25.10.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 282/17


ROZPORZĄDZENIE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (WE) NR 1053/2008

z dnia 23 października 2008 r.

w sprawie tymczasowych zmian zasad dotyczących zabezpieczenia kwalifikowanego

(EBC/2008/11)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności pierwsze tiret art. 105 ust. 2 oraz art. 110,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, a w szczególności drugi akapit art. 12 ust. 1 oraz pierwsze tiret art. 34 ust. 1 w związku z pierwszym tiret art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu tymczasowego zapewnienia zwiększonego zasilania kontrahentów operacji polityki pieniężnej Eurosystemu w płynność, należy rozszerzyć kryteria kwalifikowania zabezpieczeń ustanawianych na rzecz Eurosystemu przez kontrahentów operacji polityki pieniężnej Eurosystemu w celu pozyskania płynności. Kryteria te są określone w wytycznych EBC/2000/7 z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (1).

(2)

Dnia 15 października 2008 r. Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) zdecydowała o tymczasowym rozszerzeniu kryteriów kwalifikowania zabezpieczeń operacji Eurosystemu. Ponadto Rada Prezesów zdecydowała, że data wejścia tej decyzji w życie, jak również informacje o dalszych środkach dotyczących tak rozszerzonych kryteriów kwalifikujących zostaną podane do wiadomości w najbliższym możliwym terminie.

(3)

Wdrożenie wspomnianej powyżej decyzji w sposób umożliwiający jej natychmiastowe zastosowanie wymaga odwołania się do środka prawnego w postaci rozporządzenia, które nie wymaga przyjmowania dodatkowych przepisów wykonawczych przez krajowe banki centralne państw członkowskich, które przyjęły euro (zwane dalej „KBC”). Niniejsze rozporządzenie będzie pozostawało w mocy przez ograniczony okres czasu i zostanie zastąpione przez wytyczne EBC,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Rozszerzenie kryteriów kwalifikowania zabezpieczeń

1.   Kryteria kwalifikowania zabezpieczeń określone w załączniku 1 do wytycznych EBC/2000/7 (zwanym dalej „dokumentacją ogólną”) rozszerza się zgodnie z postanowieniami art. 2–7.

2.   W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego rozporządzenia a dokumentacją ogólną wdrożoną na poziomie krajowym przez KBC, decydujące znaczenie mają postanowienia niniejszego rozporządzenia. W braku odmiennych postanowień niniejszego rozporządzenia, KBC kontynuują stosowanie wszystkich przepisów dokumentacji ogólnej w niezmieniony sposób.

Artykuł 2

Przyjmowanie zabezpieczeń denominowanych w dolarach amerykańskich, funtach szterlingach lub jenach japońskich jako zabezpieczenia kwalifikowanego

1.   Denominowane w dolarach amerykańskich, funtach szterlingach lub jenach japońskich rynkowe instrumenty dłużne określone w pkt 6.2.1 dokumentacji ogólnej stanowią kwalifikowane zabezpieczenie dla celów operacji polityki pieniężnej Eurosystemu, o ile: (i) zostały wyemitowane oraz są rejestrowane/rozliczane w strefie euro; oraz (ii) ich emitent ma siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2.   Do wszystkich opisanych powyżej rynkowych instrumentów dłużnych Eurosystem stosuje dodatkową redukcję wartości (haircut) w wysokości 8 %.

Artykuł 3

Przyjmowanie kredytów konsorcjalnych podlegających przepisom prawa Anglii i Walii jako zabezpieczenia kwalifikowanego

1.   Kredyty konsorcjalne określone w pkt 6.2.2 dokumentacji ogólnej, podlegające przepisom prawa Anglii i Walii, stanowią zabezpieczenie kwalifikowane dla celów operacji polityki pieniężnej Eurosystemu.

