72 000

36 000

Suma częściowa

106 000

162 000

121 500

Estonia:

EE/09/01

600 000

600 000

570 000

EE/09/02

50 000

50 000

25 000

Suma częściowa

650 000

650 000

595 000

Irlandia:

IE/09/01

90 000

60 000

30 000

Suma częściowa

90 000

60 000

30 000

Grecja:

EL/09/01

1 500 000

368 000

64 400

EL/09/02

210 000

0

0

Suma częściowa

1 710 000

368 000

64 400

Hiszpania:

ES/09/01

530 000

530 000

265 000

ES/09/02

146 000

146 000

73 000

ES/09/03

99 000

99 000

49 500

ES/09/04

16 000

0

0

ES/09/05

28 000

28 000

14 000

ES/09/06

353 000

353 000

176 500

ES/09/07

800 000

800 000

760 000

ES/09/24

81 459

0

0

ES/09/28

141 120

141 120

70 560

ES/09/32

282 000

282 000

141 000

ES/09/35

360 000

360 000

342 000

Suma częściowa

2 836 579

2 739 120

1 891 560

Francja:

FR/09/01

553 500

410 000

205 000

FR/09/02

130 000

130 000

65 000

FR/09/03

120 000

120 000

60 000

Suma częściowa

803 500

660 000

330 000

Włochy:

IT/09/01

220 000

55 000

27 500

Suma częściowa

220 000

55 000

27 500

Litwa:

LT/09/01-01

27 000

27 000

25 650

Suma częściowa

27 000

27 000

25 650

Niderlandy:

NL/09/01

300 000

300 000

285 000

NL/09/02

150 000

150 000

142 500

NL/09/03

40 000

40 000

38 000

NL/09/04

75 000

75 000

71 250

NL/09/11

30 000

0

0

NL/09/12

30 000

30 000

28 500

Suma częściowa

625 000

595 000

565 250

Polska:

PL/09/01

93 000

64 000

32 000

PL/09/02

10 000

10 000

9 500

PL/09/03

30 000

30 000

28 500

Suma częściowa

133 000

104 000

70 000

Portugalia:

PT/09/01-01

2 500

2 500

1 250

PT/09/01-02

218 250

194 000

97 000

PT/09/03

1 500

1 500

750

PT/09/04

7 000

7 000

3 500

PT/09/05-01

40 000

40 000

38 000

PT/09/05-02

30 000

30 000

28 500

PT/09/05-03

35 000

35 000

33 250

PT/09/05-04

125 000

125 000

118 750

PT/09/05-05

9 750

9 750

9 263

PT/09/05-06

9 000

9 000

8 550

Suma częściowa

478 000

453 750

338 813

Rumunia:

RO/09/01

15 000

15 000

7 500

Suma częściowa

15 000

15 000

7 500

Finlandia:

FI/09/01

200 000

200 000

100 000

FI/09/02

20 000

20 000

10 000

FI/09/03

15 000

15 000

7 500

Suma częściowa

235 000

235 000

117 500

Szwecja:

SE/09/01

40 000

40 000

20 000

SE/09/02

80 000

80 000

76 000

SE/09/03

135 000

135 000

128 250

SE/09/04

80 000

80 000

76 000

SE/09/05

80 000

80 000

76 000

SE/09/06

50 000

50 000

47 500

SE/09/07

60 000

60 000

30 000

Suma częściowa

525 000

525 000

453 750

Zjednoczone Królestwo:

UK/09/01

55 880

55 880

53 086

UK/09/03

56 916

56 916

54 071

UK/09/04

113 831

100 000

50 000

UK/09/25

10 245

10 245

9 733

UK/09/26

15 362

15 362

7 681

UK/09/27

3 415

4 000

2 000

UK/09/30

5 123

6 000

3 000

UK/09/34

1 890

1 890

1 796

UK/09/37

1 708

2 000

1 000

UK/09/43

17 758

0

0

UK/09/44

17 075

17 075

8 538

UK/09/45

13 660

13 660

6 830

UK/09/46

10 245

12 000

6 000

UK/09/47

1 196

1 196

598

UK/09/48

797

797

758

UK/09/60

570

570

285

UK/09/64

2 277

2 000

1 000

UK/09/65

4 241

4 241

2 121

UK/09/67

3 159

3 159

3 002

Suma częściowa

335 348

306 991

211 499

Razem

10 472 451

8 648 885

6 252 408


ZAŁĄCZNIK II

AUTOMATYCZNE URZĄDZENIA LOKACYJNE

(w EUR)

Państwo członkowskie i kod projektu

Wydatki planowane w krajowym programie kontroli rybołówstwa

Wydatki kwalifikowalne na podstawie niniejszej decyzji

Wkład Wspólnoty

Hiszpania:

