3.7.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 173/6


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 629/2008

z dnia 2 lipca 2008 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 315/93 z dnia 8 lutego 1993 r. ustanawiające procedury Wspólnoty w odniesieniu do substancji skażających w żywności (1), w szczególności jego art. 2 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 (2) ustala najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych, w tym najwyższe dopuszczalne poziomy ołowiu, kadmu i rtęci.

(2)

Dla ochrony zdrowia publicznego jest rzeczą zasadniczą, by zanieczyszczenia te nie przekraczały poziomów, których wpływ na zdrowie budzi obawy. Limity zawartości ołowiu, kadmu i rtęci muszą być bezpieczne oraz na najniższym poziomie, który jest rozsądnie osiągalny przy stosowaniu dobrej praktyki produkcyjnej oraz dobrych praktyk w rolnictwie i rybołówstwie.

(3)

Z nowych informacji wynika, że dobre praktyki w rolnictwie i rybołówstwie nie pozwalają na utrzymanie zawartości ołowiu, kadmu i rtęci w niektórych gatunkach organizmów wodnych oraz w grzybach na tak niskim poziomie, jak jest to wymagane w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1881/2006. Należy zatem zmienić najwyższe dopuszczalne poziomy ustalone dla tych zanieczyszczeń przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu ochrony konsumentów.

(4)

Wysokie zawartości ołowiu, kadmu i rtęci zostały stwierdzone w niektórych suplementach diety, zdefiniowanych w dyrektywie 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do suplementów diety (3) oraz były zgłaszane poprzez system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt (RASFF). Wykazano, że suplementy te mogą mieć znaczący udział w narażeniu konsumentów na ołów, kadm i rtęć. W celu ochrony zdrowia publicznego stosowne jest zatem określenie najwyższych dopuszczalnych poziomów zawartości ołowiu, kadmu i rtęci w suplementach diety. Poziomy te muszą być bezpieczne i najniższe z rozsądnie osiągalnych zgodnie z dobrymi praktykami produkcyjnymi.

(5)

Wodorosty morskie w sposób naturalny gromadzą kadm. Dlatego też zawartość kadmu w suplementach diety składających się wyłącznie lub głównie z suszonych wodorostów morskich lub produktów otrzymanych z wodorostów morskich może być wyższa niż w innych suplementach diety. W celu uwzględnienia tego faktu niezbędne jest ustalenie wyższego maksymalnego dopuszczalnego poziomu zawartości kadmu w suplementach diety składających się wyłącznie lub głównie z suszonych wodorostów morskich.

(6)

Państwa członkowskie i podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze powinny dysponować wystarczającym czasem na dostosowanie się do nowych najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w suplementach diety. Stosowanie najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w suplementach diety powinno zatem zostać odroczone.

(7)

Niezbędna jest zmiana treści przypisu nr 1 w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1881/2006 w celu wyjaśnienia, że najwyższy dopuszczalny poziom w owocach nie ma zastosowania do orzechów.

(8)

Nowe zalecenia w sprawie monitorowania zostały wprowadzone zaleceniem Komisji 2007/196/WE z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie monitorowania obecności furanu w żywności (4) oraz zaleceniem Komisji 2007/331/WE z dnia 3 maja 2007 r. w sprawie monitorowania poziomów akrylamidu w żywności (5). W związku z powyższym przepisy rozporządzenia (WE) nr 1881/2006 dotyczące monitoringu i sprawozdawczości powinny zostać uzupełnione odniesieniami do tych nowych zaleceń. Proces monitorowania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, określony w zaleceniu Komisji 2005/108/WE (6), został zakończony. W związku z powyższym odniesienie do tego zalecenia w sprawie monitorowania może zostać usunięte.

(9)

W związku z tym rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 powinno zostać odpowiednio zmienione.

