19.3.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 73/20


DECYZJA KOMISJI

z dnia 16 marca 2009 r.

zmieniająca decyzję 2003/322/WE w odniesieniu do karmienia niektórych ptaków padlinożernych w Bułgarii określonym materiałem kategorii 1

(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1670)

(Jedynie teksty w języku bułgarskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, portugalskim i włoskim są autentyczne)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/247/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jego art. 23 ust. 2 lit. d),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja Komisji 2003/322/WE z dnia 12 maja 2003 r. wykonująca rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do karmienia niektórych ptaków padlinożernych określonym materiałem kategorii 1 (2) określa warunki zezwalające niektórym państwom członkowskim na karmienie niektórych zagrożonych lub chronionych gatunków ptaków padlinożernych.

(2)

W decyzji tej wymieniono państwa członkowskie upoważnione do skorzystania z takiej możliwości, gatunki ptaków padlinożernych, które można karmić materiałem kategorii 1 oraz przepisy wykonawcze, na mocy których może odbywać się karmienie.

(3)

Bułgaria przedłożyła wniosek w sprawie zezwolenia na karmienie niektórych gatunków ptaków padlinożernych określonym materiałem kategorii 1 i przedłożyła zadowalające informacje dotyczące występowania tych gatunków na swoim terytorium oraz środków bezpieczeństwa, które należy przedsięwziąć przy karmieniu tych ptaków produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego kategorii 1.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2003/322/WE.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2003/322/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 1 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 1

Przepisy wykonawcze dotyczące karmienia ptaków padlinożernych materiałem kategorii 1

Zgodnie z art. 23 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Bułgaria, Grecja, Hiszpania, Francja, Włochy, Cypr i Portugalia mogą zezwolić na wykorzystanie całych tusz martwych zwierząt, które mogą zawierać materiał szczególnego ryzyka, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. b) ppkt (ii) tego rozporządzenia, do karmienia niektórych zagrożonych lub chronionych gatunków ptaków padlinożernych, jak określono w części A załącznika do niniejszej decyzji.”;

2)

artykuł 4 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 4

Zapewnienie zgodności przez zainteresowane państwa członkowskie

W celu zapewnienia zgodności z niniejszą decyzją państwa członkowskie niezwłocznie podejmują niezbędne środki oraz podają je do wiadomości publicznej. Informują o tym niezwłocznie Komisję.”;

3)

artykuł 6 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 6

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Bułgarii, Republiki Grecji, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Włoskiej, Republiki Cypru i Republiki Portugalii.”;

4)

w części A załącznika dodaje się lit. g) w brzmieniu:

„g)

W przypadku Bułgarii: sęp kasztanowaty (Aegypius monachus), orłosęp brodaty (Gypaetus barbatus), sęp płowy (Gyps fulvus), ścierwnik biały (Neophron percnopterus), orzeł przedni (orzeł królewski) (Aquila chrysaetos), orzeł cesarski (Aquila heliaca), bielik zwyczajny (Haliaeetus albicilla), kania czarna (Milvus migrans) i kania ruda (Milvus milvus).”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Bułgarii, Republiki Grecji, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Włoskiej, Republiki Cypru i Republiki Portugalii.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 marca 2009 r.

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 273 z 10.10.2002, s. 1.

(2)  Dz.U. L 117 z 13.5.2003, s. 32.