ES/09/15

90 000

90 000

45 000

ES/09/26

89 656

89 656

85 174

Suma częściowa

179 656

179 656

130 174

Francja:

FR/09/04

1 098 000

1 098 000

366 000

FR/09/05

225 000

225 000

75 000

Suma częściowa

1 323 000

1 323 000

441 000

Malta:

MT/09/01

22 000

22 000

7 500

Suma częściowa

22 000

22 000

7 500

Razem

1 524 656

1 524 656

578 674


ZAŁĄCZNIK III

ELEKTRONICZNE SYSTEMY REJESTROWANIA I PRZEKAZYWANIA INFORMACJI

(w EUR)

Państwo członkowskie i kod projektu

Wydatki planowane w krajowym programie kontroli rybołówstwa

Wydatki kwalifikowalne na podstawie niniejszej decyzji

Wkład Wspólnoty

Belgia:

BE/09/01

280 000

280 000

266 000

BE/09/02

300 000

300 000

285 000

Suma częściowa

580 000

580 000

551 000

Bułgaria:

BG/09/06

25 000

25 000

23 750

BG/09/07

80 000

80 000

76 000

Suma częściowa

105 000

105 000

99 750

Dania:

DK/09/06

268 352

268 352

254 935

Suma częściowa

268 352

268 352

254 935

Hiszpania:

ES/09/08

89 553

89 553

85 076

ES/09/09

31 732

31 732

30 146

ES/09/10

34 694

34 694

32 960

ES/09/11

72 764

72 764

69 126

ES/09/12

49 885

49 885

47 391

ES/09/13

7 431

0

0

ES/09/16

70 000

70 000

66 500

Suma częściowa

356 059

348 628

331 199

Litwa:

LT/09/01-02

353 000

353 000

335 350

Suma częściowa

353 000

353 000

335 350

Malta:

MT/09/02-01

8 400

8 400

7 980

MT/09/02-02

60 000

60 000

57 000

MT/09/02-03

2 000

2 000

1 900

MT/09/03

32 375

32 375

30 757

MT/09/04

97 200

97 200

92 340

Suma częściowa

199 975

199 975

189 977

Niderlandy:

NL/09/05

40 000

40 000

38 000

NL/09/13

200 000

200 000

190 000

Suma częściowa

240 000

240 000

228 000

Polska:

PL/09/04

64 883

64 883

61 639

PL/09/05-01

16 665

16 665

15 832

PL/09/05-04

18 443

18 443

17 521

PL/09/05-05

3 556

3 556

3 379

PL/09/05-07

25 000

25 000

23 750

PL/09/06

41 166

41 166

39 108

Suma częściowa

169 713

169 713

161 229

Portugalia:

PT/09/02-01

53 500

53 500

50 825

PT/09/02-02

53 500

53 500

50 825

PT/09/06-01

133 000

133 000

126 350

PT/09/06-02

53 500

53 500

50 825

PT/09/06-03

12 000

12 000

11 400

Suma częściowa

305 500

305 500

290 225

Finlandia:

FI/09/04

550 000

550 000

522 500

Suma częściowa

550 000

550 000

522 500

Szwecja:

SE/09/08

300 000

300 000

285 000

Suma częściowa

300 000

300 000

285 000

Razem

3 427 599

3 420 168

3 249 165


ZAŁĄCZNIK IV

URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE DO REJESTROWANIA I PRZEKAZYWANIA INFORMACJI

(w EUR)

Państwo członkowskie i kod projektu

Wydatki planowane w krajowym programie kontroli rybołówstwa

Wydatki kwalifikowalne na podstawie niniejszej decyzji

Wkład Wspólnoty

Belgia:

BE/09/03

225 000

225 000

213 750

Suma częściowa

225 000

225 000

213 750

Dania:

DK/09/07

134 176

134 176

127 468

Suma częściowa

134 176

134 176

127 468

Niemcy:

DE/09/05

90 000

90 000

85 500

Suma częściowa

90 000

90 000

85 500

Estonia:

EE/09/03

50 000

50 000

47 500

Suma częściowa

50 000

50 000

47 500

Grecja:

EL/09/03

7 510 000

7 510 000

4 146 000

Suma częściowa

7 510 000

7 510 000

4 146 000

Hiszpania:

ES/09/14

2 000 000

0

0

Suma częściowa

2 000 000

0

0

Francja:

FR/09/06

225 000

225 000

213 750

Suma częściowa

225 000

225 000

213 750

Malta:

MT/09/05

763 200

763 200

715 500

+ MT/09/02-04

 

 

 

Suma częściowa

763 200

763 200

715 500

Niderlandy:

NL/09/06

1 800 000

1 800 000

1 710 000

Suma częściowa

1 800 000

1 800 000

1 710 000

Polska:

PL/09/05-02

109 200

109 200

103 740

PL/09/05-03

46 800

46 800

44 460

PL/09/05-06

39 000

39 000

37 050

Suma częściowa

195 000

195 000

185 250

Rumunia:

RO/09/02

50 000

50 000

47 500

Suma częściowa

50 000

50 000

47 500

Szwecja:

SE/09/09

300 000

300 000

285 000

SE/09/10

200 000

200 000

190 000

Suma częściowa

500 000

500 000

475 000

Zjednoczone Królestwo:

UK/09/02

418 896

418 896

397 952

Suma częściowa

418 896

418 896

397 952

Razem

13 961 272

11 961 272

8 365 170


ZAŁĄCZNIK V

PROJEKTY PILOTAŻOWE

(w EUR)

Państwo członkowskie i kod projektu

Wydatki planowane w krajowym programie kontroli rybołówstwa

Wydatki kwalifikowalne na podstawie niniejszej decyzji

Wkład Wspólnoty

Bułgaria:

BG/09/08

25 000

25 000

23 750

Suma częściowa

25 000

25 000

23 750

Hiszpania:

ES/09/34

96 887

96 887

92 043

Suma częściowa

96 887

96 887

92 043

Szwecja:

SE/09/11

40 000

40 000

38 000

SE/09/12

200 000

200 000

190 000

Suma częściowa

240 000

240 000

228 000

Razem

361 887

361 887

343 793


ZAŁĄCZNIK VI

SZKOLENIA I PROGRAMY WYMIANY

(w EUR)

Państwo członkowskie i kod projektu

Wydatki planowane w krajowym programie kontroli rybołówstwa

Wydatki kwalifikowalne na podstawie niniejszej decyzji

Wkład Wspólnoty

Bułgaria:

BG/09/09

70 000

70 000

35 000

Suma częściowa

70 000

70 000

35 000

Niemcy:

DE/09/03

21 000

21 000

10 500

DE/09/04

5 000

5 000

2 500

Suma częściowa

26 000

26 000

13 000

Estonia:

EE/09/04

6 000

6 000

3 000

Suma częściowa

6 000

6 000

3 000

Irlandia:

IE/09/02

30 000

30 000

15 000

Suma częściowa

30 000

30 000

15 000

Hiszpania:

ES/09/17

25 920

25 920

12 960

ES/09/25

70 690

70 690

35 345

ES/09/33

22 000

22 000

11 000

Suma częściowa

118 610

118 610

59 305

Francja:

FR/09/07

115 000

115 000

57 500

Suma częściowa

115 000

115 000

57 500

Włochy:

IT/09/02

6 871 585

0

0

IT/09/03

342 000

0

0

IT/09/04

26 340

26 340

13 170

IT/09/05

30 000

30 000

15 000

IT/09/06

880 000

880 000

440 000

Suma częściowa

8 149 925

936 340

468 170

Litwa:

LT/09/02

14 500

14 500

7 250

Suma częściowa

14 500

14 500

7 250

Malta:

MT/09/06

18 300

18 300

9 150

Suma częściowa

18 300

18 300

9 150

Niderlandy:

NL/09/14

45 000

45 000

22 500

NL/09/15

25 000

25 000

12 500

NL/09/16

45 000

45 000

22 500

Suma częściowa

115 000

115 000

57 500

Finlandia:

FI/09/05

30 000

30 000

15 000

Suma częściowa

30 000

30 000

15 000

Szwecja:

SE/09/13

50 000

50 000

25 000

Suma częściowa

50 000

50 000

25 000

Zjednoczone Królestwo:

UK/09/05

3 415

3 415

1 708

UK/09/06

27 456

27 456

13 728

UK/09/07

11 201

11 201

5 601

UK/09/08

29 141

29 141

14 571

UK/09/09

75 812

75 812

37 906

UK/09/10

18 031

0

0

UK/09/11

23 313

0

0

UK/09/12

46 443

0

0

UK/09/13

12 021

0

0

UK/09/14

3 643

0

0

UK/09/15

8 538

8 538

4 269

UK/09/17

6 830

6 830

3 415

UK/09/28

2 163

2 163

1 082

UK/09/29

797

0

0

UK/09/36

2 145

0

0

UK/09/38

975

975

488

UK/09/39

171

171

86

UK/09/49

3 415

3 415

1 708

UK/09/50

530

0

0

UK/09/51

3 415

3 415

1 708

UK/09/52

5 692

5 692

2 846

UK/09/61

2 277

2 277

1 139

UK/09/62

2 049

2 049

1 025

UK/09/63

1 025

1 025

513

Suma częściowa

290 498

183 575

91 793

Razem

9 033 833

1 713 325

856 668


ZAŁĄCZNIK VII

PILOTAŻOWE PROGRAMY INSPEKCJI I OBSERWACJI

(w EUR)