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1881/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1)

artykuł 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Państwa członkowskie powinny przedkładać Komisji sprawozdania na temat ustaleń dotyczących aflatoksyn, dioksyn, polichlorowanych bifenyli o działaniu podobnym do dioksyn i polichlorowanych bifenyli o działaniu niepodobnym do dioksyn, określone w decyzji Komisji 2006/504/WE (7) oraz zaleceniu Komisji 2006/794/WE (8). Państwa członkowskie powinny przedkładać EFSA sprawozdania na temat ustaleń dotyczących akrylamidu i furanu zgodnie z zaleceniem Komisji 2007/196/WE (9) oraz zaleceniem Komisji 2007/331/WE (10).

2)

w załączniku wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Najwyższe dopuszczalne poziomy określone w punktach 3.1.18, 3.2.19, 3.2.20 i 3.3.3 załącznika stosuje się od dnia 1 lipca 2009 r. Nie mają one zastosowania do produktów, które zostały w sposób zgodny z prawem wprowadzone do obrotu przed dniem 1 lipca 2009 r. Ciężar udowodnienia, kiedy produkty zostały wprowadzone do obrotu, spoczywa na podmiocie prowadzącym przedsiębiorstwo branży spożywczej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 lipca 2008 r.

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 37 z 13.2.1993, s. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, s. 1).

(2)  Dz.U. L 364 z 20.12.2006, s. 5. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1126/2007 (Dz.U. L 255 z 29.9.2007, s. 14).

(3)  Dz.U. L 183 z 12.7.2002, s. 51. Dyrektywa zmieniona dyrektywą Komisji 2006/37/WE (Dz.U. L 94 z 1.4.2006, s. 32).

(4)  Dz.U. L 88 z 29.3.2007, s. 56.

(5)  Dz.U. L 123 z 12.5.2007, s. 33.

(6)  Dz.U. L 34 z 8.2.2005, s. 43.

(7)  Dz.U. L 199 z 21.7.2006, s. 21.

(8)  Dz.U. L 322 z 22.11.2006, s. 24.

(9)  Dz.U. L 88 z 29.3.2007, s. 56.

(10)  Dz.U. L 123 z 12.5.2007, s. 33.”;


ZAŁĄCZNIK

W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1881/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w pkt 3.1. (Ołów), ppkt 3.1.11 otrzymuje następujące brzmienie oraz dodaje się nowy ppkt 3.1.18:

„3.1.11

Warzywa kapustne, warzywa liściaste oraz następujące grzyby (27): Agaricus bisporus (pieczarka dwuzarodnikowa), Pleurotus ostreatus (boczniak ostrygowaty), Lentinula edodes (grzyb shiitake, twardnik japoński)

0,30

3.1.18

Suplementy diety (1)

3,0

2)

punkt 3.2. (Kadm) otrzymuje brzmienie:

„3.2

Kadm

 

3.2.1

Mięso (z wyłączeniem podrobów) wołowe, baranina, wieprzowina i mięso drobiowe (6)

0,050

3.2.2

Konina, z wyłączeniem podrobów (6)

0,20

3.2.3

Wątroba wołowa, barania, wieprzowa, drobiowa i końska (6)

0,50

3.2.4

Nerki wołowe, baranie, wieprzowe, drobiowe i końskie (6)

1,0

3.2.5

Mięso ryb (24)(25), z wyjątkiem gatunków wymienionych w pkt 3.2.6, 3.2.7 i 3.2.8

0,050

3.2.6

Mięso następujących ryb (24)(25):

 

pelamida (Sarda sarda)

 

amarel (Diplodus vulgaris)

 

węgorz (Anguilla anguilla)

 

cefal morski (Chelon labrosus)

 

ostrobok (gatunki Trachurus)

 

louvar lub luvar (Luvarus imperialis)

 

makrela (gatunki Scomber)

 

sardynka (Sardina pilchardus)

 

sardynops (gatunki Sardynops)

 

tuńczyk (Gatunki Thunnus, gatunki Euthynnus, Katsuwonus pelamis)

 

sola piaszczyca (Dicologoglossa cuneata)

0,10

3.2.7

Mięso następujących ryb (24)(25):

tazar marun (gatunki Auxis)

0,20

3.2.8

Mięso następujących ryb (24)(25):

 

sardela (gatunki Engraulis)

 

włócznik (Xiphias gladius)

