13.1.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 8/31


DECYZJA KOMISJI

z dnia 9 stycznia 2009 r.

zmieniająca decyzję 2008/655/WE w odniesieniu do zatwierdzenia planów szczepień interwencyjnych niektórych państw członkowskich przeciw chorobie niebieskiego języka i określenia poziomu wkładu finansowego Wspólnoty na lata 2007 i 2008

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8966)

(Jedynie teksty w języku czeskim, duńskim, francuskim, hiszpańskim, niderlandzkim, niemieckim, portugalskim, szwedzkim i włoskim są autentyczne)

(2009/19/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/75/WE z dnia 20 listopada 2000 r. ustanawiającą przepisy szczególne dotyczące kontroli i zwalczania choroby niebieskiego języka (1), w szczególności jej art. 9 ust. 2,

uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (2), w szczególności jej art. 3 ust. 3, 4 i ust. 5 tiret drugie,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją Komisji 2008/655/WE z dnia 24 lipca 2008 r. zatwierdzającą plany szczepień interwencyjnych niektórych państw członkowskich przeciw chorobie niebieskiego języka i określającą poziom wkładu finansowego Wspólnoty na lata 2007 i 2008 (3) zatwierdzono plany szczepień przedstawione przez Belgię, Republikę Czeską, Danię, Niemcy, Hiszpanię, Francję, Włochy, Luksemburg, Niderlandy i Portugalię oraz określono kwotę maksymalnego wkładu finansowego Wspólnoty.

(2)

W drugim półroczu 2008 r. w szeregu państw członkowskich odnotowano ogniska choroby niebieskiego języka. W szczególności w Austrii i Szwecji po raz pierwszy wystąpiła choroba niebieskiego języka o serotypie 8. Nowe ogniska choroby niebieskiego języka o serotypie 8 stwierdzono w Danii i Hiszpanii. Co więcej, choroba niebieskiego języka o serotypie 1 rozprzestrzeniała się w dalszym ciągu we Francji, Hiszpanii i Portugalii.

(3)

Zważywszy, że ogniska w Austrii oraz Szwecji wystąpiły po opublikowaniu decyzji 2008/655/WE, oba te państwa członkowskie przedłożyły swoje plany szczepień zbyt późno, by dotrzymać terminu ustalonego w art. 4 ust. 2 tej decyzji. Dlatego w stosunku do tych państw nie powinny obowiązywać przepisy dotyczące sprawozdań okresowych, w szczególności odnoszące się do zmniejszenia wkładu finansowego Wspólnoty.

(4)

Zainteresowane państwa członkowskie powiadomiły Komisję i pozostałe państwa członkowskie o wystąpieniu choroby. Wspomniane państwa członkowskie przedstawiły nowe lub poprawione plany szczepień interwencyjnych, wskazując przybliżoną liczbę dawek szczepionek do wykorzystania w 2007 i 2008 r. oraz szacowane koszty przeprowadzenia tych szczepień. Komisja poddała ocenie nowe plany przedłożone przez Austrię i Szwecję oraz plany poprawione przedłożone przez Danię, Hiszpanię, Francję, Niderlandy oraz Portugalię, z punktu widzenia weterynaryjnego, a także finansowego, i uznała je za zgodne z odpowiednimi przepisami prawodawstwa wspólnotowego dotyczącego spraw weterynaryjnych. Szczepienie zwierząt przeciw chorobie niebieskiego języka w zainteresowanych państwach członkowskich powinno zatem być zatwierdzone zgodnie z art. 9 ust. 2 dyrektywy 2000/75/WE.

(5)

Kwalifikowalność wydatków jest aktualnie ograniczona do kosztów poniesionych w okresie od dnia 1 listopada 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. Plany szczepień interwencyjnych obejmują natomiast okres do końca 2008 r. Dlatego też o kwalifikowalności wydatku powinien przesądzać termin operacyjny przeprowadzonego szczepienia. Środki przewidujące termin operacyjny o dacie mieszczącej się w wyżej wspomnianym okresie kwalifikują się do współfinansowania.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2008/655/WE.

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2008/655/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Plany szczepień, zawierające warunki techniczne i finansowe, przedstawione przez Belgię, Republikę Czeską, Danię, Niemcy, Hiszpanię, Francję, Włochy, Luksemburg, Niderlandy, Austrię, Portugalię i Szwecję, niniejszym zatwierdza się na okres od dnia 1 listopada 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.”;

2)

w art. 2 ust. 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„W kontekście środków nadzwyczajnych podjętych w celu zwalczania choroby niebieskiego języka w latach 2007 i 2008, Belgia, Republika Czeska, Dania, Niemcy, Hiszpania, Francja, Włochy, Luksemburg, Niderlandy, Austria, Portugalia i Szwecja mają prawo skorzystać ze specjalnego wsparcia Wspólnoty na plany szczepienia interwencyjnego przeciwko chorobie niebieskiego języka, o których mowa w art. 1, w wysokości:”;

3)

w art. 4 ust. 4 lit. d) otrzymuje brzmienie:

„d)

końcowego sprawozdania finansowego, w wersji elektronicznej, zgodnie z załącznikiem, dotyczącego kosztów poniesionych przez państwa członkowskie w okresie od dnia 1 listopada 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. i uiszczonych przed złożeniem sprawozdania;”;

4)

w art. 4 ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

„Przepisy ust. 1 lit. a) i b) oraz ust. 2 nie mają jednak zastosowania do planów przedłożonych przez Austrię i Szwecję.”.

Artykuł 2

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Belgii, Republiki Czeskiej, Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Włoskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Królestwa Niderlandów, Republiki Austrii, Republiki Portugalskiej oraz Królestwa Szwecji.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 stycznia 2009 r.

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 74.

(2)  Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 19.

(3)  Dz.U. L 214 z 9.8.2008, s. 66.