18.10.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 277/23


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1024/2008

z dnia 17 października 2008 r.

ustanawiające szczegółowe środki dla wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2173/2005 w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2173/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT (1), w szczególności jego art. 5 ust. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W planie działań UE na rzecz egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa (FLEGT) (2) określono środki mające na celu walkę z problemem nielegalnego wyrębu drewna i związanego z nim handlu. Wspomniany plan działań zawiera propozycję opracowania systemu zezwoleń związanych z egzekwowaniem prawa, zarządzaniem i handlem w dziedzinie leśnictwa (zwanego dalej systemem zezwoleń FLEGT), który ma na celu zapewnienie, aby z krajów będących uczestnikami systemu przywożone było wyłącznie drewno pochodzące z legalnego wyrębu.

(2)

W ramach tego systemu Wspólnota dąży do zawierania dobrowolnych umów o partnerstwie z krajami i organizacjami regionalnymi (kraje partnerskie FLEGT). Produkty z drewna wywożone z krajów partnerskich FLEGT do Wspólnoty należy objąć zezwoleniami FLEGT wystawianymi przez organ wydający zezwolenia w danym kraju. Zezwolenie FLEGT powinno zawierać informacje wykazujące legalne pochodzenie objętych nim produktów z drewna, zgodnie z odpowiednią dobrowolną umową o partnerstwie FLEGT.

(3)

W rozporządzeniu (WE) nr 2173/2005 określono procedury UE dotyczące wdrożenia systemu zezwoleń FLEGT, w tym wymóg, aby przywożone do Wspólnoty produkty z drewna pochodzące z krajów partnerskich FLEGT były objęte zezwoleniem FLEGT.

(4)

Aby zapewnić skuteczność systemu zezwoleń FLEGT, właściwe organy powinny sprawdzać, czy produkty z drewna zgłaszane do dopuszczenia do swobodnego obrotu we Wspólnocie są objęte zezwoleniem FLEGT. Zezwolenie FLEGT powinno zostać uznane, o ile spełnione są określone warunki.

(5)

Należy zatem określić szczegółowe przepisy dotyczące warunków uznawania zezwoleń FLEGT.

(6)

Aby zapewnić jednolite traktowanie zezwoleń FLEGT przez organy państw członkowskich, konieczne jest określenie informacji, które należy podawać na zezwoleniach. Ponadto niezbędne jest określenie znormalizowanego formatu zezwoleń FLEGT, tak by umożliwić ich skuteczną weryfikację.

(7)

Wobec dużej konkurencji w międzynarodowym handlu drewnem, przy wdrażaniu systemu zezwoleń FLEGT należy zapewnić, aby procedury dotyczące dopuszczania do swobodnego obrotu produktów objętych zezwoleniami FLEGT nie prowadziły do zbędnych opóźnień procedur przywozu. Konieczne jest zatem określenie jak najprostszych i jak najbardziej praktycznych procedur weryfikacji i uznawania zezwoleń FLEGT, jednak bez szkody dla wiarygodności systemu.

(8)

W ramach agendy lizbońskiej Wspólnota oraz państwa członkowskie zobowiązały się do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw prowadzących działalność w Europie. Zgodnie z decyzją 2004/387/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie programu interoperacyjnego świadczenia paneuropejskich usług e-administracji dla administracji publicznej, podmiotów gospodarczych i obywateli (IDABC) (3) Komisja oraz państwa członkowskie powinny zapewnić efektywne, skuteczne i interoperacyjne systemy teleinformatyczne do celów wymiany informacji między organami administracji publicznej a obywatelami Wspólnoty.

(9)

Ochronę osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych reguluje dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych (4), którą stosuje się w całości w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych do celów niniejszego rozporządzenia, w szczególności w zakresie przetwarzania danych osobowych podawanych na zezwoleniach.

(10)

Środki określone w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Egzekwowania Prawa, Zarządzania i Handlu w Dziedzinie Leśnictwa (FLEGT),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

PRZEDMIOT I DEFINICJE

Artykuł 1

Niniejsze rozporządzenie ustanawia szczegółowe zasady stosowania systemu zezwoleń na przywóz produktów z drewna, o którym mowa w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 2173/2005.

