21.3.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 79/33


Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 839/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do załączników II, III i IV dotyczących najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w określonych produktach oraz na ich powierzchni

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 234 z dnia 30 sierpnia 2008 r. )

Strona 46, załącznik, pkt 1 lit. a) zmieniająca załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005, kolumna piąta dotycząca pimetrozyny:

a)

pozycja dotycząca numeru kodu 0600000:

zamiast:

„0,1 (*)”,

powinno być:

„”;

b)

pozycja dotycząca numeru kodu 0610000:

zamiast:

„”,

powinno być:

„0,1 (*)”.