11.7.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 183/17


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 657/2008

z dnia 10 lipca 2008 r.

ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej na rzecz dostarczania mleka i niektórych przetworów mlecznych dla uczniów w instytucjach oświatowych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (1), w szczególności jego art. 102 w powiązaniu z jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2707/2000 z dnia 11 grudnia 2000 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej do dostarczania mleka i niektórych przetworów mlecznych dla uczniów w instytucjach edukacyjnych (2) zostało kilkakrotnie w znacznym stopniu zmienione (3). Jako że istnieje potrzeba wprowadzenia kolejnych zmian, w celu zachowania jasności i racjonalności, wspomniane rozporządzenie należy uchylić i zastąpić nowym rozporządzeniem.

(2)

Pomoc na rzecz dostarczania mleka i niektórych przetworów mlecznych dla uczniów powinna być przeznaczona dla żłobków, innych przedszkolnych instytucji oświatowych, szkół podstawowych i średnich. W świetle walki z otyłością oraz w celu zapewnienia dzieciom zdrowych przetworów mlecznych wymienione placówki powinny być traktowane jednakowo i mieć równy dostęp do programu. Aby uprościć zarządzanie, należy wyłączyć z programu spożycie mleka przez uczniów podczas pobytu na szkolnych obozach wakacyjnych.

(3)

W celu sprecyzowania stosowania programu pomocy należy podkreślić, że uczniowie powinni korzystać z pomocy wyłącznie w dniach szkolnych. Ponadto całkowita liczba dni szkolnych z wyłączeniem wakacji powinna zostać potwierdzona przez władze oświatowe lub instytucję oświatową każdego państwa członkowskiego.

(4)

Doświadczenie pokazało, że istnieją trudności w monitorowaniu polityki subsydiowania przetworów mlecznych służących do przygotowywania posiłków podawanych uczniom. Ponadto nie jest to skuteczny sposób na osiągnięcie edukacyjnego celu programu. W związku z tym należy odpowiednio ograniczyć przygotowywanie posiłków.

(5)

Uwzględniając odmienne nawyki żywieniowe w odniesieniu do mleka i niektórych przetworów mlecznych we Wspólnocie oraz odpowiadając na istniejące tendencje zdrowotne i żywieniowe, należy rozszerzyć i uprościć wykaz kwalifikujących się produktów, zostawiając państwom członkowskim możliwość określenia własnego zakresu produktów zgodnych z tym wykazem.

(6)

W celu zapewnienia, że produkty kwalifikujące się do pomocy posiadają wysoką jakość, powinny one być przygotowywane zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (4) oraz oznakowane zgodnie z wymogami rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego określone zasady higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego (5).

(7)

Do celów zarządzania i kontroli systemu pomocy należy ustanowić procedurę zatwierdzania dla wnioskodawców.

(8)

Stawkę pomocy w odniesieniu do różnych kwalifikujących się produktów należy określić, uwzględniając stawkę na mleko ustanowioną w art. 102 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 oraz zależności techniczne pomiędzy produktami.

(9)

W odniesieniu do wypłaty pomocy należy ustanowić wymagania, jakie powinni spełnić wnioskodawcy, oraz zasady składania wniosków, kontroli i kar stosowanych przez właściwe organy oraz procedury płatności.

(10)

Na mocy art. 102 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 maksymalna ilość dzienna na jednego ucznia, na którą może zostać przyznana pomoc, odpowiada 0,25 litra mleka. Należy określić przeliczniki między mlekiem i pozostałymi produktami.

(11)

Państwa członkowskie powinny ustanowić zasady nadzoru nad systemem pomocy, aby zagwarantować, że pomoc jest należycie odzwierciedlona w cenie płaconej przez beneficjentów oraz że nie zmieniono przeznaczenia produktów objętych dopłatami.

