1.8.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 205/20


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 759/2008

z dnia 31 lipca 2008 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 712/2008 ustalające refundacje wywozowe do syropu i niektórych innych produktów cukrowniczych wywożonych bez dalszego przetwarzania

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1), w szczególności jego art. 33 ust. 2 akapit czwarty,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Refundacje wywozowe do produktów wymienionych w art. 1 ust. 1 lit. c), d) i g) rozporządzenia (WE) nr 318/2006 ustalono od dnia 25 lipca 2008 r. rozporządzeniem Komisji (WE) nr 712/2008 (2).

(2)

W świetle dodatkowych informacji uzyskanych przez Komisję, związanych w szczególności ze zmianą stosunku cen na rynku wewnętrznym do cen na rynku światowym, należy dostosować obowiązujące obecnie refundacje wywozowe.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 712/2008,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 712/2008 zastępuje się Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 lipca 2008 r.

W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


(1)  Dz.U. L 58 z 28.2.2006, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1260/2007 (Dz.U. L 283 z 27.10.2007, s. 1). Rozporządzenie (WE) nr 318/2006 zastępuje się rozporządzeniem (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1) od dnia 1 października 2008 r.

(2)  Dz.U. L 197 z 25.7.2008, s. 32.


ZAŁĄCZNIK

Refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym obowiązujące od dnia 1 sierpnia 2008 r.

Kod produktu

Miejsce przeznaczenia

Jednostka miary

Wysokość refundacji

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg suchej masy

18,29

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg suchej masy

18,29

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sacharozy × 100 kg produktu netto

0,1829

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg suchej masy

18,29

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sacharozy × 100 kg produktu netto

0,1829

1702 90 95 9100

S00

EUR/1 % sacharozy × 100 kg produktu netto

0,1829

1702 90 95 9900

S00

EUR/1 % sacharozy × 100 kg produktu netto

0,1829 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg suchej masy

18,29

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sacharozy × 100 kg produktu netto

0,1829

NB: Miejsca przeznaczenia są określone w następujący sposób:

S00

Wszystkie miejsca przeznaczenia, z wyjątkiem następujących:

a)

krajów trzecich: Andory, Liechtensteinu, Stolicy Apostolskiej (Państwa Watykańskiego), Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Serbii (), Czarnogóry, Albanii oraz Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii;

b)

terytoriów państw członkowskich UE, które nie stanowią części obszaru celnego Wspólnoty: Wysp Owczych, Grenlandii, wyspy Helgoland, Ceuty, Melilli, gmin Livigno i Campione d’Italia oraz obszarów Republiki Cypryjskiej, nad którymi rząd Republiki Cypryjskiej nie sprawuje faktycznej kontroli;

c)

terytoriów europejskich, za których stosunki zewnętrzne odpowiedzialne jest państwo członkowskie i które nie stanowią części obszaru celnego Wspólnoty: Gibraltaru.


(1)  W tym Kosowo, zgodnie z rezolucją 1244 Rady Bezpieczeństwa ONZ z dnia 10 czerwca 1999 r.

(2)  Kwota podstawowa nie ma zastosowania do produktu określonego w pkt 2 Załącznika do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3513/92 (Dz.U. L 355 z 5.12.1992, s. 12).