Artykuł 2

Do celów niniejszego rozporządzenia, w uzupełnieniu definicji zawartych w rozporządzeniu (WE) nr 2173/2005, stosuje się następujące definicje:

1)

„dostawa” oznacza daną ilość produktów z drewna, określonych w załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 2173/2005, objętych zezwoleniem FLEGT, która jest wysyłana z kraju partnerskiego przez wysyłającego lub nadawcę i która jest zgłaszana do dopuszczenia do swobodnego obrotu w urzędzie celnym;

2)

„zezwolenie elektroniczne” oznacza zezwolenie FLEGT w formacie cyfrowym, które może być okazywane lub przetwarzane elektronicznie i które zawiera wszystkie odpowiednie informacje określone w poszczególnych polach załącznika;

3)

„zezwolenie w formie papierowej” oznacza zezwolenie FLEGT według formatu określonego w załączniku;

4)

„właściwy organ (właściwe organy)” oznacza organ lub organy wyznaczone przez państwa członkowskie do przyjmowania, uznawania i weryfikacji zezwoleń FLEGT.

ROZDZIAŁ II

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZEZWOLEŃ FLEGT

Artykuł 3

1.   Zezwolenie FLEGT, zwane dalej „zezwoleniem”, może mieć formę papierową lub elektroniczną.

2.   Komisja przekaże właściwym organom i organom celnym każdego państwa członkowskiego wzór lub specyfikacje techniczne zezwoleń sporządzanych przez każdy kraj partnerski.

Artykuł 4

Korzystanie z zezwolenia nie narusza innych formalności dotyczących przepływu towarów wewnątrz Wspólnoty.

Artykuł 5

Właściwe organy lub organy celne danego państwa członkowskiego, w którym przesyłka jest zgłaszana do dopuszczenia do swobodnego obrotu, mogą zażądać przetłumaczenia treści zezwolenia na język urzędowy lub jeden z języków urzędowych tego państwa członkowskiego.

Związane z tym koszty pokrywa importer.

ROZDZIAŁ III

UZNANIE I WERYFIKACJA ZEZWOLENIA

Artykuł 6

1.   Zezwolenie przedkłada się właściwym organom państwa członkowskiego, w którym przesyłka objęta zezwoleniem jest zgłaszana do dopuszczenia do swobodnego obrotu.

2.   Niezwłocznie po uznaniu zezwolenia właściwe organy, o których mowa w ust. 1, powiadamiają organy celne zgodnie z odpowiednimi procedurami krajowymi.

3.   Zezwolenie uznaje się za nieważne w przypadku, gdy zostaje przedłożone po wskazanej na nim dacie wygaśnięcia.

4.   Zezwolenie przedłożone przed przybyciem dostawy, której dotyczy, może zostać uznane z zastrzeżeniem, że spełnia wszystkie wymagania określone w art. 7 i że nie uznano za konieczne przeprowadzenia dodatkowej weryfikacji zgodnie z art. 10 ust. 1.

5.   W przypadku gdy zgodnie z art. 9 i 10 uznano, że istnieje konieczność przeprowadzenia dodatkowej weryfikacji zezwolenia lub przesyłki, zezwolenie może zostać uznane jedynie po zakończeniu dodatkowej weryfikacji z wynikiem pozytywnym.

Artykuł 7

1.   Zezwolenie w formie papierowej musi być zgodne z odpowiednim wzorem zezwolenia.

2.   Zarówno zezwolenie w formie papierowej, jak i zezwolenie elektroniczne muszą zawierać informacje wymienione w załączniku, zgodnie z zawartymi w nim wskazówkami.

Artykuł 8

1.   Skreślenia lub zmiany na zezwoleniu nie są uznawane, chyba że zostały zatwierdzone przez organ wydający zezwolenie.

2.   Przedłużenie ważności zezwolenia nie jest uznawane, chyba że zostało zatwierdzone przez organ wydający zezwolenie.

3.   Nie są uznawane duplikaty zezwoleń lub zezwolenia zastępcze, chyba że zostały wydane i zatwierdzone przez organ wydający zezwolenie.

4.   Zezwolenie nie zostanie uznane, jeśli po przedstawieniu dodatkowych informacji zgodnie z art. 9 lub dodatkowym badaniu zgodnie z art. 10 – o ile są one wymagane – ustalono, że zezwolenie nie odpowiada dostawie.

