24.6.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 163/28


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 591/2008

z dnia 23 czerwca 2008 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 712/2007 dotyczące otwarcia przetargu stałego na odsprzedaż na rynku wspólnotowym zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 43 w powiązaniu z jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 712/2007 (2) otworzyło stałe przetargi na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich. Termin przedstawienia ofert w ostatnim przetargu częściowym upływa dnia 25 czerwca 2008 r.

(2)

W celu zapewnienia hodowcom oraz producentom pasz zwierzęcych zaopatrzenia po konkurencyjnych cenach na początku roku gospodarczego 2008/2009, należy w dalszym ciągu udostępniać na rynku zbóż zapasy interwencyjne znajdujące się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej, która obecnie jako jedyna dysponuje jeszcze zapasami, oraz szczegółowo określić dni tygodnia oraz konkretne daty składania ofert przez podmioty, w zależności od terminarza posiedzeń Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 712/2007.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 712/2007 dodaje się akapit w następującym brzmieniu:

„Od dnia 1 lipca 2008 r. termin składania ofert w przetargach częściowych upływa w środy dnia 9 lipca 2008 r., dnia 23 lipca 2008 r., dnia 6 sierpnia 2008 r., dnia 27 sierpnia 2008 r. oraz dnia 10 września 2008 r. o godzinie 13.00 (czasu obowiązującego w Brukseli)”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2008 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 czerwca 2008 r.

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 510/2008 (Dz.U. L 149 z 7.6.2008, s. 61).

(2)  Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 7. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 58/2008 (Dz.U. L 22 z 25.1.2008, s. 3).