(12)

W celu ochrony interesów finansowych Wspólnoty należy przyjąć odpowiednie środki do zwalczania nieprawidłowości i nadużyć finansowych. Powinny one obejmować pełną kontrolę administracyjną uzupełnioną przez kontrole na miejscu. Należy określić zakres środków kontroli, ich przedmiot i termin oraz sposób przygotowywania sprawozdań w celu zapewnienia sprawiedliwego i jednolitego podejścia w różnych państwach członkowskich, uwzględniając różnice we wdrażaniu systemu w tych państwach. Ponadto nienależnie wypłacone kwoty należy odzyskać oraz określić kary w celu zniechęcenia wnioskodawców do dokonywania nadużyć.

(13)

W celu uproszczenia pracy administracyjnej w państwach członkowskich należy dokonać obliczenia maksymalnej ilości kwalifikującej się do pomocy na podstawie liczby uczniów regularnie uczęszczających zgodnie z wykazem przedstawionym przez wnioskodawcę.

(14)

Jak pokazało doświadczenie, beneficjenci pomocy nie są wystarczająco świadomi roli, jaką odgrywa Unia Europejska w programie dopłat do spożycia mleka w szkołach. W każdej instytucji oświatowej biorącej udział w programie dopłat do spożycia mleka w szkołach należy zatem jasno wskazać rolę, jaką Unia Europejska odgrywa w systemie dotacji.

(15)

W celu monitorowania należy co roku przekazywać Komisji niektóre informacje związane z programem dopłat do spożycia mleka w szkołach.

(16)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ustanawia zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej na rzecz dostarczania mleka i niektórych przetworów mlecznych dla uczniów instytucji oświatowych (w dalszej części zwanej „pomocą”) na mocy art. 102 wspomnianego rozporządzenia.

Artykuł 2

Beneficjenci

Beneficjentami tej pomocy są uczniowie, którzy regularnie uczęszczają do jednego z następujących typów instytucji oświatowej: przedszkola/inne przedszkolne instytucje oświatowe, szkoły podstawowe i średnie, zarządzane lub uznane przez właściwe organy państwa członkowskiego.

Artykuł 3

Kwalifikujące się produkty

1.   Państwa członkowskie mogą wypłacać pomoc na rzecz kwalifikujących się produktów wymienionych w załączniku I oraz stosować ostrzejsze normy zgodnie z wymogami dotyczącymi kwalifikujących się produktów określonych w załączniku I.

2.   We francuskich departamentach zamorskich mleko smakowe z dodatkiem czekolady lub inne mleko smakowe, o którym mowa w załączniku I, może być mlekiem rekonstytuowanym.

3.   Państwa członkowskie mogą zezwolić na dodanie co najwyżej 5 mg fluoru na kilogram w produktach kategorii I.

4.   Pomoc przyznaje się wyłącznie w odniesieniu do produktów wymienionych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, jeśli spełniają wymogi określone w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 i rozporządzeniu (WE) nr 853/2004, a w szczególności wymogi dotyczące przygotowania produktów w zatwierdzonej instytucji i wymogów dotyczących ich oznaczania, określonych w załączniku II sekcja I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004.

Artykuł 4

Wysokość pomocy

1.   Wysokość pomocy określono w załączniku II.

2.   Jeżeli wysokość pomocy w euro ulega zmianie, do całkowitej ilości produktów dostarczonych w ciągu danego miesiąca stosuje się wysokość pomocy, która obowiązywała pierwszego dnia danego miesiąca.

3.   Jeżeli dostarczone ilości wyrażone są w litrach, w celu przeliczenia na kilogramy stosuje się współczynnik 1,03.

Artykuł 5

Maksymalna ilość objęta pomocą

1.   Państwa członkowskie sprawdzają, czy maksymalna ilość 0,25 litra, o której mowa w art. 102 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, nie jest przekroczona, uwzględniając liczbę dni szkolnych oraz liczbę uczniów regularnie uczęszczających do szkoły w okresie objętym wnioskiem o dotację oraz uwzględniając współczynnik, o którym mowa w art. 4 ust. 3 niniejszego rozporządzenia.

