24.12.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 348/79


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1346/2008

z dnia 23 grudnia 2008 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 950/2006 ustanawiające szczegółowe zasady przywozu i rafinacji produktów cukrowniczych w latach gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009 zgodnie z niektórymi kontyngentami taryfowymi i umowami preferencyjnymi

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 148 ust. 1 w związku z jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z Porozumieniem w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Kuby zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r., dotyczącego zmiany koncesji na listach koncesyjnych Republiki Bułgarii i Rumunii w ramach procesu ich przystąpienia do Unii Europejskiej (2), zatwierdzonym decyzją Rady 2008/870/WE (3), Wspólnota zobowiązała się do dodania, na rok gospodarczy 2008/2009, przydziału dla Kuby obejmującego 20 000 ton surowego cukru trzcinowego do rafinacji po stawce celnej w wysokości 98 EUR za tonę.

(2)

Kontyngent ten powinien być ustanowiony i zarządzany zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 950/2006 (4) jako kontyngent na „cukier wymieniony w koncesji CXL”.

(3)

Aby zapobiec spekulacjom dotyczącym pozwoleń na przywóz w ramach przydzielanych danemu krajowi kontyngentów przywozowych, należy wprowadzić przepisy ograniczające składanie wniosków o pozwolenia na przywóz do podmiotów gospodarczych, które mogą przedstawić pozwolenia na wywóz wydane przez właściwy organ kraju wywozu.

(4)

W związku z tym rozporządzenie (WE) nr 950/2006 powinno zostać odpowiednio zmienione.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 950/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 24 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1.   W roku gospodarczym 2008/2009 ilość 126 925 ton surowego cukru trzcinowego do rafinacji, objętego kodem CN 1701 11 10, otwiera się jako kontyngent cukru wymienionego w koncesji CXL po stawce celnej w wysokości 98 EUR za tonę.

2.   Ilości określone w ust. 1 przyznawane są, zależnie od kraju pochodzenia, jak następuje:

Kuba

78 969 ton,

Brazylia

34 054 ton,

Australia

9 925 ton,

pozostałe kraje trzecie

3 977 ton.”;

2)

w art. 25 dodaje się ustęp w brzmieniu:

„Do wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz z Kuby, Brazylii i Australii należy dołączyć oryginał pozwolenia na wywóz ilości równej ilości wymienionej we wniosku o wydanie pozwolenia, wydany przez właściwe organy kraju wywozu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku II.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 grudnia 2008 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 308 z 19.11.2008, s. 29.

(3)  Dz.U. L 308 z 19.11.2008, s. 27.

(4)  Dz.U. L 178 z 1.7.2006, s. 1.