Państwo członkowskie i kod projektu

Wydatki planowane w krajowym programie kontroli rybołówstwa

Wydatki kwalifikowalne na podstawie niniejszej decyzji

Wkład Wspólnoty

Zjednoczone Królestwo:

UK/09/40

11 384

11 384

5 692

UK/09/53

18 213

0

0

UK/09/54

36 426

0

0

Suma częściowa

66 023

11 384

5 692

Razem

66 023

11 384

5 692


ZAŁĄCZNIK VIII

ANALIZA I OCENA WYDATKÓW

(w EUR)

Państwo członkowskie i kod projektu

Wydatki planowane w krajowym programie kontroli rybołówstwa

Wydatki kwalifikowalne na podstawie niniejszej decyzji

Wkład Wspólnoty

Bułgaria:

BG/09/10

12 000

12 000

6 000

Suma częściowa

12 000

12 000

6 000

Razem

12 000

12 000

6 000


ZAŁĄCZNIK IX

INICJATYWY ZWIĘKSZAJĄCE ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW WPRYB

(w EUR)

Państwo członkowski ei kod projektu

Wydatki planowane w krajowym programie kontroli rybołówstwa

Wydatki kwalifikowalne na podstawie niniejszej decyzji

Wkład Wspólnoty

Hiszpania:

ES/09/27

165 518

165 518

124 139

Suma częściowa

165 518

165 518

124 139

Francja:

FR/09/08

15 000

10 000

7 500

Suma częściowa

15 000

10 000

7 500

Włochy:

IT/09/07

200 000

0

0

IT/09/08

140 000

140 000

105 000

IT/09/09

120 000

120 000

90 000

IT/09/10

110 000

110 000

82 500

Suma częściowa

570 000

370 000

277 500

Litwa:

LT/09/03

13 400

13 400

10 050

Suma częściowa

13 400

13 400

10 050

Finlandia:

FI/09/06

5 000

5 000

4 750

Suma częściowa

5 000

5 000

4 750

Szwecja:

SE/09/14

100 000

100 000

75 000

Suma częściowa

100 000

100 000

75 000

Zjednoczone Królestwo:

UK/09/18

11 384

0

0

UK/09/19

11 384

0

0

UK/09/20

8 538

0

0

UK/09/21

22 767

0

0

UK/09/22

17 075

17 075

12 807

UK/09/23

17 075

17 075

12 807

UK/09/55

911

0

0

Suma częściowa

89 134

34 150

25 614

Razem

958 052

698 068

524 553


ZAŁĄCZNIK X

STATKI I SAMOLOTY PATROLOWE

(w EUR)

Państwo członkowskie i kod projektu

Wydatki planowane w krajowym programie kontroli rybołówstwa

Wydatki kwalifikowalne na podstawie niniejszej decyzji

Wkład Wspólnoty

Grecja:

EL/09/04

3 000 000

1 050 000

525 000

EL/09/05

4 647 000

0

0

Suma częściowa

7 647 000

1 050 000

525 000

Hiszpania:

ES/09/18

3 000 000

3 000 000

1 500 000

ES/09/19

2 000 000

2 000 000

1 000 000

ES/09/20

1 344 450

1 344 450

672 470

ES/09/21

1 397 414

1 397 414

698 707

ES/09/22

34 483

0

0

ES/09/23

84 207

0

0

ES/09/29

92 400

0

0

ES/09/30

3 381 840

3 381 840

1 690 920

ES/09/31

130 000

0

0

Suma częściowa

11 464 794

11 123 704

5 562 097

Francja:

FR/09/09

150 000

0

0

Suma częściowa

150 000

0

0

Włochy:

IT/09/11

5 000 000

5 000 000

2 500 000

IT/09/12

3 700 000

0

0

IT/09/13

1 950 000

0

0

Suma częściowa

10 650 000

5 000 000

2 500 000

Niderlandy:

NL/09/07

25 000

0

0

NL/09/08

70 000

0

0

NL/09/09

100 000

0

0

NL/09/10

100 000

0

0

NL/09/17

70 000

0

0

Suma częściowa

365 000

0

0

Rumunia:

RO/09/03

15 000

15 000

7 500

Suma częściowa

15 000

15 000

7 500

Finlandia:

FI/09/07

100 000

0

0

Suma częściowa

100 000

0

0

Zjednoczone Królestwo:

UK/09/24

2 845 760

2 561 184

1 280 592

UK/09/31

48 378

0

0

UK/09/32

19 921

0

0

UK/09/33

2 846

0

0

UK/09/41

45 886

0

0

UK/09/42

24 851

0

0

UK/09/56

25 043

0

0

UK/09/57

11 839

0

0

UK/09/58

22 767

22 767

11 384

UK/09/59

56 916

56 916

28 458

UK/09/66

5 692

5 692

2 846

Suma częściowa

3 109 899

2 646 559

1 323 280

Razem

33 501 693

19 835 263

9 917 877