2.   W odniesieniu do produktów kategorii II do V wymienionych w załączniku I w celu weryfikacji, o której mowa w ust. 1, stosuje się następujące wskaźniki:

a)

kategoria II: 100 kg = 90 kg mleka;

b)

kategoria III: 100 kg = 300 kg mleka;

c)

kategoria IV: 100 kg = 899 kg mleka;

d)

kategoria V: 100 kg = 765 kg mleka.

3.   Beneficjenci wymienieni w art. 2 korzystają z pomocy wyłącznie w dni szkolne. Władze oświatowe lub instytucja oświatowa informuje właściwy organ państwa członkowskiego oraz, w stosownych przypadkach, wnioskodawcę o całkowitej liczbie dni szkolnych z wyłączeniem wakacji. Uczniowie nie korzystają z pomocy podczas pobytów na obozach wakacyjnych.

4.   Mleko i przetwory mleczne służące do przygotowywania posiłków nie kwalifikują się do pomocy.

Mleko i przetwory mleczne, które służą do przygotowywania posiłków w obiektach instytucji oświatowej i nie wymagają obróbki cieplnej mogą kwalifikować się do pomocy. Ponadto zezwala się na podgrzewanie produktów wymienionych w kategorii I a) i b) załącznika I.

5.   Dla celów ust. 4 w odniesieniu do rozróżnienia produktów poddanych i niepoddanych obróbce cieplnej i/lub do bezpośredniego spożycia można stosować współczynnik ustalony na podstawie ilości użytych w przeszłości i/lub przepisów w sposób wymagany przez dane państwo członkowskie.

Artykuł 6

Ogólne warunki przyznawania pomocy

1.   Ważne są wyłącznie wnioski o pomoc składane przez wnioskodawców zatwierdzonych zgodnie z art. 7, 8 i 9 odnośnie do dostarczania produktów Wspólnoty wymienionych w załączniku I.

2.   O pomoc ubiegać się mogą:

a)

instytucje oświatowe;

b)

władze oświatowe odnośnie do produktów rozdzielanych wśród uczniów w obrębie ich obszaru;

c)

dostawcy produktów, jeżeli tak zostało przewidziane w państwie członkowskim;

d)

organizacje działające w imieniu jednej lub większej liczby instytucji oświatowych lub władz oświatowych i specjalnie ustanowione dla tych celów, jeżeli tak zostało przewidziane w państwie członkowskim.

Artykuł 7

Zatwierdzenie wnioskodawców

Wnioskujący o pomoc muszą być zatwierdzeni do tych celów przez właściwy organ państwa członkowskiego, w którym znajduje się instytucja oświatowa, do której dostarczane są produkty.

Artykuł 8

Ogólne warunki zatwierdzenia

1.   Zatwierdzenie jest uwarunkowane następującymi pisemnymi zobowiązaniami wnioskodawcy wobec właściwego organu:

a)

używać produktów wyłącznie do spożycia zgodnie z postanowieniami niniejszego rozporządzenia przez uczniów danej instytucji oświatowej lub instytucji, w odniesieniu do której składany jest wniosek o pomoc;

b)

zwrócić wszelką nienależnie wypłaconą pomoc w odniesieniu do danych ilości, jeżeli okazałoby się, że produkty nie zostały rozdzielone beneficjentom, o których mowa w art. 2, albo że pomoc została wypłacona dla ilości większych niż podane zgodnie z art. 5;

c)

na żądanie udostępnić właściwym organom dokumenty uzupełniające;

d)

poddać się wszelkim kontrolom, o jakich zadecyduje właściwy organ państwa członkowskiego, w szczególności kontroli rejestrów oraz kontroli fizycznej.

