2.10.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 260/22


Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 987/2008 z dnia 8 października 2008 r. zmieniającego załączniki IV i V do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 268 z dnia 9 października 2008 r. )

1.

W całym tekście, z dostosowaniem form gramatycznych:

zamiast:

„progi stężenia”,

powinno być:

„stężenia graniczne”.

2.

Strona 18, załącznik II – załącznik V pkt 6:

zamiast:

„[…] pod warunkiem że substancja ta została zarejestrowana przez producenta lub importera z wykorzystaniem niniejszego zwolnienia”,

powinno być:

„[…] pod warunkiem że substancja ta została zarejestrowana przez producenta lub importera korzystającego z niniejszego zwolnienia”.

3.

Strona 18, załącznik II – załącznik V pkt 10:

zamiast:

„Skroplony gaz ropopochodny”,

powinno być:

„Skroplony gaz z ropy naftowej (LPG)”.

4.

Strona 19, załącznik II – załącznik V pkt 11:

zamiast:

„[…] nie zawierają one składników spełniających kryteria zaliczenia w poczet substancji niebezpiecznych zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG, występujące […]”,

powinno być:

„[…] nie zawierają one składników spełniających kryteria zaliczenia w poczet substancji niebezpiecznych zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG, występujących […]”.