14.6.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 156/6


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 535/2008

z dnia 13 czerwca 2008 r.

ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 708/2007 w sprawie wykorzystania w akwakulturze gatunków obcych i niewystępujących miejscowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 708/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie wykorzystania w akwakulturze (1) gatunków obcych i niewystępujących miejscowo, w szczególności jego art. 23 i 24 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 708/2007 ustanawia przepisy ramowe regulujące praktyki stosowane w akwakulturze w odniesieniu do gatunków obcych i niewystępujących na danym obszarze i minimalizuje ewentualne oddziaływanie tych gatunków oraz wszelkich gatunków niedocelowych na środowisko wodne. Ustanawia ono również, między innymi, szczegółowe zasady wprowadzające warunki niezbędne do dodawania kolejnych gatunków do załącznika IV do tego rozporządzenia.

(2)

Należy zatem ustanowić przejrzystą procedurę oceny wniosków składanych przez państwa członkowskie, mających na celu dodanie kolejnych gatunków do załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 708/2007. W szczególności należy wyjaśnić i precyzyjniej zdefiniować warunki określone w art. 24 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 708/2007 oraz wskazać, jakich informacji powinny dostarczyć państwa członkowskie w celu uzasadnienia swoich wniosków w sprawie dodania gatunków.

(3)

Ponadto rozporządzenie (WE) nr 708/2007 przewiduje możliwość stworzenia specjalnego systemu informacji, pozwalającego państwom członkowskim na wymianę informacji zawartych w rejestrach dotyczących stosowania w akwakulturze gatunków obcych i niewystępujących miejscowo.

(4)

Należy zatem opracować wspólne standardy informatyczne i wspólny język komunikacji, umożliwiający państwom członkowskim wymianę podstawowego zbioru informacji zawartych w krajowych rejestrach wprowadzeń i przeniesień. Należy ustanowić przepisy mające na celu ujednolicenie systemów informacji, które zostaną wdrożone przez państwa członkowskie.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niniejsze rozporządzenie ustanawia szczegółowe zasady wprowadzające warunki niezbędne do dodawania kolejnych gatunków do załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 708/2007 oraz dotyczące stworzenia systemu informacji odnoszącego się do zezwoleń na wprowadzenie i przeniesienie gatunków obcych i niewystępujących miejscowo wykorzystywanych w akwakulturze.

Artykuł 2

Dla celów art. 24 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 708/2007:

a)

„dłuższy czas (w porównaniu z cyklem życia organizmu wodnego)” oznacza okres co najmniej dziesięcioletni, następujący po zakończeniu dwóch cyklów produkcji;

b)

„negatywny skutek” oznacza sytuację, w której zostało naukowo udowodnione, że określony gatunek wodny, po wprowadzeniu go w danym państwie członkowskim, powoduje w szczególności znaczącą:

(i)

degradację siedlisk;

(ii)

konkurencję z rodzimymi gatunkami w zakresie siedlisk tarłowych;

(iii)

hybrydyzację z gatunkami rodzimymi zagrażającą integralności gatunku;

(iv)

żerowanie na rodzimej populacji prowadzące do jej wyginięcia;

(v)

zubożenie rodzimych zasobów żywieniowych;

(vi)

rozprzestrzenianie się chorób oraz nowe czynniki chorobotwórcze występujące w żyjących dziko organizmach wodnych i w ekosystemach.

Artykuł 3

1.   Państwa członkowskie przedkładają Komisji wnioski w sprawie dodania kolejnych gatunków do wykazu gatunków określonego w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 708/2007.

2.   Wnioski te są przekazywane Komisji wraz z arkuszem informacyjnym zawierającym następujące dane:

a)

nazwa naukowa gatunku;

b)

rozmieszczenie geograficzne;

c)

siedlisko i biologia;

d)

produkcja w sektorze akwakultury;

e)

skutki spowodowane wprowadzeniem;

f)

czynniki, które mogą wywierać wpływ na rozprzestrzenienie się i rozmieszczenie geograficzne;

g)

zgodność z kryteriami przewidzianymi w art. 24 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 708/2007.

Artykuł 4

1.   Państwa członkowskie tworzą i aktualizują system informacji zawierający szczegółowe informacje dotyczące wniosków o zezwolenie na wprowadzenie gatunków obcych lub przeniesienie gatunków niewystępujących miejscowo. W odniesieniu do każdego wniosku o zezwolenie państwa członkowskie wypełniają arkusz informacyjny zawierający informacje, o których mowa w załączniku do niniejszego rozporządzenia, i zgodny ze wzorem w nim określonym.

2.   Państwa członkowskie tworzą najpóźniej do dnia 31 grudnia 2009 r. stronę internetową zawierającą informacje wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Przedmiotowa strona internetowa jest zgodna z wytycznymi dotyczącymi inicjatywy dostępności sieci („Web Accessibility Initiative”).