2.   Zatwierdzenia przyznane zgodnie z art. 7, 8 i 9 rozporządzenia (WE) nr 2707/2000 pozostają skuteczne dla celów niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 9

Szczególne warunki zatwierdzenia niektórych wnioskodawców

Jeśli o pomoc wnioskują wnioskodawcy, o których mowa w art. 6 ust. 2 lit. c) i d), muszą oni, oprócz zobowiązań wymienionych w art. 8, pisemnie zobowiązać się do prowadzenia rejestru nazw i adresów instytucji oświatowych lub, w stosownych przypadkach, władz oświatowych, oraz produktów i ilości sprzedanych bądź dostarczonych do tych instytucji.

Artykuł 10

Zawieszenie lub wycofanie zatwierdzenia

Jeżeli uznano, że wnioskujący o pomoc nie spełnia już warunków określonych w art. 8 i 9 lub innych zobowiązań wynikających z tego rozporządzenia, zawiesza się lub wycofuje zatwierdzenie na okres od jednego do dwunastu miesięcy, w zależności od wagi stwierdzonej nieprawidłowości.

Wspomnianego działania nie stosuje się w przypadkach działania siły wyższej lub jeżeli państwo członkowskie uzna, że nieprawidłowości dopuszczono się nieumyślnie lub przez zaniedbanie, lub miała ona niewielkie znaczenie.

Po wycofaniu zatwierdzenia może zostać ono przywrócone na wniosek wnioskodawcy po upływie co najmniej 12 miesięcy.

Artykuł 11

Wnioski o płatności

1.   Wnioski o płatność muszą być sporządzone w sposób określony przez właściwy organ państwa członkowskiego i zawierać, co najmniej, następujące informacje:

a)

rozdzielone ilości w podziale na kategorie i podkategorie produktów;

b)

nazwę i adres lub numer identyfikacyjny instytucji oświatowej lub władz oświatowych, do których odnoszą się informacje, o których mowa w lit. a).

2.   Państwo członkowskie określa częstotliwość składania wniosków. Może ona obejmować okres od jednego do siedmiu miesięcy.

3.   Z wyjątkiem przypadków działania siły wyższej, w celu zachowania ważności wnioski o pomoc powinny być poprawnie wypełnione i składane do ostatniego dnia trzeciego miesiąca następującego po zakończeniu okresu, którego dotyczą.

Jeśli ten termin został przekroczony o mniej niż dwa miesiące, pomoc nadal będzie wypłacona, ale w wysokości obniżonej:

a)

o 5 %, jeżeli przekroczenie wynosi jeden miesiąc lub mniej;

b)

o 10 %, jeśli przekroczenie wynosi więcej niż miesiąc, ale mniej niż dwa miesiące.

4.   Kwoty wskazane we wniosku muszą być poparte dokumentacją dowodową, udostępnianą właściwym organom. Dokumentacja ta powinna zawierać osobno cenę każdego dostarczonego produktu oraz pokwitowanie lub dowód płatności.

Artykuł 12

Wypłata pomocy

1.   Bez uszczerbku dla art. 11 ust. 4, pomoc jest wypłacana dostawcom lub organizacjom, o których mowa w art. 6 ust. 2 lit. c) i d), wyłącznie gdy:

a)

przedstawią oni pokwitowanie dla ilości rzeczywiście dostarczonych; lub

b)

istnieje podstawa w postaci sprawozdania z kontroli dokonanej przez właściwe władze przed ostateczną wypłatą pomocy, stwierdzająca, iż spełnione zostały wymagania dotyczące wypłaty; lub

c)

po stwierdzeniu przez państwo członkowskie, na podstawie innego przedstawionego dowodu, że zapłacono za ilości dostarczone w celach zgodnych z niniejszym rozporządzeniem.

2.   Pomoc wypłaca właściwy organ w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia poprawnie wypełnionego i ważnego wniosku, o którym mowa w art. 11, chyba że wszczęto administracyjne postępowanie wyjaśniające.