0,30

3.2.9

Skorupiaki, z wyłączeniem brązowego mięsa kraba oraz mięsa z głowy i tułowia homara i innych podobnych dużych skorupiaków (Nephropidae i Palinuridae) (26)

0,50

3.2.10

Małże (26)

1,0

3.2.11

Głowonogi (bez trzewi) (26)

1,0

3.2.12

Zboża, z wyłączeniem otrębów, zarodków, pszenicy i ryżu

0,10

3.2.13

Otręby, zarodki, pszenica i ryż

0,20

3.2.14

Nasiona soi

0,20

3.2.15

Warzywa i owoce, z wyłączeniem warzyw liściastych, świeżych ziół, grzybów, warzyw łodygowych, warzyw korzeniowych i ziemniaków (27)

0,050

3.2.16

Warzywa łodygowe, warzywa korzeniowe i ziemniaki, z wyłączeniem selera (27). W odniesieniu do ziemniaków najwyższy dopuszczalny poziom stosuje się do obranych ziemniaków.

0,10

3.2.17

Warzywa liściaste, świeże zioła, seler i następujące grzyby (27): Agaricus bisporus (pieczarka dwuzarodnikowa), Pleurotus ostreatus (boczniak ostrygowaty), Lentinula edodes (grzyb shiitake lub twardnik japoński)

0,20

3.2.18

Grzyby, z wyjątkiem wymienionych w pkt 3.2.17 (27)

1,0

3.2.19

Suplementy diety (2), z wyjątkiem wymienionych w pkt 3.2.20

1,0

3.2.20

Suplementy diety (2) składające się wyłącznie lub głównie z suszonych wodorostów morskich lub produktów otrzymanych z wodorostów morskich

3,0

3)

w pkt 3.3 (Rtęć), ppkt 3.3.2 otrzymuje następujące brzmienie oraz dodaje się nowy ppkt 3.3.3:

„3.3.2

Mięso następujących ryb (24)(25):

 

żabnica (gatunki Lophius)

 

zębacz smugowy (Anarhichas lupus)

 

pelamida (Sarda sarda)

 

węgorz (gatunki Anguilla)

 

gardłosz (Hoplostethus species)

 

grenadier (Coryphaenoides rupestris)

 

halibut (Hippoglossus hippoglossus)

 

miętus królewski (Genypterus capensis)

 

marlin (gatunki Makaira)

 

smuklica (gatunki Lepidorhombus)

 

barwena (gatunki Mullus)

 

węgorz różowy (Genypterus blacodes)

 

szczupak (Esox lucius)

 

orcyn (Orcynopsis unicolor)

 

karlik (Trisopterus minutus)

 

koleń iberyjski (Centroscymnus coelolepis)

 

raje (gatunki Raja)

 

karmazyn (Sebastes marinus, S. mentella, S. viviparus)

 

żaglica (Istiophorus platypterus)

 

pałasz ogoniasty (Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo)

 

morlesz (gatunki Pagellus)

 

rekin (wszystkie gatunki)

 

gempel lub kostropak (Lepidocybium flavobrunneum, Ruvettus pretiosus, Gempylus serpens)

 

jesiotr (gatunki Acipenser)

 

włócznik (Xiphias gladius)

 

tuńczyk (gatunki Thunnus, gatunki Euthynnus, Katsuwonus pelamis)

1,0

3.3.3

Suplementy diety (3)

0,10

4)

w przypisie nr (1) dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Orzechy nie są objęte najwyższym dopuszczalnym poziomem w owocach.”;

5)

Przypis nr (8) otrzymuje brzmienie:

„(8)

Środki spożywcze wymienione w tej kategorii są określone w dyrektywie Komisji 2006/141/WE (Dz.U. L 401 z 30.12.2006, s. 1).”.


(1)  Najwyższy dopuszczalny poziom odnosi się do suplementów diety w postaci dostępnej w obrocie handlowym.”;

(2)  Najwyższy dopuszczalny poziom odnosi się do suplementów diety w postaci dostępnej w obrocie handlowym.”;

(3)  Najwyższy dopuszczalny poziom odnosi się do suplementów diety w postaci dostępnej w obrocie handlowym.”;