3.   Państwa członkowskie przekazują Komisji adres internetowy wspomnianej strony.

Artykuł 5

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Jednakże art. 4 stosuje się sześć miesięcy po dacie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 czerwca 2008 r.

W imieniu Komisji

Joe BORG

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 168 z 28.6.2007, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Arkusz informacyjny, o którym mowa w art. 4 ust. 1

Arkusz informacyjny jest wypełniany dla każdego jednokrotnego/wielokrotnego (1) przemieszczenia (wprowadzenie/przeniesienie) każdego gatunku obcego/niewystępującego miejscowo

1.   Informacje ogólne

1.1.   Numer referencyjny wniosku o zezwolenie:

1.2.   Pierwszy wniosek: TAK/NIE, jeśli NIE: numer referencyjny poprzednich wniosków o zezwolenie:

1.3.   Data złożenia wniosku o zezwolenie: dd/mm/rrrr

1.4.   Informacje dotyczące gatunku:

1.4.1.   kod FAO:

1.4.2.   Nazwa zwyczajowa:

1.4.3.   Nazwa naukowa:

1.4.4.   Podgatunek (jeśli dotyczy):

1.4.5.   Informacje dodatkowe:

Tetraploid:

TAK/NIE

Sztucznie zhybrydyzowany gatunek zdolny do rozrodu:

TAK/NIE

1.4.5.3.   Jeśli TAK, podać kod FAO i nazwę gatunków rodzicielskich:

1.5.   Źródło:

1.5.1.   Państwo:

1.5.2.   Lokalizacja (nazwa i adres źródła):

1.5.3.   Rodzaj źródła (wylęgarnia/hodowla/środowisko dzikie):

1.6.   Przyjmujący zakład akwakultury:

1.6.1.   Lokalizacja (nazwa i adres):

1.6.2.   Metoda hodowli: zakład zamknięty/otwarty (2)

1.7.   Liczba osobników i stadia rozwojowe (jaja, larwy, młode osobniki, osobniki dorosłe):

1.8.   Cel (spożycie przez ludzi, hodowla na potrzeby późniejszego uzupełniania stad, badania naukowe itp.):

1.9.   Liczba planowanych przemieszczeń:

2.   Screening i ocena ryzyka

2.1.   Rodzaj przemieszczenia

A) Rutynowe wprowadzenie lub przeniesienie:

TAK/NIE

Zatwierdzenie zezwolenia:

TAK/NIE

Data wydania zezwolenia:

dd/mm/rrrr

2.1.1.3.   Organ wydający zezwolenie (pełny adres):

Okres ważności zezwolenia:

X lat XX miesięcy

2.1.1.5.   Podlega ewentualnie następującym warunkom:

Kwarantanna:

TAK/NIE

Uwolnienia pilotażowe:

TAK/NIE

B) Nierutynowe wprowadzenie lub przeniesienie:

TAK/NIE

2.1.2.1.   Rodzaj ryzyka:

2.1.2.1.1.   Niskie

2.1.2.1.2.   Średnie

2.1.2.1.3.   Wysokie

2.1.2.2.   Streszczenie sprawozdania dotyczącego ogólnej oceny ryzyka dla środowiska (w kilku linijkach oraz dokument w formacie pdf), również w innym języku wspólnotowym (w kilku linijkach)

Zatwierdzenie zezwolenia:

TAK/NIE

Data wydania zezwolenia:

dd/mm/rrrr

2.1.2.5.   Organ wydający zezwolenie:

Okres ważności zezwolenia:

X lat XX miesięcy

2.1.2.7.   Podlega ewentualnie następującym warunkom:

Kwarantanna:

TAK/NIE

Uwolnienie pilotażowe:

TAK/NIE

3.   Monitorowanie

3.1.   Czas trwania programu monitorowania: XX miesięcy

3.2.   Streszczenie sprawozdania dotyczącego ogólnej oceny ryzyka dla środowiska (w kilku linijkach oraz dokument w formacie pdf), również w innym języku wspólnotowym (w kilku linijkach)

Stosowane plany awaryjne:

TAK/NIE

Cofnięcie zezwolenia (jeśli dotyczy):

TAK/NIE

3.4.1.   Jeśli TAK: czasowe/stałe

3.4.2.   Data: dd/mm/rrrr

3.4.3.   Przyczyny cofnięcia (w kilku linijkach) również w innym języku wspólnotowym (w kilku linijkach):


(1)  Można składać wnioski dotyczące wielokrotnego przemieszczania trwającego przez okres nie dłuższy niż siedem lat (art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 708/2007).

(2)  Zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 708/2007.