Artykuł 13

Wypłata zaliczek

1.   Państwo członkowskie może wypłacić zaliczkę równą kwocie pomocy, o którą wnioskowano, po złożeniu zabezpieczenia w wysokości 110 % kwoty zaliczki.

2.   Jeśli dostawca lub organizacja, o której mowa w art. 6 ust. 2 lit. c) i d), składa wniosek o zaliczkę, właściwy organ może wypłacić ją na podstawie dostarczonych ilości bez konieczności przedstawienia dokumentacji dowodowej, o której mowa w art. 12 ust. 1. W ciągu jednego miesiąca od wypłaty zaliczki dostawca lub organizacja przekazuje właściwemu organowi dokumenty wymagane do płatności ostatecznej, chyba że właściwy organ przedstawi sprawozdanie przewidziane w art. 12 ust. 1 lit. b).

Artykuł 14

Monitorowanie cen

1.   Państwa członkowskie podejmują wszelkie środki konieczne do zapewnienia, że kwota pomocy jest właściwie odzwierciedlona w cenie płaconej przez beneficjentów.

2.   Państwa członkowskie ustalają maksymalne ceny płacone przez beneficjentów za poszczególne produkty wymienione w załączniku I rozprowadzane na ich terytorium.

Artykuł 15

Kontrole i kary

1.   Państwa członkowskie podejmują środki konieczne do zapewnienia zgodności z niniejszym rozporządzeniem. Środki te obejmują pełne kontrole administracyjne wniosków o pomoc, uzupełniane kontrolami na miejscu zgodnie z ust. 2–8.

2.   Kontrole administracyjne przeprowadzane są w stosunku do wszystkich wniosków o pomoc i obejmują kontrolę dokumentów uzupełniających określonych przez państwa członkowskie w odniesieniu do dostawy produktów i ich zgodności z maksymalnymi dziennymi ilościami na jednego ucznia, o których mowa w art. 5 ust. 1.

Kontrole administracyjne, o których mowa w akapicie pierwszym, są uzupełniane przez kontrole na miejscu przeprowadzane w szczególności w zakresie:

a)

wpływu pomocy na cenę płaconą przez beneficjentów;

b)

rejestrów, o których mowa w art. 9, w tym dokumentów księgowych, takich jak faktury zakupu i sprzedaży oraz wyciągi z kont bankowych;

c)

wykorzystania produktów objętych dopłatami zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, szczególnie jeśli istnieją podejrzenia co do istnienia nieprawidłowości.

3.   Całkowita liczba kontroli na miejscu przeprowadzanych w odniesieniu do każdego okresu od dnia 1 sierpnia do dnia 31 lipca powinna obejmować przynajmniej 5 % wszystkich wnioskodawców, o których mowa w art. 6. Jeżeli liczba wnioskodawców w państwie członkowskim jest mniejsza niż sto, kontrole na miejscu przeprowadza się w obiektach pięciu wnioskodawców. Jeżeli liczba wnioskodawców w państwie członkowskim jest mniejsza niż pięć, kontroli poddaje się 100 % wnioskodawców. Całkowita liczba kontroli na miejscu przeprowadzanych w odniesieniu do każdego okresu od dnia 1 sierpnia do dnia 31 lipca powinna ponadto obejmować przynajmniej 5 % pomocy przyznanej na poziomie krajowym.

4.   Kontrole na miejscu przeprowadza się w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 lipca i obejmują one przynajmniej okres poprzednich 12 miesięcy.

5.   Właściwy organ kontroli dokonuje wyboru wnioskodawców poddawanych kontroli na miejscu, biorąc pod uwagę różne obszary geograficzne oraz na podstawie analizy ryzyka uwzględniającej w szczególności ich powracalny charakter błędów oraz wyniki kontroli przeprowadzanych w poprzednich latach. Analiza ryzyka powinna także uwzględniać różne kwoty pomocy oraz różne rodzaje wnioskodawców, o których mowa w art. 6 ust. 2.