Artykuł 9

W razie wątpliwości co do tego, czy zezwolenie, duplikat zezwolenia lub zezwolenie zastępcze może zostać uznane, właściwe organy mogą wystąpić do organu wydającego zezwolenie w państwie partnerskim z wnioskiem o dodatkowe informacje.

Do wniosku można załączyć kopię zezwolenia, duplikatu zezwolenia lub zezwolenia zastępczego.

Artykuł 10

1.   Jeśli uznano, że konieczna jest dodatkowa weryfikacja dostawy, tak by właściwe organy mogły zdecydować, czy uznać zezwolenie, można przeprowadzić kontrole mające na celu ustalenie, czy dana dostawa odpowiada informacjom przedstawionym w zezwoleniu oraz – w stosownych przypadkach – zapisom odpowiadającym danemu zezwoleniu, będącym w posiadaniu organu je wydającego.

2.   W przypadku gdy objętość lub masa produktów z drewna w dostawie zgłoszonej do dopuszczenia do swobodnego obrotu nie odbiega o więcej niż 10 % od objętości lub masy wskazanej w odnośnym zezwoleniu, uznaje się, że dostawa odpowiada informacjom przedstawionym w zezwoleniu pod względem objętości lub masy.

Artykuł 11

1.   W polu 44 jednolitego dokumentu administracyjnego, za pomocą którego dokonywane jest zgłoszenie celne o dopuszczenie do swobodnego obrotu, należy wpisać numer zezwolenia obejmującego produkty z drewna podlegające zgłoszeniu.

Jeśli zgłoszenie celne jest dokonywane przy użyciu technik przetwarzania danych, numer wpisuje się w odpowiednim polu.

2.   Produkty z drewna mogą zostać dopuszczone do swobodnego obrotu dopiero po zakończeniu procedury opisanej w art. 6 ust. 2.

Artykuł 12

W przypadku gdy właściwe organy nie są tożsame z organami celnymi, państwa członkowskie mogą przekazać określone funkcje właściwych organów organom celnym.

O przekazaniu funkcji powiadamia się Komisję.

Artykuł 13

Procedury opisane w niniejszym rozdziale przeprowadza się w koordynacji między właściwymi organami a organami celnymi.

ROZDZIAŁ IV

SYSTEMY ELEKTRONICZNE

Artykuł 14

1.   Do wymiany i zapisu danych zawartych w zezwoleniach państwa członkowskie mogą wykorzystywać systemy elektroniczne.

2.   Systemy elektroniczne, o których mowa w ust. 1, muszą zapewniać możliwość wymiany danych między właściwymi organami a organami celnymi państw członkowskich, a także między właściwymi organami i organami celnymi z jednej strony oraz Komisją lub organami wydającymi zezwolenia w krajach partnerskich z drugiej strony.

3.   Przy tworzeniu systemów elektronicznych państwa członkowskie są zobowiązane uwzględnić komplementarność, kompatybilność i interoperacyjność. Państwa członkowskie są zobowiązane uwzględnić wytyczne wydane przez Komisję.

Artykuł 15

Systemy elektroniczne, o których mowa w art. 14 ust. 1, mogą obejmować między innymi następujące elementy:

a)

procedurę otrzymywania i rejestracji danych zawartych w zezwoleniach;

b)

procedurę wymiany danych zawartych w zezwoleniach;

c)

środki przechowywania danych zawartych w zezwoleniach.

ROZDZIAŁ V

OCHRONA DANYCH

Artykuł 16

Niniejsze rozporządzenie nie narusza poziomu ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych na mocy przepisów prawa wspólnotowego i krajowego ani w żaden sposób nie wpływa na poziom tej ochrony, w szczególności nie zmienia zobowiązań i praw określonych w dyrektywie 95/46/WE. Ochronę osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych zapewnia się w szczególności w odniesieniu do ujawniania lub przekazywania danych osobowych zawartych w zezwoleniu.

ROZDZIAŁ VI

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 17

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia, w którym zaczyna obowiązywać pierwsza zmiana załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 2173/2003, przyjęta zgodnie z art. 10 tego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 października 2008 r.

W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 347 z 30.12.2005, s. 1.

(2)  COM(2003) 251 wersja ostateczna.

(3)  Dz.U. L 144 z 30.4.2004, s. 65.

(4)  Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.


ZAŁĄCZNIK

(Format, o którym mowa w art. 2 ust. 3)

Image

Image

Image