2.   Ponadto, wymóg określony w pkt 6.2.2 dokumentacji ogólnej – zgodnie z którym łączna liczba systemów prawnych będących prawem właściwym dla: (i) kontrahenta; (ii) wierzyciela; (iii) dłużnika; (iv) gwaranta (jeżeli ma zastosowanie); (v) umowy będącej podstawą należności kredytowej; oraz (vi) umowy w sprawie przekazania na zabezpieczenie, nie może być wyższa niż dwa – zmienia się w odniesieniu do opisanych powyżej kredytów konsorcjalnych w taki sposób, że łączna liczba takich systemów prawnych nie może być wyższa niż trzy.

Artykuł 4

Przyjmowanie instrumentów dłużnych emitowanych przez instytucje kredytowe i będących przedmiotem obrotu na określonych rynkach nieregulowanych jako zabezpieczenia kwalifikowanego

1.   Instrumenty dłużne emitowane przez instytucje kredytowe i będące przedmiotem obrotu na rynkach nieregulowanych wskazanych przez EBC stanowią zabezpieczenie kwalifikowane dla celów operacji polityki pieniężnej Eurosystemu.

2.   Do wszystkich opisanych powyżej instrumentów dłużnych Eurosystem stosuje dodatkową redukcję wartości (haircut) w wysokości 5 %.

Artykuł 5

Przyjmowanie zabezpieczenia o ocenie kredytowej „BBB-” lub wyższej jako zabezpieczenia kwalifikowanego

1.   Minimalnym wymogiem Eurosystemu w zakresie oceny jakości kredytowej aktywów stanowiących zabezpieczenie kwalifikowane dla celów operacji polityki pieniężnej Eurosystemu jest ocena kredytowa odpowiadająca „BBB-”. Taka zmiana wymogów w zakresie oceny kredytowej ma zastosowanie zarówno do aktywów rynkowych jak i nierynkowych, z wyjątkiem papierów wartościowych zabezpieczonych na aktywach określonych w pkt 6.3 dokumentacji ogólnej, dla których w mocy pozostaje wymóg wysokiej jakości kredytowej.

2.   Do wszystkich aktywów kwalifikowanych o ocenie kredytowej niższej niż „A-” Eurosystem stosuje dodatkową redukcję wartości (haircut) w wysokości 5 %.

Artykuł 6

Przyjmowanie aktywów podporządkowanych z odpowiednimi gwarancjami jako zabezpieczenia kwalifikowanego

1.   Do aktywów rynkowych stanowiących zabezpieczenie kwalifikowane dla celów operacji polityki pieniężnej Eurosystemu nie stosuje się wymogu braku podporządkowania zgodnie z pkt 6.2.1 dokumentacji ogólnej, jeżeli znajdujący się w dobrej sytuacji finansowej gwarant przedstawi w odniesieniu do tych aktywów bezwarunkową, nieodwołalną gwarancję płatną na pierwsze żądanie, zgodną z dalszymi wymogami określonymi w pkt 6.3.2 dokumentacji ogólnej.

2.   Do wszystkich opisanych powyżej aktywów Eurosystem stosuje dodatkową redukcję wartości (haircut) w wysokości 10 %, przy czym w przypadku wyceny teoretycznej stosuje się dodatkowe obniżenie wyceny w wysokości 5 %.

Artykuł 7

Przyjmowanie depozytów terminowych jako zabezpieczenia kwalifikowanego

Depozyty terminowe opisane w pkt 3.5 dokumentacji ogólnej przyjmowane od uprawnionych kontrahentów stanowią zabezpieczenie kwalifikowane dla wszystkich operacji refinansujących Eurosystemu.

Artykuł 8

Dalsze środki wdrażające

Rada Prezesów upoważniła Zarząd do podejmowania dalszych decyzji niezbędnych dla wdrożenia decyzji Rady Prezesów z dnia 15 października 2008 r.

Artykuł 9

Postanowienia końcowe

1.   Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dnia 25 października 2008 r. Artykuły 2 i 3 wchodzą w życie z dniem 14 listopada 2008 r.

2.   Niniejsze rozporządzenie stosuje się do dnia 30 listopada 2008 r.

3.   Niniejsze rozporządzenie zostanie niezwłocznie opublikowane na stronach internetowych EBC.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 23 października 2008 r.

W imieniu Rady Prezesów EBC

Jean-Claude TRICHET

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 310 z 11.12.2000, s. 1.