6.   W przypadku gdy o pomoc wnioskują wnioskodawcy, o których mowa w art. 6 ust. 2 lit. b), c) i d), kontrole na miejscu przeprowadzane w obiektach wnioskodawcy uzupełnia się kontrolami na miejscu w obiektach przynajmniej dwóch instytucji oświatowych lub przynajmniej 1 % instytucji oświatowych wymienionych w wykazie wnioskodawcy, w zależności od tego, która z tych wartości jest większa.

7.   Jeżeli nie zagraża to celowi kontroli, można o niej zawiadomić z wyprzedzeniem ściśle ograniczonym do koniecznego minimum.

8.   Właściwy organ kontroli sporządza sprawozdanie z każdej przeprowadzonej kontroli na miejscu. Sprawozdanie zawiera dokładny opis poszczególnych pozycji poddanych kontroli.

Sprawozdanie z kontroli składa się z następujących części:

a)

części ogólnej, zawierającej w szczególności informacje na temat:

(i)

programu pomocy, okresu sprawozdawczego, wniosków poddanych kontroli, ilości produktów mlecznych, na rzecz których wypłacono pomoc, oraz kwoty, o jaką chodzi;

(ii)

osób odpowiedzialnych obecnych podczas kontroli;

b)

części osobno opisującej poszczególne przeprowadzone kontrole i zawierającej w szczególności następujące informacje:

(i)

dokumenty poddane kontroli;

(ii)

charakter i zakres przeprowadzonych kontroli;

(iii)

uwagi i wnioski.

9.   W celu odzyskania nienależnie wypłaconych kwot stosuje się mutatis mutandis art. 73 ust. 1, 3, 4 i 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 796/2004 (6).

10.   Bez uszczerbku dla postanowień art. 10, w przypadku wykrycia nadużycia wnioskodawca, oprócz zwrotu nienależnie wypłaconych kwot zgodnie z ust. 9, płaci kwotę odpowiadającą różnicy między kwotą pierwotnie wypłaconą a kwotą, do której jest uprawniony.

Artykuł 16

Plakat europejskiego programu dopłat do spożycia mleka w szkołach

Instytucje oświatowe dostarczające produkty zgodnie z niniejszych rozporządzeniem wykonują lub zlecają wykonanie plakatu zgodnie z minimalnymi wymogami określonymi w załączniku III i umieszczają go na stałe w widocznym i czytelnym miejscu przy głównym wejściu do instytucji.

Artykuł 17

Powiadomienia

1.   Do dnia 30 listopada następującego po zakończeniu poprzedniego okresu od dnia 1 sierpnia do dnia 31 lipca państwa członkowskie przekazują Komisji informacje podsumowujące dotyczące liczby wnioskodawców i instytucji oświatowych biorących udział w programie, przeprowadzonych kontroli na miejscu oraz wyników tych kontroli.

2.   Do dnia 31 stycznia każdego roku państwa członkowskie przekazują Komisji przynajmniej następujące informacje dotyczące poprzedniego okresu od dnia 1 sierpnia do dnia 31 lipca:

a)

ilości mleka i przetworów mlecznych w podziale na kategorie i podkategorie, na rzecz których wypłacono pomoc w poprzednim okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 lipca, oraz maksymalne dopuszczalne ilości i sposób ich obliczenia;

b)

szacunkową liczbą uczniów biorących udział w programie dopłat do spożycia mleka w szkołach.

3.   Formę i treść powiadomień określa się na podstawie wzorów udostępnionych przez Komisję państwom członkowskim. Wspomnianych wzorów nie stosuje się do czasu powiadomienia Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych.

Artykuł 18

Uchylenie

Rozporządzenie (WE) nr 2707/2000 traci moc.

