24.12.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 348/76


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1345/2008

z dnia 23 grudnia 2008 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2136/89 ustanawiające wspólne normy handlowe w odniesieniu do konserwowanych sardynek i opisy handlowe w odniesieniu do konserwowanych sardynek i produktów pokrewnych sardynce

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (1), w szczególności jego art. 2 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 104/2000 przewiduje możliwość przyjęcia wspólnych norm handlowych w odniesieniu do produktów rybołówstwa we Wspólnocie, w szczególności w celu ułatwienia handlu opartego na uczciwej konkurencji. Te normy mogą w szczególności obejmować etykietowanie.

(2)

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2136/89 (2) ustanawia wspólne normy handlowe w odniesieniu do konserwowanych sardynek i opisy handlowe w odniesieniu do konserwowanych sardynek i produktów pokrewnych sardynce we Wspólnocie.

(3)

Rosnąca gama podaży produktów konserwowanych, będących we Wspólnocie przedmiotem obrotu i prezentowanych w ten sam sposób co konserwowane sardynki, wymaga dostarczania konsumentom wystarczających informacji na temat tożsamości produktu i jego podstawowych cech. Niezbędna jest zatem zmiana obowiązujących przepisów w zakresie opisów handlowych konserwowanych produktów, będących we Wspólnocie przedmiotem obrotu i prezentowanych w ten sam sposób co konserwowane sardynki.

(4)

W tym celu należy wziąć pod uwagę zarówno normę Codex STAN94 zmienioną w 2007 r. zawartą w Codex Alimentarius, jak i szczególne warunki przeważające na rynku wspólnotowym.

(5)

Ze względu na przejrzystość na rynku, uczciwą konkurencję i zapewnienie zróżnicowanego wyboru należy dodać gatunek Strangomera bentincki do wykazu gatunków, które można wykorzystywać do przygotowywania konserwowanych produktów pokrewnych sardynce.

(6)

W celu lepszej identyfikacji każdego produktu pokrewnego sardynce systematyczną nazwę gatunku oraz obszar geograficzny jego połowu należy traktować jako pojęcia definiujące.

(7)

Wymogi ustanowione w niniejszym rozporządzeniu powinny być stosowane bez uszczerbku dla dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych (3).

(8)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 2136/89.

(9)

Aby umożliwić podmiotom gospodarczym dostosowanie się do nowych wymogów, należy ustanowić okres przejściowy w odniesieniu do wprowadzania do obrotu produktów zgodnych z obowiązującą obecnie wersją rozporządzenia (EWG) nr 2136/89.

(10)

Komitet Zarządzający ds. Produktów Rybołówstwa nie wydał opinii w terminie ustalonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (EWG) nr 2136/89 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1a ust. 2 dodaje się literę w brzmieniu:

„k)

Strangomera bentincki”;

2)

artykuł 7a otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 7a

1.   Bez uszczerbku dla dyrektywy 2000/13/WE konserwowane produkty pokrewne sardynce mogą być przedmiotem obrotu we Wspólnocie z zastosowaniem opisu handlowego składającego się z wyrazu »sardynki« połączonego z nazwą systematyczną gatunku i obszaru geograficznego, na którym go złowiono.

2.   W każdym przypadku gdy opis handlowy przewidziany w ust. 1 jest zamieszczany na opakowaniu konserwowanego produktu pokrewnego sardynce, musi on być wyraźny i czytelny.

3.   Nazwa systematyczna zawiera w każdym przypadku nazwę rodzajową i szczegółowe nazwy łacińskie.

4.   Obszar geograficzny oznacza się jedną z nazw wyszczególnionych w pierwszej kolumnie załącznika, z uwzględnieniem odpowiedniego oznaczenia identyfikacyjnego obszaru znajdującego się w drugiej kolumnie załącznika.

5.   Pojedynczy opis handlowy przypisany jest tylko jednemu gatunkowi stanowiącemu przedmiot obrotu.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Jednak produkty zgodne z rozporządzeniem (EWG) nr 2136/89 przed jego zmianą na mocy niniejszego rozporządzenia można wprowadzać do obrotu do dnia 1 listopada 2010 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 grudnia 2008 r.

W imieniu Komisji

Joe BORG

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 17 z 21.1.2000, s. 22.

(2)  Dz.U. L 212 z 22.7.1989, s. 79.

(3)  Dz.U. L 109 z 6.5.2000, s. 29.


ZAŁĄCZNIK

Nazwy i oznaczenia identyfikacyjne obszarów geograficznych

Nazwa obszaru geograficznego, o której mowa w art. 7a ust. 1

Oznaczenie identyfikacyjne obszaru (1)

Północno-zachodni Atlantyk

Obszar FAO 21

Północno-wschodni Atlantyk (2)

Obszar FAO 27

Morze Bałtyckie

Obszar FAO 27.IIId

Środkowo-zachodni Atlantyk

Obszar FAO 31

Środkowo-wschodni Atlantyk

Obszar FAO 34

Południowo-zachodni Atlantyk

Obszar FAO 41

Południowo-wschodni Atlantyk

Obszar FAO 47

Morze Śródziemne

Obszary FAO 37.1, 37.2 oraz 37.3

Morze Czarne

Obszar FAO 37.4

Ocean Indyjski

Obszary FAO 51 oraz 57

Ocean Spokojny

Obszary FAO 61, 67, 71, 77, 81 oraz 87

Ocean Południowy (Antarktyczny)

Obszary FAO 48, 58 oraz 88

Morze Arktyczne

Obszar FAO 18


(1)  Rocznik FAO. Dane statystyczne o rybołówstwie. Połowy. Tom 86/1. 2000.

(2)  Z wyjątkiem Morza Bałtyckiego.