18.12.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 339/84


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1281/2008

z dnia 17 grudnia 2008 r.

w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca grudnia 2008 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wieprzowiny, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 812/2007

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 812/2007 z dnia 11 lipca 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na wieprzowinę przydzielonym Stanom Zjednoczonym Ameryki (2), w szczególności jego art. 5 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 812/2007 otworzyło kontyngenty taryfowe na przywóz produktów w sektorze wieprzowiny.

(2)

Ilości, w odniesieniu do których złożono w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca grudnia 2008 r. wnioski o pozwolenie na przywóz w podokresie od dnia 1 stycznia r. do dnia 31 marca 2009 r., są mniejsze niż ilości dostępne. Należy zatem określić ilości, w odniesieniu do których nie złożono wniosków, i dodać je do ilości ustalonych dla następnego podokresu obowiązywania kontyngentu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Ilości, w odniesieniu do których nie złożono wniosków o pozwolenia na przywóz w ramach kontyngentu o numerze porządkowym 09.4170 na mocy rozporządzenia (WE) nr 812/2007 i które dodaje się do ilości w podokresie trwającym od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2009 r., wynoszą 2 611 500 kg.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 grudnia 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 grudnia 2008 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 182 z 12.7.2007, s. 7.