Odesłania do uchylonego rozporządzenia należy odczytywać jako odesłania do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku IV.

Artykuł 19

Przepisy przejściowe

1.   Rozporządzenie (WE) nr 2707/2000 nadal stosuje się w odniesieniu do dostaw wykonanych przed dniem 1 sierpnia 2008 r.

2.   Zatwierdzenia przyznane zgodnie z art. 2 ust. 3 rozporządzenia nr 2707/2000 stosuje się do dnia 31 grudnia 2008 r.

Artykuł 20

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 sierpnia 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 lipca 2008 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 510/2008 (Dz.U. L 149 z 7.6.2008, s. 61).

(2)  Dz.U. L 311 z 12.12.2000, s. 37. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1544/2007 (Dz.U. L 337 z 21.12.2007, s. 64).

(3)  Zob. załącznik IV.

(4)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 1.

(5)  Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1243/2007 (Dz.U. L 281 z 25.10.2007, s. 8).

(6)  Dz.U. L 141 z 30.4.2004, s. 18.


ZAŁĄCZNIK I

WYKAZ PRODUKTÓW KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO POMOCY WSPÓLNOTOWEJ

Kategoria I

a)

mleko poddane obróbce cieplnej (1);

b)

mleko poddane obróbce cieplnej z dodatkiem czekolady, soku owocowego (2) lub mleko smakowe, zawierające wagowo przynajmniej 90 % mleka, o którym mowa w lit. a), oraz maksymalnie 7 % dodatku cukru (3) i/lub miodu;

c)

fermentowane przetwory mleczne z dodatkiem lub bez dodatku soku owocowego (2), aromatyzowane lub niearomatyzowane, zawierające wagowo przynajmniej 90 % mleka, o którym mowa w lit. a), oraz maksymalnie 7 % dodatku cukru (3) i/lub miodu;

Kategoria II

Aromatyzowane lub niearomatyzowane fermentowane przetwory mleczne z owocami (4), zawierające wagowo przynajmniej 80 % mleka, o którym mowa w kategorii I lit. a), oraz maksymalnie 7 % dodatku cukru (5) i/lub miodu;

Kategoria III

Aromatyzowane i niearomatyzowane sery świeże i przetworzone, o zawartości wagowej przynajmniej 90 % sera.

Kategoria IV

Ser Grana Padano i ser Parmigiano Reggiano.

Kategoria V

Aromatyzowane i niearomatyzowane sery, zawierające wagowo przynajmniej 90 % sera i nieobjęte kategoriami III i IV.


(1)  W tym napój mleczny niezawierający laktozy.

(2)  Sok owocowy stosuje się zgodnie z dyrektywą Rady 2001/112/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnoszącą się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

(3)  Dla celów tej kategorii cukier oznacza pozycje objęte kodem CN 1701 i 1702. W przypadku napojów mlecznych i napojów mlekopochodnych, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru, stosuje się substancje słodzące zgodnie z dyrektywą 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 czerwca 1994 r. w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych.

(4)  Dla celów tej kategorii fermentowane przetwory mleczne z owocami zawierają zawsze owoce, pulpę owoców, przecier owocowy lub sok owocowy. Dla celów tej kategorii owoce oznaczają pozycje wymienione w rozdziale 8 Nomenklatury Scalonej, z wyłączeniem orzechów i produktów zawierających orzechy. Sok owocowy, pulpa owoców lub przecier owocowy stosuje się zgodnie z dyrektywą Rady 2001/112/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnoszącą się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

(5)  Dla celów tej kategorii cukier oznacza pozycje objęte kodem CN 1701 i 1702. Cukier dodany do owoców włącza się do maksymalnej kwoty 7 % dodatku cukru. W przypadku napojów mlecznych i napojów mlekopochodnych, o obniżonej wartości energetycznej lub bez dodatku cukru, stosuje się substancje słodzące zgodnie z dyrektywą 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 czerwca 1994 r. w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych.


ZAŁĄCZNIK II

Wysokość pomocy

a)

18,15 EUR/100 kg dla produktów kategorii I;

b)

16,34 EUR/100 kg dla produktów kategorii II;

c)

54,45 EUR/100 kg dla produktów kategorii III;

d)

163,14 EUR/100 kg dla produktów kategorii IV;

e)

138,85 EUR/100 kg dla produktów kategorii V.


ZAŁĄCZNIK III

Minimalne wymagania dotyczące plakatu europejskiego programu dopłat do spożycia mleka w szkołach

Rozmiar plakatu: A3 lub większy.

Wielkość liter: 1 cm lub więcej.

Tytuł: Europejski program dopłat do spożycia mleka w szkołach.

Treść: Przynajmniej następująca treść uwzględniająca rodzaj instytucji oświatowej:

„Nasz(-a) [rodzaj instytucji oświatowej (np. żłobek/przedszkole/szkoła)] dostarcza produkty mleczne objęte dotacjami Unii Europejskiej w ramach europejskiego programu dopłat do spożycia mleka w szkołach”.

Zaleca się podkreślenie wartości odżywczych i wskazówek żywieniowych dla dzieci.

Umieszczenie: widoczne i czytelne miejsce przy głównym wejściu do instytucji oświatowej.


ZAŁĄCZNIK IV

Tabela korelacji

Rozporządzenie (WE) nr 2707/2000

Niniejsze rozporządzenie

Artykuł 1

Artykuł 1

Artykuł 2 ust. 1 lit. a), b) i c)

Artykuł 2

Artykuł 2 ust. 2

Artykuł 2 ust. 3

Artykuł 3

Artykuł 3 ust. 1 zdanie pierwsze

Artykuł 3 ust. 1 zdanie drugie

Artykuł 3 ust. 2, 3 i 4

Artykuł 3 ust. 2, 3 i 4

Artykuł 4 ust. 1

Artykuł 4 ust. 1

Artykuł 4 ust. 2

Artykuł 4 ust. 3 akapit pierwszy

Artykuł 4 ust. 2

Artykuł 4 ust. 3 akapit drugi

Artykuł 4 ust. 4

Artykuł 4 ust. 3

Artykuł 5

Artykuł 5

Artykuł 6 ust. 1

Artykuł 6 ust. 1

Artykuł 6 ust. 2

Artykuł 6 ust. 2

Artykuł 7

Artykuł 7

Artykuł 8

Artykuł 8 ust. 1

Artykuł 8 ust. 2

Artykuł 9 ust. 1

Artykuł 9

Artykuł 9 ust. 2

Artykuł 10

Artykuł 10

Artykuł 11

Artykuł 11

Artykuł 12 ust. 1 lit. a)

Artykuł 12 ust. 1 lit. a)

Artykuł 12 ust. 1 lit. b)

Artykuł 12 ust. 1 lit. b)

Artykuł 12 ust. 1 lit. c)

Artykuł 12 ust. 1 lit. c)

Artykuł 12 ust. 2

Artykuł 12 ust. 2

Artykuł 12 ust. 3

Artykuł 13 ust. 1 i 2

Artykuł 13 ust. 1 i 2

Artykuł 13 ust. 3

Artykuł 14 ust. 1 akapit pierwszy

Artykuł 14 ust. 1

Artykuł 14 ust. 1 akapit pierwszy zdanie pierwsze

Artykuł 14 ust. 2

Artykuł 14 ust. 1 akapit pierwszy zdanie drugie i trzecie

Artykuł 14 ust. 2 i 3

Artykuł 15

Artykuł 15

Artykuł 16

Artykuł 16

Artykuł 17

Artykuły 17–20

Załącznik I

Załącznik I

Załącznik II

Załącznik II

Załącznik III

Załącznik IV